Приложение №1 към обявена публична покана №12-00-196/18. 02. 2016 г.: Описание на предмета на публичната поканастраница7/12
Дата25.01.2018
Размер2.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
СБОР:


За целите на оценката цената за показателите К5 и К6 ще се формират като сбор на колона 26 (Общо) и се изчисляват от участника.

Цените следва да включват и застраховка на пратката. Цените се посочват за всяка държава според техническото задание на Възложителя.

Предложените цени следва да се посочват в лева, закръглени с точност до два знака след десетичната запетая.

Декларирам, че съм съгласен с условията, поставени от Възложителя и начина на плащане, посочен в документацията за участие в обществената поръчка и проекта на договор.

При различие между единичните цени и калкулираната обща стойност за валидни се считат представените единични цени, като очакваната обща стойност се преизчислява съобразно единичните цени.


Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

(Дата) ПОДПИС:

(Име и фамилия)

(качество на представляващия участника)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от.........................................................................................................................

със седалище и адрес гр. ....................................................................................., ул. ......................................, № .................................... Единен идентификационен код:.........................................................................., тел. ..............................., факс................................, e-mail............................................., представлявано от .............................................., в качеството му на...................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с настоящата документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Куриерски услуги за нуждите на Министерство на икономиката“, обособена позиция2: Осигуряване на куриерски услуги във връзка с осъществяване дейността на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с условията и изискванията на Възложителя, съдържащи се в документацията за участие в процедурата, както следва:
Цена на куриерските услуги в страната без ДДС:

К1

К2

К3

К4

Тегло в кг.

Цена на обикновена куриерска услуга в София

Цена на обикновена междуселищна куриерска услуга

Цена на експресна куриерска услуга в София

Цена на експресна междуселищна куриерска услуга

1

2

3

4

5

0-1

1-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

300-350

350-400

400-450

450-500

500-550

550-600

600-650

650-700

700-750

750-800

800-850

850-900

900-950

950-1000

Сбор:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница