Приложение 2 Информация за извършване на преценката на необходимостта от овос на инвестиционно предложениестраница1/3
Дата06.01.2017
Размер441.19 Kb.
  1   2   3
Приложение 2
Информация

за извършване на преценката на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение:
Инвестиционно предложение: за проект “Почистване на участък с натрупан твърд отток от речното легло на река Черна, приток на р. Арда, поречие Арда в задбаражното пространство на бараж срещу ТПО „Герзовица“, в землището на с. Кремене, общ. Смолян и гр. Смолян,
възложител: Областна администрация, гр. Смолян, бул. „България“ №14, , ЕИК: 120068166, тел. 0301 62333; email governor@region-smolyan.org
Лице за връзка: Георги Златев Георгиев, тел. 030162333, 0888 20 70 82
II. Характеристика на инвестиционното предложение:
ІІ.1. Резюме на предложението.

Предложението предвижда дейности по почистване на натрупания твърд отток в задбаражното пространство на съществуващия масивен стоманобетонов бараж срещу ТПО ”Герзовица" чрез механизираното му изземване и извозване от участъка на определено за целта временно депо. Почистването на предвидения участък предвижда извършване на механизирани изкопни работи на натрупания в задбаражното пространство твърд отток от наносни образувания със следните параметри: средна дълбочина 2 м, средна широчина 20 м, обща площ 3,686 дка, обща дължина 182,5 м и обем 7630м3. За извършване на дейността в определения участък е необходимо разрешително от БДИБР-Пловдив за ползване на воден обект с цел почистването и защита от вредното въздействие на водите.


ІІ.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното намерение.

Реализацията на предложението е във връзка с констативен протокол 07.09. – 10.09.2015г. за състоянието на речните легла в извън регулационни граници на територията на област Смолян и предписанията в него. Протокола е одобрен от областният управител на област Смолян. Съгласно протоколът – Община Смолян, т. V, участъка по р.Черна, предмет на настоящата преценка за необходимостта от извършване на ОВОС, е с нарушена проводимост в резултат от натрупани наносни отложения. Реализацията на предложението е необходима във връзка с осигуляване на пропускателна способност на речното русло на р. Черна в задбаражното пространство на бараж срещу ТПО „Герзовица“.

Друга необходимост е изпълнението на аварийни мероприятия и мерки връзка с чл. 140 от Закона за Водите.
ІІ.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Дейността ще се извършва изцяло в речното русло на р. Черна, където няма предвидени, съществуващи или одобрени с устройствен или друг план дейности. Участъка в задбаражното пространство на бараж срещу ТПО „Герзовица“ граничи със съществуващ път Смолян - Мугла. Иззетият материал от почистването ще се депонира на временно депо разположено на около 1,5 км югозападно от участъка, съгласно приложената одобрана от Община Смолян транспортна схема. Почистеният материал може да се използва за строителни нужди в суров вид или след преработка му в ТМСИ. При реализация на предложението не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като ще се използва изцяло съществуващата.


ІІ.4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Технологията за изземване на твърдия отток е от натрупите в речното русло над водния стоеж на реката при минимални води. При това с това мероприятие се почиства коритото и увеличава пропускателната способност на реката при провеждане на високи води, предпазва от заливане на околните обработваеми земи, предпазва от подкопаване и изнасяне на участъци от бреговете и се създават естествени условия за натрупване на динамичен наносен ресурс и неговото по нататъшно оползотворяване, регулира бързото естествено развитие на растителността в обхвата на коритото на реката.

Местоположението на участъкът е определено с цел предотвратяване компрометирането на баража, и съществуващия път от заливане. Мерките по почистването са определени като аварийни от междуведомствена комисия.
ІІ.5. Местоположение па площадката, вкл. необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Изземването се предвижда да се осъществи в речното корито на р. Черна в задбаражното пространство на бараж срещу ТПО „Герзовица“. Предвиденият за почистване участък се намира в землищата на гр. Смолян и с. Кремене, общ. Смолян, обл. Смолян, съответно с ЕКАТТЕ 67653 и 39637, в речното русло на р. Черна – публична държавна собственост, с координати начало:N 41°33’52.414" и Е 24°36’27.884" при кота - 1294,3м. и край N 41°33'49.697" и Е 24°36'34.665" при кота - 1286,1м. Иззетият материал ще се депонира на депо разположено на около 1,5 км югозападно от участъка намиращо се в непосредствена близост до пътя Смолян – Мугла. Технологията предвижда изземване с багер и товарене на самосвал.


ІІ.6. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет.

Основен процес е механизирано отнемане на твърдия отток с техника на слоеве. Общия добив ще е до 7630 м3/год. с дълбочина на изземване съгласно работния проект по цялата разрешена площ в зависимост от запасите.

Натоварването ще става механизирано на място в транспортните средства, с които ще се транспортира. Необходимо е един багер и два автосамосвала. Времето за почистване зависи от честотата на транспорта и атмосферните условия. Съгласно технологичния разчет в проекта, почиставнето трябва да се извърши в срок до 15 дни при благоприятни климатични условия.
ІІ.7. Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Извозването ще се осъществява по съществуващ път Смолян - Мугла, като не се предвижда прокарване на нови пътища за осъществяването на дейността, както и съпътстваща инфраструктура.


ІІ.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Дейностите по строителството и експлоатацията ще се извършват съгласно разработените проекти. Физико-географските характеристики на региона благоприятстват бързото формиране на големи количества наносен материал по време на речните прииждания, особено в периода на пролетното пълноводие. По тази причина възстановяването на иззетите количества наносен материал се извършва в кратки срокове. Почистването и транспорта на материала до временно депо ще се извършва съгласно работен проект и приложената транспортна схема.


ІІ.9. Предлагани методи за строителство.

Строителство не се предвижда. Изземването ще се осъществи по проект за изземване - механизирано, който предвижда начина и техниката на добиване на инертния материал от водния обект, периодично контролното следене с геодезични методи на добития материал, визуален контрол, водене на пълна отчетност и документация и недопускане на нарушаване на заложените параметри и мероприятия за изземването на инертния материал в съответните разрешителни и проекти.


ІІ.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Ще се ползва воден обект, а по смисъла на инвестиционното предложение то е свързано с изземване на природен ресурс - инертни материали от него.


ІІ.11. Отпадъци, които се очакват да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Предвид малкото време на работа – около 15 дни при общ брой на работниците до 4 човека, количеството на очакваните отпадъците ще е незначително. Въпреки това образуваните битови отпадъци ще се събират в полиетиленови чували и ще извозват до най близкия контейнер за ТБО в град Смолян. При реализиране на намерението не се очаква генерирането на производствени отпадъци. При евентуалното им образуване, същите ще бъдат събирани и предавани на специализирани фирми и места.


ІІ.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

 • Изземването ще се осъществява, съгласно проект и заложените в него параметри и мероприятия;

 • Почистването ще се извършва равномерно и без образуване на ями;

 • Всички дейности в реката ще се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна в реката;

 • Ще се извършват периодични замервания по геодезична мрежа за следене на нивото на изземване и на обема иззет материал и резултатите ще се нанасят в специален дневник;

 • Зареждането и подмяната с ГСМ ще с извършва извън границите на водния обект на специална площадка на изпълнителя;

 • След приключване на работа ежедневно машините ще се извеждат извън обсега на водния обект.


ІІ.13. Други дейности, свързани с инвестиционното намерение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство , третиране на отпадъчни води).

По същество инвестиционното намерение е свързано с почистване на участък с натрупан твърд отток от речното легло на река Черна, приток на р. Арда, поречие Арда в задбаражното пространство на бараж срещу ТПО „Герзовица и не се предвиждат други дейности свързани с основната.


ІІ.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното намерение.

Съгласно писмо на РИОСВ – Смолян с изх. № КПД 14-898(3)/15.12.2015г. на основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съгласно изразеното становище с писмо с изходящ № КД-04-468/15.12.2015г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия: • Да не се допуска замърсяване на повърхностното тяло от дейностите по реализиране на ИП.

 • Спазване на разпоредбите на чл. 140 от ЗВ.

 • Да се проведе процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по ЗВ.

 • Да не се допускат сечи на естествена брегова растителност.

Така заявеното предложение попада в обхвата на т.2, буква „в“ – „изземване на инертни материали от реки, езера, или море чрез драгиране“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Необходимо е издаване на разрешение за ползване на воден обект - р. Черна с цел почистване на участък с натрупан твърд отток. Съгласно процедурите и разпоредбите на Закона за водите, същото ще се издаде от БД ИБР - Пловдив.


ІІ. 15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Поради отдалечеността на предложението от населени места не се очаква създаването на дискомфорт от реализацията на дейността. Дискомфорта може да се породи при извършване на изземването и превозването на инертния материал, което ще се извърши в кратък период от време и поради това несе очаква да бъде значителен.


ІІ. 16. Риск от инциденти.

Инциденти могат да се породят при повреда на механизация или поява на високи води. В случай, че възникнат наводнения е необходимо да се предвидят мерки за незабавно извеждане на добивната техника от коритото на реката на безопасно разстояние. Авариралата механизация, следва незабавно да се изведе от обхвата на водния обект.


III. Местоположение на инвестиционното предложение

ІІІ.1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Към настоящата информация са приложени следния картен материал: • топографска карта на района М 1:500;

 • топографска карта на водосбора на р. Черна М 1:50000

 • координатен регистър на имотите

 • координатен регистър на опорната мрежа

 • схема на опорната мрежа на участъка М 1:500;

 • транспортна схема – план за транспорт на материала М 1:5000.


ІІІ.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Предложението ще се реализира в участък от коритото на р. Черна и не се предвижда засягане на земеделски земи. Обекта ще се намира изцяло в речното русло - т.е. във воден обект и не засяга ползватели на земи-селскостопански фонд или инфраструктура.


ІІІ.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Няма да има зониране тъй като не се засягат земеделски земи


ІІІ. 4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

Съгласно писмо на БДИБР-Пловдив с изходящ № КД-04-468/15.12.2015г. Повърхностно водно тяло с код BG3AR800R033 е определено в умерено екологично състояние и лошо химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние до 2015г. и запазване на доброто химично състояние.

За конкретното ИП има предвидени забрани и ограничения, съгласно мерките описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на Източнобеломорски район


 • Съобразяване на управлението на водите с условията за постигане на БПС на предмета на опазване на 33 BG0001030 Родопи - Западни и 33 BG0002113 Триград - Мурсалица.

 • Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката, за частта на ВТ попадащо в 33 BG0002113 Триград - Мурсалица, 33 BG0001030 Родопи - Западни.

 • В зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5, включени в Раздел 3, точка 5.1 от ПУРБ извън границите на населените места и сервитутите на линейната транспортна и енергийна инфраструктура се забранява сечта на естествена речна и крайречна растителност (Приложение 7-19, за 33 " Родопи - Западни” с код BG0001030 за ВТ с код BG3AR800R033).

Съгласно писмото на РИОСВ – Смолян, инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- BG0002113„Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.);

- BG0001030„Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС е установено, че предвидените в инвестиционното предложение дейности по почистване на натрупания твърд отток в задбаражното пространство на съществуващ масивен стоманобетонов бараж са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002113„Триград-Мурсалица”, съгласно заповедта за обявяването й.
ІІІ. 4а. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Иззетия ресурс се възстановява бързо. Физико-географските характеристики на региона благоприятстват бързото формиране на големи количества наносен материал по време на речните прииждания, особено в периода на пролетното пълноводие.


ІІІ. 5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Границите на инвестиционното намерение са определени от местоположението на воден обект и баража, както и от изготвения проект и не са предвидени алтернативи за местоположение.

IV. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

ІV. 1. Описание и състояние на компонентите на околната среда, които са обект на въз действие.

А) Въздух

В климатично отношение обекта попада в областта на преходно континентален климат със Средиземноморско влияние. Особеностите на климата са свързани с особеностите на релефа, характера на въздушния пренос и изразеното средиземноморско влияние, обуславящо мека и топла зима и топло и сухо лято.

Метеорологичните фактори определящи състоянието на атмосферния въздух, са: средногодишната температура - 8,5°С, средногодишна сума на валежите - 890 мм., средногодишната влажност е 73%. Валежите са основно от дъжд, като снеговалежите са през зимния период, а снежната покривка се задържа максимално до два месеца (54 дни). Районът се характеризира с добра годишна продължителност на слънчевото греене -2170 часа/год. Вятърът е един от най-важните климатични фактори, влияещ върху степента на разсейване на атмосферните процеси. За района преобладаващи са северни и северозападни ветрове - слаби (3,8 м/сек средногодишно). Качеството на атмосферния въздух се определя от наличието в района на обекти, които замърсяват или могат да го замърсят при определени условия - няма регистрирани такива обекти. Районът може да се определи като такъв с нисък потенциал на замърсяване, с добри само пречиствателни способности и сравнително високо качество на атмосферния въздух.

Процесът на изземване на инертни материали от реките не предполага замърсяване на атмосферния въздух.

При транспортирането също не се очаква наднормено замърсяване - изхвърляните отпадни газове от камионите са пренебрежимо малки по количество, разсейват се бързо и не могат са замърсят наднормено атмосферния въздух в участъка.
Б) Води

Водосборната област на р. Черна в хидроложко отношение попада в област с преходно средиземноморското климатично влияние в района с дъждовно-снежно подхранване и слабо устойчиво фазово разпределение на оттока.

Поради специфичната климатична обстановка максимумът на оттока се явява главно през зимните месеци - от ноември до март, като последица от големите валежи в този период. Пролетното пълноводие, характерно за други поречия в страната, тук е по слабо изразено. Големите валежи, паднали през по студения сезон, и релефът на водосборната област подпомагат по малки загуби, а оттам по-високи отточни коефициенти. Маловодният период е силно изразен и продължителен съвпада с минимума на валежите, като най-ниските водни количества са през месеците август-октомври. Поради споменатите климатични особености режимът на оттока е твърде изострен.

Хидрогеоложката обстановка се характеризира с води привързани към метаморфния комплекс, палеогенските седименти и вулканати и към кватернерните отложения. Водите превързани към метаморфния комплекс, вулканитите и част от седиментите имат пукнатинен характер. Подхранват се от атмосферни валежи, залягат сравнително дълбоко и се отводняват главно в ниските части на долината посредством низходящи извори. В отделни райони заети от карбонатни скали подземните води са с пукнатинно-карстов характер. Подхранват се от валежите и повърхностно течащите води и се отводняват от карстови извори. В алувиалните и делувиалните наслаги са установени грунтови води със сравнително високи залягане 0,5-2,5 м. от повърхността. Подхранват се от валежите и повърхностно течащите води. В района, подземните води са в пряка хидравлична връзка с водните стоежи на реката. Установен е сравнително силен подруслов поток с коефициент на филтрация 40-80 м/ден. По химически състав подземните води са хидро-карбонатно-калциево-магнезиеви, с неутрална реакция /pH 7-7,5.


В) Геолого-литоложки и тектонски строеж на района

В обсега на водосборния басейн на р. Черна се разкриват скалите на Прародопската и Родопската надгрупа от докамбрия, фанерозоиските гранитоиди с горно кредна възраст, палеогенски седименти и вулканити и кватернерни отложения.* Докамбрий /Ре/

Прародопската надгрупа обхваща най-старите скали на Република България и се представя от скалите на Ботучерската група /BtPeB/ и Арденската група /АгРеС/ в частност от Маданската свита /MdPeC/ и Вишневската свита /vPeC/. Изграждат се от двуслюдени и биотитови гранитогнайси със слаба шистозност, гранитизирани двуслудени гнайси, както и амфиболити и метаморфозирани ултрабазити. Скалите са с неравномерно проявени гранитозационни и магматизационни процеси. Изградени са от плагиоклаз, кварц, микроклин, биотит и мусковит. Родопската надгрупа се разполага с ясно изразен ъглов географски дискорданс, съпроводен от рязка смяна на литожкия състав. Представя се от Чепеларската свита, Богутевската свита /bogPeD/ и Въчанската свита. Свитите се изграждат от алтерниращи по между си дребно до среднозърнести биотитови гнайси със или без гранит и графит, двуслюдени гнайси, гнайсошисти, платоклазови гнайси, както и от амфибол-биотитови, амплитоидни гнайси, амфиболити, мрамори и калкошисти. Върху Южно родопската синклинала е наложена Добростанската свита. Представена е от дребно до срезнозърнести масивни и слоисти мрамори.


*Горна креда /К2/

Смоленският интрузив се разкрива между селата Смилян, Сивино и Пловдивци, където е внедрен сред скалите на Въчанската и Добростанската свити. Контактите с вестяващи скали са интрузивни с ширина около 100 м. Гранитите имат паралелна текстура с множество включвания от ксенолити, мрамори и гнайси. Изграждат се от левкоратни гранити, преминаващи в периферните части в амплитоидни пегматиидни разновидности. Петрографският им състав е от плагиоклаз, кварц, биотит, мусковит, гранит, титанит и др. Текстурата им е масивна до шистозна, а структурата им хипидиомор-фозърнеста, гранитова, аплитова и пегматитова.


* Палеоген /Pg/

Палеогенът се представя от седиментни, конгломератно-песъкливи, брекчоконгломера-ти, вулкано-седиментна моласова задруга, риолити, риодацити, латити и андезити. Брекчо-конгломератно-аргилитно-пясъчниковата задруга заема периферните части на Смолянския басейн на Арденския грабен. Седиментите се разполагат трансгресивно и дискордантно върху кристалния фундамент. Представят се от брекчоконгломерати главно от мрамори и no-рядко пясъчници. В разреза на задругата участват и дебелослойни пясъчници, алевролити, аргилити и глинесто-карбонатни прослойки и въглища.

Палеогенските вулканити изграждат линейно изтеглени тела и дайки и големи вулкански масиви. Освен риолити се наблюдават риодацити, лавобрекчи, масивни туфи, вулкански бомби и други. Скалите и в двата вулкански масива са с високо съдържание на SiO2 - 70-75%.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница