Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водите


Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”страница14/17
Дата29.04.2017
Размер2.72 Mb.
ТипАнализ
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

6.2.15 Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”


Функции

„Пристанищна инфраструктура” е държавно предприятие към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Предприятието е юридическо лице със седалище София по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и е образувано съгласно чл. 115л. от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДП „ПИ”) осъществява функциите и задачите си в съответствие със следните основни нормативни актове: Кодекс за търговското корабоплаване, Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Закон за управление на отпадъците, Закон за устройство на територията, Закон за концесиите, Закон за обществените поръчки, Търговския закон, както и други релевантни законови и подзаконови нормативни документи.

При изпълнение на дейностите по опазване на морската и речната среда от замърсяване, предприятието прилага и разпоредбите на редица международни актове, като Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г., Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code) и др.

Функциите и дейността на ДП „ПИ” са конкретизирани в Устройствения му правилник, издаден от МТИТС (обн. ДВ, бр.38 от 21 май 2010 г.). Тези функции най-общо могат да се определят като разработващи, изпълнителни и контролни.

По отношение опазването на морската и речната среда от замърсяване, ДП "ПИ" извършва дейности по утвърждаване на плановете за управление на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност на пристанище Бургас и на пристанище Варна. Планът съдържа мерки и процедури, удовлетворяващи изискванията за опазване на околната среда, в т.ч. на водите, и дава възможност за извършване на дейностите по управление на отпадъците без необосновано забавяне на корабите. Дейностите на предприятието по изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и по поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение, се съгласуват с министъра на околната среда и водите.

В съответствие със ЗМПВВППРБ, ДП „ПИ” разработва проект на Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт (НПРПОТ) и го представя за утвърждаване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Един от основните приоритети за развитието на пристанищата в НПРПОТ 2006-2015 г. е създаване на условия за привеждане на българските пристанища в съответствие с изискванията на ЕС по отношение на опазването на околната среда. За постигането му са предвидени пакет от мерки, разработени в съответствие с Директива 2000/59/ЕО, Закона за управление на отпадъците, MARPOL 73/78, препоръките за предотвратяване на замърсяването на водите на р. Дунав от корабоплаването, приети от Дунавската комисия в Будапеща, 1997 г. и задълженията, произтичащи от присъединяването на България в Европейския съюз. Мерките, отговорността за чието изпълнение е възложено на ДП „ПИ” и Изпълнителна агенция „Морска администрация”, включват:

- Изготвяне на планове за управление на отпадъците за пристанищата за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас и осигуряване изготвянето на такива от останалите пристанища;

- Въвеждане на тарифа за покриване на 100% от разходите по поддържане на системата за управлението отпадъците от корабите в пристанищата за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас и осигуряване въвеждането на такива системи от останалите пристанища;

- Изграждане на електронна база данни за отпадъците от корабите, покриваща всички пристанища;

- Усъвършенстване на нормативната база свързана с управлението на отпадъците от корабите;

- Изграждане на съоръжения за третиране на твърди отпадъци /инсинератори/ - по един за пристанищата Варна и Бургас;

- Модернизация на приемно съоръжение за нефтоводни отпадъчни води от корабите в пристанище Лом;

- Въвеждане на система за управление и контрол по опазване на околната среда (EN БДС 14 000) в пристанищата за обществен транспорт.

След изтичането на всяка календарна година до края на м. март ДП „ПИ”, съвместно с ИА „Морска администрация”, изготвя отчет за изпълнението на НПРПОТ, придружен от анализ на развитието на националната пристанищна система.

В изпълнение на регламентите на съответните конвенции на Международната морска организация (IMO) и директивите на ЕС за повишаване безопасността на корабоплаването, опазването на околната среда, осигуряване на сигурността в пристанищата и информационното обслужване на морския и речния транспорт, ДП "ПИ" предоставя услуги по управление на корабния трафик и информационното обслужване на корабоплаването и обменя информация с други системи, предвидени в закон или в международен договор, по който Р. България е страна.

ДП „ПИ” е партньор и събенефициент по проект „Екологично управление на трансгранични пристанища от Коридор 8 - ECOPORT 8”, финансиран по линия на Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 г. ECOPORT 8 цели екологосъобразното управление на пристанищата за предпазване от замърсяване и съхранение на естествените ресурси в пристанищните зони и прилежащите крайбрежни територии. По проекта се предвижда да бъдат извършени изследвания и тестове, на базата на които да се изготви базата за екологично сертифициране на пристанищата, като се вземат под внимание националните нормативни изисквания, както и тези на Европейския съюз за създаването на пилотна мониторингова система.

В изпълнение на своите функции и в съответствие с нормативните актове, с които се регламентира опазването на морската и речната среда от замърсяване, ДП „ПИ” работи в сътрудничество с:


 • Министерство на околната среда и водите

 • Министерство на отбраната

 • ИА „Морска администрация”

 • ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”

 • Басейнови дирекции

 • РИОСВ

 • Общини

Оценка на персонала

Количествени и качествено-структурни характеристики на персонала

Общата численост на персонала на ДП „Пристанищна инфраструктура” е 208 души (към януари 2011 г.). Структурата, щатът и средствата за работна заплата на предприятието се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Органи на управление на предприятието са:

1. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

2. управителният съвет;

3. генералният директор.

Генералният директор ръководи и представлява предприятието. В своята работа той се подпомага от трима заместник-генерални директори със съответен ресор.

Структурата на предприятието включва главно управление и клонове - териториални поделения (ТП). Главното управление на предприятието осъществява административно-техническо, финансово, информационно и правно осигуряване и контрол на дейността на предприятието. Териториалните поделения включват:

1. ТП „Пристанище Бургас” - с район на действие от географския паралел на нос Емине до географския паралел на българо-турската граница със седалище Бургас;

2. ТП „Пристанище Варна” - с район на действие от географския паралел на българо-румънската граница до географския паралел на нос Емине със седалище Варна;

3. ТП „Пристанище Лом” - с район на действие от километър 645 до километър 845,650 от българския участък на р. Дунав със седалище гр. Лом;

4. ТП „Пристанище Русе” - с район на действие от километър 374,100 до километър 645 от българския участък на р. Дунав със седалище Русе.

ТП провеждат политиката на предприятието в съответния регион. Те поддържат инфраструктурата и създават условия за техническа, технологична и екологична безопасност на пристанищата за обществен превоз с национално значение на съответната територия. Осъществяват контактите с държавните органи и органите на местната власт на съответната територия в сферата на екологичното развитие на региона и предотвратяване на последствията от стихийни бедствия и аварии.

Главното управление се състои от 4 административни единици и 3 административни звена на пряко подчинение на генералния директор на предприятието и 7 специализирани направления, всяко от които е на пряко подчинение на заместник- генерален директор със съответен ресор.

На пряко подчинение на генералния директор са:

1. финансов контрольор;

2. представител на ръководството;

3. отговорник по здравословни и безопасни условия на труд;

4. направление "Административна дейност";

5. направление "Информационни технологии и сигурност";

6. главен юрисконсулт;

7. отдел "Човешки ресурси".

На пряко подчинение на съответния ресорен заместник-генерален директор са както следва:

За ресор "Управление на инфраструктура, акватория и собственост":

1. направление "Управление на собствеността";

2. направление "Инфраструктура и акватория".

За ресор "Финансова и икономическа дейност":

1. направление "Финанси и счетоводство";

2. направление "Икономическа дейност и фондове".

За ресор "Пристанищна дейност":

1. направление "Пазарни анализи и развитие на пристанищата";

2. направление "Международна дейност";

3. направление "Обслужване на корабния трафик".

Съгласно информация от проведеното проучване на място, персоналът, който изпълнява функции по опазване на морската и речната среда от замърсяване, наброява 4 души – по един във всяко от териториалните поделения на предприятието. По оценка на интервюираните, към настоящия момент този щатен брой се счита за достатъчен за изпълнение на възложените функции и задачи.

Във връзка с изпълнението на нови ангажименти обаче, произтичащи по линия на националното и международното законодателство, както и по изпълнение на мерките, заложени в НПРПОТ 2006-2015 г., е наложително създаването на структурно звено със съответна функционалност и щатна осигуреност в състава на Главно управление. В контекста на тези нови ангажименти потребностите от допълнителен персонал се оценяват между 5 и 10% от сегашния щатен брой. Специално внимание следва да се обърне на укрепване на капацитета на ТП – както в количествено, така и (най-вече) в квалификационно отношение.

Общата оценка е, че квалификацията на служителите на предприятието е адекватна на задачите, които следва да изпълняват. От общия брой 208 души, 154 (около 75%) са с висше образование, като за служителите с функции по опазване на морската и речна среда от замърсяване този показател е 100%. Независимо от този висок показател, се отчита необходимост от постоянно повишаване на квалификацията и придобиване на нови знания и подготовка с оглед изпълнение на изискванията, произтичащи от динамичността и сложността на съдържанието на правото на ЕС и международните договори, по които България е страна.

В структурно отношение, персоналът на ДП „ПИ” има следните характеристики: Ръководният персонал представлява 10% от общия щатен състав – една величина, която може да се определи като оптимална. В звената с общо-административни функции работят около 11% от служителите. Делът на жените (40%) е адекватен на спецификата на дейност на предприятието. По отношение на възрастовата структура, 32% от служителите са под 40 години, което в средносрочна перспектива може да породи проблеми при кадровата осигуреност на предприятието.

Всички служители на предприятието са назначени по трудово правоотношение.

Към периода на проучването не се отчитат незаети щатни бройки, вкл. в звената (ТП), изпълняващи непосредствени функции по опазване на морската и речната среда от замърсяване. В квалификационно отношение се идентифицира необходимост основно от хидролози, хидрогеолози, еколози, специалисти по експлоатация на пристанища. В краткосрочна перспектива не се очертават сериозни проблеми пред осигуряването на кадри за нуждите на предприятието. В средносрочен план, проблеми могат да възникнат поради недостиг на специалисти с подходяща квалификация и подготовка, които да отговарят на изискванията, наложени от динамичните изменения в нормативната рамка и международните задължения. Този проблем може да се утежни допълнително и от общата тенденция на сравнително по-ниски нива на възнагражденията в държавните предприятия, което ги поставя в неконкурентни позиции при набирането на кадри на пазара на труда.

Професионално развитие на персонала

В ДП „ПИ” се изпълняват всички нормативни изисквания по отношение развитието на персонала. Разработени са правилник за вътрешния трудов ред, правила за организация на работната заплата, за допълнително материално стимулиране на служителите. Въведени са правила за безопасни и здравословни условия на труд, както и инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения и оборудване в предприятието. Създадена е и функционира информационна система за човешките ресурси. Трудовите досиета на служителите се поддържат в съответствие с Кодекса на труда. Всеки служител има длъжностна характеристика, с която е подробно запознат. Длъжностните характеристики на служителите се утвърждават от генералния директор. Изградени са системи за атестиране, стимулиране и развитие на служителите и работниците в предприятието. Процедурите за управление на човешките ресурси са приведени в съответствие със системата на управление на качеството в предприятието – ISO 9001:2008.

Дейностите по обучението и професионалната квалификация на служителите се управляват и организират от отдел „Човешки ресурси”. Изготвят се индивидуални годишни планове за развитие, на основата на които се оценяват потребностите и се съставя цялостна програма на обученията в предприятието.

Обучението на персонала в ДП „ПИ” се извършва основно по линия на: • Оперативна програма „Транспорт” към МТИТС

 • Европейски проекти по други оперативни програми

 • Международни организации в областта на морския транспорт

 • Частни фирми и обучителни организации (Делойт, НКЦ „Решение” ООД и др.)

В качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., предприятието участва в изпълнението на проекти, реализирани по Приоритетна ос ІV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешните водни пътища” и Приоритерта ос V „Техническа помощ”. Чрез проектите по Приоритетна ос ІV, които предвиждат изграждане на информационни системи, съответно за морския и за речния транспорт по р. Дунав, се създават условия за повишаване на квалификацията служителите, за придобиване на допълнителни технически и ИТ знания и умения. По приоритерта ос V „Техническа помощ” са обучени около 40 души по изграждане на административен капацитет за подготовка и изпълнение на проекти по ОП „Транспорт”.

Активно се използват възможностите за участия в курсове, организирани от международни организации и техните обучителни центрове – основно Международната морска организация (IMO), Обучителния център в Антверпен - APEC (Antwerp Port Training Center) и др. За повишаване квалификацията на служителите допринася също участието в семинари, конференции, срещи, съвещания и кръгли маси в международно участие, на които се извършва обмен на опит и споделяне на добри практики между представителите на различните държави. Това са добри практики с положително въздействие върху професионалната квалификация на персонала.

Обучения за служителите от общо-административните звена (по финансово управление, счетоводство, различни аспекти на правото и др.) се осъществяват чрез курсове, провеждани от външни обучителни организации и фирми. Това също е добра практика, която поради бюджетни ограничения не е типична за други публични институции с функции по управлението на водния сектор.

Някои от основни теми на проведените обучения са: • Ефективно усвояване на средства от ЕС;

 • Участие в европейски проекти по оперативни програми;

 • Финансово управление и счетоводно отчитане на фирмата;

 • Актуални въпроси на вещното право;

 • Навигационен достъп и ръководство на морския трафик.

Оценката на интервюираните лица е, че потребностите от повишаване на квалификацията на служителите са удовлетворени в задоволителна степен. Очертава се необходимост от повече специализирани обучения, главно за персонала с функции по опазване на морските и речните води от замърсяване. Участието на предприятието в изпълнението на проекти като бенефициент по ОП „Транспорт” налага потребността от допълнително обучение и укрепване на капацитета в областта на управлението на проекти. Във връзка с международното сътрудничество и прилагане регламентите на международното законодателство е необходимо да се засили също и езиковото обучение на служителите.

Оценка на вътрешната организация на работа и материално-техническата обезпеченост

Вътрешни правила и процедури

ДП „Пристанищна инфраструктура” има разработени необходимите вътрешни правила и процедури, свързани с изпълнението на функциите и задачите в областта на пристанищната инфраструктура, управлението на морския и речния трафик, опазването на морската и речната среда от замърсяване. Вътрешната организация на работата се извършва въз основата на правила, приети от Управителния съвет, и заповеди и разпоредби на генералния директор, в т.ч. за вътрешния трудов ред, пропускателния режим, противопожарната охрана, за деловодната дейност (документооборот, архив и съхраняване на ведомствените документи); вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки; за контрол върху изпълнението на договорите с пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и др.

Всички документи са разработени в съответствие с Устройствения правилник на ДП „ПИ” и другите приложими нормативни документи.

Предприятието поддържа система за управление на трафика и информационно обслужване на морското и речно корабоплаване, като събира, обработва и предоставя информация, необходима за безопасността на корабоплаването, на човешкия живот и за опазване на околната среда.

В ДП „ПИ” е изградена система за управление на качеството (СУК), която се организира, координира и контролира от представител на ръководството (заместник генерален директор, определен с изрично писмено упълномощаване от генералния директор). Системата се одитира редовно съгласно предварително утвърден план-график и след отчитане на резултатите се предприемат съответни коригиращи и превантивни действия.
Предприятието поддържа собствена интернет страница, през която се осъществява достъпът на потребителите до информационната система за отпадъци от кораби. Като администратор на системата, ДП „ПИ” отговаря за поддържането на програмния продукт и базата данни, както и за обучението на потребителите, като за целта публикува и съответни указания.

Общата оценка е, че сегашната вътрешна организация на работата е адекватна на функциите и задачите, които ДП „Пристанищна инфраструктура” изпълнява. По мнение на интервюираните лица, предприятието ще изпълнява по-ефективно функциите си по опазване на околната среда и в частност – на водите, които произтичат от изпълнение на мерките, заложени в НПРПОТ и други национални и международни проекти и програми, ако тези функции са регламентирани нормативно (чрез допълнение и изменение на текстове в ЗМПВВППРБ). Идентифицира се и потребност от обща синхронизация с другите закони, които имат отношение към опазване на околната среда.Материално-техническа и информационна осигуреност

ДП „ПИ” разполага с основната материално-техническа и информационна база, необходима за изпълнение на функциите и задачите. По информация от посещението на място, потребностите на служителите в Централно управление са свързани основно с осигуряване на по-съвременно ИТ и офис оборудване. Някои ТП имат затруднения по отношение разполагаемия сграден фонд, който е недостатъчен за осигуряването на нормални работни условия.

По отношение осигуреността с компютърна техника и програмни продукти, ДП „ПИ” разполага с необходимия хардуер, софтуер и комуникационно оборудване; изградени са локални мрежи и интернет, чрез които се осигурява изпълнението на различните функции. Част от софтуера се осигурява по линията на проекти, в които предприятието участва като бенефициент по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. Във връзка с това, в рамките на Приоритетна ос ІV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешните водни пътища” се изпълняват два проекта:

1. Изграждане на система за управление на трафика на плавателни съдове - фаза 3. Информационно и комуникационно обслужване на корабоплаването (VTMIS-3). Предвижда се доразвиване на инфраструктурата, монтиране на телевизионни и термовизионни камери, внедряване на сателитни технологии за далечно наблюдение; наблюдение на цялото черноморско крайбрежие и р. Дунав в реално време. Системата за управление на корабния трафик (VTMIS) се въвежда в изпълнение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г., установяваща система на Общността за мониторинг и информационно обслужване на корабния трафик.

2. Създаване на речна информационна система (РИС) в българската част на река Дунав.

Проектът включва строителство и доставка на оборудване за изграждане и въвеждане в експлоатация на РИС. Разработва се на основание на Директива 2005/44/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 07 септември 2005 г. за хармонизиране на Речните информационни услуги (РИС) по вътрешните водни пътища на Общността.

Развитието на системите по двата проекта ще продължи до 2013 г. и ще допринесе съществено за подобряване на капацитета на фирмата в тази област.

Чрез собствено финансиране ДП „ПИ” е стартирало проекти по Инициативата е-Maritime” на Европейския съюз. Инициативата е насочена към подпомагане на устойчивото развитие на морския транспорт, като част от интегрираната транспортна система в Европа, чрез разработването на рамка, която ще се основава на най-новите информационни и комуникационни технологии. Инициативата е-Maritime представлява набор от възможности, стратегии и политики, които обхващат правни, организационни и технически рамки, и цели безпроблемно осигуряване на обмен на всякакъв вид информация между участниците в морския транспорт, което да спомогне за подобряване на ефективността и качеството на услугите. Част от дейностите по инициативата, които трябва да бъдат осъществени в периода до 2020 г., включват:

- Разработване на стандарти за информационно-комуникационни технологии и софтуерен инструментариум за интегриране на данни и услуги.

- Внедряване на приложения за пристанищни дейности: • Система Port Community (PCS), ключово приложение, използвано в пристанищата за подпомагане на обмен на информация както между асоциирани с пристанището предприятия, така и между публичния и частния сектор, осигурявайки по този начин система „Едно гише”, която значително ще подобри обслужването на клиентите и ефективността на работа.

 • интеграция на системата „Едно гише” с национални и международни интернет портали;

 • управление на качеството на събиране на данни и автоматизацията на статистическите отчети;

 • интегрирано управление на сигурността; и др.

Оценката на интервюираните лица е, че е необходимо провеждане на по-системна политика по оценка на наличната ИТ и офис техника (компютри, сървъри и др.) и своевременното й обновяване и модернизиране. Актуализирането на програмните продукти (общ и специализиран софтуер) е наложително както от гледна точка повишаване ефективността на работата, така и във връзка с изпълнението на функции и задачи, произтичащи за ДП „ПИ” от промените в националното и международното законодателство.

Взаимодействие и координация с други институции

ДП „ПИ” осъществява своята дейност в постоянна връзка и взаимодействие с останалите структури от системата на МТИТС, други държавни институции, ведомства и техни регионални структури, органи на местната власт и др. Предприятието взаимодейства главно със следните институции: • с Министерството на околната среда и водите – във връзка с мониторинга на акваторията и територията на пристанищата, при издаване на ОВОС, разрешителни, утвърждаване на планове за управление на отпадъците; по линия на международни проекти. Оценката е, че е нужна по-добра координация и взаимодействие на ниво министерства, с цел съгласуване на действията на регионалните им структури (например, между ТП на ДП „ПИ” и РИОСВ при изпълнение на контролните функции по опазване на околната среда, в т.ч. на водите, и мониторинг на акваторията и територията на пристанищата);

 • с Министерството на отбраната – осъществяват добро оперативно взаимодействие по въпроси, свързани с навигационното осигуряване на корабоплаването;

 • с ИА „Проучване и поддържане на река Дунав” –съвместни дейности за борба с нефтените разливи по р. Дунав. ИА осигурява на ДП „ПИ” статистически данни по проекти за Дунавската стратегия;

 • с ИА „Морска администрация” – във връзка с контрола върху пристанищната инфраструктура и пристанищните оператори. Двете институции поддържат постоянни контакти и осъществяват добро взаимодействие;

 • с Басейновите дирекции – във връзка с издаване на разрешителни по ползване на акваторията. По-специално, с БДЧР, която ще разработва, актуализира, контролира и отчита изпълнението на Морската стратегия с програма от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда, което ще има пряко отношение към работата на ДП „ПИ”. Оперативното взаимодействие по правило е без особени проблеми.

 • с РИОСВ – по повод издаването на документи и сертификати на местно ниво;

 • с общини – по повод издаване на разрешителни за реконструкция, ново строителство на територията на пристанищата; при приемането на генерални планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт. Оперативното взаимодействие по правило е без особени проблеми.

Общата оценка е, че взаимодействието и комуникацията с другите институции, които имат отношение към изпълнението на дейността на ДП „ПИ” се осъществява на добро ниво. Има необходимост от по-добро взаимодействие и координация на дейностите по опазване на околната среда, вкл. на водите, на ниво министерства – между МОСВ и МТИТС, с оглед постигане съгласуваност на действията на регионалните им структури, изпълняващи функции по контрол и мониторинг на акваторията и територията на пристанищата.

Изводи

Състояние и развитие на персонала

 • ДП „ПИ” разполага с достатъчно на брой щатни служители за изпълнение на функциите и задачите. Измененията в нормативната уредба, свързани с нарасналите ангажименти по опазване на околната среда могат да се разглеждат като предпоставка за обособяването на ново структурно звено в състава на Централно управление, както и укрепване на капацитета на териториалните поделения.

 • В квалификационно отношение се идентифицират потребности, свързани главно с набирането на хидролози, хидрогеолози, еколози, по експлоатация на пристанища. Сравнително неконкурентното заплащане може да се превърне в проблем за привличането и задържането на квалифицирани млади специалисти.

 • В качествено-структурно отношение ДП „ПИ” разполага с висококвалифициран персонал, при добро съотношение между ръководни и изпълнителски кадри, между общо-административни и специализирани звена. Образователната и квалификационната структура на персонала е адекватна от гледна точка на краткосрочната перспектива. Възрастовата структура не е много задоволителна, което в съчетание със сравнително по-ниското възнаграждение крие потенциален проблем пред кадровото осигуряване на предприятието в средносрочен план.

 • Съществуващата система за обучение и повишаване на квалификацията на служителите е на добро ниво. Използват се главно възможностите, предоставяни по линия на проектите по ОПТ и от международни организации. Идентифицира се потребност от специализирани обучения и обучения по управление на проекти във връзка с изпълнението на ОП „Транспорт” и езикови обучения.

Вътрешна организация на работа и материално-техническа осигуреност

 • Вътрешната организация на работата на ДП „ПИ” е структурирана в съответствие с приетия Устройствен правилник. В предприятието са въведени необходимите вътрешни правила, заповеди, инструкции и указания. Към настоящия момент организацията на работата е адекватна на отговорностите и задълженията на ДП „ПИ”.

 • Материално-техническото и информационно осигуряване на ДП „ПИ” е на добро ниво. В количествен аспект, предприятието разполага с необходимата компютърна техника и програмни продукти, но те имат нужда от постоянно модернизиране и надграждане, включително и във връзка с изпълнението на националното и международното законодателство. Изпълнението на проекти по линия на ОП „Транспорт” е положителен фактор за укрепването на тази компонента на институционалния капацитет.

Взаимодействие с други институции

 • Взаимодействието и комуникацията с другите институции, които имат отношение към изпълнението на дейността на ДП „ПИ” се осъществява на добро ниво. Необходимо е по-добро взаимодействие и координация на дейностите по опазване на морската и речна среда на ниво министерства (МОСВ и МТИТС), с оглед подобряване организацията и съгласуване на действията на съответните регионални структури при осъществяване на функциите по мониторинг и контрол.

Обобщение: Институционалният капацитет на ДП „ПИ” е на добро равнище, което му позволява да изпълнява своите функции и задачи, свързани с опазване на околната среда (вкл. и на водите) на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Силните страни на този капацитет са най-вече: добра количествено и качествено-структурна осигуреност с персонал с образователно ниво и подготовка, адекватни на изпълняваните дейности; адекватна вътрешна организация на работата; задоволително ниво на материално-техническото и информационно осигуряване; общо добро взаимодействие с другите институции. Слабите страни и проблемите са свързани преди всичко с: неудовлетворяване потребностите от специалисти с висше екологично образование, хидролози, хидрогеолози; необходимост от допълнително специализирано обучение (особено за служителите в ТП) и укрепване на капацитета на предприятието за управление на проекти; отсъствие на ефективни лостове за привличане и задържане на млади квалифицирани специалисти.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница