Приложение №6 към договор за взаимно свързване на мрежитеДата25.08.2016
Размер90.62 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ НА МРЕЖИТЕ

МЕЖДУ ИНТЕРУУТ БЪЛГАРИЯ EАД (ИНТЕРУУТ) И ………………………………

APPENDIX No. 6

TO THE CONTRACT FOR INTERCONNECTION BETWEEN

INTEROUTE BULGARIA ЕAD (INTEROUTE ) AND ………………………………
НОМЕРАЦИОНЕН ПЛАН

NUMBERING PLAN

1. Интеруут прилага номерационен план, състоящ се от максимум 8 (осем) цифри след префикса “0” за национално избиране.


1. Interoute applies a numeration plan consisting of maximum 8 (eight) digits after the “0” prefix for national dialing.


2. От мрежата на …………….. към мрежата на Интеруут ще се насочват максимум 8 (осем) цифри.

2. From the network of ……………. to the network of Interoute a maximum of 8 (eight) digits will be transferred.


3. ……………….. прилага номерационен план, състоящ се от максимум 8 (осем) цифри след префикса “0” за национално избиране.


3. ……………… applies numeration plan consisting of maximum of 8 (eight) digits after the “0” prefix for national dialing.


4. От мрежата на Интеруут към мрежата на …………….. ще се насочват максимум 8 (осем) цифри.


4. From the network of Interoute to the network of …………….. a maximum of 8 (eight) digits will be transferred.


5. Кодове за достъп.


5. Access codes.


5.1. Националните кодове за достъп (NDC) до мрежата на Интеруут (при префикс “0” за национално избиране) са както следва:

До Интеруут:


2 - София

32 - Пловдив

34 - Пазарджик

42 - Стара Загора

52 - Варна

54 - Шумен

550 - Созопол, Равадиново, ММЦ, Приморско, Китен, Ахтопол, Царево, Созопол, Лозенец, Синеморец

554 - Слънчев бряг, Несебър, Обзор, Баня, Кошарица, Тънково, Равда, Свети Влас

558 – Айтос

56 - Бургас

579 - Албена

601 – Търговище

605 – Омуртаг

608 - Попово

62 - Велико Търново

64 - Плевен

701 - Дупница

722 - Самоков

73 - Благоевград

745 – Петрич

746 - Сандански

749 - Банско

750 – Боровец

76 – Перник

78 - Кюстендил

82 - Русе

92 - Враца5.1 The national access code (NDC) to the Interoute network (when using the “0” prefix for national dialing) will be as follows:

To Interoute:


2 - Sofia

32 - Plovdiv

34 – Pazardjik

42 - Stara Zagora

52 - Varna

54 - Shumen

550 - Sozopol, Ravadinovo, MMC,

Primorsko, Kiten, Ahtopol, Tsarevo, Sozopol,

Lozenets, Sinemorets

554 - Slanchev briag, Nessebar, Obzor,

Banya, Kosharitsa, Tankovo, Ravda, Sveti Vlas

558 – Aitos

56 - Burgas

579 - Albena

601 – Targovishte

605 – Omurtag

608 - Popovo

62 - Veliko Tarnovo

64 – Pleven

701 – Dupnitsa

722 - Samokov

73 - Blagoevgrad

745 - Petrich

746 - Sandanski

749 - Bansko

750 – Borovets

76 - Pernik

78 - Kjustendil

82 - Ruse

92 - Vratza
5.2. Националните кодове за достъп (NDC) до Мрежата на …………….. (при префикс “0” за национално избиране), са както следва:


5.2 The national code (NDC) for access to the …………….. network (when using the “0” prefix for national dialing) will be as follows:

До ………………...:To ………………:
5.3. Формат на насочване.

5.3. Forwarding format.

5.3.1. За номера от фиксирания номерационен план:
Към мрежата на Интеруут да се предава:
2 491XXXX - София
2 492XXXX - София

2 4932XXX - София


2 4934XXX - София

32 570ХХХ - Пловдив


32 571XXX - Пловдив

34 916ХХХ - Пазарджик


34 917ХХХ - Пазарджик
34 918XXX - Пазарджик
42 918ХХХ - СтараЗагора
42 919XXX - СтараЗагора

52 918XXX - Варна


52 919XXX - Варна

52 9601XX -Варна


52 974XXX - Варна
52 975XXX - Варна
52 976XXX - Варна
52 977XXX - Варна
52 978XXX - Варна
52 979ХХХ - Варна

54 919ХХХ - Шумен

550 99ХХХ - Созопол, Равадиново, ММЦ, Приморско, Китен, Ахтопол, Царево, Созопол, Лозенец, Синеморец

554 99ХХХ- Слънчев бряг, Несебър, Обзор, Баня, Кошарица, Тънково, Равда, Свети Влас

558 89ХХХ – Айтос

56 916ХХХ - Бургас


56 917XXX - Бургас
56 918XXX - Бургас
56 919XXX - Бургас
56 920XXX – Бургас

579 960XX – Албена

579 961XX – Албена

601 59ХХХ – Търговище

605 89ХХХ – Омуртаг

608 59ХХХ - Попово

62 518XXX - ВеликоТърново
62 519ХХХ - ВеликоТърново

64 970ХХХ - Плевен

64 971ХХХ - Плевен

701 97ХХХ - Дупница

73 518ХХХ - Благоевград
73 519XXX - Благоевград

745 91ХХХ – Петрич

746 91ХХХ - Сандански

749 91ХХХ - Банско

750 59ХХХ – Боровец

76 5399XX – Перник

78 919ХХХ - Кюстендил

82 517ХХХ - Русе


82 518ХХХ - Русе
82 519ХХХ - Русе

92 919ХХХ - Враца


Към мрежата на ………….. да се предава:5.3.1. For fixed number dialing:

To Interoute’s network to be forwarded:


2 491XXXX - Sofia

2 492XXXX - Sofia

2 4932XXX - Sofia

2 4934XXX - Sofia

32 570ХХХ - Plovdiv

32 571XXX - Plovdiv

34 916ХХХ - Pazardjik

34 917ХХХ - Pazardjik

34 918XXX - Pazardjik

42 918ХХХ - StaraZagora

42 919XXX - StaraZagora

52 918XXX - Varna

52 919XXX – Varna

52 9601XX – Varna

52 974XXX - Varna

52 975XXX - Varna

52 976XXX - Varna

52 977XXX - Varna

52 978XXX - Varna

52 979ХХХ - Varna

54 919ХХХ - Shumen

550 99XXX - Sozopol, Ravadinovo, MMC,

Primorsko, Kiten, Ahtopol, Tsarevo, Sozopol,

Lozenets, Sinemorets

554 99ХХХ - Slanchev briag, Nessebar, Obzor,

Banya, Kosharitsa, Tankovo, Ravda, Sveti Vlas

558 89ХХХ – Aitos

56 916ХХХ - Burgas

56 917XXX - Burgas

56 918XXX - Burgas

56 919XXX - Burgas

56 920XXX – Burgas

579 960XX – Albena

579 961XX – Albena

601 59ХХХ – Targovishte

605 89ХХХ – Omurtag

608 59ХХХ - Popovo

62 518XXX - VelikoTarnovo

62 519ХХХ - VelikoTarnovo

64 970ХХХ - Pleven

64 971ХХХ - Pleven

701 97ХХХ – Dupnitsa

73 518ХХХ - Blagoevgrad

73 519XXX - Blagoevgrad

745 91ХХХ - Petrich

746 91ХХХ - Sandanski

749 91ХХХ - Bansko

750 59ХХХ – Borovets

76 5399XX - Pernik

78 919ХХХ - Kjustendil

82 517ХХХ - Ruse

82 518ХХХ - Ruse

82 519ХХХ - Ruse

92 919ХХХ - Vratza


To …………..’s network to be forwarded:5.3.2. За услуги с безплатен достъп 800:
Към мрежата на Интеруут да се предава:
800 46XXX
Към мрежата на ………….. да се предава:


5.3.2. For free phone service 800:
To Interoute’s network to be forwarded:
800 46XXX
To …………..’s network to be forwarded:


5.3.3. За услуги персонален номер 700:
Към мрежата на Интеруут да се предава:
700 46XXX
Към мрежата на ………….. да се предава:5.3.3. For personal number 700:
To Interoute’s network to be forwarded:
700 46XXX
To …………..’s network to be forwarded:


5.4. Абонатен номер:

Интеруут използва абонатни номера за достъп до фиксираната мрежа, посочени в т. 5.3. от това приложение.

………….. използва абонатни номера за достъп до фиксираната мрежа, посочени в т.

5.3. от това Приложение.


5.4. Subscriber number:

Interoute uses subscriber numbers for access to the fixed line network indicated in Par. 5.3. of this Appendix.
………….. uses subscriber numbers for access to the fixed line network indicated in Par. 5.3. of this Appendix.


5.5. Формат на насочване към пренесени географски и негеографски номера :

Към всяка от Страните да се предава:


EX1X2Z1Z2YNDCSN,
Където –
Е – е общ FNP префикс;
Х1Х2доставчик, към чийто краен потребител се насочва повикването, където

Х1Х2 = 10-49 доставчик, принадлежащ към домейна на преносимост. Стойностите на Х1Х2 за съответния доставчик от домейна са тези, по които Страните са се споразумели в Приложение № 3 към Процедурата;


Z1Z2 – доставчик, осъществяващ проверка за пренесен географски номер и поставящ префикс (първият в домейна на преносимост), където
Z1Z2 = 10-49 доставчици, принадлежащи към домейна на преносимост. Стойностите на Z1Z2 за съответния доставчик от домейна на преносимост, както и за онези извън него, са тези, по които Страните са се споразумели в Приложение № 3 към Процедурата;

Y – произход на повикването, където

Y = 1 – повикване, генерирано в мрежата, където се намира викащият краен потребител;

Y = 2 – повикване от национален партньор по взаимното свързване, непринадлежащ към домейна на преносимост;

Y = 3 – международно повикване;

Y = 4 – транзитно повикване;

Y = 9 – непознат;
NDC – национален код за направление, който заема стойностите на кодовете за направление на всяка от Страните, посочени в настоящото Приложение № 6;
SN – абонатен номер от групите номера, предоставени от КРС на всяка от Страните, който е подложен на преносимост и е във формат, съгласно договореното в настоящото Приложение № 6.


5.5. Routing format to ported geographic and non-geographic numbers:

To each Party to be forwarded:


EX1X2Z1Z2YNDCSN,
Whereas –
E – is common FNP prefix;
X1X2 – provider to which subscriber the call is forwarded, whereas

X1X2 = 10-49 for portability domain’ provider. X1X2 values for the respective domain’ provider are these which Parties have agreed on in Appendix 3 to the Procedure;


Z1Z2 – provider performing FNP check and putting prefix (the first in the portability domain), whereas


Z1Z2 = 10-49 for providers within portability domain. Z1Z2 values for the respective domain’ provider, as well as for those out of domain, are these which Parties have agreed on in Appendix 3 to the Procedure;


Y - call origin, whereas

Y = 1 - call generated in originated network;


Y = 2 - call from national Interconnect partner not bellonging to the portability domain;
Y = 3 – international call;

Y = 4 – transit call;

Y = 9 – unknown;
NDC – a national destination code which can accept each Party’s destination codes values shown in present Appendix No 6;

SN – a subscriber number, part of group of numbers, assigned to each Party by the CRC which is ported and it has Routing format according to agreed in present Appendix No 6.5.6. Страните се споразумяват, че при предоставяне на услугата „транзит на пренесен номер” ще прилагат метод за маршрутизация съгласно принципите „търсене за всички повиквания” (all call query – ACQ).


5.6. The Parties agree that in case of service „transit to a ported number” providing shall use routing method according to principals of “all call query - ACQ”.

ЗА ИНТЕРУУТ: ЗА ………………..:

On behalf of INTEROUTE: On behalf of …………………:

........................................... ...........................................Име/Name: Име/Name:


/
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница