Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водитестраница6/17
Дата29.04.2017
Размер2.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

6.2.5Дирекции на националните паркове


Функции

Дирекциите на националните паркове (ДНП) са образувани на основание чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 49 от Закона за защитените територии със Заповед № РД-506/29.12.1998 г. (изменена със Заповед № РД-75/03.02.2006 г.) на Министъра на околната среда и водите, като самостоятелно юридическо лице на пряко подчинение на Министъра и включват:

 • Дирекция „Национален парк Рила” със седалище в гр. Благоевград

 • Дирекция „Национален парк Пирин” със седалище в гр. Банско

 • Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със седалище в гр. Габрово

Функциите на ДНП за управление на националните паркове са регулирани в Закона за опазване на околната среда, Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие и в други закони, които третират живата и неживата природа в парковете, вкл. Законът за водите.

Съгласно ЗООС, ДНП, заедно с РИОСВ и басейновите дирекции (БД), осигуряват провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

Най-общо, дейността на ДНП включва:


 • Охрана и контрол във връзка със спазването на екологичното законодателство и нормите, режимите и условията в парковете, вкл. опазване на парковете от пожар и контрол върху органи, организации и лица, извършващи дейност на територията на парковете.

 • Мониторинг върху състоянието на природните екосистеми и съобщества, на популациите на защитени и редки растителни и животински видове и на други компоненти на околната среда – въздух, води, почви, както и наблюдение върху туристическото натоварване.

 • Поддържане на бази данни за горите, растителните и животинските видове и хабитати, които са под специален режим, флористичното и фаунистично разнообразие, туристическото натоварване; културно-историческите и други обекти и дейности на територията на парковете и прилежащите им територии.

 • Образователна и информационна дейност чрез разработване, организиране и координиране на образователни и разяснителни програми както за посетителите, така и за местното население и чрез изграждане и функциониране на посетителски и информационни центрове.

 • Развитие на екотуризма и устойчиво използване на ресурсите чрез туристически маршрути, места за отдих, средства за улесняване на достъпа, средства за информиране, за опазване живота и здравето на посетителите и чрез издаване на разрешителни за традиционни ползвания като събиране на диворастящи плодове, гъби, лечебни растения, паша, ползване на дървесина при извършване на поддържащи и възстановителни дейности в горите.

 • Възлагане на дейности, свързани с научноизследователска работа, залесяване и борба с ерозията, поддържане и възобновяване на горите, изграждане и поддържане на туристическа инфраструктура – маршрути, маркировка и обозначения, заслони и места за почивка, поддържане или възстановяване популациите на растителни и животински видове или условията в техните местообитания.

Дирекциите на националните паркове се финансират от държавния бюджет, ПУДООС, Националния доверителен екофонд, както и от целеви средства от други финансиращи институции и дарения за дейности по опазване на биологичното разнообразие, управлението и контрола на парковете. Средствата от държавния бюджет са за издръжка, а тези от ПУДООС – за финансиране на дейностите в парковете. Тези разходи се одобряват от министъра на околната среда и водите.

В този общ контекст, функциите на ДНП по управление на водите са много ограничени. Съгласно Закона за водите, Министърът на околната среда и водите чрез директорите на дирекциите на националните паркове в границите на територията на националния парк: 1. контролира спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони;

 2. осъществява наблюдение и контрол върху компонентите и факторите на околната среда, оказващи влияние върху състоянието на водите.

За изпълнение на тези функции ДНП извършват наблюдение и охрана и в случаите на констатирани нарушения уведомяват БД, които също контролират спазването на забраните и ограниченията в санитарно-охранителните зони (съгласно ЗВ и Наредба 3/16.10.2000 г.). ДНП съдействат и при мониторинга на водите, като съвместно с ИАОС определят езера и участъци от реки, в които ежегодно по определен график се изследва качеството на водите. Пробовземанията се осъществяват и обработват от служителите на регионалните лаборатории на ИАОС, а протоколите се представят и в ДНП.

Оценка на персонала

Количествени и качествено-структурни характеристики на персонала

Функциите, задачите и структурата са уредени в Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове. Щатното разписание на Дирекциите се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.

Общата численост на персонала в ДНП е 197 души – 73 души в ДНП “Централен Балкан”, 73 души в ДНП “Рила” и 51 души в ДНП “Пирин”. Няма незаети щатни длъжности. Наличният щатен персонал се оценява като недостатъчен – което се отнася най-вече за персонала по контрол и охрана. Съгласно ЗЗТ, всеки охранителен участък в националните паркове обхваща до 1500 ха, а на практика поради недостатъчния щат служителите по охрана обслужват по-големи участъци (до 2000 ха). Поради характера на работа, голяма част от служителите в дирекциите работят на ненормирано работно време, тъй като е необходимо да се осигури денонощно целогодишно покритие на дейността.

Делът на ръководния състав и делът на общата администрация са ниски – под 9%, което показва добро съотношение между отделните структурни звена. Възрастовата структура също е относително благоприятна (предвид спецификата на изпълняваната работа) и делът на персонала на възраст под 40 г. е висок (например 40% в ДНП „Централен Балкан”).

Квалификацията на служителите е добра. Около 40% от служителите са с висше образование – основно лесовъди, биолози, еколози. Останалият персонал е със средно и средно специално образование. Голяма част от персонала е назначен още със създаването на ДНП и е натрупал професионален опит и умения за справяне със специфичните задачи при работа в национален парк. Екипите работят добре. В този смисъл може да се обобщи, че не се наблюдава текучество на персонала.

Във връзка с осигуряване на квалифицирани кадри за ДНП не се идентифицират проблеми в краткосрочен план. В средносрочен план обаче проблемът „много ниско заплащане” може да се окаже пречка пред намиране на специалисти, готови да работят в трудни условия за малко пари.Професионално развитие на персонала

Във всяка от трите Дирекции има експерт по управление на човешките ресурси (което е добра практика), чиито основни функции са осигуряване на трудово-правните отношения и развитието на персонала. Задълженията на експертите по човешки ресурси включват и идентифициране на потребности от повишаване на квалификацията и организиране на подходящи дейности в тази насока.

Поради сезонната специфика на работата, дейностите във връзка с професионалното развитие на персонала се провеждат преобладаващо през зимния сезон. Използват се разнообразни форми за повишаване на квалификацията – както краткосрочни, така и дългосрочни.

Оценката за развитието на капацитета на персонала на ДНП до момента е, че то е на добро равнище. През годините са полагани системни усилия и действия в тази посока. Веднага след създаване на Дирекциите, по два поредни проекта за опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж, финансирани от американското правителство, парковите служители преминават обучение в най-съвременните подходи и методи на защита на природата. След това, отново по международни програми и проекти, експертите от дирекциите на националните паркове подобряват квалификацията си чрез посещения на място и проучване на опита на свои колеги от други страни от ЕС, както и съседни държави.

Периодично се провежда вътрешноорганизационно обучение, в което експертите обучават по различни аспекти от дейността служителите с контролни и охранителни функции. Провеждат се също обучения за подобряването на теренните умения на служителите при осъществяване на мониторинга и събирането на данни за различни животински и растителни видове с цел опазване и поддържане на биоразнообразието. Използват се лектори от Лесотехническия университет и други научни институти.

През последните години служители на ДНП са преминавали курсове по английски език (в Института за чуждестранни студенти), средносрочни курсове за повишаване на квалификацията, задочно обучение за придобиване на втора специалност и др. По линия на европейски и международни програми за защитени територии и за биологичното разнообразие се провеждат работни срещи, семинари и други форми за натрупване на допълнителен опит и подобряване на знанията.

Показател за добрия капацитет и професионален опит на служителите е успешното привличане на средства и изпълнение на голям брой проекти - по ОПОС, по различни европейски програми, от международни донори и др.

Оценка на вътрешната организация на работа и материално-техническата осигуреност

Вътрешни правила и процедури

Цялостното управление на националните паркове се извършва въз основа на десетгодишни Планове за управление, които се приемат от Министерски съвет след обществено обсъждане и преглед от Висшия експертен съвет към МОСВ. В плановете се описва ценността на биологичното разнообразие, конкретните заплахи за него и начини на съхраняването му.

Програмите и проектите в Плана за управление се доразвиват и изпълняват чрез подготовката и прилагането на Годишни планове за дейността на парковите дирекции, одобрявани от министъра на околната среда и водите.

Във връзка с възлагане на дейности, предвидени в Плана за управление и устройствените планове и проекти, ДНП са приели вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативната уредба.

Други приети вътрешни документи включват:


 • Етичен кодекс на служителите;

 • Правилник за вътрешния трудов ред;

 • Правилник за организация на деловодната дейност;

 • Правила за прилагане на антикорупционни процедури;

 • Процедура за подготовка и избор на проект;

 • Правила за системите за финансово управление и контрол.

Всички ДНП поддържат интернет страници, на които е представена подробна информация за дейността, предлаганите услуги, провежданите инициативи и т.н.

ДНП са приели процедури и са разработили формуляри за заявления и други необходими документи във връзка с административното обслужване, които са достъпни в електронен вид на интернет страниците на ДНП. Публикувани са и тарифите за предоставяните услуги. Положителен факт е, че е започнало въвеждане на електронни услуги с универсален електронен подпис, които в различните ДНП са в различен етап на въвеждане – от предоставяне на достъп до обществена информация до издаване на разрешителни за различни дейности.Материално-техническа и информационна осигуреност

Парковите служби са оборудвани с модерна техника за наблюдение на биологичното разнообразие, контрол и охрана.

Осигуряването с офис техника (принтери, скенери, плотери и т.н.) и софтуерни продукти е на много добро равнище. Комуникационните средства също са достатъчни за извършване на дейността (стационарни и мобилни телефони, GPS и др.). Недостатъчно застъпена е техниката за видеонаблюдение, но според интервюираните тя не винаги има приложение, тъй като липсата на комуникационно покритие обезсмисля работата й.

ДНП разполагат с достатъчно моторни превозни средства, включително високопроходими, като в ДНП „Централен Балкан” се идентифицира необходимост от допълнителни такива.

Във връзка с опазване на парковете от пожари, ДНП са оборудвани с противопожарни шкафове, монтирани на опорните бази на парковата охрана, хижи и др., така че максимално бързо да се използва намиращият се в тях инвентар. Закупени са достатъчно количество бензиноторни помпи. Всички служители от парковите охрани са оборудвани с необходимите лични предпазни средства и специализирана екипировка за противопожарна охрана.

Като недостатъчна се оценява наличната охранителна инфраструктура. Изграждането й е скъпо и средствата са недостатъчни. В този контекст, се препоръчва МОСВ да планира средства в бюджетите на ДНП за изграждане на заслони и друга опорна база на парковата охрана.Взаимодействие и координация с други институции

МОСВ оказва методическо ръководство за управлението на националните паркове. Обмяната на информация и свързаните с това взаимоотношения с ИАОС и МОСВ във връзка с мониторинга на компонентите на околната среда се урежда със заповед на министъра на околната среда и водите. В своята дейност ДНП взаимодействат с други централни органи за управление и с общините, както и с много други институции, вкл. висши учебни заведения, научни институти, неправителствени организации, международни организации. Дирекциите работят също съвместно с местни организации и доброволци за опазване на дивата природа. Взаимодействието се оценява като безпроблемно.Изводи

Състояние и развитие на персонала

 • ДНП разполагат с относително достатъчно количество персонал с подходяща квалификация и добри структурни характеристики по отношение на образование и възрастови групи. Недостиг на специалисти се идентифицира при персонала с функции за контрол и охрана.

 • Оценката за развитието на капацитета на персонала на ДНП до момента е, че то е на добро равнище. През годините са полагани системни усилия в тази посока. Прилагат се различни форми, вкл. краткосрочни и дългосрочни, за повишаване на квалификацията на служителите.

Вътрешна организация на работа и материално-техническа осигуреност

 • ДНП са приели редица вътрешни правила и процедури за осигуряване на ефективна работа за изпълнение на Плановете за управление на националните паркове и годишните планове за дейността.

 • Идентифицира се необходимост от по-детайлно прецизиране на възложените функции по Закона за водите с оглед по-добро взаимодействие с другите институции при изпълнение на контролните функции.

 • Положителен факт във връзка с предоставяне на административните услуги е започналото предоставяне на електронни услуги с универсален електронен подпис, които са в различен етап на въвеждане – от предоставяне на достъп до обществена информация до издаване на разрешителни за различни дейности.

 • Парковите служби са оборудвани с модерна техника за наблюдение, контрол и охрана. Осигуряването с офис техника и комуникационни средства е на много добро равнище.

 • Като недостатъчна се оценява наличната охранителна инфраструктура. Изграждането й е скъпо и средствата са недостатъчни. В този контекст е препоръчително МОСВ да планира средства в бюджетите на ДНП за изграждане на заслони и друга опорна база на парковата охрана.

Взаимодействие с други институции

 • Обмяната на информация и свързаните с това взаимоотношения с ИАОС и МОСВ във връзка с мониторинга на компонентите на околната среда се оценяват като добри. В своята дейност ДНП взаимодействат и с редица други централни и местни органи, както и с други институции, вкл. висши учебни заведения, научни институти, местни неправителствени организации и доброволци, международни организации, като взаимодействието се оценява като безпроблемно.

Обобщение: Институционалният капацитет на ДНП е на добро равнище, което им позволява да изпълняват възложените им функции и задачи, свързани с управлението на водния сектор. Силните страни на този капацитет са най-вече добрите количествени и качествено-структурни параметри на персонала, високото ниво на материално-техническа осигуреност, добрата вътрешна организация на работата и взаимодействие с партниращите институции. Слабите страни и проблемите са свързани преди всичко с: необходимостта от по-детайлно прецизиране на възложените функции по ЗВ, от допълнителни служители по контрол и охрана и от развитие на охранителната инфраструктура.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница