Приложение 3 т е Х н и ч е с к а с п е ц и ф и к а ц и яДата17.08.2018
Размер113.5 Kb.

Б Д Ж – Т о в а р н и п р е в о з и” Е О О Д, гр.С о ф и я

ул. ”Иван Вазов” № 3, гр. София 1080 www.bdz.bg

тел. (+359 2) 932 45 05 bdzcargo@bdz.bg

факс: (+359 2) 987 03 17

Приложение 3


Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

ЗА

ВНЕДРЯВАНЕ НА

СИСТЕМА ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

1.1. Общи цели на проекта

В съвременната логистика информацията в реално време за статуса на движението на превозите е ключов, особено за видове превози, които показват големи нередности, тъй като това все още е така за повечето железопътни товарни услуги в региона на ADB. Инструментите/системите за мониторинг на железопътния транспорт могат да спомогнат за добиване на пълен преглед на текущите железопътни операции, за определяне на нередностите и подобряване на информационния поток и производствения процес. Подобни инструменти са необходими за увеличаване нивото на качеството на железопътния транспорт и възвръщането на пазарни дялове.Доставка и внедряване на съвременна информационна система за локализиране и проследяване на товарни влакове в международно съобщение.

1.2. Специфични цели на проекта

 • Доставка на лицензи включени в цената за използване на системата от участниците в проект ADB Multiplatform (Adriatic – Danube - Black Sea Multimodal Platform: Мултимодална платформа „Адриатика – Дунав - Черно море”), които са заинтересовани да използват системата за период до завършване на проекта и една година след това(година и шест месеца). Участници в проекта са – BDZ Cargo, Slovenian railways Freight, Albanian railways, Levante Port Authority, Thessaloniki Port Authority SA, National Company "Maritime Ports Administration" Costantza, Executive Agency Maritime Administration(port Varna, Burgas), Intermodal Transport Cluster Croatia, Durres Port Authority, Port of Bar, Luka Koper PLC, Venice Port Authority, Trieste Port Authority, Railway Company Cargo Slovakia и др заинтересовани;

 • Обучение на персонал за работа със системата;

 • Внедряване на системата за маршрутите използвани от „БДЖ-ТП” ЕООД и Словенските железници;

List of Services provided by the SZ Tovarni promet d.o.o


Train number

Relation (City, station / terminal, country)


-->

<--

Main Operator

Involved Railways

Trade lane / route

46895

Villanova d Asti (FS)

Kragujevac (ŽS)


2
TIC

SŽ, HŽ, ŽS

Villa Opicina/Sežana/Dobova/Savski Marof/Tovarnik/Šid

46177

Villach

Beograd

3
Express Interfracht

RCA, SŽ, HŽ, ŽS

Rosenbach/Jesenice/Dobova/Savski Marof/Tovarnik/Šid

47011

Novo Mesto

Curtici

1
ADT

SŽ, RCH, CFR Marfa

Trebnje/Sevnica/Hodoš/Oriszenpeter/Curtici
Subtotal

6trains per week

 

 
Total

6

trains per week

 

 
 

 

 

 List of services provided by BDZ Cargo


Train number

Relation (City, station / terminal, country)


-->

<--

Main Operator

Involved Railways

Trade lane / route
Vienna (Austria)

Tekirdag (Turkey)

4

4

Gartner/VTG/IFB

GYSEV Cargo/RCH/ZS Cargo/BDZ Cargo/TCDD

Vienna/Sopron/Kelebia/Dragoman/Kapikule/Tekirdag
Sopron (Hungary)

Halkali (Turkey)

1

1

Express Interfracht BG

GYSEV Cargo/RCH/ZS Cargo/BDZ Cargo/TCDD

Sopron/ Kelebia / Dragoman/ Kapikule/ Halkali
Dunajska streda (Slovakia)

Halkali (Turkey)


3

3

Metrans

Metrans/RCH/ZS Cargo/BDZ Cargo, /TCDD

Dunajska streda/ Dragoman/ Kapikule/ Halkali
Ulm (Germany)

Halkali (Turkey)

2

2

Express Interfracht BG

RCA/RCH/ZS Cargo/BDZ Cargo/TCDD

Ulm/ Vienna / Sopron/ Kelebia / Dragoman/Kapikule/Halkali
Zeltweg (Austria)

Stamboliyski (Bulgaria)

2

2

Express Interfracht BG

RCA/RCH/ZS Cargo/BDZ Cargo

Zeltweg /Vienna ZVBI/ Hegyseshalom Kelebia /Suboticca/ Dimitrovgrad/ Stamboliyski
Sopron (Hungary)

Halkali (Turkey)

7

-

DB Schenker&Express Interfracht Vienna

RCH/ZS Cargo/BDZ Cargo/TCDD

Sopron/ Kelebia / Dragoman /Kapikule /Halkali
Belgrade (Serbia)

Halkali (Turkey)

7

7

DB Schenker&Express Interfracht Vienna

ZS Cargo/BDZ Cargo/TCDD

Belgrade/Dragoman/Kapukule/Halkali
Dornesti (Romania)

Halkali (Turkey)

1

1
CFR Marfa/BDZ Cargo/TCDD

Dornesti/Ruse/Kapikule/Halkali
Dimitrovgrad (Bulgaria)

Bucharest (Romania)

1

1
BDZ Cargo/CFR Marfa

Dimitrovgrad/Ruse/Giurgiu Nord/Bucharest
Burgas (Bulgaria)

Pirot (Serbia)

5 wagons

5 wagons
BDZ Cargo /ZS Cargo

Burgas / Dragoman/ Pirot
Subtotal

28

21

trains per week

 

 
Total

49

trains per week

 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА

 • Уеб базирана система;

 • Многоезична;

 • Осигуряване и хостинг на сървърни приложения;

 • Механизъм за защита на данните;

 • Управление на потребителите, правата на достъп;

 • Системна документация.


3. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА

Модул Редактор на разписанията

 • Управление на данни за товарни влакове (идентификация);

 • Редактиране на данни за разписанията на товарни влакове;

 • Редактиране на допълнителни планирани времена (напр. терминал);

 • Разглеждане на стандартни маршрути + разписания / алтернативни маршрути + разписания.

Модул Мониторинг на железопътните превози в реално време

 • Идентифициране на данни за влака - номер на влак, начална гара / идентификация, начална държава / идентификация, насрочено тръгване, получаваща гара / идентификация, получаваща държава / идентификация;

  • Данни за движението на влака - действително заминаване от начална гара, точното време на пристигане в получаваща гара, действително време на пристигане/потегляне/ преминаване в междинни гари, действително време на пристигане и тръгване при промяна на гранични гари, закъснения;

  • Оказване на времена в реално време за движението на влаковете - Списък, карта, табло на пристигания (гранична гара, терминал ...);

  • Прогнози, очаквано време на пристигане (ETA).

Модул Статистики на качеството, данни за движението на влака

 • База данни за движението на влака;

 • Показване на действителните времена на движение на влаков маршрут;

 • Статистики по номер на влак / група на влакове.

Модул EDI интерфейс за получаване на данни за разписанието и за движението на влаковете

 • UIC съобщение 407 или еквивалентно;

 • GPS;

 • Ръчен графичен потребителски интерфейс;

 • Обмен на съобщения и през общия интерфейс (Common Interface);

 • Обмен на данни съгласно TAF TSI към RU;

 • Обмен на данни с други видове транспорт(пристанища).

4. ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ

Допускания във връзка с изпълнението на договора

Допусканията, които трябва да се вземат предвид при изпълнение на договора са следните: • Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между Възложителя и Изпълнителя;

 • Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя и членовете на екипа на Изпълнителя;

 • Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническото описание, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства;

 • Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;

 • Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности.

Идентифицирани рискове

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, обект на настоящата поръчка са следните: • Недостатъчна подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя към екипа на Изпълнителя;

 • Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на задачите в рамките на договора;

 • Липса на сътрудничество между Възложителя и Изпълнителя и другите заинтересовани страни в рамките на изпълнение на договора;

 • Промени в законодателството на България или на ЕС, които могат да засегнат изпълнението на договора;

 • Промени в изискванията при изпълнение на проекти по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007-2013, които могат да засегнат изпълнението на договора.

5. ДЕЙНОСТИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени като минимум следните основни дейности: • Проучване и подготовка на данни и установяване на дейности, необходими стартиране на използване на системата от участниците в ADB Multiplatform;

 • Обучение на персонала за работа със системата.

6. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ГАРАНЦИЯ

Сроковете за изпълнение на дейностите са 3 календарни месеца от подписване на договора.


Помощ при експлоатация на системата – по телефон, чрез запитване по e-mail.

7. КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

При изпълнението на проекта изпълнителят е длъжен да изготви набор от доклади включващи начален доклад, и окончателен доклад за изпълнението на проекта. “БДЖ-ТП” ЕООД ще разглежда и оценява докладите и резултатите от дейностите до 10 дни след предаването им и ще изготвя становище с установени проблеми/ одобрява докладите.

Началният доклад се изготвя в срок от една седмица след сключване на договора и следва да включва:


 • детайлен план за изпълнение на проекта;

 • очакван график на необходимата ангажираност на служители на „БДЖ-ТП” ЕООД (без по никакъв начин да ги обвързва);

 • представяне на екипа за изпълнение на проекта и всички средства за комуникация;

 • Окончателният доклад следва да съдържа:

 • обща самооценка за изпълнението на проекта,

 • описание на извършените проектни дейности,

 • описание на резултатите от дейностите,

 • описание на съответствието с изисквания от предходните дейности, направените промени в проекта и дейностите (ако има такива) и причините довели до това (забележка – промени на изисквания по настоящата документация или офертата на изпълнителя, въз основа на която е избран, не се допускат).

Всички доклади трябва да са изготвени на български език.
Съгласувано с:
..................инж. Любомир Иванов

Директор дирекция „Експлоатация”
Изготвил:
Инж. Надя Ганева

Р-л отдел „ИТ”

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “БДЖ-Товарни превози” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Договарящия орган.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница