Приложение №8 проект на договорДата25.02.2018
Размер71.61 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ №8

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес …………… г. в гр.Свиленград, между страните:1. Община Свиленград с адрес: гр.Свиленград, бул."България" № 32,
ЕИК:000903825, представлявана от инж. Георги Стоянов Манолов - Кмет
на Община Свиленград , от една страна, наричана по долу
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и
2. ................................................................... със седалище и адрес на управление: ................................................................................ , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:......................................., представлявано от .........................................................................., наричан по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящият договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) Извършване на дезинсекция и дезакаризация срещу комари, кърлежи и бълхи на зелените площи на територията на Община Свиленград и абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за Общинска администрация, Исторически музей, ВРБ”Дейност ЦДГ, Детски Ясли и Здравни Кабинети”, Дейност „Социални услуги” и Дейност „Спорт и туризъм” – гр. Свиленград за 2016г.

(2) Възложителя възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извърши на свой риск срещу възнаграждение следните дейности:

2. 1. Извършване на услуги по дезинсекция и дезакаризация на открити тревни площи срещу комари, кърлежи и бълхи на територията на община гр.Свиленград, с.Капитан Андреево, с. Генералово и с. Мезек (Крепостта и Тракийска гробница) на обща площ от 350 дка, както и на прилежащите към общинските сгради тревни площи /съгл.техническото задание/.

Извършва се дезинсекция и дезакаризация срещу комари, кърлежи и бълхи на зелените площи - три обработки, - I-ви етап на дезинсекция и дезакаризация срещу бълхи, кърлежи и комари в срок до 30.05.2016г ;

- II-ри етап на дезинсекция срещу имаго на комари в срок до 30.06.2016 г.;

-III-ти етап на дезинсекция срещу имаго на комари в срок до 30.08.2016 г.;Дезинсекцията и дезакаризацията се извършват по определен график, изготвен съвместно от изпълнителя и възложителя, съгласно предписание на РЗИ и в подходящ срок, съобразен с климатичните условия. Третирането ще се извършва с наземна техника.

2.2. Абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция, и дератизация на сградите на Общинска администрация – Свиленград, както и сградите на ВРБ”Дейност ЦДГ, Детски Ясли и Здравни Кабинети”, Дейност „Социални услуги”, Дейност „Спорт и туризъм” и Исторически музей. Абонаментното обслужването включва следните дейности:

- Крайна дезинфекция сградите - при регистрирани заразни заболявания, след заявка от Директорите на детските заведения, Директора на ДСУ и Ст.експерт „Еколог” към Общинска администрация Свиленград;

- Абонаментно извършване на дезинсекция на вътрешни помещения срещу пълзящи и летящи инсекти – хлебарки, мравки, бълхи, мухи, дървеници. Извършват се минимум три обработки годишно и допълнителни обработки след подадени сигнали от директорите/ръководителите на съответните звена или Ст.експерт Еколог на общината.

- Дератизация на мазета и приземни етажи за контрол над популацията на вредни гризачи – три /3/ обработки годишно и допълнителни обработки след подадени сигнали от отговорните лица или ст.експерт Еколог. Дератизацията да включва залагане на примамки в специални предпазни сандъчета, тунелчета и други, които се закрепват и поставят на обозначени за целта места в обектите;- Ежемесечно профилактично наблюдение на обектите, предмет на поръчката и последваща обработка при констатирана необходимост; Дератизация на сградата на Историческия музей се извършва веднъж годишно, а на Гробницата в с. Мезек се извършва четири пъти годишно /през три месеца/ или извънредно при наличието на гризачи, след подаване на сигнал от отговорните лица.

2.3. Каналната дератизация, включваща обработка на 1080 броя шахти в града. Каналната дератизация се извършва два пъти в годината – един път през пролетния сезон/април-май/ и един път през есенния сезон/септември-октомври/.

2.4. Дезинсекция и дезинфекция на пясъчниците на детските градини и ясли/четири обработки/ и в парковете /две обработки/ в град Свиленград.

(3) Препаратът за третиране ще бъде предоставен от Изпълнителя, като цената му е включена в цената на услугата по настоящия договор.

(4) Всяко извършено от изпълнителя /ДДД/ мероприятие се доказва с двустранно подписан протокол от Изпълнителя и директора/ръководителя на съответното звено, а за Общинска администрация Свиленград от Ст.експерт Еколог - Потвърдителен протокол, в който се включват: адрес на обекта, площ на третиране, дата на обработките, вид на използваните препарати, концентрация, съответните разрешителни, лице което е извършило обработките.

(5) При възникване на необходимост от допълнителна или повторна обработка на същите или допълнителни площи, страните могат да сключат анекс към настоящият договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Срок на договора – 1 (една) година от дата на подписването му.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) Общата стойност за извършване на услугата е в размер на ......................... без ДДС и ................................... лв. с ДДС (сбор от общите суми на т.I,/вкл.1.1.,1.2.,1.3 и 1.4/, т.II, т.III и т.IV,вкл./4.1 и 4.2/ съгласно ценовата оферта - Приложение №3), като плащането ще се извършва по следния начин:

1.1. Цена за извършване на I-ви етап дезинсекция и дезакаризация срещу бълхи, кърлежи и комари за 350 дка в размер на ..............................лв. без ДДС и ...........................лв. с ДДС.

1.2. Цена за извършване на II-ри етап дезинсекция срещу имаго на комари за 350 дка в размер на ..............................лв. без ДДС и...........................лв. с ДДС.

1.3. Цена за извършване на III-ти етап на дезинсекция срещу имаго на комари в размер на 350 дка в размер на ..............................лв. без ДДС и...........................лв. с ДДС.

1.4. Цена за извършване на услугата по дезинсекция и дезакаризация на прилежащите към сградите тревни площи срещу комари, кърлежи и бълхи в размер на ..............................лв. без ДДС и...........................лв. с ДДС.

1.5.Цена за абонамент за дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сгради /съгласно Техн. Задание/ за 12 месеца в размер на ..............................лв. без ДДС и...........................лв. с ДДС.

1.6. Цена за канална дератизация за две обработки в размер на..............................лв. без ДДС и...........................лв. с ДДС.

1.7. Цена за дезинсекция и дезинфекция на пясъчниците в парковете в град Свиленград за две обработки годишно в размер на..............................лв. без ДДС и...........................лв. с ДДС.

1.8. Цена за дезинсекция и дезинфекция на пясъчниците на детските градини за четири обработки годишно годишно в размер на..............................лв. без ДДС и...........................лв. с ДДС.

(2) Фактурирането да става след предоставянето на протоколи за извършената работа и приемане работата от Възложителя. Фактури се издават отделно за Общинска администрация, Дейност ЦДГ, Детски Ясли и Здравни Кабинети”, за Дейност „Социални услуги”, за Дейност „Спорт и туризъм” и Исторически музей.

(3) Фактурата за Дейност „ЦДГ, Детски Ясли и Здравни Кабинети” да е обща за всички детски заведения, но да са изброени отделните обекти – наименование на отделните детски заведения. Плащането ще се извърши в срок до 30 календарни дни срещу издадени оригинални фактури, придружени с протокол за извършена ДДД.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4. Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълни в срок и качествено възложеното му от Възложителя, като


задължително осигурява всички условия и мероприятия по безопасност
на извършваните работи;

2. Да спазва стриктно указанията на Възложителя.Чл.5. Изпълнителят има право:

1. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата;

2. Да иска уговореното по - горе възнаграждение за приетата работа.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6. Възложителят е длъжен:

1. Да уведоми гражданите за предстоящата обработка, както и ръководителите на ВРБ”Дейност ЦДГ, Детски Ясли и Здравни Кабинети”, Дейност „Социални услуги”, Дейност „Спорт и туризъм” и Исторически музей за да оказват необходимото съдействие за изпълнение на работата и вземат всички необходими мерки за безопасност ;

2. Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата


работа съобразно реда и условията по настоящия договор.

Чл.7. Възложителят има право:

1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Указанията на Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на възложеното, очертани с този договор;

2. Да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без
отклонения от поръчката.


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.8. Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на задълженията по договора;

2. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма ;

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на


възложената работа.

За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на


гражданското законодателство на Република България.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.9. Нито една от страните няма право да прехвърля на друго лице правата и задълженията си, произтичащи от този договор.

ХIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.10.. Договорът влиза в сила при подписването му от двете страни

Настоящият договор се подписа в три еднакви оригинала на български език.За Възложител:......................... За Изпълнител:................

/инж. Георги Манолов- /................................/

Кмет на Община Свиленград/

Директор Дирекция БФАИО и

Главен счетоводител:......................

/Валя Здравкова/

Ст. юрисконсулт:...........................

/....................../
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница