Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водите


Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултуристраница12/17
Дата29.04.2017
Размер2.72 Mb.
ТипАнализ
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

6.2.11 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури


Функции

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище г. София и териториални звена - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.

ИАРА осъществява дейностите, свързани с държавното и оперативното управление на сектор “Рибарство” в рамките на Общата политика по рибарство на ЕС, държавния надзор, контрола върху риболовните дейности в рибностопански води, и е определена за Управляващ орган по отношение на средствата от Европейския фонд по рибарство на ЕС.
ИАРА осъществява функциите и задачите си в съответствие със Закона за рибарството и аквакултурите и други подзаконови нормативни документи.

В съответствие със Закона за водите (чл. 60, ал. 4, т.1) за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности, ИАРА изготвя съгласувателно становище относно зоните за стопански риболов и зоните за рибовъдство в големи язовири, когато язовирът не е зониран.

В рамките на дейностите по прилагане на Общата политика по рибарство на ЕС, ИАРА изпълнява задачи, свързани с изпълнение на седемте политики на ОПР на ЕС, и в частност по отношение опазване на морската и водната околна среда, а именно:

По Политика 3. Устойчиво развитие на аквакултурното производство

- мерки за подобряване качеството на водата, използвана при отглеждането на аквакултури

По Политика 6. Опазване на морската и водна околна среда • превенция и контрол върху замърсяването в области на защитени морски територии по продължение на бреговата ивица и рифовете, за които области са взети мерки за опазване на водната флора и фауна от риболовен интерес;

 • управление на отпадъчните води от производството и преработката на рибни продукти;

 • географска карта за показване качеството на водите.

Инспекторите и специалистите по риболовен контрол проверяват разрешителните за стопански риболов, регистрацията на лицата отглеждащи аквакултури, билетите за любителски риболов; контролират производството, превозването и разселването на носители на генетичен материал; контролират спазването на режима на ползването на рибните ресурси; контролират риболовните уреди; контролират издадените ветеринарномедицински свидетелства; изземват и задържат вещите – предмет на нарушение, както и вещите.
Контролът върху дейността на ИАРА се осъществява от Инспектората на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Дирекция "Вътрешен одит" на МЗХ осъществява вътрешния одит в агенцията.

БДЧР ще разработва, актуализира, контролира и отчита изпълнението на Морската стратегия с програма от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда, което ще има пряко отношение към работата на ИАРА.Анализът на капацитета на институцията в контекста на нейните функции не е завършен, тъй като не бе получена необходимата информация.

6.2.12 Министерство на икономиката, енергетиката и туризма


Законът за водите определя функциите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с управлението на водните ресурси. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма:

 • осъществява държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на хидроенергийните системи и обекти;

 • контролира състоянието на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения в рамките на своята компетентност;

 • участва съвместно с другите компетентни министри в приемането на наредба за проучване, ползване и опазване на подземните води; наредба за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; наредба за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

 • предоставя информация на министъра на околната среда и водите за всички хидроенергийни обекти за съставяне на водностопанския кадастър.

Функциите във връзка с изпълнението на правомощията на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма са възложени на Предприятие „Язовири и каскади”, което е в организационната структура на „НЕК” ЕАД, която от своя страна е дъщерно дружество на държавната „Българска енергийна компания” ЕАД. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма е принципал и упражнява правата на държавата в тези дружества, съгласно разпоредбите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003 г., подпомаган от Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие" в МИЕТ.

По методологически съображения, както вече се посочи в началото на този раздел, капацитетът на предприятие „Язовири и каскади” е разгледан в раздел “Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор”.

6.2.13 Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"


Функции

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” (ИАППД) е юридическо лице със седалище в гр. Русе - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Функциите на ИАППД във връзка с водния сектор са описани в Закона за водите.

Агенцията има следните функции:

 • Административни – като издава разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав; събира такси, които постъпват по бюджетната сметка на Агенцията; изпраща копие от документите във връзка с издаване на разрешително с приложено копие от писмената преценка в Министерството на околната среда и водите; води регистър на издадените разрешителни.

 • Мониторингови – като извършва наблюдение на количеството на водите на река Дунав, включително:

  • поддържа и развива мрежата за мониторинг;

  • поддържа база данни;

  • обработва и контролира информацията, изчислява водни и наносни количества и разработва оперативно хидроложки прогнози.

 • Изследователски – като проучва хидроморфоложкия и хидроложкия режим на река Дунав и създава специализирани бази данни и карти за река Дунав.

 • Опазване и предотвратяване замърсяването на водите на р. Дунав - като съгласува всички проекти и работи, свързани с комплексното използване на река Дунав, предоставя на заинтересувани министерства, ведомства, научноизследователски и проектантски институти в страната необходимите им материали и данни от проучванията на река Дунав и за вземане на предохранителни мерки при опасност от наводнения, ледови режим, рушене на брега и други.

 • Представителни функции на експертно ниво – като участва в работата на Дунавската комисия в Будапеща, в Работната група по вътрешен воден транспорт към Европейската икономическа комисия (ИКЕ) при ООН в Женева, в Смесената българо-румънска комисия за р. Дунав, в Смесената българо-румънска комисия за моста Русе-Гюргево, както и в работата на други международни организации, свързани с инфраструктурата, екологията и други проблеми по р. Дунав и по европейските вътрешни водни пътища. Агенцията изготвя становища по проектите на актове на тези органи и организации, участва със свои експерти и специалисти в работните им сесии и осигурява изпълнението на решения и препоръки на международните органи и организации, отнасящи се до българския участък от р. Дунав. ИАППД членува като официален представител от България на GIS Forum – Форум, който работи по проекти, свързани с река Дунав и вътрешните водни пътища под патронажа на Дунавската комисия.

ИАППД изпълнява и други функции, възложени й от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и други нормативни актове, които не са предмет на настоящото изследване.

Оценка на персонала

Количествени и качествено-структурни характеристики на персонала

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на изпълнителната агенция се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет. Агенцията е структурирана организационно в 4 дирекции. Общата администрация се състои от дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване", а специализираната – от Дирекция "Хидротехническа и проекти", Дирекция "Хидрология и хидрометеорология" и Дирекция "Поддържане на плавателния път и техническа". Структурата на Агенцията съответства на възложените функции и характера на извършваните от нея дейности.

Численият състав на ИАППД е 130 души, като всички щатни длъжности са заети. Този персонал се оценява като недостатъчен за изпълнение на функциите по Закона за водите и се идентифицира потребност от допълнителен персонал (висшисти със специалност „екология”).

Структурните характеристики на персонала показват добра балансираност. В общата администрация работят 16 човека (12%), което е в рамките на оптималните стойности. Ръководният персонал е 6 души (5%). Този процент е в долните нива на стойностите за ръководен персонал в държавната администрация. Младите служители на възраст под 40 години са 27%, а разпределението по пол е 75% мъже и 25% жени. Жените работят преобладаващо в общата администрация. По-ниският дял на жените в състава на агенцията се обяснява с естеството на работа и по-тежките условия на труд в „основните” дейности.

По отношение на квалификацията, делът на персонала с висше образование е 13%, което е нисък процент. Самооценката обаче е, че квалификацията на наличния персонал е адекватна на задачите, които изпълняват. Голяма част от дейността не изисква висше образование и специална квалификация и е свързана с поддръжка на навигационни и километрични и други брегови знаци и плаващи буйове, замервания, драгиране на земна маса и други дъноудълбочителни работи. С наличния персонал тези задачи се изпълняват успешно и по тази причина квалификацията на персонала не създава притеснение в настоящия момент.

С функции по проучване, опазване и предотвратяване замърсяването на водите на р. Дунав са 107 души, като структурните характеристики са подобни на тези на общия числен състав на персонала.Професионално развитие на персонала

В ИАППД са разработени длъжностни характеристики за всички категории служители и длъжности по щатно разписание. В същото време, анализът показва, че ИАППП няма специална политика за управление на човешките ресурси. В Агенцията няма звено, на което да са възложени функции за разработване и прилагане на модерна система за управление на персонала. Възложените с Устройствения правилник функции на дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване" също не включват такива дейности.

Самооценката относно удовлетворяване на потребностите от обучение за текущо повишаване на квалификацията показва, че то се оценява като незадоволително. В агенцията не се провеждат специализирани обучения на служителите.

За текущо повишаване на квалификацията се разчита основно на обмяна на опит с колеги от другите дунавски държави и работа по международни проекти чрез участие в международни срещи и съвещания, свързани с дейността на ИАППД. През 2009 г. специалисти от агенцията са взели участие в: • семинар на тема „Съвместна декларация за ръководните принципи за развитие на вътрешното корабоплаване и екологична защита на Дунавския басейн”;

 • заседания на обща българо-румънски работни групи и смесени комисии за съгласуване в общия участък на р. Дунав;

 • съвещания на Работните групи по техническите, юридическите и финансовите въпроси в Дунавската комисия;

 • работни срещи по проекти NEWADA, PLATINA, WANDA и други;

 • съвещание на експертите по хидротехническите въпроси в Дунавската комисия;

 • конференция за въвеждане и развитие на съвременни решения в дигитални навигационни системи в Речните информационни служби /РИС/ в Европа.

Обхватът на служителите обаче, които могат да се възползват от тази възможност, е малък. Препоръчително е да се набележат мерки за подобряване на системата за развитие на наличния персонал.

Оценка на вътрешната организация на работа и материално-техническата осигуреност

Вътрешни правила и процедури

В ИАППД от 01.12.2006 г. е внедрена Система за управление на качеството със заповед № 139 от 30.11.2006 г. на изпълнителния директор, която включва: Наръчник по качество, системни и оперативни процедури по качество, работни инструкции по качество, форми по качеството и други системни документи на ИАППД.

ИАППД е приела и други вътрешни актове, които регулират управлението на работните процеси и на персонала – правила за въвеждане  на антикорупционни процедури, за наблюдение за прилагане на кодекса за поведение на служителите, за деловодната дейност, за достъп до обществена информация, за разпределение на функциите и отговорностите между структурните звена и служителите в агенцията за организация и функциониране на СФУК, инструкция за определяне на условията и реда за възлагане и провеждане на обществени поръчки и др. Агенцията е приела и Харта на клиента.

ИАППД поддържа интернет страница, която се актуализира редовно. На страницата се предоставя информация за дейността на Агенцията, за предоставяните услуги, отчети за дейността на ИАППД, както и нормативно изискваните данни във връзка с проучване и поддържане на р. Дунав.Материално-техническа и информационна осигуреност

Материално-техническата осигуреност на ИАППД е на задоволително равнище. Агенцията разполага със специализирана техника за изпълнение на дейностите си (плавателни съдове, корабно оборудване, нефтосъбирач, бонови заграждения, скимър системи и др.)

Потребностите са свързани с подмяна на част от съществуващата техника, както и с необходимост от закупуване на оборудване за проучвателна и навигационна дейност - проучвателен кораб, оборудван с проучвателна и навигационна апаратура; съвременни светещи навигационни знаци и информационни табла. През 2009 година Агенцията не е имала одобрени капиталови разходи за доставка на корабно оборудване, IT- осигуряване за основната дейност, закупуване на специализирани софтуерни продукти, основни ремонти на плавателни съдове, съоръжения, МПС.

Взаимодействие и координация с други институции

ИАППД изпълнява законово определените задължение за взаимодействие с останалите институции с функции за управление на водните ресурси и със заинтересованите страни и оценява работните взаимоотношения с всички тях като много добри.Изводи:

Състояние и развитие на персонала

 • В количествено отношение персоналът се оценява като недостатъчен, като се идентифицира потребност от привличане на специалисти с висше екологично образование за изпълнение на функциите по закона за водите.

 • Квалификацията на персонала като цяло е адекватна на изпълняваните задачи.

 • По отношение развитието на човешките ресурси може да се обобщи, че ИАППД не е разработила политика и не прилага съвременна система за управление на човешките ресурси. Повишаване на текущата квалификацията на служителите е на незадоволително равнище, като се разчита основно на обмяна на опит с колеги от другите дунавски държави и работата по международни проекти. Обхватът на служителите обаче, които могат да се възползват от тази възможност, е малък. Препоръчително е да се помисли за подобряване на системата за развитие на персонала.

Вътрешна организация на работа и материално-техническа осигуреност

 • Материално-техническата и информационната осигуреност е на задоволително равнище. Идентифицираните потребности са свързани с подмяна на част от съществуващата техника, както и с необходимост от закупуване на конкретно оборудване за проучвателна и навигационна дейност.

Взаимодействие с други институции

 • ИАППД изпълнява законово определените задължение за взаимодействие с останалите институции с функции за управление на водните ресурси и с други заинтересовани страни. Взаимодействието с всички институции се оценява като безпроблемно и като много добро.

Обобщение: Институционалният капацитет на ИАППД е на сравнително добро равнище, което й позволява да изпълнява своите функции и задачи, свързани с проучването и поддържането на река Дунав като част от водните ресурси на страната. Силните страни на този капацитет са най-вече: адекватната на изпълняваните дейности квалификация на персонала; адекватна организация на дейностите; много добро взаимодействие с другите институции. Слабите страни и проблемите са свързани преди всичко с: недостатъчния на брой персонал и особено – недостига на специалисти с висше екологично образование; отсъствието на цялостна институционална политика и звено за управление на човешките ресурси, вкл. по отношение повишаването на квалификацията; ограниченията върху капиталовите разходи (за доставка на корабно оборудване, IT-осигуряване за основната дейност, закупуване на специализирани софтуерни продукти, основни ремонти на плавателни съдове и пр.).Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница