Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксид



страница18/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   57



Е 320 БУТИЛ ХИДРОКСИАНИЗОЛ (БХА)

Синоними

BHA

Определение




EINECS

246-563-8

Химично наименование

3-третичен-бутил-4-хидроксианизол; смес от 2-третичен-бутил-4-хидроксианизол и 3-третичен-бутил-4-хидроксианизол

Химична формула

C11H16O2

Молекулна маса

180,25

Съдържание на основно вещество

Съдържание на C11H16O2 не по-малко от 98,5 % и не съдържание на 3-третичен-бутил-4-хидроксианизол изомер не по-малко от 85 %

Описание

Бели или бледожълти люспи или восъчно твърдо вещество с лек ароматен мирис

Идентификация




Разтворимост

Неразтворимо във вода, свободно разтворимо в етанол

Температура на топене

Между 48 и 63 oC

Цветна реакция

Издържа теста за фенолни групи

Чистота




Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 % след калциниране при 800 ± 25 oС

Фенолови примеси

Не повече от 0,5 %

Специфична абсорбция

(290 nm) не по-малко от 190 и не повече от 210




(228 nm) не по-малко от 326 и не повече от 345

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg



Е 321 БУТИЛХИДРОКСИТОЛУОЛ (БХТ)

Синоними

BHT

Определение




EINECS

204-881-4

Химично наименование

2,6-дитретичен-бутил-р-крезол; 4-метил-2,6-дитретиченбутилфенол

Химична формула

C15H24O

Молекулна маса

220,36

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 99 %

Описание

Твърдо кристално или люспесто бяло вещество, без мирис или с характерна леко ароматична миризма

Идентификация




Разтворимост

Неразтворимо във вода и в пропан-1,2-диол.

Свободно разтворим в етанол.



Температура на топене

при 70 °C

Спектрометрия

Абсорбцията в границите 230 до 320 nm на слой с дебелина 2 cm на разтвор 1 към 100 000 в безводен етанол показва пик единствено при 278 nm.

Чистота




Сулфатна пепел

Не повече от 0,005 %

Фенолови примеси

Не повече от 0,5 %

Специфична абсорбция в етанол

(278 nm) не по-малко от 81 и не повече от 88

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg



Е 322 ЛЕЦИТИНИ

Синоними

Фосфатиди; фосфолипиди

Определение

Лецитините са смеси или фракции от фосфатиди, получени чрез физични методи от храни с растителен или животински произход; те включват също и хидролизираните продукти, получени чрез използване на подходящи безвредни ензими. В крайният продукт не трябва да има никаква остатъчна ензимна дейност.

Лецитините могат да бъдат слабо избелени във водна среда с водороден пероксид. Тази оксидация не трябва да променя химически лецитиновите фосфатиди.



EINECS

232-307-2

Химично наименование




Химична формула




Молекулна маса




Съдържание на основно вещество

Лецитини: не по-малко от 60,0 % вещества неразтворими в ацетон

Хидролизирани лецитини: не по-малко от 56,0 % вещества неразтворими в ацетон



Описание

Лецитини: течни, полутечни вискозни или прах с кафяв цвят

Хидролизирани лецитини: вискозна течност или паста, светлокафява до кафява



Идентификация




Тест за холин

Издържа теста

Тест за фосфор

Издържа теста

Тест за мастни киселини

Издържа теста

Тест за хидролизиран лецитин

В бехерова чаша с обем 800 ml се наливат 500 ml вода (30—35 °С). Добавят се бавно 50 ml проба, като се разбърква непрекъснато. Хидролизираният лецитин образува хомогенна емулсия. Нехидролизираният лецитин отделя преципитат от около 50 g.

Чистота




Загуба при сушене

Не повече 2,0 % (105 °C, 1 час)

Вещества, неразтворими в толуол

Не повече от 0,3 %

Киселинност

Лецитини: не повече от 35 mg калиев хидроксид на грам

Хидролизирани лецитини: не повече от 45 mg калиев хидроксид на грам



Пероксидно число

По-малко или равно на 10

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg



Е 325 НАТРИЕВ ЛАКТАТ

Синоними




Определение




EINECS

200-772-0

Химично наименование

Натриев лактат; натриев 2-хидроксипропаноат

Химична формула

C3H5NaO3

Молекулна маса

112,06 (безводен)

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 57 % и не повече от 66 %

Описание

Безцветна прозрачна течност. Без мирис или със слаба характерна миризма.

Идентификация




Тест за лактат

Издържа теста

Тест за калий

Издържа теста

pH

6,5—7,5 (20 % воден разтвор)

Чистота




Киселинност

Не повече от 0,5 % след сушене, изразено като млечна киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Редуциращи вещества

Без редукция с реактив на Фелинг

Забележка: Тази спецификация се отнася до 60 % воден разтвор.



Е 326 КАЛИЕВ ЛАКТАТ

Синоними




Определение




EINECS

213-631-3

Химично наименование

Калиев лактат; калиев 2-хидроксипропаноат

Химична формула

C3H5O3K

Молекулна маса

128,17 (безводен)

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 57 % и не повече от 66 %

Описание

Бистра, леко вискозна течност. Без мирис или със слаба характерна миризма.

Идентификация




Накаляване

Накалява се разтвор на калиев лактат до пепел. Пепелта е алкална и се забелязва кипене при прибавянето към нея на киселина.

Цветна реакция

5 ml разтвор на катехол в сярна киселина 1 към 100 се покриват с 2 ml разтвор на калиев лактат. В зоната на контакт се появява тъмночервен цвят.

Тест за калий

Издържа теста

Тест за лактат

Издържа теста

Чистота




Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Киселинност

Разтваря се 1 g калиев лактат в 20 ml вода, добавят се 3 капки фенолфталеин TS и се титрува с натриев хидроксид 0,1 N. За реакцията трябва да са достатъчни максимум 0,2 ml.

Редуциращи вещества

Без редукция с реактив на Фелинг

Забележка: Тази спецификация се отнася до 60 % воден разтвор.



Е 327 КАЛЦИЕВ ЛАКТАТ

Синоними




Определение




EINECS

212-406-7

Химично наименование

Калциев дилактат; калциев дилактат хидрат; калциева сол на 2-хидроксипропиновата киселина

Химична формула

(C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0 - 5)

Молекулна маса

218,22 (безводен)

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 98 % на безводна база

Описание

Бял кристален прах или гранули, практически без мирис

Идентификация




Тест за лактат

Издържа теста

Тест за калций

Издържа теста

Разтворимост

Разтворим във вода и практически неразтворим в етанол

pH

от 6,0 до 8,0 (5 % разтвор)

Чистота




Загуба при сушене

Безводен: не повече 3,0 % (120 °С, 4 часа)

С 1 молекула вода: не повече 8,0 % (120 °С, 4 часа)

С 3 молекули вода: не повече 20,0 % (120 °С, 4 часа)

С 4,5 молекули вода: не повече 27,0 % (120 °С, 4 часа)



Киселинност

Не повече от 0,5 % сухо вещество, изразени като млечна киселина

Флуорид

Не повече от 30 mg/kg (изразени като флуор)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Редуциращи вещества

Без редукция с реактив на Фелинг



Е 330 ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА

Синоними




Определение

Лимонената киселина се получава от лимонов или ананасов сок, чрез ферментация на разтвори на въглехидрати или от други подходящи среди с помощта на Candida spp. или нетоксични щамове на Aspergillus niger.

EINECS

201-069-1

Химично наименование

Лимонена киселина; 2-хидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилна киселина; β-хидрокситрикарбалилова киселина

Химична формула

a) C6H8O7 (безводна)

б) C6H8O7·H2O (монохидрат)



Молекулна маса

а) 192,13 (безводна)

б) 210,15 (монохидрат)



Съдържание на основно вещество

Лимонената киселина съществува под формата на безводно вещество или с една молекула вода. Лимонената киселина съдържа най-малко 99,5 % C6H8O7, изчислени на основата на безводната форма.

Описание

Лимонената киселина е твърдо кристално бяло или безцветно вещество без мирис със силно подчертан кисел вкус. Монохидратната лимонена киселина изветрява на сух въздух.

Идентификация




Разтворимост

Много разтворима във вода; свободно разтворима в етанол; разтворима в етер

Чистота




Съдържание на вода

Безводната лимонена киселина не съдържа повече от 0,5 % вода. Монохидратната лимонена киселина не съдържа повече от 8,8 % вода (по метода на Карл Фишер).

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 % след накаляване при 800 ± 25 °C

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 0,5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Оксалати

Не повече от 100 mg/kg, изразени като оксалова киселина, след обезводняване

Лесно карбонизиращи вещества

Загрява се 1 g стрита на прах проба с 10 ml минимум 98 % сярна киселина на водна баня при 90 °С в продължение на 1 час и на тъмно. Разтворът трябва да е светлокафяв на цвят (спрямо контрола Fluid K)



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница