Приложение №2 проект д о г о в о рДата02.01.2018
Размер153.38 Kb.

Приложение № 2

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

№………………………….

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на външните работи”, находящи се в гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2 – МВнР-ЦУ , ул. „Алфред Нобел” № 2, ул. „21 век” № 69 и Резиденция „Бояна”, Дом № 8.

Днес, .................. 201.... год., в гр. София, между: Министерство на външните работи, с адрес: гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2, ЕИК 000695228 и ДДС номер BG ................., представлявано от ............................... – Главен секретар и ………………………. – Главен счетоводител, наричано по-долу „ИНДИВИДУАЛЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

.................................................................................................................................... със седалище и адрес на управление: ..............................................................................................,

ЕИК ................................. и ДДС номер ............................. (ако е приложимо), представлявано от ....................................................., наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

и на основание чл. 93б от ЗОП и във връзка с проведена открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда” и Решение № РМФ-124 от 29.09.2014 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ – ЦЕНТРАЛНИЯТ ОРГАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЦООП) за определяне на ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, и на основание чл. 2 от цитираното рамково споразумение, наричано по-нататък „рамковото споразумение”,

се сключи настоящият договор.

Страните се споразумяха за следното:


 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва срещу възнаграждение комплексно почистване на работни, сервизни и складови помещения в административни сгради на Министерство на външните работи, находящи се в гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2 – МВнР-ЦУ , ул. „Алфред Нобел” № 2, ул. „21 век” № 69 и Резиденция „Бояна”, Дом № 8.

(2) Услугата се изпълнява в съответствие с описаните по видове и количества дейности по ежедневно и основно почистване и периодични дейности, съгласно Поканата на Индивидуалния Възложител – Приложение № 1 и представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Оферта – Приложение № 2 и Ценова оферта – Приложение № 3, представляващи неразделна част от този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за съгласуване на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ списък на лицата, извършващи почистването на сградите. Представеният списък се съгласува от Дирекция „Сигурност” и отдел „Материално-техническо и транспортно осигуряване” в дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване” и трябва да съдържа трите имена на лицата, включени в него, както и съответния район/сграда/помещения/изнесени работни места, които всяко едно от тях ще почиства.

(4) Изпълнението на договора се осъществява при режим на ограничен достъп, съгласно пропускателния режим в сградите, в условия на работеща администрация, без да се пречи на работата, включително в извънработно време, без това да променя общата стойност на поръчката.II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Договорът влиза в сила от момента на неговото двустранно подписване.

Чл. 3. (1) Изпълнението на договора започва от датата на двустранното подписване на протокол за поемане на обекта за почистване до 31.01.2014 г. Протоколът по предходното изречение става неразделна част от договора.

(2) Място на изпълнение на договора са административните сгради на Министерство на външните работи, находящи се в гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2 – МВнР-ЦУ , ул. „Алфред Нобел” № 2, ул. „21 век” № 69 и Резиденция „Бояна”, Дом № 8, подробно описани в Списъка на обектите от Приложение №. 4 , като местонахождение, етажни части, разгърната застроена площ, брой работни кабинети /в т.ч. директорски/, брой сутерени, сервизни помещения, приемни/заседателни зали и т.н. 1. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Общата стойност на договора е ................... лв. /........словом/ без ДДС, съгласно Приложение № 3 „Ценова оферта” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общата стойност на договора с включен ДДС е .........................лв. / .........словом/.

(2) Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за услугите по текущо почистване за конкретния месец се определя, като се умножат единичните цени в лева без ДДС за един квадратен метър почистена площ/за един брой, за еднократно изпълнение на видовете дейности по текущо почистване – ежедневно хигиенизиране, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовата му оферта /Приложение № 3/ и заявените от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ количества/обем работа за ежедневно почистване. Така получената сума се умножава по броя на работните дни през месеца и формира месечното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за текущо почистване в лева без ДДС.

(3) Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за услугите по основно почистване и периодичните дейности се определя като се умножат единичните цени в лева без ДДС за един квадратен метър почистена площ/за един брой за еднократно изпълнение на видовете дейности, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовата му оферта /Приложение № 3/ и заявените от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ количества/обем работа за основно почистване и периодични дейности. Така получената сума се умножава по периодичността на извършване на дейността за срока на договора (брой пъти) и формира възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за основно почистване и периодични дейности в лева без ДДС.

(4) Възнагражденията по предходните алинеи не са окончателни в случай, че в срока на изпълнение на договора ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ намали временно някои количества дейности или броя на обслужваните обекти при прекратяване ползването на някои от тях.Чл. 5. (1) За извършените през всеки месец услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ оригинална данъчна фактура за стойността им до 10 число на месеца, следващ отчетния. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС.

(2) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ заплаща стойността на издадената фактура в лева, до 15 /петнадесет/ календарни дни от датата на получаване на фактурата, като превежда дължимата сума по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ................................................;

BIC: ..............................;

IBAN: ......................................................

(3) Други условия по приемането на работата.Чл. 6. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение на задълженията по него, възлизаща на ......... % (......................) от максималната стойност на договора без ДДС, равняваща се на ............. /цифром/, ................................./словом/ лева. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, или под формата на банкова гаранция, по образец. Банковата сметка, по която се внася гаранцията за изпълнение – парична сума, ще бъде посочена от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ преди подписване на договора.

(3) Гаранцията за изпълнение е платима на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ като компенсация за всякакви щети или дължими неустойки, произтичащи от виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(4) При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в рамките на 30 дни след изтичане на срока на договора или прекратяване на действието му поради изчерпване на средствата по чл. 4, ал. 1, след уреждането на всички финансови претенции между страните.

(5) При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съдIV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ


Чл. 7. (1) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право:

 1. Да получи качествени и пълни по обхват и обем услугите в чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от настоящия договор в срока и при условията, договорени между страните, като може да извършва проверки на изпълнението във всеки момент, без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 2. Да осъществява контрол във връзка с качественото изпълнение на предмета на договора.

 3. Да дава задължителни препоръки и указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел подобряване изпълнението на договора, в това число да проконтролира и съгласува качеството и вида на почистващите препарати;

 4. Да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на целия период на договора да предоставя необходимите доказателства, че използваните от него продукти за почистване са от списъка – Приложение № 4 към рамковото споразумение;

 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква и да взема проби за изпитване от всички продукти за почистване, които ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ използват по време на целия период на договорите, сключени въз основа на настоящето рамково споразумение, за да проверява съответствието на техния химически състав с основните зелени критерии.;

 6. Да отправи до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено искане за промяна на някое от лицата от списъка по чл. 8, ал. 2, т. 12 от договора.

(2) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ се задължава:

 1. Да заплати уговореното възнаграждение, в сроковете и при условията, предвидени в раздел III от настоящия договор;

 2. Да осигурява ежедневен достъп на работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите за работа;

 3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ помещения за съхраняване на инвентар и дрехи.

(3) Да съгласува представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък по чл. 1, ал. 3 с определените лица, които ще извършват почистването на сградите на министерството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

 1. Да получи уговореното възнаграждение, в сроковете и при условията, предвидени в раздел ІІІ от настоящия договор.

 2. Да иска съдействие от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ за точното и качествено изпълнение на задълженията си по договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да извършва текущо почистване и периодични дейности, включващи: ежедневни дейности по хигиенизиране, подробно описани в поканата на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, /Приложение № 1/, които ще се извършват всеки работен ден – за ежедневното хигиенизиране, съответно за периодичните дейности съгласно Ценовата оферта /Приложение № 3/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в извънработно за ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ време, като до 21:00 часа процеса на почистване на помещенията трябва да е напълно приключил;

 2. Да извършва основно почистване, извършващо се съгласно Ценовата оферта /Приложение № 3/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в работно/извънработно време при съгласуван с ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ график /Приложение № 5/ става неразделна част от договора от момента на представянето му в условията на т. 16/;

 3. Да поеме като допълнителен ангажимент, без промяна на цената по раздел ІІІ от договора, следните операции:

  • ....................................................................;

  • ....................................................................;

 1. Да извършва качествено, в срок и с грижата на добрия търговец задълженията си по предмета на договора, като осъществява пряк контрол върху изпълнението;

 2. Да спазва препоръките и указанията на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ;

 3. Да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката, без съгласието на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, както и да не разпространява служебна и вътрешна информация на администрацията, станала му известна при и по повод на извършване на дейността му;

 4. Да извършва посочените дейности в чл. 1, ал. 1 и ал. 2 със свои технически средства и материали, като качеството на услугата да отговаря на здравните, хигиенните и професионалните изисквания за този вид дейност;

 5. Да използва качествени препарати за почистване съобразно видовете повърхности, като в противен случай ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ използването на различни от предложените от него препарати за почистване, когато констатира, че некачественото изпълнение са дължи на некачествени препарати.

 6. За изпълнение на услугите по чл. 1 трябва да ползва почистващи продукти, които са от Списъка – Приложение № 4 към рамковото споразумение;

 7. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи доказателства и/или проби за изпитване от почистващите продукти, които използва за изпълнение на услугите по чл.1;

 8. След първите шест месеца от договора, а след това в края на всяка година от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи отчет, посочващ наименованията и количеството на използваните почистващи продукти. За всички продукти, които не са посочени в първоначалната оферта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя необходимите доказателства за съответствие с техническите спецификации. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва също така да бъде в състояние да обоснове честотата на почистване и гамата на използваните продукти;

 9. Да предложи за съгласуване от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ списък по чл. 1, ал. 3 от договора с лицата, които ще извършват дейностите по предмета на договора. Всяка промяна в този списък се представя незабавно за съгласуване на отдел „Материално-техническо и транспортно осигуряване” в дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване” и Дирекция „Сигурност”;

 10. Да отстрани от списъка по предходната точка лице, по отношение на което е получил повторно оплакване в писмен вид от страна на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи за съгласуване, по реда на т. 8, извършената промяна в списъка;

 11. Да не променя броя на персонала, обслужващ ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, независимо от това дали са налице обективни и субективни причини, като наличие на отпуски, болнични, напускане на работници и др.;

 12. Да осигури подходящо работно облекло и лични предпазни средства за всички работници;

 13. Да осигури подходящо обучение и инструктажи за целия персонал, ангажиран при изпълнение на услугите по този договор, като поема всички разходи за провеждането му. Всички служители по почистването, наети за извършването на тази услуга, трябва да бъдат редовно обучавани за различните им задачи. Това обучение следва да обхваща използваните почистващи средства, методи, оборудване и машини; управлението на отпадъците, както и аспекти, свързани със здравето, безопасността и околната среда.

 14. Да провежда обучението и инструктажите по предходната точка периодично, като отчита новите или променени рискове;

 15. Да осигури два броя дежурни хигиенисти в административната сграда(и) на МВнР на гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2 – МВнР-ЦУ, които да бъдат на разположение в периода до изтичане на редовното работно време в МВнР – 17:30 часа;

 16. Да представи график за утвърждаване от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ за провеждането на основно почистване, съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от настоящия договор, към момента на подписване на договора или най-късно до края на първото тримесечие от действието на същия /Приложение № 5/.

 17. Да отстрани изцяло и за своя сметка всички повреди на имуществото на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, възникнали по вина на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, допуснати по време на изпълнение на този договор.

VI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 9. (1) Некачествено, частично или лошо изпълнение, както и неизпълнение се констатират от представител на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място, за което се съставя констативен протокол.

(2) При констатирано некачествено изпълнение на услугата или отклонение от изискванията на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, изложени в неговата покана, последният има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повторно качествено извършване на услугата.

(3) При изискано от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ повторно изпълнение по реда на горната алинея и ако отново има грубо несъответствие на санитарно-хигиенните изисквания на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, както и при пълно неизпълнение на някое от задълженията си по чл. 8, ал. 2 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ еднократно неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет на сто/ върху сумата по чл. 5, ал. 1.

(3) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право да удържа от дължимото ежемесечно плащане начислените по реда на тази глава неустойки.VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие между ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изразено в писмен вид.

2. с окончателното му изпълнение след изтичане на срока по чл. 3, ал. 1.

3. с прекратяване на рамковото споразумение, въз основа на което този договор е сключен.

(2) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да развали договора едностранно, при виновно неизпълнение или системно лошо изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да усвои гаранцията за изпълнение до максималния й размер.

(3) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

(4) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да прекрати договора, когато са настъпили съществени промени на обстоятелствата, извън правомощията на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, които той не е могъл да предвиди или предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

VIІІ. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 11. Всички действия, направени по повод изпълнението на този договор са в писмена форма, изпратени до ответната страна по начин, по който да се докаже получаването им /факс, препоръчана поща, на ръка от упълномощени представители на страните и т.н./.

Чл. 12. (1) Адресите на страните по договора са, както следва:

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

гр. София 1113, ул. „Александър Жендов” № 2

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Възникнали след подписването на договора спорове се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

Чл. 14. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.15. Настоящият договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по 1 /един/ за всяка от страните.

Чл.16. (1) ИНДИВИДУАЛНИЯТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от настоящия договор следните приложения:

 1. Покана по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ /Приложение № 1/ ;

 2. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за процедурата по сключване на договор въз основа на рамковото споразумение <и ако е приложимо: кореспонденция с участника, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ по време на оценката на офертите > /Приложение № 2/;

 3. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за процедурата по сключване на договор въз основа на рамковото споразумение <и ако е приложимо: кореспонденция с участника, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ по време на оценката на офертите> /Приложение № 3/;

 4. Списък на обектите на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ с техните адреси и описание /Приложение № 4/;

 5. График за извършване на основно почистване, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и утвърден от ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ /Приложение № 5/;

 6. Други:

  1. 6.1. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора – представя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди подписване на договора;

(2) Различните приложения, съставящи договора, се смятат за взаимно изясняващи се. В случай на неяснота или разминаване, те трябва да се четат по реда, в който са изброени по-горе, като превес имат условията на договора.


ИНДИВИДУАЛEН ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИМЕ: ..........................................................
ДЛЪЖНОСТ: ............................................
ПОДПИС: ..................................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИМЕ: ............................................................
ДЛЪЖНОСТ: .............................................
ПОДПИС: ...................................................


До

(Име и адрес на възложителя по договора)БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на договор, сключен въз основа на рамковото споразумение


Ние, ………………………..................................... /банка/ със седалище ……………………….. /адрес/ сме уведомени, че на ……………………. /дата/ между Вас, ………………………............. /Възложител/, като Възложител и ……………………… /наименование на дружеството/, със седалище и адрес на управление...................................................................................... ……………………………………………………..................................., ЕИК ……………………, като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор за ............................................(посочва се предметът на договора) въз основа на рамково споразумение № ..............................за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: Услуги по почистване, щадящи околната среда”,

на обща стойност ………… /цифром/................................................. /словом/ лева без включен ДДС.

В съответствие с условията по договора, Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата от.................../цифром/...................................... /словом/ лева, представляваща ..........% от стойността на договора без ДДС.

Във връзка с гореизложеното и по искане на дружеството/лицето …………………………………………….., ние, ……………………………………………… /банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ………....... /цифром/ ………………………………………………. /словом/ в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че дружеството/лицето …………………………………………………………… не е изпълнило изцяло задълженията си по договора.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и автоматично в случай, че до …………. часа на ………….. /дата/ искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в ……………………………..… /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ……………………………………….. /банка/.Подпис и печат:

(БАНКА)

стр. от


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница