Приложение №1 към Обява с изх. №12-00-81/23. 03. 2017 г. Обща информация Възложителстраница6/16
Дата07.08.2018
Размер2.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Забележка: навсякъде, където в горната таблица е посочена търговска марка, патентно наименование и др., международен, европейски или български стандарт, следва да се чете с добавено „или еквивалент“. Възложителят допуска представяне на еквивалент като доказателствената тежест за еквивалентността на участника/изпълнителя.

Горепосочените количества са прогнозни с оглед на планираните нужди на възложителя за дванадесет месеца. Възложителят не е обвързан от посочените количества, а ще поръчва с оглед конкретните си нужди по време на договора.


Изисквания към изпълнението по всички обособени позиции:

Доставката на посочените по-горе артикули е разделена от възложителя на обособени позиции. Всеки от участниците по собствена преценка може да подаде документи за участие за една или повече от обособените позиции. Оферти се подават само за всички артикули в конкретната обособена позиция. Не е допустимо да се подава оферта само за някои артикули в обособената позиция. 1. При предаване на доставката всички артикули трябва да са опаковани по начин, който гарантира тяхното съхранение и транспорт. Опаковката на стоките трябва да ги запазва от всички повреди, дължащи се на атмосферни условия или транспорт, да бъде с ненарушена цялост и да не е мокра.

 2. Доставяните стоки трябва да са с остатъчен срок на годност минимум 75 % от общия срок на годност (артикули с по-кратък срок на годност са допустими само при обективна невъзможност да се спази това изискване или изричното писмено съгласие на възложителя). Всеки от артикулите следва да е придружен (когато е приложимо) с информационен лист за безопасност на български език, съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), сертфикат (ако е необходимо) и документация за употребата му (ако е необходимо).

 3. Ако има законови изисквания за конкретен артикул, то изпълнителят е длъжен да ги спазва, а при запитване от възложителя да му ги представи писмено. При опасност да не се спази законово изискване, то изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя своевременно.


Специфични изисквания към изпълнението по обособени позиции от № 1 до № 5 – референтни материали:

Всички артикули следва да са произведени в съответствие със стандарт ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент. Доставяните артикули следва да са в оригинална опаковка от производителя с ненарушена цялост и със съответната му маркировка, да са съпроводени с оригинален сертификат от производителя, с включена проследимост и/или предназначение, с позоваване на ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент. Допустимо е доставянето на референтен материал, произведен като сертифициран референтен материал, стига да отговаря на всички изисквания от настоящата документация.


Специфични изисквания към изпълнението по обособени позиции от № 6 до № 16 – сертифицирани референтни материали:

Всички артикули следва да са произведени в съответствие със стандарт ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент. Доставяните артикули следва да са в оригинална опаковка от производителя с ненарушена цялост и със съответната му маркировка, да са съпроводени с оригинален сертификат от производителя, с включена проследимост и неопределеност, с позоваване на ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент.Специфични изисквания към изпълнението по обособени позиции от № 17 до № 19 – химически реактиви:

Доставяните артикули следва да са в оригинална опаковка от производителя и да са съпроводени с оригинален сертификат от производителя.Специфични изисквания към изпълнението по обособени позиции от № 20 до № 22 – ГМО реактиви:

Всяка доставка трябва да бъде съпроводена с оригинален сертификат за качество от производителя.Специфични изисквания към изпълнението по обособени позиции от № 23 до № 31 – консумативи:

Доставяните артикули следва да са съпроводени с оригинален сертификат за качество / спецификация от производителя.Специфични изисквания към изпълнението по обособена позиция № 32 – индикаторни тръбички:

Всички артикули следва да са произведени в съответствие със стандарти БДС EN ISO 17621 или еквивалент. Всяка доставка трябва да бъде съпроводена с оригинален сертификат на производителя.


Другите изисквания са съгласно проекта на договор.

Приложение № 3 към Обява с изх. № 12-00-81/23.03.2017 г.
ДО

ДИРЕКТОРА НА

СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ


ОФЕРТА

в следствие на обява по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ГМО), ИНДИКАТОРНИ ТРЪБИЧКИ, ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”ОТ:________________________________________________________________________

(наименование на участника)

ЕИК: _____________________________

Представлявано от - _______________________________________________________

длъжност _____________________________________________________

седалище _________________________________________________________

с адрес на управление: гр. _____________________ ул.___________________, № ______

адрес за кореспонденция: : гр. ____________ ул._______________________, № _____

тел.: __________________ , факс: ________________, ел. поща: __________________

Лице за контакт:

тел.: __________________ , факс: ________________, ел. поща: __________________
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Заявяваме, че желаем да участваме в обявения от вас избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……………….., като подаваме оферта при условията, обявени в документацията и приети от нас.
Декларирам, че сме запознати с изискванията на възложителя, посочени в обявата и приложенията към нея, и ще изпълним поръчката в съответствие с тях, в случай че същата ни бъде възложена.
Декларирам, че срокът на валидност на настоящата оферта на представлявания от мен участник е 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.
Представляваният от мен участник при изпълнението на горепосочената обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители (ненужното се премахва):

Подизпълнител /и (данни, адрес, контакти)

Дейности, които ще изпълняват

% от общата стойност на поръчката (дял на участие на всеки подизпълнител)Офертата съдържа:
Вид на документа

Прилага ли се документът

ДА/НЕ

Забележка на участника

1.

Пълномощно на лицето, което подписва документи от офертата, ако то няма представителни права по силата или видими от друг документ в настоящата оферта (ако е необходимо)2.

Документ, удостоверяващ актуалното състояние на участника (ако е необходимо)3.

Декларация по чл. 54 ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП4.

Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП5.

Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор6.

Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДС7.

Сертификат БГ EN ISO 9001 или еквивалент8.

Техническо предложение за обособена позиция № /добавят се толкова редове, за колкото обособени позиции се подават технически предложения/9.

Ценово предложение за обособена позиция № /добавят се толкова редове, за колкото обособени позиции се подават ценови предложения/10.

Друго по преценка на участника (описва се)Дата ___________2017 г.ПОДПИС:

__________________________ (име и фамилия)

_____________________________ (длъжност на

лицето, което подписва офертата)


Приложение № 4 към Обява с изх. № 12-00-81/23.03.2017 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ1

по чл.97, ал.5 от ППЗОП

(за липса на обстоятелствата по чл.54 ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП)
Долуподписаният/ата............................................................................................................(трите имена),

ЕГН ...................., притежаващ/а лична карта №................................, издадена на ....................................

от МВР гр. ..........................., представляващ........................................................... (наименование на участника), със седалище и адрес на управление ....................................................................................., ЕИК ..............................., ИН по ЗДДС .................................,

участник в обявена поръчка по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ГМО), ИНДИКАТОРНИ ТРЪБИЧКИ, ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


 1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
 1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. Не е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ЗОП, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата

............................/ ............................/

Име и фамилия


........................................................................


Подпис

........................................................................Приложение № 5 към Обява с изх. № 12-00-81/23.03.2017 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ2

по чл.97, ал.5 от ППЗОП

(за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП)
Долуподписаният/ата............................................................................................................(трите имена),

ЕГН ...................., притежаващ/а лична карта №................................, издадена на ....................................

от МВР гр. ..........................., представляващ........................................................... (наименование на участника), със седалище и адрес на управление ....................................................................................., ЕИК ..............................., ИН по ЗДДС .................................,

участник в обявена поръчка по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ГМО), ИНДИКАТОРНИ ТРЪБИЧКИ, ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


 1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник, а ненужното се премахва):

 • няма задължения за данъци и осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихви по тях към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

 • има задължения за данъци и осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвитве по тях към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
 1. Не е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал.5 от ЗОП.
 1. Участникът, който представлявам, не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците.
 1. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата

............................/ ............................/

Име и фамилия


........................................................................


Подпис

........................................................................Приложение № 6 към Обява с изх. № 12-00-81/23.03.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С КАЛУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният/ата............................................................................................................(трите имена),

ЕГН ...................., притежаващ/а лична карта №................................, издадена на ....................................

от МВР гр. ..........................., представляващ........................................................... (наименование на участника), със седалище и адрес на управление ....................................................................................., ЕИК ..............................., ИН по ЗДДС .................................,

участник в обявена поръчка по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ГМО), ИНДИКАТОРНИ ТРЪБИЧКИ, ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”
ДЕКЛАРИРАМ

Дата

............................/ ............................/

Име и фамилия


........................................................................


Подпис

........................................................................

че съм съгласен/а с условията в проекта на договор от документацията по обявената обществена поръчка

Приложение № 7 към Обява с изх. № 12-00-81/23.03.2017 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 3, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ /ЗИФОДРЮПДС/
Долуподписаният/ата............................................................................................................(трите имена),

ЕГН ...................., притежаващ/а лична карта №................................, издадена на ....................................

от МВР гр. ..........................., представляващ........................................................... (наименование на участника), със седалище и адрес на управление ....................................................................................., ЕИК ..............................., ИН по ЗДДС .................................,

участник в обявена поръчка по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ГМО), ИНДИКАТОРНИ ТРЪБИЧКИ, ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”,


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНИЯ ОТ МЕНЕ УЧАСТНИК НЕ СА ПРИЛОЖИМИ ЗАБРАНИТЕ

ПО ЧЛ. 3, Т. 8 ЗИФОДРЮПДС, ТЪЙ КАТО • участникът и свързаните с него лица (по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон3) не са дружества (по смисъла на § 1, т. 1 от ДР ЗИФОДРЮПДС4), регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим(по смисъла на § 1, т. 2 от ДР ЗИФОДРЮПДС 5);

 • участникът или свързано с него лице (по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон6) е дружество (по смисъла на § 1, т. 1 от ДР ЗИФОДРЮПДС7), регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим(по смисъла на § 1, т. 2 от ДР ЗИФОДРЮПДС 8), но е налице изключение по чл. 4, т. … (моля посочете) ЗИФОДРЮПДС;

(моля премахнете или зачертайте ненужното от горните две, а ако е налице изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДС, то посочете в свободен текст за кое дружество се отнася и откъде може да се провери)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.Дата

............................/…............................/.

Име и фамилия

..............................................................

Подпис

..............................................................Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница