Приложение №2 образец на оферта за участие в поръчка с предметДата01.08.2018
Размер38.28 Kb.


ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В поръчка с предмет:
Доставка на буфер за товарен вагон категория А-105 с правоъгълен талер”

(рег.№ 063/2014г. - КОФ)


ДО: „Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13
От: .......................................................... – гр. ...................

адрес: гр............................. ул. .........................., No. …тел.: ........ / ............. факс: ......./

ЕИК ............................, Идентификационен номер по ДДС: ……………

Разплащателна сметка:

BIC: ............; IBAN: ..........;

банка: .................... – град/клон/офис: .........;

представлявано от ……………………. Длъжност …………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на буфер за товарен вагон категория А-105 с правоъгълен талер” – (рег.№ 063/2014г. - КОФ).
Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Участваме за цялостно изпълнение предмета на поръчката.

Представяме един вариант за изпълнение на поръчката и на предлаганата цена.
І. Декларираме, че ще изпълним пълния предмет на поръчката - Доставка на буфер за товарен вагон категория А-105 с правоъгълен талер. Количество – 70 броя.

Производител:……………………………………;

Страна на произход: …………………………….;

Предлаганите буфери ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

Предлаганите буфери ще отговарят на изискванията по стандарт UIC 526-1, ще бъдат изработени по чертеж - Буфер кат. „А” 340x450 мм и техническите изисквания посочени в него.

Опаковка: подходяща за предпазване на стоката от повреди по време на транспортирането, товареното и разтоварването й.

Маркировка: на всеки буфер, съгласно чертеж - Буфер кат. „А” 340x450 мм.
ІІ. Срок и място на изпълнение.

2.1. Срокове и начин на изпълнение: еднократна доставка до 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора.

2.2. Място на доставка: складова база на Възложителя в град Раднево – отдел „Логистика и контрол”.

2.3. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.ІІІ. Документация съпровождаща изпълнението на поръчката:

3.1. При доставка на изделията се задължаваме да представим на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество на изделията, издаден от производителя в оригинал;

- Сертификат за произход;

- Изпитвателен протокол, съгласно UIC 526-1.

- Фактура – оригинал;

3.2. Документите да са на български език.
ІV. Гаранционен срок и рекламации:

4.1. Гаранционният срок на предлаганите буфери е ………………………… /не по-кратък от 12 /дванадесет// месеца след датата на доставка в склада на Възложителя.

4.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка.

4.3. Срок за подмяна при рекламация до 30 /тридесет/ календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.


V. Цена и условия на плащане:

Изпълнението на пълния предмет на поръчката ще извършим при следните цени:


Описание

на стоките, подлежащи на доставка

Мерна единица

К-во

Ед. цена в лв., без ДДС

Обща цена в лв., без ДДС

1

Буфер за товарен вагон категория А-105 с правоъгълен талер, изработен по чертеж - Буфер кат. „А” 340x450 мм и техническите изисквания посочени в него.

брой

70


За изпълнение на пълният предмет на поръчката в съответствие с условията на Възложителя, общата цена на нашата оферта без ДДС е:

_____________Словом:___________________________________________________ [посочва се цифром и словом стойността и валутата]
Условията на доставка са DDP складова база на Възложителя, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

Посочената цена включва всички разходи за изпълнението на поръчката.


Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.
Условия на плащане: до 30 (тридесет) календарни дни след датата на доставка, по банков път, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура-оригинал.
VІ. Срок на валидност на офертата – 60 дни след срока за получаване на оферти.
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________ (име и фамилия)____________________ (длъжност на представляващия Участника)


Каталог: files -> public kof
public kof -> Мини марица-изток” еад резултати от работата на длъжностните лица по проведена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4 от зоп с предмет: „Доставка на прахозащитен сгъваем респиратор ffp2”
public kof -> Резултати от работата на длъжностните лица по проведена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4 от зоп с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на везна конвейерна (лентова)
public kof -> Мини марица-изток” еад технически спецификации и условия за изпълнение на поръчка с предмет
public kof -> Образец оферта за участие
public kof -> Образец оферта за участие
public kof -> Въведен в sap № мт / г. Д о ­г о ­в о р № мт /2014 г
public kof -> Г коф. Класиране: Няма допуснати оферти
public kof -> Въведен в sap №мт / г. Д о г о в о р № мт / 2015 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница