Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водитестраница16/17
Дата29.04.2017
Размер2.72 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

6.3Обобщение на силните страни и на слабостите в институционалния капацитет на изследваните структури


Изготвеният анализ и направените оценки и изводи позволяват да се синтезират в матричен вид основните силни страни и слабости в институционалния капацитет и на тази основа да се формулират някои обобщения.

6.3.1Силни страни


Инсти-туция

Персонал

Вътрешна организация

Материално-техническа и информационна осигуреност

Външни взаимодействия и координация

МОСВ

Добра количествена осигуреност

Наличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи

Адекватна организацияМатериално-техническото и (в известна степен) информационното осигуряване е на необходимото ниво

Работещи (но невинаги достатъчно ефективни) взаимоотношения

ИАОС

Висококвалифи-циран персонал

Добри съотношения между ръководни и изпълнителски кадри, между обща и специализирана администрация, между заетите от различни възрастови групиНаличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи

Адекватна организацияЗадоволителна осигуреност


Добро взаимодействие с повечето партниращи институции

БД

Висококвалифи-циран персонал

Добри съотношения между ръководни и изпълнителски кадри, между обща и специализирана администрация, между заетите от различни възрастови групиНаличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи


Задоволителна осигуреност


Добро взаимодействие с повечето партниращи институции

РИОСВ

Добра количествена осигуреност

Добре образован и квалифициран персонал
Наличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи

Адекватна организация (с предоставена възможност за гъвкавост - чрез децентрализирани решения от директорите)Добро ниво на осигуреност


Добро взаимодействие с повечето партниращи институции

Дирекции на националните паркове

Добра количествена осигуреност

Добра образователна и възрастова структура

Добри възможности за повишаване на квалификацията


Наличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи

В процес на въвеждане на електронни услуги с универсален електронен подпис (добра практика)Много добра

Много добро

МРРБ

Задоволително удовлетворяване на потребностите от обучение и повишаване на квалификацията на служителите

Адекватна на функциите и компетенциите на министерството в областта на ВиК отрасъла


Изградени информационни системи за събиране, обработка, анализ, съхранение и разпространение на данни по отделните направления на дейността

Добро

ДКЕВР

Адекватна образователна и квалификационна структура

Наличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи

Много добра

Добро взаимодействие с партниращите институции

МЗ

Адекватна образователна и квалификационна структура

Добра система за повишаване на квалификацията и професионално развитиеНаличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи

Много добра

Добро взаимодействие с повечето партниращи институции

РЗИ

Добра количествена осигуреност

Добри качествено – структурни характеристики (образователно ниво, квалификация, съотношение между ръководни и изпълнителски кадри)

Добра система за повишаване на квалификацията


Наличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи

Добре работеща вътрешна организация на дейностите във връзка с изпълнението на функциитеЛабораториите в седем големи РИОКОЗ са сертифицирани изпитателни лаборатории, снабдени с модерно оборудване за анализиране на взетите проби

Добро взаимодействие с повечето партниращи институции

МЗХ – Дирекция „Хидро-мелиора-ции”

Висококвалифи-циран персонал


Наличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи

Много добра

Добро взаимодействие с повечето партниращи институции

ИАМА

Добра количествена и качествена осигуреност

Адекватни качествено – структурни характеристики

Добра система за обучение и повишаване на квалификацията


Адекватна на отговорностите и задълженията организация на работата

Задоволително ниво на осигуреност с МТБ

Много добро взаимодействие

ИАППД

Адекватна на изпълняваните дейности квалификация на персонала

Наличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи

Адекватна организация на дейностите във връзка с изпълнението на функциитеЗадоволително равнище на материално-техническа и информационна осигуреност

Много добро взаимодействие

ДП „ПИ”

Висококвалифи-циран персонал

Добри съотношения между ръководни и изпълнителски кадри, между общи и специализирани звена

Доби възможности за повишаване на квалификацията на персонала по линията на проекти по ОПТ и международно сътрудничество


Адекватна организация на дейностите във връзка с изпълнението на функциите

Задоволително равнище на материално-техническа и информационна осигуреност

Добро взаимодействие с повечето партниращи институции

НИМХ към БАН

Максимална оценка от международния одит на БАН по отношение на качество и продуктивност, въздействие и перспективи

Добри механизми за повишаване на квалификациятаНаличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи

Структурата на института осигурява интегриране на научните изследвания и оперативните дейностиДобро ниво на осигуреност с МТБ

Добро взаимодействие с повечето партниращи институции

НСИ

Високо професионално ниво на заетия персонал

Наличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи

Адекватно вътрешно структуриране и организация на работа, които осигуряват ефективно изпълнение на дейноститеДобро ниво на материално-техническа осигуреност

Много добро взаимодействие с институциите и респондентите

ГД ПБЗН - МВР

Добре подготвени в професионално отношение кадри

Много добра система за обучение и повишаване на професионалната квалификация на служителитеАдекватно вътрешно структуриране и организация на работа, които осигуряват ефективно изпълнение на функциите и отговорностите

Наличие на необходимите вътрешни регламентиращи документи
Много добра материално-техническа осигуреност

Добро взаимодействие и координация с институциите на национално, регионално и местно ниво

Общини (малки)

Представителство на общинската администрация в управлението на ВиК дружеството

Ред за разглеждане на проекта за бизнес-план на ВиК дружеството и за изготвяне на становище (вкл. пред ДКЕВР)

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница