Приложение №1 към обявена публична покана №12-00-196/18. 02. 2016 г.: Описание на предмета на публичната поканастраница1/12
Дата25.01.2018
Размер2.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КЪМ ОБЯВЕНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

12-00-196/18.02.2016 г.:ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА.

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Министерството на икономиката (МИ), с адрес гр. София 1052, ул. „Славянска” № 8 в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услуга с предмет:„Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката“ по две обособени позиции:
Позиция 1: Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката
Позиция 2: Осигуряване на куриерски услуги във връзка с осъществяване дейността на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.
Възложителят осигурява пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка в Профила на купувача на интернет адреса на Министерството -http://www.mi.government.bg, рубрика „Профил на купувача”.
Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Министерството на адрес: София 1052, ул. „Славянска“ № 8, в срок до 17.30 часа на датата, посочена в Публичната покана.
За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към:

По обособена позиция 1:Камелия Спасова, началник отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно обслужване“, тел. 02/ 9329 281

По обособена позиция 2:Кремена Денева, старши експерт, отдел КПТП, ГД ЕФК, тел. 02/ 8075 394

Виктория Иванова, младши експерт, отдел МФУ, ГД ЕФК, тел. 02/9329 226
І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА


 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на обществената поръчка е „Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономикатапо две обособени позиции:

Позиция 1: Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката.
Позиция 2: Осигуряване на куриерски услуги във връзка с осъществяване дейността на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.
Всеки участник може да участва за една или повече от обособените позиции.


 1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


По позиция 1: До 31.12.2017 г., или до достигане на сумата от 15 хиляди лева, без ДДС.
По позиция 2: До 31.12.2017 г., или до достигане на сумата от 45 хиляди лева, без ДДС.

ІІ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 14, ал. 4, т. 2 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

ІII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: до 60 000 лв., без ДДС, както следва:

По позиция 1: 15 000лв., без ДДС;

По позиция 2: 45 000лв., без ДДС.

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА: Най-ниска цена.

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
А. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Участниците в процедурата следва да отговарят на условията и изискванията на Възложителя и да са подали оферта до изтичане на крайния срок, определен в поканата за участие.
2. Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти.
3. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.
4. Участниците в поръчката трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и тези на Възложителя в настоящата документация.
Б. Съдържание на офертата - необходими документи:
1. Представяне на участника (оригинал) по образец (Приложение № 1).

Офертата, както и приложенията към нея се подават на български език. Офертата се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител и се подпечатва с печата на участника.


2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия участника. Списъкът се поставя като първи начален документ в предложението на участника.
3. Документ за учредяване на обединение (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Ако в споразумението не е определен представляващия обединението, се представя документ, подписан от всички участници в обединението, в който се определя лицето, което представлява участника в процедурата.Споразумението за обединението следва да бъде със срок, не по–малък от този за изпълнение на поръчката.
4. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато нотариално завeреното пълномощно е изрично за участие в настоящата процедура се представя в оригинал, когато е общо за участие в различни процедури се представя в заверено от участника копие. Нотариално заверено пълномощно се представя и в случаите, когато участникът е обединение и в представеното споразумение за неговото учредяване няма определено лице, което да представлява обединението.
5. Декларация за съгласие от подизпълнител/ите (ако се ползват такива) - по образец (Приложение № 4) в оригинал;
6. Декларация в свободен текст, че участника е вписан в публичния регистър на операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ, воден от Комисията за регулиране на съобщенията.

7. Техническо предложение (оригинал) – представя се по образец (Приложение № 2.1 и/или № 2.2), изготвено съгласно изискванията, посочени в настоящата документация.

8. Ценово предложение, попълнено по образец (оригинал) – (Приложение № 3.1 и/или № 3.2), спазвайки изискванията, на настоящата документация.
Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или с нотариално заверено копие и на български език.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
1. Писмени предложения, изготвени в отговор на публичната покана на Възложителя и представени в Министерство на икономиката, гр. София, ул. „Славянска“ № 8, с обозначаване на предмета на процедурата и обособената позиция, за която участникът кандидатства. Представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
2. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на предмета на поръчката, както и следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране“.
3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
4. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
5. Участник в поръчката може да бъде отстранен от участие във всеки етап от работата на комисията, ако се установи несъответствие с предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.

6. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

7. Всички изброени в раздел V документи се поставят в един непрозрачен запечатан плик.

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

А. Общо описание на дейностите по позиции 1 и 2:
Изпълнението на куриерските услуги включва приемане, превозване, дейности и процедури по обработка, доставяне, връчване, а при поискване от Възложителя и осведомяване за движението на куриерските пратки.


 1. Събиране и доставяне на пратките от куриер:
  1. Събирането и доставянето на пратките от куриер по обособена позиция 1 се извършва по заявка, подадена по телефон, факс и/или електронна поща от лицето за контакт на Възложителя от адрес гр. София, ул. „Славянска” № 8, в рамките на работното време от 9:00 часа до 17:30 часа, във всеки работен ден.

Събирането се извършва в срок до 2 (два) часа след подаване на заявката.


  1. Събирането и доставянето на пратките от куриер по обособена позиция 2 се извършва всеки работен ден от седмицата, от 9:00 часа до 17:30 часа, от и на адресите, посочени в Списъка с административните звена в структурата на МИ (Списъка) по заявка от представителя на Възложителя.

Заявките за извършване на куриерска услуга се подават от Възложителя по телефон, факс и електронна поща.

Събирането се извършва в срок до 2 (два) часа след подаване на заявката.
СПИСЪК ПО ПОЗИЦИЯ 2 НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА В СТРУКТУРАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ПОЩЕНСКИ КОД

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ОБЛАСТ, ОБЩИНА
/РАЙОН ЗА СОФИЯ/


ВИД НАСЕЛЕНО
МЯСТО


АДРЕС

НАИМЕНОВАНИЕ

1052

СОФИЯ

СТОЛИЧНА

ГРАД

УЛ. "СЛАВЯНСКА" № 8

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА /МИ/

1000

СОФИЯ

СТОЛИЧНА

ГРАД

УЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" № 21

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" /ГД ЕФК/

1000

СОФИЯ

СТОЛИЧНА

ГРАД

УЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" № 21

ГД ЕФК, РЕГИОНАЛЕН СЕКТОР СОФИЯ

4000

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

ГРАД

ПЛ."ЦЕНТРАЛЕН" № 1, ЕТ. 6

ГД ЕФК, РЕГИОНАЛЕН СЕКТОР ПЛОВДИВ

9028

ВАРНА

ВАРНА

ГРАД

УЛ. "ПРЕСЛАВ" № 51

ГД ЕФК, РЕГИОНАЛЕН СЕКТОР ВАРНА

8000

БУРГАС

БУРГАС

ГРАД

БУЛ. "АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ" № 12, ЕТ. 2

ГД ЕФК, РЕГИОНАЛЕН СЕКТОР БУРГАС

6000

СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА

ГРАД

БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 108, ЕТ. 1

ГД ЕФК, РЕГИОНАЛЕН СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА

5000

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ГРАД

УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" № 2, ЕТ. 3, СТ. 307

ГД ЕФК, РЕГИОНАЛЕН СЕКТОР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

3000

ВРАЦА

ВРАЦА

ГРАД

УЛ. "МИТО ЦВЕТКОВ" № 2, ЕТ. 5

ГД ЕФК, РЕГИОНАЛЕН СЕКТОР ВРАЦА

7000

РУСЕ

РУСЕ

ГРАД

УЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ 19

ГД ЕФК, ИЗНЕСЕН ОФИС НА РС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2. Дестинации:

По обособена позиция 1: От адреса на Министерство на икономиката, гр. София, ул. „Славянска“ № 8 до получатели във всички населени места на страната и в чужбина.

По обособена позиция 2: От адресите, посочени в Списъка, до получатели в страната (включително до териториалните звена на ГД ЕФК и от териториалните звена до ГД ЕФК) и чужбина.


Вътрешните куриерски услуги и по двете обособени позиции следва да предлагат доставки „от врата до врата“ на територията на Република България, като включват събиране от посочените адреси на Възложителя до всяко населено място в България, транспортиране и доставяне на пратката срещу подпис на получателя и дата на получаване.

Международните куриерски услуги и по двете обособени позиции следва да предлагат доставки „от врата на врата“ с местоназначение следните държави , разпределени в три зони както следва:
 1. Първа зона - Съседни държави:

Гърция

Македония

Румъния

Сърбия


Турция

 1. Втора зона - Държави от Европа:

Армения

Азербайджан

Австрия

Босна и ХерцеговинаБелгия

Беларус


Великобритания

Грузия


Германия

Дания


Естония

Испания


Италия

Кипър


Латвия

Литва


Люксембург

Молдова


Нидерландия

Норвегия


Португалия

Полша


Русия

Словения


Словакия

Украйна


Унгария

Франция


Хърватия

Чехия


Черна гора

Швейцария

Швеция


 1. Трета зона - Извъневропейски държави:

Австралия

Бразилия


Виетнам

Египет


Индия

Израел


Иран

Ирак


Катар

Китай


Канада

Казахстан

Куба

Кувейт


Ливан

Мароко


Намибия

Обединени Арабски емирства

САЩ

Сингапур


Сирия

Тайланд


Узбекистан

Южна Корея

Япония

За дестинации, извън посочените, цената на услугата е идентична с цената на услугата за най-близката дестинация, съгласно ценовото предложение на изпълнителя.


3. Видове куриерски услуги в зависимост от срока на изпълнение – обикновена и експресна доставка.
4. Сроковете за изпълнение на куриерските услуги и по двете обособени позиции са както следва:
а) за гр. София обикновена услуга – до края на следващия работен ден от датата на приемането;

б) за гр. София експресна услуга – при подадена заявка от Възложителя до 12.00 ч. на работния ден и доставка в същия работен ден от Изпълнителя.

г) за страната обикновена услуга – до края на втория работен ден от датата на приемането;

д) за страната експресна услуга – до края на следващия работен ден от датата на приемането;

е) За чужбина обикновена и експресна услуга, следва да бъде с предложени от участника цени за съответните дестинации по зони и в следните срокове за доставяне за съответната зона, изчислени в работни дни:

За Първа зона - Съседни държави:

а) обикновена международна услуга – срок на доставяне до края на втория работен ден от датата на заявката.

б) експресна международна услуга – срок на доставяне до края на следващия работен ден от датата на заявката.

За Втора зона - Държави от Европа:

а) обикновена международна услуга – срок на доставяне до края на третия работен ден от датата на заявката.

б) експресна международна услуга – срок на доставяне до края на втория работен ден от датата на заявката.

За Трета зона – Извъневропейски държави :

а) обикновена международна услуга – срок на доставяне до края на четвъртия работен ден от датата на заявката.

б) експресна международна услуга – срок на доставяне до края на третия работен ден от датата на заявката.


За работен ден се счита времето от 9:00 часа до 17:30 часа.
5. Изпълнителят задължително следва:
а) да представи на Възложителя обратна разписка с дата, час, име и подпис на получателя за всяка една куриерска услуга в рамките на два работни дни от деня на доставката;

б) да осигури контролирано наблюдение и проследяване на пратките on-line през Интернет;

в) да обезпечи предварителната подготовка на пратките от Възложителя - пликове, палетиране, товарителници и друго необходимо – за своя сметка.
Б. Изисквания към изпълнението. Допълнителни пояснения:
Тайна на кореспонденцията – извършването на куриерски услуги във връзка с изпълнение на дейността на Министерство на икономиката и по двете обособени позиции следва да бъде изпълнявано при гарантирани мерки за опазване тайната на кореспонденцията съгласно Закона за пощенските услуги.

Изисквания към изпълнението по обособена позиция 1:


Изисквания към Изпълнителя

Допълнителни пояснения

1.

Да извършва куриерски услуги във всички населени места на територията на страната и в чужбина.
2.

Да има възможност да обработва целия теглови диапазон.
3.

Да приема куриерски пратки.

1) от упълномощено лице за контакт на адреса на Възложителя, посочено в проекта на договор;

2) по заявка всеки работен ден от седмицата от 9:00 часа до 17:30 часа;

3) при срочна необходимост – допълнително еднократно след 14:00 часа до 17:00 часа;

4) във вид с ненарушена цялост, запечатани;

5) в договорените срокове за изпълнение.

4.

Да доставя куриерски пратки на получателите, посочени от Възложителя в товарителницата.

1) на ръка срещу подпис;

2) в договорените срокове за изпълнение;

3) до определена дата и фиксиран час;

4) във вид с ненарушена цялост, запечатани;

5) придружени с товарителница.

5.

Да извършва връчването на куриерски пратки с лично на получателя срещу подпис и „известие за доставяне“ (обратна разписка), като отбелязва датата и часа на връчване.

Предоставянето на информация за датата и часа на връчване на пратката, име и подпис на получателя на пратката чрез връщане на обратна разписка е в рамките на 2 (два) работни дни от деня на доставката до лицето за контакт на Възложителя.

6.

При невъзможност или затруднение за връчване на куриерски пратки с „известие за доставяне“ (обратна разписка) лично на получателя, да връчва пратките при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК.

1) за служебен адрес - срещу подпис на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват имената, длъжността, отдела (дирекцията) на лицето, получило пратката, датата и часа на връчване;

2) за домашен адрес - срещу подпис на пълнолетен член от домакинството, като се отбелязват имената на лицето, получило пратката, връзката му с получателя, датата и часа на връчване.

7.

Да връща незабавно като доказателство за връчване, подписани от получателя оригинали от товарителниците на адреса на Възложителя на лицето за контакт съгласно договора.

Връщането е за сметка на Изпълнителя.

Адреса на Възложителя е: гр. София, ул. „Славянска“ № 8.
8.

Да подпечатва всяка товарителница и обратна разписка и да я попълва ясно и четливо.

Товарителниците, пликовете и друго необходимо за предварителна подготовка на куриерските пратки се осигуряват от Изпълнителя.

9.

При невъзможност за връчване на пратката без или с „известие за доставяне" (обратна разписка) при първо посещение, служител на Изпълнителя да оставя известие, в което се посочва телефон за връзка с обслужващ офис на Изпълнителя, за уточняване на начина на доставка на пратката.
10.

Да връща за своя сметка недоставените куриерски пратки на адреса на Възложителя, придружени от справка, в която са посочени причините за недоставяне.
11.

Да не покрива текстовете, изписани от служители на Възложителя върху плика при обработката на куриерските пратки.
12.

Да приема само оформени и адресирани куриерски пратки съгласно установения ред и незабавно уведомява определения от Възложителя негов представител за възникнали затруднения и/или нередности от страна на представители на Възложителя.
13.

Да предоставя информация по електронен път и/или на хартиен носител за движението на куриерските пратки при поискване от Възложителя, както и тяхното контролирано наблюдение и проследяване on-line през Интернет.

Изпращането на информацията е за сметка на Изпълнителя.

14.

Да попълва ежемесечните приемо-предавателни протоколи, които са основание за издаване на фактурите.
15.

Да предоставя услугите по предмета на обществената поръчка, така, че начинът на оформяне и предаване на куриерските пратки от служители на Възложителя да не е определящ за цената и размера на отстъпките.
16.

Да документира изпълнението.

1) ежемесечните приемо - предавателни протоколи и обобщената месечна справка се изготвят от Изпълнителя в 2 (два) оригинални екземпляра и се предоставят на Възложителя след проверка и заверка от Изпълнителя и от представителя на Възложителя на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 8;

2) до 10-то число на всеки месец Изпълнителят предоставя на Възложителя ежемесечните приемо-предавателни протоколи и обобщена месечна справка, съставена въз основа на данните от приемо-предавателните протоколи, за количествата и стойностите на извършените куриерски услуги през предходния месец;

3) до 10-то число на всеки месец Изпълнителят предоставя фактура за извършените куриерски услуги в предходния месец, издадена въз основа на обобщена месечна справка, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените куриерски услуги през предходния месец.

Изисквания към изпълнението по обособена позиция 2:


1. Да извършва куриерски услуги на територията на страната и чужбина по поръчка на Възложителя.
2. Да приема куриерски пратки:

а/ от адресите на Възложителя, посочени в Списъка от документацията за участие;

б/ ежедневно;

в/ във вид с ненарушена цялост, запечатани;

г/ в сроковете, посочени в офертата.
3. Да доставя куриерски пратки на получателите, посочени от Възложителя:

а/ на ръка срещу подпис;

б/ в сроковете, посочени в офертата;

в/ във вид с ненарушена цялост, запечатани;

г/ придружени с товарителница - с попълнени всички задължителни реквизити.
4. Да извършва връчването на куриерски пратки лично на получателя срещу подпис, като отбелязва датата и часа на връчване при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК.
5. При невъзможност или затруднение за връчване на куриерски пратки лично на получателя, да връчва пратките при спазване на изискванията за връчване, регламентирани в глава VI от ДОПК, както следва:

а/ за служебен адрес – срещу подпис на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват имената, длъжността/отдела на лицето, получило пратката, датата и часа на връчване;

б/ за домашен адрес – срещу подпис на член от домакинството, като се отбелязват имената на лицето, получило пратката, връзката му с получателя, датата и часа на връчване.
6. Да връща незабавно като доказателство за връчване оригинали от товарителниците на адресите на Възложителя, посочени в Списъка от документацията за участие. Връщането е за сметка на Изпълнителя.
7. Да подпечатва всяка товарителница и да я попълва ясно и четливо.
8. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, куриер на Изпълнителя да оставя известие, в което се посочва телефон за връзка с обслужващ офис на Изпълнителя, за уточняване на начина на доставка на пратката.
9. Да връща за своя сметка недоставените куриерски пратки на адреса на съответната структура на Възложителя, придружени от справка, в която са посочени причините за недоставяне.
10. Да не покрива текстовете, изписани от Възложителя или неговите служители върху пратката при обработката на куриерските пратки.
11. Да приема само правилно оформени и адресирани куриерски пратки и незабавно да уведомява координатора по договора за възникнали затруднения и нередности от страна на представители на Възложителя.
12. Да предоставя информация по електронен път и/или на хартиен носител за движението на куриерските пратки при поискване от Възложителя. Изпращането на информацията е за сметка на Изпълнителя.
14. Да предоставя услугите по предмета на обществената поръчка, така, че начинът на оформяне и предаване на куриерските пратки от служители на Възложителя да не е определящ за цената и размера на отстъпките.
15. Да документира изпълнението по следния начин:

а/ в края на всяка работна седмица, Изпълнителят предоставя на Възложителя обобщена седмична справка /приложение към договора/, съставена въз основа на данните за количествата и стойностите на извършените куриерски услуги за всяка от структурите на Възложителя /съгласно Списъка от документацията за участие/ през предходната седмица, която след одобрение от координатора по договора, е основание за издаване на фактура;

б/ Изпълнителят предоставя 1 (един) брой фактура, издадена въз основа на одобрената от координатора по договора обобщена седмична справка, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя - за извършените куриерски услуги през предходната седмица за разплащане със средства от Бюджетна линия BG16RFOP002-5.002 "Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики" финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 5 „Техническа помощ”.
16. Митническо посредничество - оформяне на митнически документи и освобождаване от митница, когато е необходимо, при спазване на Закона за митниците, Правилника за неговото прилагане, Митническия кодекс на общността, приет с Регламент ЕО 450/2008г. и др. (вкл. попълване на митническа декларация, транзитиране до желана митница, митническо освобождаване, заплащане на митнически сборове в полза на клиента, и др.) Възложителят заплаща на Изпълнителя, заплатените от него митнически сборове след представяне от Изпълнителя на фактура, издадена съгласно изискванията на Закона за счетоводството, придружена с надлежно оформени документи, заверени с подпис и печат „Вярно с оригинала”, които удостоверяват заплащането от страна на Изпълнителя на митническите сборове в полза на Възложителя.
17. Доставка до определена дата – Изпълнителят следва да доставя пратката на съответния адрес на получателя, посочен от Възложителя в заявката и върху самата пратка, като задължително следва да издава документ за извършване на услугата при получаване и предаване на пратката.
18. Тайна на кореспонденцията – изпълнението предмет на настоящата поръчка следва да бъде при гарантирани мерки за опазване тайната на кореспонденцията съгласно Закона за пощенските услуги.
Изпълнителят няма право да:

присвоява пощенски пратки;

отваря пощенски пратки, освен в случаите по чл. 93 от ЗПУ;

взема от съдържанието на отворени пощенски пратки;

предава пощенски пратки на трети лица с цел да узнаят тяхното съдържание, освен в случаите по чл. 93 от ЗПУ;

предоставя справки и информация за пощенски пратки и за съдържанието им освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица;

предоставя информация за пощенския трафик между отделни лица.
19. Рекламации – Давност
Изпълнителят дължи обезщетение на Възложителя в случаите на:

загубени, ограбени или повредени, изцяло или частично, вътрешни и международни куриерски пратки;

върнати куриерски пратки, когато липсват мотиви за недоставянето им;

неспазване на сроковете за доставяне на куриерските пратки, посочени в общите условия на договора с потребителите;

неизплатени или неправилно изплатени суми по вътрешни и международни куриерски пратки.
Право на писмена рекламация в тези случаи има Възложителят или получателят на пощенската пратка.
Изпълнителят следва да направи проучване относно получената писмена рекламация за забавянето или за загубването на пратката.
За резултата Възложителят следва да бъде писмено уведомен. При уважаване на рекламацията, обезщетението следва да бъде изплатено в срока, посочен от определеното за изпълнител лице, но не повече от 1 месец от датата на уведомлението.
Изпълнителят не носи отговорност:

за повреждане или унищожаване на пратки, настъпило в резултат на непреодолима сила;

когато пратките не е възможно да бъдат издирени поради унищожаване на служебните документи за тях от непреодолима сила;

когато повреждането или унищожаването на пратките е настъпило по вина на Възложителя;

когато поради непълен или погрешен адрес пратката е доставена на друго лице;

когато подателят на пратката не е предявил писмена рекламация в срока, посочен в Общите условия на Изпълнителя.


В. МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ – САМО ЗА ПОЗИЦИЯ 2:
При изпълнението на обществената поръчка по обособена позиция 2, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за информация и комуникация, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“. Тези мерки трябва да бъдат планирани и изпълнени в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност съгласно Приложение XII, т. 2.2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г., както и изискванията относно техническите характеристики на мерките за информация и комуникация в съответствие с Глава II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/20141.

При изпълнението на всички дейности по обществената поръчка по обособена позиция 2 следва да бъде спазено изискването за обозначаване, че договорът се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).


Във всички документи, свързани с изпълнението на предмета на обществената поръчка по обособена позиция 2, Изпълнителят е длъжен да спазва стриктно горепосочените изисквания, като за тази цел се използват:

 • Емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Глава II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014, с упоменаване на Европейския съюз;

 • Названието и логото на Европейския фонд за регионално развитие;

 • Общото лого за програмен период 2014-2020 г. в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност.

Във всички документи, разработени в изпълнение на дейностите по обществената поръчка по обособена позиция 2, Изпълнителят е длъжен да добавя текста: „Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от …………....(наименование на Изпълнителя) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган“.


При изпълнението на обществената поръчка по обособена позиция 2 следва да се вземат предвид и следните специфични изисквания:
Изпълнителят по обособена позиция 2 се задължава да предоставя възможност на Договарящия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., на националните одитиращи органи, Сертифициращия орган (Дирекция „Национален фонд“ при Министерство на финансите), Дирекция „Вътрешен одит“ при Министерство на икономиката, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външни одитори да извършват проверки на документите, свързани с възлагането и изпълнението на обществената поръчка.

Изпълнителят по обособена позиция 2 следва да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама.

Във всички разходооправдателни документи, издавани във връзка с обществената поръчка по обособена позиция 2 следва да се посочват номера и предмета на договора, включително названието на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“.

Изпълнителят по обособена позиция 2 следва да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт съгласно разпоредбите на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 на Съвета.

Техническото предложение се изготвя по образец - Приложение № 2.1 и/или № 2.2.
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПОСТАВЯ В ПЛИКА С ОФЕРТАТА.


VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Участниците представят ценово предложение по образец на Възложителя, приложен към настоящата документация – Приложение № 3.1 и/или № 3.2.
Предложената цена трябва да бъде посочена в български лева, без включен ДДС. Предложение с цена, изразена в друга валута ще бъде отхвърлено.
IX. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА:
Критерий за оценка на офертите и по двете обособени позиции е „най-ниска цена“.

Показатели:


 1. Цена на обикновена куриерска услуга (от врата до врата) в София – К1

 2. Цена на обикновена междуселищна куриерска услуга (от врата до врата) – К2

 3. Цена на експресна куриерска услуга (от врата до врата) в София – К3

 4. Цена на експресна междуселищна куриерска услуга (от врата до врата) – К4

 5. Цена на обикновена международна куриерска услуга (от врата до врата)– К5

 6. Цена на експресна международна куриерска услуга (от врата до врата) – К6


Тежест на всеки от показателите в комплексната оценка (в точки):
Показател

Тежест (в точки)

1.

К1

Цена на обикновена куриерска услуга (от врата до врата) в София10

2.

К2

Цена на обикновена междуселищна куриерска услуга (от врата до врата)20

3.

К3

Цена на експресна куриерска услуга (от врата до врата) в София10

4.

К4

Цена на експресна междуселищна куриерска услуга (от врата до врата)30

5.

К5

Цена на обикновена международна куриерска услуга (от врата до врата)10

6

К6

Цена на експресна международна куриерска услуга (от врата до врата )20
Общо:

100

Комплексната оценка (КО) е формирана като сбор от посочените цени за различните видове куриерски услуги.

Оценката на постъпилите предложения ще се извърши по следната формула:

КО=К1+К2+К3+К4+К5+К6

Максималната комплексна оценка е 100 точки.К1 с тежест 10 точки Участниците получават точки, формирани по следния начин: най-ниската обща предложена цена се дели на предложената обща цена от съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 10.

K1 = Kmin/Kуч х 10

К2 с тежест 20 точки – Участниците получават точки, формирани по следния начин: най-ниската обща предложена цена се дели на предложената обща цена от съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 20.

K2 = Kmin/Kуч х 20

К3 с тежест 10 точки – Участниците получават точки, формирани по следния начин: най-ниската обща предложена цена се дели на предложената обща цена от съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 10.

K3 =Kmin/Kуч х 10

К4 с тежест 30 точки – Участниците получават точки, формирани по следния начин: най-ниската обща предложена цена се дели на предложената обща цена от съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 30.

K4 = Kmin/Kуч х 30

К5 с тежест 10 точки – Участниците получават точки, формирани по следния начин: най-ниската обща предложена цена се дели на предложената обща цена на съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 10.

K5 = Kmin/Kуч х 10

К6 с тежест 20 точки – Участниците получават точки, формирани по следния начин: най-ниската обща предложена цена се дели на предложената обща цена на съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 20.

K6 = Kmin/Kуч х 20

Комисията класира допуснатите до оценяване оферти въз основа на броя точки.

На първо място се класира участникът с най-голям брой точки.

Комисията няма да оценява оферти на участници, предложили цена по-малка от 0,01 лв.
Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:
При подписване на договора за изпълнение на услугата, участникът определен за Изпълнител, представя:

1. Гаранция за изпълнение, равняваща се на 5 % от максимално допустимата стойност на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

- Парична сума, внесена по банкова сметка на Министерство на икономиката в БНБ – ЦУ, IBAN - BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD. Внасянето на гаранцията се удостоверява с платежно нареждане №................................................. или

- Безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка, в полза на Възложителя, за срока на действие на договора, като оригиналът на гаранцията трябва да е предоставен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка. Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде на български език или в превод на български език, в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума следва да бъде на български език (платежно нареждане) или в превод на български език.

2. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква от „а“ до „д“ от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя.

3. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
ХІ. ОБРАЗЦИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница