Приложение №1 списък на военните формирования от състава на военноморските силиДата06.02.2018
Размер216.3 Kb.
Приложение № 1

СПИСЪК

НА ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

С ПОТРЕБНОСТ ОТ СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ И РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ

по ред

Военно формирование

Брой контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м. за разделно събрани отпадъци

Брой контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м. за битови отпадъци

Адрес

Община/район

1

34400
3

Гр.Варна - ул.”Преслав”№ 16

Район „Одесос”

2

34410-10 и 52290
1

Гр.Варна - пл.”Св.Св.Кирил и Методий”№ 7

Район „Одесос”

3

34410-3 Гарнизонен стол „Маяк”
1

Гр.Варна – бул.”Сливница”№ 59

Район „Одесос”

4

32140
20

Гр.Варна – Военноморска база

Варна

5

38010
5

С.Приселци

С.Аврен

6

44320
8

С.Сенокос

Гр.Балчик

7

22580
3

С.Приселци

С.Аврен

8

32890 и 22480

4

30

Гр.Бургас – Военноморска база

Гр.Созопол

9

26420
3

М.Росен скат

Гр.Созопол

10

54830
2

Гр.Варна – сп.”Светкавица”

Приморски

11

36940
8

Гр.Варна – кв.Аспарухово

Аспаруховo
32300

12

32300 - 13
2

Гр.Варна – кв.”Галата”

Галата

13

32300 - 11
2

Гр.Шабла

Гр.Шабла

14

32300 - 12
2

С.Българево

Гр.Каварна

15

32300 - 21
2

С.Емона

Гр.Несебър

16

32300 - 22
2

С.Атия – в района на в.ф.32890

Гр.Бургас

17

32300 - 23
2

Н.Колокита

Гр.Созопол

18

32300 - 24
2

Н.Маслен нос

Гр.Приморско

19

32300 - 25
2

В.Папия

Гр.Царево
26800

20

26800
2

Гр.Варна – м.”Боровец”

Аспарухово

21

26870, 34410 – 9, 12, 21 и 54830 – 4.1
4

Южна промишлена зона „Острова” войскови район „Пясъка”

Аспарухово

22

28430
1

С.Каменар

Аксаково

23

32020
4

М.”Туфла кула”

С.Звездица

24

34960
4

м.”Побити камъни”

Аксаково

OБЩО: 4 115

Приложение №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


на участника в обществена поръчка, с предмет: „Извозване на смет”

1.Фирма ...........................................................................................................................

............................................................................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ ..................................

2. Седалище: гр. ......................, област......................., община........................, ж.к. .................................., улица ........................................................., №…….,

Тел........................., Факс:......................, e-mail:..........................

3. Адрес за кореспонденция: гр. ......................, област......................., община........................, ж.к. .................................., улица ........................................................., №…….,

Тел........................., Факс:......................, e-mail:..........................

4. Представляван от:..................................................................., ......................,

ЕГН:.................................. л.к. .............................., изд..............., от..................

5.Обслужваща банка:..........................................................................................,

IBAN: ..................................................................., BIC: .....................................,

Лице за контакт: ..........................................................................................

_______________ ___________________

(дата) (подпис, печат)

Приложение № 3


ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и ал.5

от Закона за обществените поръчки


От _____________________________________, в качеството си на ________________________________ на _________________________________, ЕИК ___________________ със седалище гр. ___________________, община, ул. _______________ №_____, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Извозване на смет”,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. По чл.47, ал.1 от ЗОП:

1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за1: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

1.2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

1.3. Представляваният от мен участник не е в производство на ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;2. По чл.47, ал.2 от ЗОП:

2.1. Представлявания от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

2.2. Не съм осъден с влязла в сила присъда по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. По чл.47, ал.5 от ЗОП:

3.1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

3.2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Забележка1: Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП;

_______________ Декларатор: ___________________

(дата на деклариране) (подпис, печат)
Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ
От _____________________________________, в качеството си на ________________________________ на _______________________________, ЕИК ___________________ със седалище гр. ___________________, община, ул. _______________ №_____, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Извозване на смет,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.


_______________ Декларатор: ___________________

(дата на деклариране) (подпис, печат)ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

(„ЗИФОДРЮПДРС”)

Долуподписаният/ата: _________________ __

(име, презиме, фамилия)

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ____________________ от МВР -(дата на издаване)

гр. ______________, адрес ________________________________________________________________(място на издаване) (постоянен адрес)

в качеството си на: ___________________, в _________________________________________________(длъжност) (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ)

със седалище ______________ и адрес на управление: ________________________________________

тел./факс ___________________, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с
ЕИК/БУЛСТАТ _____________________ - кандидат/участник/подизпълнител в открита процедура

(ненужното се зачертава)

по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извозване на смет”,


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС: 1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен

/ненужното се зачертава/

режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за


корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим
е _______.

/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/

 1. Е свързано / Не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби

/ненужното се зачертава/

на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален


данъчен режим.

 1. Попада в изключението на чл. 4, т. от ЗИФОДРЮПДРС.

/попълва се, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим/


4. 3апознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7,
ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

________________ Декларатор: _________________(място на деклариране) (подпис и печат)
/_________________________________/

(дата на деклариране) (име и фамилия)

Забележка:

  1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители. Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.

  2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника/подизпълнителя, съгласно представения документ за регистраци


Приложение № 6

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ
между командването на ВМС

и.........................................................................................

участник в процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка

Извозване на смет”

Днес, ..................г. между командването на ВМС и........................................................................................кандидат за изпълнител на обществена поръчка „Извозване на смет.”, наричан по-долу за краткост „участник” се сключи следния ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ:


Общи условия: Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на процедурата за възлагане на обществената поръчка, организиран на основата на свободата, почтеността и свободната конкуренция, изключващ изцяло злоупотреби от какъвто и да било характер.
Двете страни поемат следните ангажименти:
1. Командването на Военноморски сили на Република България поемат ангажимента да направят процедурата по възлагане на обществената поръчка прозрачна и достъпна за всички участници, които отговарят на условията й. Командването на Военноморските сили ще положи и всички необходими усилия да не допусне техни служители да поискат или приемат под каквато и да било форма подкупи и подаръци, предоставени директно или индиректно от участниците в обществената поръчка, както и да наложат на виновните лица дисциплинарно наказание и/или да сезират компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от тях.

2. Участникът потвърждава, че:

(а) не е предлагал, давал и че няма да предлага и да дава нито пряко, нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да било неподходящи стимули или възнаграждения на което и да било официално лице, било от страната, където ще се изпълнява договора или от страната, където е установен, както и част от състава на която и да било международна финансова институция, на негови родственици или бизнес сътрудници, с цел да -спечели обществената поръчка, както и с цел извличане на друг тип неправомерна изгода или за получаване на друго предимство по незаконен начин;

(б) не е влизал в нелегитимни контакти и няма да влиза в такива в бъдеще с други страни, не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел неправомерно ограничаване на конкуренцията при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка/търга и сключване на съответния договор.

Участникът разбира изцяло както материалните последствия на поетите ангажименти, така и важността на факта, че командването на ВМС разчита на поемането им от негова страна.

За целите на тази обществена поръчка участникът е предприел мерки, за да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага подкуп, който е част от договора за почтеност, от негови мениджъри и-или служители, както и от всяка една от третите страни, работещи с него по настоящия проект, включително агенти, консултанти, партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици.

Настоящият пакт представлява допълнение към документацията за участие в обществената поръчка и се подава подписан от участника, заедно с офертата. Нарушаването на пакта ще бъде предмет на разгласяване пред широката общественост, което може да бъде инициирано както от страна на ВМС на Република България, така и от всеки един от участниците в обществената поръчка.

Страните приемат, че настоящият пакт е в сила, както до приключване на процедурата по възлагане на обществената поръчка, така и за срока на изпълнение на договора за обществена поръчка.

ЗА ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ: ЗА УЧАСТНИКА:

Приложение № 7ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р

№………/…..2014 г.


ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА СМЕТ
Днес ____.____.2014 г. в гр.Варна между:
1. КОМАНДВАНЕТО НА ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ, с адрес гр. Варна – 9000 ул. “Преслав” № 16, Булстат № 1290101960088, Идентификационен номер по ДДС BG129010196, представлявано от контраадмирал РУМЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - командир на Военноморските сили и началник на сектор “Финанси” - ………………………………….., наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и

2. „………………….”….., със седалище и адрес на управление гр………….., ул.………………………………., регистрирано от ……….…….. окръжен съд, фирмено дело № …………. г., данъчен № …………………., Булстат …………….., с Управител………………………………………………. , наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

се сключи настоящия договор включващ следните условия :

ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

ЧЛ. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва следната услуга:

-извозване на битови отпадъци от районите на военни формирования……………………………………………………………………-извозване на разделно събрани отпадъци от районите на военни формирования ....…………………………………………………………….със специален автомобил, по заявка и съобразно утвърдените ни финансови средства.ЧЛ. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срока на договора за горепосочените военни формирования контейнери тип „Бобър” 1,1 куб. м. за битови отпадъци, и контейнери тип „Бобър” 1,1 куб. м. за разделно събрани отпадъци (стъкло, пластмаса и хартия), разпределени както следва:

- за военно формирование………….- …..броя- за битови/разделно събрани отпадъци;

- за военно формирование………….- …..броя за битови/разделно събрани отпадъци;

- за военно формирование………….- …..броя- за битови/разделно събрани отпадъци;

- за военно формирование………….- …..броя- за битови/разделно събрани отпадъци;

- за военно формирование………….- …..броя- за битови/разделно събрани отпадъци;

- за военно формирование………….- …..броя- за битови/разделно събрани отпадъци.

Броя на така посочените контейнери тип „Бобър” 1,1 куб. м. подлежи на актуализация, според потребностите на военното формирование.ЧЛ.3. Настоящият договор е в сила от момента на подписването му и е валиден за срок от две години.
ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ЧЛ.4. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършваната услуга възнаграждение в размер на долупосочените суми за съответното военно формирование по цени предложени в офертата която е неразделна част от договора. В цената са включени всички присъщи разходи, свързани с изпълнението на услугата, включително и транспорта. Цената не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

а ) за военно формирование…………………….- цена за извозване на сметта от един контейнер тип „Бобър” обем 1,1 куб. м. -……лв. (…………..) с включен ДДС-за битови/разделно събрани отпадъци;

б ) за военно формирование…………………….- цена за извозване на сметта от един контейнер тип „Бобър” обем 1,1 куб. м. -……лв. (…………..) с включен ДДС- за битови/разделно събрани отпадъци ;.

в ) за военно формирование…………………….- цена за извозване на сметта от един контейнер тип „Бобър” обем 1,1 куб. м. -……лв. (…………..) с включен ДДС за битови/разделно събрани отпадъци - ;

ЧЛ.4.2. Заплащането ще се извършва:


 • за военни формирования……….. от финансова служба на военно формирование……..

 • за военни формирования……….. от финансова служба на военно формирование……..

 • за военни формирования……….. от финансова служба на военно формирование……..

Заплащането ще се осъществява с платежно нареждане всеки месец в срок от 10 - то до 29 – то число за предходния месец, срещу представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данъчна фактура, придружена от съответните товарителници (протоколи) за извършеното сметоизвозване за месеца. и подписани от съответните длъжностни лица по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка.....................................................................................................................................,
Банков код BIC :.......................................
Разплащателна сметка :........................................................

Фактурите за извършваната услуга да се изпращат на следните адреси:

.................................................................................................................................

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯЧЛ.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва услугата, предмет на настоящия договор, за посочения срок от датата на подписването му.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва уговорената в настоящия договор услуга в срок до 16.00 часа на следващия работен ден след получаване на предварително дадена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. .

ЧЛ.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдове за битова смет и за разделно събрани отпадъци (хартия, пластмаса, стъкло) тип контейнер „Бобър” 1,1 куб.м. за военните формирования съгласно чл.2 от настоящия договор срещу подписан и от двете страни приемо – предавателен Протокол. Поставянето на съдовете става за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на указаните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места в района или извън района на военните формирования.

ЧЛ.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при всеки курс на сметоизвозване в присъствието на определеното длъжностното лице от съответното военно формирование, да подписва протокола или товарителницата за броя на освободените от смет съдове.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава уговореното в настоящия договор заплащане при посочените по-горе условия и срок.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля изпълнението на своите договорни задължения на други лица и фирми, които не са страна по настоящия договор.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък с лицата и специализираните машини, които ще посещават военните формирования, с цел осигуряване на пропускателният режим в тях.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури уговореното в този договор заплащане в срока по чл. 4.2.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя класифицирана информация и да не допуска посещаване в зони за сигурност клас I и клас II.ЧЛ.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол относно обема и качеството на извършваната работа, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЧЛ.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи отговорни длъжностни лица от военните формирования, които ще упражняват контрол при изпълнение на услугата.

ЧЛ.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен достъп до съдовете за смет във военните формирования, които ще бъдат разположени както следва:

-

--

ЧЛ.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подписване от съответното длъжностно лице (дежурния, помощник дежурния по в.ф. или дежурния по КПП) на представения протокол или товарителница за броя на освободените от смет съдове.

ЧЛ.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да използва предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдове за сметосъбиране според тяхното предназначение и да ги върне след изтичане на срока на договора.

ЧЛ.19. При повреда, липса или унищожаване на контейнер, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да го заплати по продажна цена на контейнер от същия вид, която цена възлиза на……….(…………….) лева с включен ДДС. Нормалното износване на контейнерите в процес на работа не се счита за повреждане.

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

ЧЛ.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се съобразява с пропускателния режим на военните формирования, като във всяко военно формирование в което извършва услугата, предварително предостави списък с номерата и марките на специализирания транспорт и ЕГН и номер на личните карти на лицата от специализирания персонал.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРАЧл.21. Договорът се прекратява след изтичане на неговия срок или след изчерпване на финансовия ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.22. По взаимно съгласие от двете страни – изразено в писмена форма.

Чл.23. Едностранно от всяка страна с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие.

Чл.24. Договорът се прекратява едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.25. Нито една от страните не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади, ембарго, земетресения, епидемии, правителствени актове и събития извън контрола на двете страни, възникнали след сключването на договора.

Чл.26. Настъпването на такива обстоятелства се фиксира със съставянето на акт от компетентен държавен орган, като срока за писмено известяване за наличието на форсмажорни обстоятелства е до 3 (три) работни дни от настъпване на обстоятелството. Страната, която не извести насрещната страна за настъпилите форсмажорни обстоятелства в посочения срок, не може да се позовава на тях.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.27. Всички изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмена форма и са подписани от двете страни.

Чл.28. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Чл.29. Настоящият договор влиза в сила след неговото подписването и се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Адреси и телефони и за връзка: _________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

9000 гр.Варна

Ул.”Преслав” № 16

Тел: 052/552 464; 052/552 471

Факс: 052/603 259

E-mail: adop3@mbox.contact.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ УПРАВИТЕЛ НА

……………………… „...............................................”НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ”ФИНАНСИ” В КВМС
…………………………
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КВМС
……………………………

Приложение № 8СПИСЪК

на лицата и МПС от фирма …………………………………….,

които ще посещават военни формирования …………………………………………………………… в изпълнение на обществена поръчка „Извозване на смет”


 1. ДАННИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕИме, презиме, фамилия

Националност

Л.К / паспорт

№, дата и място на издаванеНиво и № на разрешение за достъп на класифицирана информация (ако притежава)

Орган, издал разрешението за достъп на класифицирана информация (ако притежава)II. МПС:Вид МПС

Марка, модел

Рег. №

_______________ ___________________

(дата) (подпис, печат)База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница