Приложение №1 участникстраница1/5
Дата10.02.2018
Размер0.54 Mb.
  1   2   3   4   5

ЮЗУ„НЕОФИТ РИЛСКИ” гр.БЛАГОЕВГРАД

Приложение № 1
УЧАСТНИК: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………Седалище и адрес на управление:

………………………......тел…………/факс………......./ e-mail ………

……………………………………………………………………………..

ЕИК/Булстат ………………………..................................................................................

Адрес за кореспонденция


О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на новопроизведен автобус с 20+1 места и новопроизведен лек автомобил с 4+1 места ”.

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.


Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 120 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.
При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на следните подизпълнители:


Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер на участието на подизпълнителя в

в %
Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.


Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията;

3. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;

4. Други по преценка на участника.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: ……...


ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език.


Приложение № 2
УЧАСТНИК: ......................................................................................................
Адрес за кореспонденция .................................................................................

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на новопроизведен автобус с 20+1 места и новопроизведен лек автомобил с 4+1 места ”

1. Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия за изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на доставката и техни­ческите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, проектната докумен­тация, условията на договора и разясненията по време на процедурата, и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

2.1.Предлагаме да изпълним поръчката, като доставим 1 /един/ брой новопроизведен 20+1 /места/ туристически автобус,

от: ……………………..……..……, марка:.. .……………..…………………

модел: ………………………………..……………..,

и

2.2.Предлагаме да изпълним поръчката, като доставим 1 /един/ брой новопроизведен лек автомобил 4+1/места/ ,от: ……………………..……..……, марка:.. .……………..…………………

модел: ………………………………..……………..,

за следната цена:

Поз.

Наименование

ед. цена без вкл. ДДС

Обща Сума в лв. без ДДС

1.

Доставка на 20+1 местен туристически автобус -1 бр.

00.00

00.00

2.

3.


Доставка на 4+1 местен лек автомобил

00.00

00.00ОБЩА ЦЕНА НА ДОГОВОРА

без вкл. ДДС  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница