Приложение №1 пълно описание и технически спецификациистраница2/7
Дата25.06.2017
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

____________________________________________________________________


/пълно наименование на участника/
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по Обособена позиция № 1: Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената от администрацията на Министерския съвет обществена поръчка с предмет „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ с две обособени позиции и след като се запознахме с условията за участие, сме съгласни да изпълним услугите, предмет на обществената поръчка в съответствие с условията на възложителя и представяме нашата ценова оферта за Обособена позиция № 1:
3.1. Размер на застрахователната премия: …………………………лв. (словом)

3.2. Данък върху застрахователните премии: …………… лв. (словом)

3.3. Общ размер на застрахователната премия: ………………………… лв. (словом)

Прилага се попълнен Списък на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС (Приложение № 12.1).

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

Дата ............................................ г.

Приложение № 3.2____________________________________________________________________


/пълно наименование на участника/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи, таблети) – застрахователна защита срещу „Кражба и грабеж“ и „Злоумишлени действия на трети лица“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от администрацията на Министерския съвет обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ с две обособени позиции и след като се запознахме с условията за участие, сме съгласни да изпълним услугите, предмет на обществената поръчка в съответствие с условията на възложителя и представяме нашата ценова оферта за Обособена позиция № 2, както следва:
  1. Тарифно число в процент от застрахователната сума …………………….
  1. Общ размер на застрахователната сума ………………………………………лв.

3.1. Размер на застрахователната премия: …………………………лв. (словом)

3.2. Данък върху застрахователните премии: …………… лв. (словом)

3.3. Общ размер на застрахователната премия: ………………………… лв. (словом)


Прилага се попълнен списък на преносими компютри за застраховка (Приложение № 12.2).

ПОДПИС И ПЕЧАТ:


(име и фамилия)

Дата ..................................... г.


Приложение № 4Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на ………………………………………….(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“; Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП,
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

не съм осъден/а с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а , за:

(зачертайте невярното)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)

Приложение № 4А

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на ………………………………………….(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“; Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник …………………… (посочете фирмата на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП съгласно чл. 23, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на ………………………………………….(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“; Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП,


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

не съм свързано лице по смисъла на т. 23а от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)


Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Приложение № 5АД Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на ………………………………………….(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“; Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)
Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Приложение № 6


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 2, т. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на ………………………………………….(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“; Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:  1. Аз лично не съм/представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнявам/а определена професия или дейност, относимо към предмета на обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

  2. Аз лично не съм осъден, с влязла в сила присъда, за престъпления по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)

Забележка: Когато участник е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
[наименование на подизпълнителя]

Приложение № 6АД Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на ………………………………………….(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“; Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП,
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник …………………………… (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

2. Представляваният от мен участник няма задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

3. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)
Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП съгласно чл. 23, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
Приложение № 7
Д е к л а р а ц и я

съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на ………………………………………….(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“; Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП,


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Приемам условията в проектите на договор по двете обособени позиции съгласно чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки.


……………………..г. Декларатор:……………………………

(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложениие № 8СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Фирма (наименование) на участника: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................БУЛСТАТ/ЕИК...................................

2. Седалище и адрес на управление: ..................................................................................................................................................телефон: ..................... факс: .................................... телекс: ......................................

3. Лице за контакти: .................................................. длъжност ......................................... Адрес ....................................................................................... ............................................................................. ............................................................................. телефон ............................, факс ..................................

4. Обслужваща банка: .................................................. б. код ..............., № на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията .........................., титуляр на сметката .............................

Дата ............. 2014 г. подпис и печат: ..............


Приложение № 9
СПИСЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от , в качеството ми на ______________________________ __________ (посочете длъжността) на (посочете наименованието на участника), БУЛСТАТ/ЕИК регистриран по фирмено дело № по описа за г. на окръжен съд, със седалище и адрес на управление

участник в обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“; Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП,Д Е К Л А Р И Р А М, че:
представляваният от мен участник е изпълнил през последните 3 години, считано от крайната дата за подаване на оферти, следните договори за дейности, сходни с предмета на поръчката:
Дата на сключване на договора

Предмет на договора

Стойност на договора

Период на изпълнение


Възложител, тел. за връзка

Описание на

Изпълнените услуги1.2.….….….


Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящия списък:

1...........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ 2014 г. Подпис и печат:


Приложение № 10

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА НА УЧАСТНИКА
Долуподписаният /-ата/ в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК........................... - участник в обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“; Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”, възлагана по реда на Глава осма „а" от ЗОП,


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

През последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оборота от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка - предоставяне на услуги за имуществено застраховане, е:Година

Оборот за годината /в лева/


2011 г.
2012 г.
2013 г.Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница