Приложение №1 към обявена публична покана №12-00-196/18. 02. 2016 г.: Описание на предмета на публичната поканастраница2/12
Дата25.01.2018
Размер2.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1Представяне на участника

в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката“ по обособена позиция ……………………..
Административни сведения

Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:

 –  пощенски код, населено мя

то:

 


 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

 –  пощенски код, населено място:

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:

 

Фак

:

 


E-mail адрес:

 

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 


 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1. ……..................................

2. …....................................Данни за банковата сметка, по която да бъде възстановена гаранцията за участие:

Обслужваща банка:…………………………………………………

IBAN.................................................................

BIC..................................................................

Титуляр на сметката:.


.............

.....


.

...............

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………….......................................................,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка по позиция ……………………………………………… като подаваме оферта при условията, обявени в публичната покана и в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в публичната покана и в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор за позиция …………………………………………………………..
4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1. ...........................................................................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)
5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде /не по-малко от 120/ календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

1. В случай че участникът е обединение - договор за обединение.

Дата:................г. Подпис и печат: .....................................

(представляващ по регистрация или упълномощено лице)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница