Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водитестраница8/17
Дата29.04.2017
Размер2.72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

6.2.7Държавна комисия за енергийно и водно регулиране


Функции

Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление №181 на Министерския съвет на Република България от 10/09/1999 г. на основание чл. 11 ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ). Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр.18 от 22.02.2005 г., ЗРВКУ) е изменен Законът за енергетиката (обн., ДВ, бр.107 от 9.12.2003 г., ЗЕ) и комисията е трансформирана в Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

ДКЕВР е независим специализиран колегиален държавен орган, първостепенен разпоредител с бюджетни средства, който осъществява регулирането на дейностите в енергетиката и във водоснабдителните и канализационните услуги. Комисията се състои от 7 членове, от които един председател и шестима комисари, като двама от тях са с функции за регулиране на ВиК услугите. Членовете на Комисията се избират с решение на Министерския съвет и се назначават от Министър-председателя. Мандатът им е 5 години с право на не повече от два пълни последователни мандата.

Функциите и правомощията на Комисията в областта на водите се определят със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Във връзка с функциите на ДКЕВР в областта на водоснабдяването и канализацията други приложими подзаконови актове са Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ. бр. 32 от 18 април 2006 г.), Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ. бр. 32 от 18 април 2006 г.), Наредба 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за използване на водоснабдителните и канализационните системи.

В областта на водоснабдяването и канализацията Комисията има функции да:


 • регулира качеството и цените на В и К услугите;

 • разработва, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове по ЗРВКУ и дава писмени указания относно прилагането на подзаконовите нормативни актове;

 • одобрява общите условия на договорите за предоставяне на В и К услугите на потребителите и упражнява контрол и налага санкции в случаите, предвидени в ЗРВКУ;

 • осъществява предоставените й със ЗРВКУ правомощия по повод на концесионни и други договори;

 • води регистър на договорите за възлагане извършването на В и К услуги;

 • регистрира експертите, които участват при извършването на контрола по този закон.

Устройственият правилник на ДКЕВР и на нейната администрация (обн. ДВ, бр. 52 от 2004 г.) урежда вътрешната управленска и организационна структура на Комисията и регламентира функционалните характеристики на структурните звена и организацията на работата им.

В своята дейност ДКЕВР се подпомага от администрация, която се разделя на обща и специализирана, според разпределението на функциите, и е структурирана в дирекции.

Общата администрация подпомага технически дейността на Комисията и на специализираната администрация. В специализираната администрация функции в областта на водоснабдяването и канализацията имат:


 • Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги”, която изцяло отговаря за дейността на Комисията по регулиране на качеството и цените на ВиК услугите. Функциите на Дирекцията са основно в три направление: 1) утвърждаване или определяне на цените, регулирани от ЗРВКУ, 2) осъществяване на контрол; 3) упражняване на методическо ръководство върху контролната дейност, осъществявана от териториалните й звена.

В Дирекцията са обособени два отдела (отдел „Цени” и отдел „Контрол”) и 4 териториални звена (ТЗ "Запад" със седалище София, ТЗ "Изток" със седалище Варна, ТЗ "Север" със седалище Плевен и ТЗ "Юг" със седалище Пловдив), които имат основно контролни функции.

 • Дирекция „Икономически анализи и работа с потребители”. В дирекцията са обособени два отдела, като единият отговаря за жалбите, включително в областта на ВиК услуги, а другият има широки функции в областта на ценообразуването - изготвяне на методики и указания за ценообразуване, определяне на таксите и др.

 • Дирекция „Правна” – отдел „Правно регулиране на топлоенергетика и ВиК услуги”. Дирекцията участва при доброволното уреждане на спорове между потребители и ВиК оператори и между ВиК оператори, както и в изготвянето на становища за съответствие на проектите за концесионните договори и договорите за управление на ВиК системите със ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове.

Оценка на персонала

Количествени и качествено-структурни характеристики на персонала

Съгласно Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация общата численост на персонала на ДКЕВР е 128 щатни бройки, в това число 1 председател, 12 членове на комисията и 115 служители в администрацията - 22 в обща администрация, 82 в специализирана администрация, и 11 на пряко подчинение на Председателя (7 директори на дирекции и 4 други). След промените в ЗЕ от 2010 г., членовете на ДКЕВР вече са 7, т.е. общата численост на персонала е 122 души. Реално заетите щатни бройки в администрацията към 31.12.2009 г. са 109 служители. Към момента на изготвяне на настоящия анализ ДКЕВР е в процес на изготвяне на нов Устройствен правилник.

С преки функции в областта на ВиК са приблизително 40 души, или 34% от общия числен състав на ДКЕВР, по-конкретно 2 членове на комисията и 31 служители в Главна дирекция „В и К”, от които 7 в отдел „Цени”, 6 в отдел „Контрол” и 16 в 4-те териториални звена към Дирекцията. Част от функциите на Дирекция „Икономически анализи и работа с потребители” и Дирекция „Правна” също са в областта на ВиК отрасъла. Този брой се оценява като достатъчен за изпълнение на всички възложени функции във ВиК отрасъла. По-конкретно, ресурсната обезпеченост за упражняване на деконцентрираните контролни функции е недостатъчна. През 2009 г. са планирани 61 броя проверки, а са проведени 40 броя. Броят на извънредните проверки е 45. За проведените планови проверки са изразходвани средно 640 човекодни, а за извънредните – 180 човекодни. Особеност в натовареността на персонала е неравномерното разпределение на задачите във времето, тъй като част от функциите предполагат извършване на голям обем работа за кратък период от време с елемент на кампанийност – например контрол върху изпълнението на бизнес плановете на ВиК дружествата (анализ на годишните финансови отчети и отчетите за дейността на ВиК дружествата), което също намалява ефективността и качеството на изпълнение на задачите. През последните години този проблем се решава и понастоящем има съществено подобрение в тази насока.

Делът на ръководните кадри (включително членовете на комисията и в администрацията) е в рамките на високите стойности - 26%. Делът на общата администрация е 16%.

Структурата на персонала по степен на образование е много добра. Делът на квалифицирания персонал е много висок, което е логично предвид функциите и задачите на Комисията – 95% от щатния персонал на ДКЕВР е с висше образование, останалите 5% са със средно образование – техници, шофьори и др. Всички служители в Главна дирекция „ВиК услуги” са с висше образование - основно инженери и икономисти.

Възрастовата структура в ДКЕВР е неблагоприятна – делът на служителите на възраст под 40 години е 21%. В Главна дирекция „ВиК услуги” делът на служителите под 40 години е 26%.

По данни от отчети на ДКЕВР, проблемът в областта на човешките ресурси е сравнително високо текучество на кадрите през последните години и трудности при привличане на работа на квалифицирани ВиК специалисти.

В Главна дирекция „ВиК услуги” едва 5 човека от всички 33 експерти с преки функции във ВиК отрасъла са ВиК инженери. В териториалните поделения също има недостиг на ВиК инженери.

През 2008 г. са напуснали 17 специалисти с много добра квалификация. През 2009 г. са напуснали 7 специалисти (1 директор на дирекция, 3 началници на отдели и 3 експерти). Те са се ориентирали към частния сектор, където възнагражденията са значително по-високи. За попълване на свободните длъжности се прилага Наредбата за провеждане на конкурсната процедура по назначаване на държавни служители. През 2009 г. са проведени 10 конкурса за назначаване на експерти и ръководни кадри. Повечето от тях са приключили с назначаване, но има случаи, в които нивото на кандидатите е било много ниско и конкурсите са приключили без назначаване.

Професионално развитие на персонала

По отношение на развитието на персонала може да се обобщи, че ДКЕВР изпълнява нормативните изисквания във връзка с управлението на човешките ресурси. Приети са правила за организация на работната заплата и допълнителното материално стимулиране, както и правилник за вътрешния трудов ред. Всеки служител има длъжностна характеристика, с която е запознат. В съответствие с Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация (приета с Постановление 105/2002 г.) се провежда редовно атестиране. Като краен резултат се подписват годишни лични оценки за индивидуалното изпълнение от всички оценени служители в администрацията и заповеди за повишаване в ранг.

Повишаването на квалификацията на служителите в администрацията на ДКЕВР се извършва съобразно идентифицираните по време на атестационния процес потребности и самооценката е, че тези потребности се задоволяват във висока степен.

По данни от отчетите на ДКЕВР, служители от администрацията са преминали през различни форми на обучение и квалификация, организирани от Института за публична администрация. През 2008 г. 37 служители са преминали през различни форми на обучение и квалификация в Института за публична администрация - ИПА, а през 2009 г. – 15 служители. Обучения са провеждани за сертифициране на базови компютърни умения, специализирани курсове по английски език за работа с институциите на Европейския съюз. Провеждани са и семинари по международни проекти с участието на чужди консултанти.

През 2009 г. 16 служители са участвали в различни курове и семинари, свързани с промени в нормативните актове. В две международни обучения са участвали 6 служители от Комисията. Финансовите ограничения в резултат на икономическата криза са се отразили неблагоприятно на повишаването на квалификацията, като проведените през 2009 г. и 2010 г. обучения са значително по-малко от предвидените в плановете.

Основните теми в областта на ВиК са нормативна уредба, отчетност, загуби на вода.

В ДКЕВР се прилагат и вътрешни форми за повишаване на квалификацията, като менторство, работни срещи за решаване на определени казуси и др. Оценката на институционалния капацитет по отношение на персонала показва, че е налице потребност от изграждане и развитие на цялостна модерна система за управление на човешките ресурси в рамките на ДКЕВР, която наред с другите компоненти да отчита и противодейства на рисковете, свързани с човешките ресурси.

Оценка на вътрешната организация на работа и материално-техническата осигуреност

Вътрешни правила и процедури

ДКЕВР е приела и прилага редица вътрешни правила и процедури за организация на дейностите, които са от съществено значение за доброто управление.

На първо място, Устройственият правилник (УП) на Комисията и на нейната администрация урежда вътрешната управленска и организационна структура и регламентира функционалните характеристики на структурните звена и организацията на работата им. Основните аспекти, които са подробно регулирани в УП, са:


 • Функции на структурните звена

 • Правила за професионална етика

 • Вземане на решения, организация на работата, работно време, пропусквателен режим

 • Деловодна дейност, вкл. документооборот, архивиране и съхраняване на документите

 • Водене на публични регистри

 • Проучване на преписки и жалби – ред и срокове

 • Възнаграждения, работната заплата и допълнително материално стимулиране

 • Вътрешен одит и финансов контрол

 • Длъжностни характеристики за всяка позиция от щатното разписание

Предвид направените през 2010 г. промени в ЗЕ относно състава на ДКЕВР, към момента на изготвяне на настоящия анализ е в процес на изготвяне нов Устройствен правилник.

Други вътрешни документи, които допринасят за изпълнението на функциите, са: • Вътрешни правила за работа на администрацията

 • Правила за вътрешен финансов контрол с утвърдени ежегодни вътрешни одитни планове

 • Вътрешни правила за работната заплата

 • Вътрешни правила за противодействие  на корупционни прояви

 • Вътрешни правила за реда за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). С тях е определена последователността на действията във връзка с възлагането на обществени поръчки, сроковете и отговорностите на длъжностните лица.

 • Правила за деловодната дейност

 • Процедура за достъп до обществена информация

 • Харта на клиента

Комисията е въвела компютъризирани системи за управление на различни процеси, като счетоводна система, правно-информационни системи, деловодна система „Архимед” за регистрация, проследяване и архивиране на документооборота и други. Системите се поддържат редовно и се актуализират периодично.

ДКЕВР поддържа интернет страница, която се актуализира постоянно. Предвид обществената и социална значимост на дейността на Комисията, препоръчва се да се направят някои подобрения в този източник на информация. Интернет страницата не е достатъчно ориентирана към потребителите, не е добре структурирана и намирането на информация е трудно. Липсва информация за административната структура и за функциите и дейността на административните звена на Комисията. Тази информация потребителите могат да намерят (ако са достатъчно правно грамотни) в устройствен правилник на ДКЕВР в секция „Нормативни документи”, който обаче е в неактуален вариант от 2008 г. Препоръчително е осигуряване на повече възможности за електронна комуникация с потребителите. Например, Комисията е разработила анкетен лист за обратна връзка от потребителите, който обаче нито може да бъде попълнен електронно, нито е посочен електронен адрес, на който може да се изпрати попълненият анкетен лист. В приетата Харта на клиента също не е посочен нито един електронен адрес за кореспонденция с ДКЕВР. Добре би било също на интернет страницата са се публикуват данни за показателите за качество на ВиК услугите. Съгласно разпоредбите на ЗРВКУ, Комисията следва да публикува на интернет страницата си изготвените ежегодни доклади за извършената от нея дейност, както и за състоянието на В и К отрасъла, вкл. сравнителен анализ на дейността на В и К операторите по основните параметри на бизнес плановете, цените на В и К услугите, определените от комисията показатели и тяхното изпълнение. Тези доклади не са публикувани на интернет страницата. Тези слабости сочат недостатъчен капацитет или недостатъчно добра вътрешна организация на информационните потоци между специализираната администрация и общата администрация, която има функции да поддържа и да актуализира страницата на комисията в интернет в техническо отношение. Тя отразява и недостатъчна отвореност/прозрачност на информация от Комисията към външни потребители.Материално-техническа и информационна осигуреност

Материално-техническата и информационната осигуреност на ДКЕВР е на много добро равнище.

Компютърната техника включва принтери, монитори, настолни и преносими компютри, UPS-и, сървъри, активно мрежово оборудване и др. През 2009 г. е изградена преносна среда със 100 Mbps свързаност до рутер в сградата на ДКЕВР. Осигурен е достъп до интернет със скорост 10 Mbps за международен и 40 Mbps за български трафик при 100% гарантирана симетрична скорост. Извършено е въвеждане, настройка и поддържане на Blackberry услугата, която е интегрирана с корпоративната система за електронни съобщения. Инсталиран и конфигуриран е актуален софтуер за защитна стена на антивирусна система за повишаване ефективността и надеждността на антиспам и антивирусната защита. Извършва се редовна поддръжка, профилактика и актуализиране на активното и пасивното оборудване, хардуерен и софтуерен „ъпгрейд” на сървърните машини, персоналните компютри – операционни системи и приложения, регулярно архивиране на критични данни.

Всеки служител разполага с персонален компютър, персонален мрежов акаунт и с електронна поща.

Комисията е въвела компютъризирани системи за управление на различни процеси, като компютърна счетоводна система, правно-информационни системи, деловодна система „Архимед” за регистрация, проследяване и архивиране на документооборота и други. Системите се поддържат редовно и се актуализират периодично.

Потребностите в областта на материално-техническото и информационно осигуряване се свързват с необходимост от специализиран софтуер, вкл. механизъм за регулаторна счетоводна отчетност.Взаимодействие и координация с други институции

Основните взаимоотношения с МОСВ са свързани с планирането и провеждането на ценовата политика в областта на водоснабдяването и канализацията и изпълнението на мерките за осигуряване на ценова политика, с подходящи стимули за потребителите за ефективно използване на водите с оглед постигане на целите за опазване на околната среда, както и определяне на прогнозни цени на услугите за водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води, съобразени със социалния и икономическия ефект и ефекта за опазване на околната среда от възстановяване на разходите, както и с географските и климатични условия в съответните райони. МОСВ съгласува с ДКЕВР лимитите за водопотребление при заявка за промени в разрешителните за водоползване от страна на ВиК оператори. Представители на ДКЕВР участват в съвместни работни групи.

Основните взаимоотношения с МРРБ са свързани с планирането и провеждането на инвестиционната политика в областта на водоснабдяването и канализацията и изпълнението на мерките за осигуряване на качество на ВиК услугите. Представители на ДКЕВР участват в работни групи при обсъждане и разработване на генералните планове – регионални и на населени места.

При определяне на цените на ВиК услугите ДКЕВР осъществява взаимодействие с представителните организации на социалните партньори синдикати и работодатели, с неправителствени и обществени организации. С общините Комисията взаимодейства при утвърждаване на инвестиционните програми на ВиК дружествата, с оглед съгласуваността на тези програми с общинските планове за развитие и инвестиционните намерения на общините.

Комисията действа като медиатор между интересите на доставчиците и потребителите на ВиК услуги и провежда нормативно изискваните обществени обсъждания при взимане на решения.

Оценката е, че взаимодействието като цяло е на добро ниво.Изводи:

Оценка на персонала

 • Квалификацията на служителите в ДКЕВР е висока и е адекватна за изпълнение на функциите в областта на водното регулиране.

 • Броят на служителите, изпълняващи задачи във ВиК отрасъла, се оценява като достатъчен за изпълнение на всички възложени функции в отрасъла.

 • Съществува тенденция към текучество на персонала и намаляване на специалистите ВиК инженери. Налице е институционална потребност от развитие на модерна система за управление на човешките ресурси, която, наред с останалото, да отчита и противодейства на рисковете в тази сфера.

Вътрешна организация на работата и материално-техническа осигуреност

 • ДКЕВР е приела и прилага редица вътрешни правила и процедури за организация на дейностите, които са от съществено значение за доброто управление.

 • Материално-техническата и информационната осигуреност е на много добро равнище. Създадени са всички необходими предпоставки за изпълнение на функциите, включително съвременно хардуерно и софтуерно оборудване, както и компютъризирани системи за управление на различни процеси (счетоводно, правно-информационно, деловодство и административно обслужване).

 • Наблюдават се слабости във връзка с предоставяне на публична информация чрез интернет страницата на Комисията, които сочат недостатъчен капацитет или недостатъчно добра вътрешна организация на информационните потоци между специализираната администрация и звеното в общата администрация, натоварено да поддържа и да актуализира страницата на Комисията в интернет в техническо отношение.

Взаимодействие с други институции

 • Комисията работи с редица институции във връзка с планирането и провеждането на ценовата политика в областта на водоснабдяването и канализацията и изпълнението на мерките за осигуряване на ценова политика, с подходящи стимули за потребителите за ефективно използване на водите с оглед постигане на целите за опазване на околната среда. Оценката е, че взаимодействието като цяло е на добро ниво.

 • Наред с това ДКЕВР действа като медиатор между интересите на държавата, доставчиците и потребителите на ВиК услуги, изпълнява нормативно изискваните обществени обсъждания при взимане на решения и осъществява постоянен диалог със заинтересуваните страни и с медиите.

Обобщение: Извършеният анализ на капацитета на ДКЕВР от гледна точка на функциите, които са й възложени, и на ресурсите (човешки и организационни), с които разполага, показва, че като цяло институционалният капацитет на Комисията е на задоволително равнище и й позволява да изпълнява възложените функции и задачи във връзка с регулиране на цените и качеството на водоснабдителните и канализационните услуги. Силните страни на този капацитет са най-вече висококвалифицираните специалисти в отрасъл „ВиК”, добрата материално-техническа осигуреност, адекватните организационна структура и вътрешни правила и процедури за работните процеси. Слабите страни и проблемите са свързано основно с: текучество на персонала и с недостиг на квалифицирани ВиК инженери на пазара на труда; необходимостта от усъвършенстване на системата за повишаване на текущата квалификация на персонала чрез изграждането и развитието на модерна система за управление на човешките ресурси, която да отчита и противодейства и на всички рискове във връзка с управлението на персонала.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница