Приложение на количествени (обективни) методи при проектите за регионално развитие


ДЕФИНИЦИЯ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ. ПРЕДМЕТ, ОБЕКТ И ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕстраница2/6
Дата06.05.2017
Размер483.85 Kb.
1   2   3   4   5   6

1.2 ДЕФИНИЦИЯ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ. ПРЕДМЕТ, ОБЕКТ И ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ.

Производствената и обществената активност на населението в една страна или неин икономически регион основно зависят от територията, която обитава населението, както и от комплекса от специфичните природни дадености и влиянието на териториалните фактори и условия. Природният комплекс дава възможност на хората да организират своето разумно и нормално съществуване. Икономическият потенциал на тази територия се формира на база демографската ситуация и природните дадености на отделните териториални единици. За да се постигне една ефективно действаща териториална система, включваща рационално изградени производствено-стопански структури, социално приемлива демографска конфигурация и модерно уредена селищна мрежа, е необходимо различните дейности да бъдат планирани, регулирани и насочени съобразно предварително набелязаните цели и задачи и в зависимост от основните приоритети на регионалната икономическа политика във всичките й аспекти.


Погледнато от друг аспект, регионалното развитие може да се определи като “съзнателна дейност на обществото, насочена към координиране и регулиране на процесите, протичащи на дадена територия, с цел тяхното хармонизиране и създаване на оптимални условия за труд, бит и възстановяване на населението, и развитие на благосъстоянието на трудещите се въз основа повишаване ефективността на общественото производство”3.

Друго определение за регионалното развитие, дадено от Института по Регионално Развитие към Университета на Западна Австралия, гласи че “Регионалното развитие може да се разглежда като процес, при който естествената и физическата среда, икономическите, социалните и културните ресурси на един регион са “впрегнати” за развитие на обществото по начини, които отразяват сравнителното предимство, предложено от присъщите и специфични географски характеристики на региона”4.

Всяка човешка дейност, насочена към регулиране и контролиране на взаимодействието и взаимовръзката между човека и природата, има своя предметна, времева и пространствена характеристика. Регионалното планиране е такава дейност, която има за цел координация на труда и творчеството на обществото в съответствие с действието на икономическите закони на даденото пространство, което е една от координатите, чрез които се дефинира конкретната икономическа система – обект на планиране и управление. За определяне същността на регионалното планиране е необходимо неговия предмет да се разграничи от предмета на макропланирането. Макропланирането и регионалното планиране са в единство, което произтича от същността на планирането като функция на стопанското и социалното управление. Създаването на най-добри условия на живот, труд, бит и почивка на дадена територия е обект на регионалното планиране. То има следните разновидности в зависимост от нивото на планиране:


 • планиране на икономически райони в национален и транснационален аспект;

 • регионално планиране в макросистемата, т.е. в национален мащаб

 • планиране на отделната териториална единица като макросистема, т.е. регионален мащаб

Според обхвата, обекта и характера, регионалното планиране може да се диференцира на:

 • териториално социално-икономическо планиране - обект при този вид планиране е развитието на регионалната икономика, регулирането на доходите, заетостта и създаване на материални условия за живот и развитие на населението в духовен аспект.

 • Регионално териториално-устройствено планиране - обектът е изграждане на инфраструктура и материално-техническа база за развитието на системите за оптимизация на труд и живот;

 • Селищно устройствено планиране

 • Градоустройствено планиране – обектът при него е пространственото развитие на градовете и пространствените урбанизационни структури.

 • Кадастрално планиране;

 • Бюджетно местно финансово планиране – обектът е осигуряване на самоуправлението и самофинансирането

 • Административно планиране – касае създаване на програми за реализация и изпълнение на всички други планове.

Всеки един от изброените видове регионално планиране има свое поле за действие като те не влизат в противоречие, а взаимно се допълват. Те действат комбинирано като контролират и регулират развитието на отделните територии заедно с всички процеси и явления, протичащи върху тях.

ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Регионалното развитие най-общо погледнато, има характер на интердисциплинарно научно познание, един синтез между икономическите, социални, географски, математически, технически, екологични и пространствено планови аспекти на урбанизирането, управлението, координацията и контрола на национално, регионално и локално ниво. Всички тези аспекти имат пряка връзка с локализацията на производствената и непроизводствени сфери, селищната мрежа и населените места, техническата, производствена и социална инфраструктури, ресурсната и пазарна осигуреност, екологическото равновесие, рационалното оползотворяване на извънселищните територии, управлението и самоуправлението на регионалните общности и обществото като цяло.

Действията и инструментите, свързани с ускоряването на икономическия растеж, нивото на жизнения стандарт, преодоляването на регионалните диспропорции в териториалното стопанство и териториалното устройство, може да се определят като предмет на регионалното развитие.

Обект на теорията и практиката в регионалното развитие и в частност регионалното планиране се явява пространствената организация на страната, отделните териториални единици, селищната мрежа, населените места и извънселищните територии със своите технически, производствени и социални инфраструктури.ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Основните цели на регионалното развитие се свеждат до: • преодоляване на диспропорциите, изостаналостта и изолираността на отделни икономически райони и населени места;

 • относително изравняване, сближаване и интеграция на икономическите райони и населени места;

 • ефективно използване на природните условия и ресурси чрез насочване локализацията и концентрацията на производителните сили по територията на страната, и отделните региони (териториално-административни общини, области);

 • хармонизация на обществото, икономиката и общественото отношение в глобален, интернационален и локален аспект;

 • осигуряване на оптимални условия за бит, труд и живот;

 • насърчаване (регулиране) на икономическия растеж и екологичното равновесиеКаталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница