Приложение №2 предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – образецДата18.08.2018
Размер47.5 Kb.
Приложение №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ОБРАЗЕЦ
уважаеми дами и Господа,
С представянето на настоящата оферта поемаме ангажимент и заявяваме да изпълним в съответствие с изискванията на възложителя обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло“.

Вписани сме в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания – Удостоверение за регистрация №……..


/за лицата, които не са регистрирани като специализирани предприятия или хора с увреждания, не се попълва/
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да доставим за потребностите на Възложителя работно облекло - по видове, количества, размери и технически характеристики в съответствие с посочените в Техническата спецификация - Приложение №1 към обявата на Възложителя, като представяме следните мостри, неразделна част от нашето техническо предложение: 1. …………………………………

 2. ………………………………..

 3. ………………………………..

 4. ………………………………..

 5. ………………………………..

 6. ………………………………..

 7. ………………………………..

 8. ………………………………..

 9. ………………………………..

 10. ………………………………..

 11. ………………………………..

 12. ………………………………..

 13. ………………………………..

 14. ………………………………..

 15. ………………………………..

 16. ………………………………..

 17. ………………………………..

 18. ………………………………..

 19. ………………………………..

 20. ………………………………..

 21. ………………………………..

 22. ………………………………..

 23. ………………………………..

 24. ………………………………..


(Участникът задължително изброява артикулите с посочване на номерация и модел)
Гарантираме, че ще доставяме артикулите по видове и количества, в срок до - ………….. дни, считано от датата на сключване на договора, както следва:

Лятно работно облекло - до ………/словом……………../ дни;.

Зимно работно облекло - до ………/словом……………../ дни.

Предложеният от нас гаранционен срок за всеки артикул, включен в обема на поръчката е както следва:

1.Зимен работен костюм / якеи и полугащеризон/ студозащитни с понижена горимост - …………(………..словом) месеца;

2.Летен работен костюм /яке, полугащеризон и тениска / …………(………..словом) месеца;

3.Полушуба студо и влагозащитна с понижена горимост - …………(………..словом) месеца

4.Костюм за заварчици /куртка и панталон/ - …………(………..словом) месеца;

5. Клин камуфлажен с подплата- …………(………..словом) месеца;

6. Риза камуфлажна - …………(………..словом) месеца;

7. Колан текстилен- …………(………..словом) месеца;

8.Шапка зимна- …………(………..словом) месеца;

9.Шапка лятна- …………(………..словом) месеца;

10.Шуба камуфлажна с подвижна топла подплата- …………(………..словом) месеца;

11. Престилка с къс ръкав (мъжка и дамска) - …………(………..словом) месеца;

12. Престилка с дълъг ръкав (мъжка и дамска) - …………(………..словом) месеца;

13. Елек с подплата- …………(………..словом) месеца;

14.Костюм зимен дамски (пола и сако) за сервитьори- …………(………..словом) месеца;

15.Костюм зимен дамски (панталон и сако) за сервитьори- …………(………..словом) месеца;

16.Костюм зимен мъжки (панталон и сако) за сервитьори- …………(………..словом) месеца;

17. Риза мъжка / блуза дамска лятна за сервитьори- …………(………..словом) месеца;

18. Панталон летен (мъжки и дамски) за готвач- …………(………..словом) месеца;

19.Куртка (туника) дамска от бяло хасе- …………(………..словом) месеца;

20. Престилка цяла дамска от бяло хасе- …………(………..словом) месеца;

21. Панталон дамски от бяло хасе- …………(………..словом) месеца;

22.Боне от бяло хасе- …………(………..словом) месеца;

23.Престилка предна гумирана- …………(………..словом) месеца;

24. Вратовръзка за сервитьори (мъжка и дамска) - …………(………..словом) месеца.


При наличие на рекламация от Ваша страна, относно вида, качеството или количеството на доставяните облекла, предмет на поръчката, ще отстраним нередностите по начина, в сроковете, и при условията на чл.7, чл.18 и чл.19 от проекта на договора.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, и бъдем определени за изпълнител на поръчката, ще започнем изпълнението и веднага след подписване на договор от двете страни.


В случай, че бъдем избрани за изпълнител на договор, съгласни сме да представим гаранция за изпълнение в размер на …… % от общата договорна стойност без ДДС.

/Участниците попълват размера на гаранцията, в зависимост от статуса им на регистрирани или нерегистрирани като специализирани предприятия или хора с увреждания, съгласно указанията в обявата на Възложителя./
Гаранцията ще бъде внесена под формата на ……………………………………

(парична или банкова гаранция, застраховка)
Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител на договора, при изпълнението му няма да ползваме/ще ползваме подизпълнители/трети лица.

1. Подизпълнители ще бъдат:……………………………………………… (Участникът попълва име и адрес на фирмата-подизпълнител, и обеми, които ще изпълнява).(невярното се зачерква)

Обеми, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителите са:

…………………………………………………………………………………. (описват се)

Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ........... на сто от общата стойност на поръчката.

2. Трети лица ще бъде/бъдат ................................................................................ (изписват се наименованията на фирмите/имената на третите лица и техните ЕИК, Булстат или ЕГН), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- третите лица ще се използват за доказване на критериите за подбор, свързани с: ……………………………………………………………………………………………………………………… / техническите способности /

- частта от поръчката, в която е необходимо участието на трето лице заради неговите технически способности, е :

........................................................................................................................................................

Делът на участие на третите лица при изпълнение на поръчката ще бъде ........... на сто от общата стойност на поръчката.

Декларираме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители/трети лица, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме такива които са различни от посочените, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.


Съгласни сме гаранцията да бъде освободена в 30 - дневен срок след приключването изпълнението на договора при условие, че сме изпълнили качествено и безусловно задълженията си по същия и без отправени възражения от Ваша страна.

С подаване на настоящата Оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от не по- малко от 120 /сто и двадесет/ календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.Като неразделна част от нашето предложение прилагаме следните документи:

 1. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, по образец – Приложение № 5;

 2. Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение № 4

 3. Документ за упълномощаване /Когато е приложимо/

С уважение,

Подпис и печат ___________________ Дата, __________2017г.

(име и фамилия)
_______________________________________

(длъжност на представляващия участника)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница