Приложение І промени в политиката, докладвани в националните планове за действие за енергийна ефективност (нпдее) за 2014 гДата11.01.2018
Размер161.09 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ І
Промени в политиката, докладвани в националните планове за действие за енергийна ефективност (НПДЕЕ) за 2014 г.


Австрия

 • Задължения за енергийна ефективност за енергоразпределителните предприятия, отнасящи се предимно за ефективността на съществуващите сгради

 • Подновяване на усилията за увеличаване на дела на централното отопление

 • Обследвания, пилотни и демонстрационни проекти за енергийна ефективност на промишлеността

 • Данъците върху енергията ще продължат да играят значителна роля.

Белгия

Кипър

 • Планове за подпомагане и стимулиране на спестяването на енергия

 • Кампания, насочена към замяната на неефективните продукти, консумиращи енергия

 • Проекти за повишаване на енергийната ефективност на частните леки автомобили и други мерки за енергийна ефективност в транспорта

Чешка република

Нова финансова схема, насочена към: • мерки за спестяване на енергия в сградите във всички сектори (сградна обвивка и технологии);

 • икономии на енергия в процесите в промишлеността и услугите;

 • по-ефективна енергийна инфраструктура (главно топлофикационни системи); намаляване на загубите в електроразпределителната и топлоразпределителната система;

 • насърчаване на високоефективното комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Дания

 • Повишено равнище на амбиция на задълженията за енергийна ефективност по отношение на годишните икономии — от 2,6 % на 3 %

 • Информация за потребителите (например подобрени сертификати за енергийни характеристики на сградите)

 • Информация относно енергийната ефективност за банки и ипотечни дружества

Естония

 • Нови програми за обновяване на сгради, подкрепа за енергийни обследвания, за инвестиции за енергийна ефективност в промишлеността и за замяна на улично осветление

 • Безвъзмездни средства, преференциални заеми и гаранции за подкрепа на обновяването на сгради с много апартаменти и помощна схема за подобряване на ефективността на малки жилищни сгради

 • Продължаване на данъчните мерки

Финландия

 • Засилване на съществуващите мерки, като например доброволни споразумения с промишлеността, а не толкова въвеждането на нови мерки. В доброволните споразумения ще бъдат включени елементи като енергийни обследвания, данъчни стимули и обучение

 • Засилване и на мерките, насочени към сгради. Те съчетават строителни нормативи, информационна кампания и различни стимули, включително данъчни кредити. Ще продължи насочването на голяма част от усилията към повишаване на ефективността на отоплението (годишните продажби на термопомпи вече се увеличиха от по-малко от 1000 през 1999 г. на 60 000 през 2012 г.).

Франция

 • Двойно повишаване на равнището на амбиция на схемата за задължения за енергийна ефективност

 • Специален фонд за обновяване на сгради, действащ като гарант за привличане на частни инвестиции

 • Данъчното облагане в транспортния сектор може да доведе до допълнителни икономии

Германия

 • Актуализирани изчисления въз основа на най-новите статистически данни показват, че първичното енергопотребление в Германия ще бъде с почти 10 % по-ниско от целта, нотифицирана в 2013 г.

 • Ще бъдат засилени съществуващите мерки на политиката, включително изискванията за енергийната ефективност на сградите, данъчното облагане, предоставянето на консултации, повишаването на информираността и подкрепата за инвестиции, по-специално чрез схемата KfW.

 • Важен елемент на усилията по новата политика ще бъде развитието на пазара за енергийни услуги, предоставяни от специализирани дружества.

Ирландия

 • Очаква се мерките, включени в плана, да доведат до икономии, които леко надвишават националната цел.

 • В сградния сектор се набляга върху разработването на системи за измерване и верификация с цел точно измерване на постигнатите икономии.

 • На тази основа ще се стимулира (напр. от банковия сектор) търсенето на енергийно по-ефективни жилища и енергоснабдяване.

Италия

 • Поставяне на по-строги изисквания в минималните стандарти за строителството на нови сгради и за обновяването на съществуващи сгради

 • Консолидиране на данъчните облекчения за обновяването на сгради и засилване на стимулите за сгради, притежавани от публични органи

 • Укрепване на системата за сертификати за подобрена енергийна ефективност (т.нар. „бели сертификати“)

 • Насърчаване на обновяването на парка от леки автомобили и камиони до 3,5 тона

Латвия

 • На енергоразпределителните предприятия ще бъдат вменени задължения за енергийна ефективност.

 • Те ще бъдат насочени главно към финансиране на обновяването на сгради в съчетание с нов револвиращ национален фонд за енергийна ефективност.

Литва

 • Схемата за задължения за енергийна ефективност ще се прилага спрямо големите енергоразпределителни дружества, което се очаква да спомогне за инвестиции за енергийна ефективност при крайното потребление, особено в строителния сектор и промишлеността.

 • Схема за подпомагане на подобряването на ефективността на местните топлофикационни мрежи

 • Национален фонд за подобряване на енергийните характеристики на сградите

Малта

 • Равнището на амбиция за националната индикативна цел се увеличава с 12 %.

 • Схема за задължения за енергийна ефективност

 • Безплатно енергийно обследване за домакинствата и МСП при поискване

 • Други приоритети: въвеждане на интелигентни уреди за отчитане, информационни кампании, обновяване на сгради, мерки в областта на транспорта, модернизиране на електроцентрали, повишаване на енергийната ефективност на водоснабдяването

Нидерландия

 • Енергийно споразумение за устойчив растеж, включително в областта на енергийната ефективност, в което участват централни, областни и местни органи за управление, работодателски и профсъюзни организации, други организации на гражданското общество и финансови институции. Споразумението е насочено към сградите и енергийната ефективност в промишлеността и в селскостопанския сектор.

Португалия

 • Португалия ще разчита на продължаването на съществуващите схеми, които са в процес на преразглеждане с цел съсредоточаване върху най-ефективните от тях по отношение на разходите.

 • Вероятно най-голямо въздействие ще окажат схемите за насърчаване на топлоизолацията на жилищата.

Испания

 • Равнището на амбиция на националната индикативна цел беше коригирано леко нагоре в сравнение с 2013 г.

 • Задължения за енергийна ефективност за енергийните предприятия

 • Обновяване на жилищни и търговски сгради чрез национален фонд за енергийна ефективност

 • Стимули за енергийно ефективен транспорт, фискални мерки, обучение, национална информационна кампания относно енергийната ефективност

Швеция

 • Насърчаването за енергийна ефективност ще продължи главно чрез данъчното облагане.

Обединено кралство

 • Най-големи икономии се постигат чрез изисквания за енергийната ефективност на сградите.

 • Ударението се поставя върху подобряването на схемата Green Deal („Зелен курс“).

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ
Степен на транспониране на Директивата за енергийните характеристики на сградите към 22 юли 2014 г.


Държава членка

Транспониране, декларирано от държавата членка

Производство за неуведомяване

Доклад за оптималните разходи (член 5)

Консолидирана информация за сгради са близко до нулево нетно потребление на енергия (СБННПЕ)

(член 9)

Срок:

9 юли 2012 г.

21 март 2013 г.

4 март 2014 г.

Австрия

Не

В ход

Белгия

Не

В ход

България

Да

Приключено

Хърватия

Да

В ход1

Обявен частичноКипър

Да

Приключено

Чешка република

Да

В ход

Дания

Да

Приключено

Естония

Да

Приключено

Финландия

Не

В ход

Франция

Да

Приключено

Германия

Да

Приключено

Гърция

Да

Приключено

Не

Не

Унгария

Да

Приключено

Ирландия

Да

Приключено

Италия

Да

В ход

Латвия

Да

Приключено

Литва

Да

Приключено

Люксембург

Да

Приключено

Малта

Да

Приключено

Нидерландия

Не

В ход

Полша

Не

В ход

Португалия

Да

Приключено

Румъния

Да

Приключено

Не

Не

Испания

Да

ПриключеноНе

Словашка република

Да

Приключено

Словения

Не

В ходНе

Швеция

Да

Приключено

Обединено кралство

Да

Приключено

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ
Степен на транспониране на Директивата за енергийната ефективност към 16 юли 2014 г.


Държава членка

Цели за енергийна ефективност

(член 3)

Стратегия за обновяване на сгради

(член 4)

Схеми за задължения за енергийна ефективност и/или алтернативни мерки на политиката

(член 7)

Национални планове за действие за енергийна ефективност (НПДЕЕ)

(член 24, параграф 2)

Транспониране, декларирано от държавата членка


Срок:

30 април 2013 г.

30 април 2014 г.

5 декември 2013 г.

30 април 2014 г.

5 юни 2014 г.

Австрия

Не

Белгия

Не

България

Не

Хърватия


Не

Кипър

Да

Чешка република

Не

Дания

Да

Естония

Не

Финландия

Не

Франция

Не

Германия

Не

ГърцияНе

УнгарияНе

Ирландия

Не

Италия

Да

Латвия

Не

Литва

Не

ЛюксембургНе

Малта

Да

Нидерландия

Не

ПолшаНе

Португалия


Не

Румъния


Не

Испания

Не

Словашка република

Не

СловенияНе

Швеция

Да

Обединено кралство

Не1Производство за установяване на неизпълнение на задължения, намиращо се на етапа на официално уведомително писмо.

BG  BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница