Приложение №2 проект д о г о в о рДата13.01.2018
Размер91.92 Kb.
Приложение №2

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

№ ………….


Днес, ............2013 г. в гр. София, между представители на страните:
"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район "Средец"', ул."Иван Вазов" № 3, ЕИК № 175405647, ИН по ДДС № BG 175405647, представлявано от инж. Георги Димов Иванов и Методи Николаев Христов - Управители, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

..............................., със седалище и адрес на управление: гр. ..........., ул. ......................., вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията под №.................., ЕИК № .............., ИН по ДДС № ...................., представлявано от ........................................................................, наричан по-нататък за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”Въз основа на утвърден протокол от управителите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, след проведена обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП се сключи настоящият Договор за следното:

Чл.1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а Изпълнителят приема при условията на настоящия договор да извърши доставка на ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор в съответствие с Приложение № 1 - Технически изисквания от документацията и Приложение № 4 – Ценова оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.Чл.2. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКАТА

2.1. Този договор се сключва за срок от една година, считано от подписването му или до изчерпване на стойността, в зависимост от това, кое условие настъпва първо.

2.2.Доставката на ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор се извършва еднократно в срок до ............дни /но не повече от 30 дни/, от датата на сключване на договора.

2.3. Място на доставка:

- за ПЦ София до инж. Георги Мавродиев - Ръководител пътнически център София, гр. София, бул. «Кн. Мария Луиза» № 102, Централна гара София;

- за ПЦ Мездра до инж. Бисер Маринов - Ръководител пътнически център Мездра, гр. Мездра ул. „Хр. Ботев” № 17 жп общежитие;

- за ПЦ Дупница до инж. Методи Янев - Ръководител пътнически център Дупница, гр. София, бул. «Кн. Мария Луиза» № 102, Централна гара София;

- за ПЦ Варна до инж. Костадин Маргаритов - Ръководител пътнически център Варна, гр. Варна ул. „Дунав” № 2А;

- за ПЦ Пловдив до инж. Ангел Даскалов - Ръководител пътнически център Пловдив гр. Пловдив ул. «Васил Априлов» № 3;

- за ПЦ Русе до инж. Пламен Бонев - Ръководител пътнически център Русе, гр. Русе ул. «Иван Ведър» № 11;

- за ПЦ Бургас до инж. Атанас Драголов - Ръководител пътнически център Бургас, гр. Бургас ул «Иван Вазов» № 6;
- за ПЦ Горна Оряховица до инж. Милен Минчев - Ръководител пътнически център Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица ул. «Цар Освободител» № 112А жп гара Горна Оряховица;

- за ПЦ Стара Загора до инж. Благой Гаджев - Ръководител пътнически център Стара Загора, гр. Стара Загора ул. „Герасим Папазчев” № 20 жп гара Стара Загора


Чл.3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

3.1. За изпълнение на поръчката по т.1.1., Възложителят заплаща на изпълнителя сума в размер ...................... лева без ДДС, съгласно ценовата оферта, неразделна част от настоящия договор.

3.2. Плащането ще се извършва посредством банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка …………., клон, ……………гр………………BIC: ……………., IBAN: ……………………………….

3.3. Заплащането ще се извърши в лева, по банков път, в срок :

.............................................. дни (не повече от 29 /двадесет и девет/ дни) след доставка на ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор и представяне на необходимите документи за извършванена плащането.

3.4. Необходими документи за извършване на плащане:

- приемо-предавателни протоколи в оригинал за извършената доставка, подписани от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя

- оригинална фактура на името на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД с адрес: 1080 гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3 и Управители – инж. Георги Иванов и Методи Христов, с вписани № и предмет на договора;

- гаранционна карта, издадена от производителя, като същата се предоставя на пътническия център, получател на доставката и се записва в приемо-предавателния протокол.

3.5. Необходимите документи за извършване на плащането се представят в срок до 5 работни дни след извършване на доставката.

3.6.При непредставяне в срок на необходимите документи, плащането се удължава с толкова дни, с колкото е забавено представянето на необходимите документи.

3.7. Адрес, на който трябва да се изпращат документите за извършване на плащането:

Получател : “БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

гр. София -1080

ул. “Иван Вазов” № 3

дирекция „Маркетинг и продажби”

3.8.На плащане подлежат само приетите ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор, удостоверено с приемо-предавателни протоколи, подписани от упълномощени представители на двете страни.

3.9. Вземанията на Изпълнителя, произтичащи от настоящия договор, не могат да бъдат цедирани по реда на чл. 99 и чл.100 от Закона за задълженията и договорите.


Чл.4. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИИ

4.1. Изпълнителят гарантира, че всички ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор, предмет на настоящия договор, отговарят на Технически изисквания - Приложение № 1 към настоящия договор

4.2. Гаранционният срок за ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор е........................години /не по-кратък от 2 /две/ години/, считано от датата на доставка.

4.3. Всички разходи по подмяна или ремонт на дефектирали ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор в гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя, освен в случаите, когато повредата произтича от неспазване инструкциите на Изпълнителя.Чл. 5. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

5.1. Приемането на доставката се извършва с двустранно подписан приемо-предавателен протокол .

5.2. При констатирана некачествена доставка на ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор, се съставя констативен протокол, подписан от представевители на Изпълнителя и на Възложителя.

5.3. Всички вреди, допуснати в резултат на некачествено изпълнение на доставката, се отстраняват или възмездяват в най-кратък срок от Изпълнителя и са за негова сметка.


Чл. 6. РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Рекламации свързани с вида, количеството на отделните видове ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор и придружаващите ги документи се предявяват в момента на получаването им и се доказват с приемо - предавателен протокол.

6.2. Рекламации за качество, скрити дефекти и недостатъци се правят с двустранно подписан протокол между представители на страните или с Акт на независима организация за контрол до 1 (един) месец след изтичане на гаранционния срок, съгласно чл.4, при условие, че са констатирани в рамките на гаранционния срок.

6.2.1. Рекламацията по точка 6.2 се удостоверява с Протокол между упълномощени представители на страните, за чието съставяне Изпълнителя е длъжен да се яви или да изпрати свой представител, на посочения от Възложителя адрес, в срок от 72 часа от получаване на покана за това. В случай на неявяване или непостигане на споразумение, рекламацията се удостоверява с Акт на независима организация.

6.2.2. Рекламацията се счита за предявена от момента на получаването от Изпълнителя на изпратеното от Възложителя съобщение, за рекламационното събитие.

6.3. Рекламираните за качество ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор се подменят с качествени такива в 30 /тридесет/ дневен срок от предявяване на рекламацията, за сметка на Изпълнителя. При неизпълнение на това условие от страна на Изпълнителя, некачествените ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор се считат за недоставени и той дължи на Възложителя възстановяване на стойността им и санкциите по чл.7.

6.4. За подменените в условията на Гаранция ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор, тече нов Гаранционен срок равен на договорения в чл.4. Подмяната на дефектните ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини, комбинирани с детектор се извършва за сметка на Изпълнителя, франко склада на Възложителя.

Чл.7. САНКЦИИ

7.1. При забавено изпълнение на доставка на ламинатори, детектори и банкнотоброячни машини комбинирани с детектор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2% на ден от стойността на съответната доставка, но не повече от 10% от стойността на неизпълненото или произлезлите от това вреди, щети и пропуснати ползи, ако са по-големи.

7.2. При пълно неизпълнение на доставката по договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

7.3. Възложителят има право да приспада начислените по т.7.1 и т.7.2 неустойки от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора или от която и да е друга сума, дължима на Изпълнителя по този договор.Чл.8. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. „Гаранция за изпълнение на договора” означава депозит по сметка на Възложителя или безусловна и неотменима банкова гаранция, с която Изпълнителят обезпечава изпълнението на задълженията си по този договор за период до 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора.

8.2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ....................... лв. (.............................. лева), което представлява 3% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора.

8.3. Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от Изпълнителя.

8.4. В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на депозит (парична сума), преведена по сметка на Възложителя, Възложителят се задължава да възстанови на Изпълнителя сумата на гаранцията, намалена със сумите, усвоени по реда на т.8.5, до един месец след изтичане на валидността на гаранцията.

8.5. Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на Изпълнителя, в това число при едностранно прекратяване (разваляне) на договора от Възложителя, поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора.

8.6. Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

8.7. В случай, че Банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция.Чл.9. СПОРОВЕ

9.1. Всеки спор, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.

9.2. В случай, че не бъде постигнато съгласие по т. 9.1, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, могат да бъдат решавани чрез медиация.

9.3. В случай, че не бъде постигнато съгласие по т. 9.2, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани по съдебен ред.

9.4. Медиацията не е задължителна преди отнасяне на спора за решаване по съдебен ред.

Чл.10. СЪОБЩЕНИЯ

10.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на Възложител или Изпълнител.

10.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението;

- датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по факс.


10.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия Договор и предаване на документи по чл.3.4. от Договора се смятат:


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД .....................................

гр. София - 1080 .....................................

Дирекция „ Маркетинг и продажби“ .....................................

тел: тел. / факс ..................

факс:


10.4. При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

Чл.11. ФОРСМАЖОP

11.1. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, засегнатата страна се задължава да уведоми незабавно другата страна за началната и крайната дата на събитията, както и да представи съответни официални документи, издадени от компетентни инстанции на дадената държава.


Чл.12. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Съгласно разпоредбите на чл.43, ал.1 от ЗОП, страните по настоящия договор не могат да го изменят, освен в случаите и при условията на чл.43, ал.2 от ЗОП.

12.2. При настъпване на форсмажорни обстоятелства срокът на действие на настоящия договор се удължава с тяхното времетраене.

12.3. За неуредени в този договор въпроси ще се прилага действащото законодателство на Република България.

12.4. Договорът може да бъде прекратен предсрочно:

-по взаимно писмено съгласие на страните;

- с десетдневно писмено предизвестие, отправено от едната страна до другата страна;

-по реда на чл.87 от ЗЗД;

-по реда на чл.43, ал.4 от ЗОП.

Настоящият договор се състои от 5 /пет/ страници и се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


Приложение:

  1. Технически изисквания от документацията - Приложение № 1;

  2. Ценова оферта на участника, определен за изпълнител – Приложение № 4

  3. Гаранция за изпълнение – Приложение № 5


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж. Георги Иванов

Управител на “БДЖ-ПП”ЕООД

Методи Христов

Управител на “БДЖ-ПП”ЕООД


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница