Приложение на теорията за синтез по Безкрайно близки положения за синтеза на поликонтурни лостови механизмиДата12.03.2018
Размер35.73 Kb.Приложение на теорията за синтез по Безкрайно близки положения за синтеза на поликонтурни лостови механизми
Пенка Генова, Радостина Китанчева

ТУ – София, ИПФ – Сливен,

гр. Сливен, бул. “Бургаско шосе” №59


Резюме


В настоящия труд е развита идеята за синтез на шестзвенни и осемзвенни механизми отговарящи на следните условия: в кинематичната верига на многозвенния контур да има четиризвенна верига; звеното безусловно прието за стойка да принадлежи на четиризвенния контур; четиризвенната верига да е в съседство най-много с пет звена. Предлаганият метод за синтез чрез теорията по безкрайно близки положения дава възможност по-лесно да се достигне до търсено решение, като значително се улеснява използвания математичен апарат.

Ключови думи


Шестзвенни и осемзвенни механизми, безкрайно близки положения,


Въведение


Синтезът на шест и повече- звенни механизми най-често е числен, с се тежък математичен апарат, като не винаги може да се намери добро решение. В [Kim et al. 1971] се синтезират различни по вид направляващи шестзвенници с методите на дискретния синтез и матричното пресмятане. В [Shimojima, et al. 1974] са използвани аналогични методи, като е направена класификация на кинематичните параметри, които определят вектора описващ зададената траектория. Включени са 16 параметри. Интересен метод за синтез на Watt- механизъм е предложен в [Soni 1970]. Матричният метод на Suh [ ] е използван при синтез на шестзвенни направляващи механизми. В [Erdman et al. 1984] са показани множество механизми от практиката, синтезирани чрез векторно-матрични методи.

Теорията за синтез по безкрайно близки положения е разработена, модернизирана и използвана най-вече за четиризвенни механизми [Гълъбов 1998], [Генова 1994], [Китанчева 1997] и др. В този труд се дават няколко приложения на тази теория при синтез на многозвенни механизми. Използван е сравнително достъпен математичен апарат и е предложена идея за синтезиране на вериги тип Stephenson и Watt.


Формулиране на проблема

Използването на четиризвенен механизъм при синтез на направляващи или предавателни механизми не винаги удовлетворява изискванията. Това налага използването на шест и повече звенни механизми.


След обстоен анализ на различни многозвенни вериги може да се направи следното заключение. Синтезът на шест и повече многозвенни контури като направляващи или предавателни механизми, чрез теорията на кинематичната геометрия, е възможен при следните условия:

  • в кинематичната верига на многозвенния контур да има четиризвенна верига.


а) Watt I б) Watt II

Фиг. 1 Шестзвенна верига на Watt.

На фиг. 1, 2 и 3 този контур е отбелязан с пунктир. За него може директно да се пр ……..

……….. част (блок Б) на блок-схемата на фиг. 8 същите резултати са постигнати, чрез описания по-горе подход. Използвани са кинематичните инварианти: наклон на полюсната тангента , диаметър (DI) на окръжността на инфлексиите (кI), диаметър (Dh) на окръжността на Картър-Хол (кh) и константите (M, M0 и N) в уравненията на кривите на кръговите (ККТ) и центровите (КЦТ) точки. Приемаме за геометричен параметър ъгълът на завъртане на звено 4* - . След последователно диференциране се намират предавателните функции както следва:

Първа предавателна функция –


; (8)
Втора предавателна функция –
;
Трета предавателна функция –

(10)

Изводи


Предлаганият подход за синтез на шестзвенни направляващи механизми е значително по-лесен за използване. С него могат да се синтезират механизми тип Watt I, Stephenson I, II и някои осем, десет и т.н. звенни механизми. Методите на кинематичната геометрия могат сравнително лесно да бъдат описани математично. Обобщения подход за синтез на направляващи механизми, както и на предавателни дава възможност с единна постановка да се решават два типа задачи.
Благодарности

Изследванията отразени в настоящата статия са частично финансирани от Националния Фонд за научни изследвания, по договор ТН №597/95.

Авторите благодарят за мнението на рецензента проф. дтн инж. Гълъбов. Направените от него забележки са взети под внимание в последната редакция на статията


Литература


Генова, П. Теория на механизмите и машините. София, 1994.

Китанчева, Р. Синтез на равнинни лостови механизми с алгоритмизация на моментните кинематични инварианти. д-р дисертация, София, 1997.

Erdman, A. G., G. Sandor Mechanism design: Analysis and Synthesis, USA, 1984.

Kim, H. S., A. Soni. Synthesis of Six-Link Mechanisms for Point Path Generation. Jnl. Mechanisms: Vol. 6, 1971, pp. 447-467.

Shimojima, H., K. Ogawa, T. Yamaji. Optimization of 6-Bar Watt Linkages Adjustable for the Coupler Motion. JSME: Vol. 17, 1974, рр. 125-131.

Soni, A. H. Coupler Cognate Mechanisms of Certain Parallelogram Forms of Watt’s Six-Link Mechanism. Jnl. Mechanisms: Vol. 5, 1970, pp. 203-215.


Apply the theory of infinitely close position for synthesis multiloop linkages mechanisms
P. Genova, R. Kitancheva


Resume


In this paper is developed to a method of synthesis of six and eight- bar linkages vouch for following conditions: kinematic chain on the multibar loop have got four-bar chain; the link unconditionally carried for frame belong to four-bar chain; four-bar chain is adjoining the most with five links. Propound synthesis method infinitely close position give possibility more easily finned to search solution, like considerable make easier using mathematics technique.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница