Приложение на количествени (обективни) методи при проектите за регионално развитие


ОБЩИ ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕстраница3/6
Дата06.05.2017
Размер483.85 Kb.
1   2   3   4   5   6

2. ОБЩИ ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ.
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

Управлението на регионалното развитие в Република България се основава на няколко нормативни документа, основните от които са Закона за Регионалното Развитие и Закона за устройство на Територията. Със Закона за Регионалното Развитие се уреждат “обществените отношения, свързани с планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, държавното подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на регионалното развитие”. По силата на същия този закон, централният орган, който осъществява политиката по управление на регионалното развитие, е Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството. Министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика за регионално развитие, ръководи Съвета по регионално развитие и провежда държавната политика по устройство на територията.
ФУНКЦИИ И ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Функциите на регионалното развитие не се различават в съществена степен от тези при мениджмънта въобще. Те най-общо се свеждат до: • Планиране

 • Организиране

 • Контрол (и Коригиране, ако резултатите от контрола доказват необходимост от промяна в досегашните действия)


Управлението на Регионалното Развитие се разглежда като съвкупност от философия, методи и подходи, основаващи се на възприетите принципи на мениджмънта, за планиране, изпълнение и контрол на дейности с цел постигане на желан краен резултат,
в предвидените срокове, в рамките на планирания бюджет и определен от приоритетите на региона.

Често дейността по управление на проекти в рамките на регионалното развитие се разглежда като съставено от две основни функции – ПЛАНИРАНЕ и ИЗПЪЛНЕНИЕ, с общо пет отделни етапа (подфункции). ПЛАНИРАНЕТО съдържа два етапа – ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ и ПЛАНИРАНЕ (очертаване на приоритети). ИЗПЪЛНЕНИЕТО включва три етапа – ОРГАНИЗИРАНЕ, КОНТРОЛ и ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА [Weiss and Wysocki, 1992].

Етапът ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ всъщност представлява предварително проучване. Целта на това проучване е да се набележат основните проблеми, които съществуват и те да се предложат за решаване в рамките на провежданата регионална политика. Наред с това се набира и информация за това до каква степен решаването им ще допринесе за постигане на целите на регионалното развитие, както и информация за необходимите средства и време за решаването им. Предпроектното проучване включва: анализ на състоянието на проблема, анализиране на стратегическите и тактическите цели на проекта; приблизителна оценка за необходимите ресурси и очакваната продължителност, инвентаризация на наличните ресурси; идентифициране на предположенията (несигурността) и рисковете. Писмен документ за този етап е т.н. предварителен доклад. Въз основа на доклада, упълномощените органи вземат решение дали да бъде финансирано същинското планиране за отделните дейности (мероприятия) в областта на регионалното развитие.

Етапът ПЛАНИРАНЕ включва: определяне на конкретните задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигнат поставените цели на регионалното развитие; прогнозиране на продължителността и разходите за изпълнение на всяка от задачите, подреждане и обвързване на задачите във времето; вземане на решение за управление на продължителността на задачите чрез прехвърляне на ресурси от една задача към друга; детайлно планиране на необходимите ресурси по задачи; разработване на бюджет. Резултатите от този етап са: йерархична дървовидна структура на дейностите и задачите; план-график за изпълнение на задачите; подробен план за необходимите ресурси по задачи; бюджет.Процесът на предварително проучване и планиране при програмите за регионално развитие изисква значителна по обем предварителна информация и специални изследвания в региона. На основата на тези изследвания и анализи се избира регионалната стратегия, която се състои от приоритетите в региона и от произтичащите от тях мероприятия (тактически цели, групи дейности). Конкретните проекти за регионално развитие имат за цел именно реализирането на мероприятията от стратегията.

Етапът на предварително проучване за регионално развитие включва и процеса по приобщаване на всички заинтересувани страни към идеята на проекта. Този процес изисква: • Разработване и съгласуване между всички страни на визия за региона;

 • Анализ на връзката между необходими мероприятия и приоритети;

 • Взаимно консултиране и сътрудничество между равнищата «Планов район» и «област»;

 • Уточняване и съгласуване на правилата за решаване на възможни конфликти.

Както се вижда, основната управленска цел на процеса по приобщаване към принципите и приоритетите на регионалното развитие, е да се осигурят предпоставки за постигането на синергичен ефект от взаимодействието на заинтересуваните страни при отчитане на всички обективни и субективни фактори.

Етапът ОРГАНИЗИРАНЕ включва: определяне на работните групи и органи за работа по набелязаните дейности, разпределяне на работните задачи и подзадачи между членовете, оперативно управление на работата. Резултатите от този етап са: конкретни критерии за подбиране на работните групи и разпределяне на работните задачи между членовете на работни групи.

Четвъртия етап КОНТРОЛ включва подбор на инструментите и методологията за контрол по изпълнението; контрол на графика за изпълнение и подготовка на доклади за цялостното изпълнение на дейностите, вземане на решения, издаване на разпореждания за изменения в предварително предначертания план. Резултатите от етапа са: доклади за състоянието, доклади за необходимите изменения по задачи и по дейностите като цяло.

Последния етап ПРИКЛЮЧВАНЕ включва получаване на одобрение за дейността (регионалния проект), документиране, извършване на контролно-одиторска дейност след изпълниението, разработване и узаконяване на окончателния доклад. Крайните резултати тук са: доклад от одиторството и окончателен доклад.

Целта на всяко мероприятие в областта на регионалното развитие се характеризира с конкретни параметри – време, стойност, материални ресурси и изпълнители. От сложността на тази дейност зависи в каква йерархична структура ще се представи и на какъв брой задачи ще се разчлени цялостния процес. На тази основа се определя стойността на работите и тяхната последователност; графикът за изпълнението им и изпълнителите, които отговарят за всяка задача, търсят се и се подбират стимули за съвместната им работа, ако се наложи се отстраняват конфликти, сключват се разнообразни договори и се изпълнява същинската дейност; контролира се изпълнението на задачите и се оценява дали изпълнението върви според предварителния план, преценява се дали целта е била избрана правилно. От изброеното по-горе става ясно, че мероприятията (дейностите) по регионалното развитие са специфичен обект на управление.

Управленските дейности оформят цялостен управленски цикъл, като се групират около функциите на управление – планиране, изпълнение (организиране, координиране и мотивиране) и контрол.За осъществяването на ефективно управление на регионалното развитие има редица условия, които трябва да бъдат спазвани, а именно:

 • усвояване на целевия подход при управлението на мероприятията по регионално развитие. Важно е от самото начало да се разбере, че всяка дейност, свързана с осъществяване на политиката по регионално развитие, има свой жизнен цикъл с начало (определена цел), същинска дейност (разработване на плана) и край (оперативно управление на ресурсите).

 • Необходимо е дейностите да бъдат ориентирани съобразно стратегическите приоритети и цели на регионалното развитие. Без стратегическа цел, която да определя и направлява всички задачи и действия, хората и ресурсите, включени в изпълнението на конкретното мероприятие, попадат в затворен кръг;

 • Световния опит показва, че може да се получат значителни загуби, ако планирането не е извършено преди вземането на решение «за» или «против» прилагането на определено мероприятие в областта на регионалното развитие. Поради това е изключително важно още в началото да се разработи стил на управление, който възприема планирането като абсолютно необходимо и сериозно. След като планът е веднъж разработен, по-нататъшните действия се съобразяват изцяло с предварително взетите решения.

 • Не може да се постигне ефективно управление на регионалното развитие без да се управлява тима от сътрудници. Необходимо е да се спазва едно от основните правила в мениджмънта, че чрез колектива добрите индивидуалисти си поделят работата и печелят основната част от славата и изгодата за себе си.
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница