Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1страница3/4
Дата27.08.2016
Размер0.82 Mb.
1   2   3   4

Приложение 3
Видове, обект на Обособена позиция 3:

Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги.
* вид от Приложение ІІ на ЗБРТаксонииндикативни места за провеждане на мониторингЛатинско наименование


Българско наименование


Triturus alpestris

Алпийски тритон

Находищe в Рила: Районът на 7-те езера

Находищe в Рила: районът и малките водни площи до езерото под вр. Теодосиеви караули

Родопи: Смолянски езера

Осоговска планина - около х. Осогово и х. Трите буки

Triturus (cristatus) dobrogicus*

Дунавски гребенест тритон

Сребърна

Околностите на Русе

Околностите на Свищов

Околностите на с. Муселиево (общ. Никопол)

Bombina bombina*

Червенокоремна бумка

Районът около с. Муселиево (общ. Никопол)

Районът около орнитологичната станция Калимок

Околностите на Свищов

ПП “Русенски лом” – м. “Даковото”

Pelobates fuscus

Обикновена чесновница

Около ез. Дуранкулак

Обработваеми земи в околностите на гр. Никопол

Драгоманско блато

Pelobates syriacus balcanicus

Балканска чесновница

Районите на ез. Дуранкулак

Районите на ез. Шабла

ез. Сребърна

Сакар – околностите на с. Черепово (общ. Харманли)

Околностите на гр. Кресна

Rana graeca

Гръцка дългокрака жаба

Кресненски пролом

Ждрело на р. Ерма

Mauremys caspica rivulata*

Каспийска блатна костенурка

м. Рупите

с. Марикостиново

Течението на р. Тунджа до с. Лесово (общ. Елхово)

Резовска река

Crysemys scripta elegans

Червенобуза блатна костенурка
Testudo hermanni boettgeri*

Шипоопашата костенурка

Кресненско дефиле

Странджа

Източни Родопи – около Маджарово

Сакар – околностите на с. Черепово (общ. Харманли)

ПП Русенски Лом

полуостров „Расника” в яз. „Огоста” - земл. гр. Монтана

Testudo graeca ibera*

Шипобедрена костенурка

Кресненско дефиле

Странджа

Русенски Лом

Околностите на с. Муселиево (общ. Никопол) -

Крайните погранични с Румъния североизточни райони от страната до с. Бежаново (общ. Генерал Тошево)

ПП Златни пясъци (предлож. ПП Златни пясъци)

Zootoca (Lacerta) vivipara

Живороден гущер

Витоша – алпийските поляни

Подножието на вр. Вежен - Стара планина

Подножието на вр. Вихрен – Пирин

Lacerta praticola pontica

Горски гущер

Странджа

Местността “Сухата река” при гр. Алфатар

Шуменско плато

Ophisops elegans ehrenbergii

Змиеок гущер

Около с. Мезек

Долината на Бяла река източно от с. Меден бук

Pseudopus apodus thracius

Змиегущер

Странджа

Дервентски възвишения – до с. Лесово (общ.Елхово)

ЮЗ България – около с. Калиманци (общ.Сандански)

Eryx jaculus turcicus

Турска боа
Coluber rubriceps thracius

Черноврата стрелушка
Elaphe quatuorlineata*

Ивичест смок

Рупите

Кресненско дефиле

Elaphe sauromates*

Пъстър смок

Дервентски възвишения

Около гр. Стара Загора

Южно черноморско крайбрежие – около Алепу, Дюни

Проход Хаинбоаз (Стара планина)

Elaphe situla*

Леопардов смок

Кресненско дефиле

Околности на Созопол

Telescopus fallax

Котешка змия

Кресненско дефилеПриложение 4
Видове, обект на Обособена позиция 4:

Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници
* вид от Приложение ІІ на ЗБР


Таксони

Индикативни места за провеждане на мониторинг

Научно име

Българско име

Sciurus vulgaris

Катерица

Резерват Чупрене (Ст. Планина)

Резерват Царичина (Ст. Планина)

Резерват Риломанастирска гора (Рила)

Резерват Парангалица (Рила)

Резерват Баюви дупки (Пирин)

Резерват Купена (З. Родопи)

Резерват Дупката (З. Родопи)

ПП Странджа

Spermophilus citellus*

Европейски лалугер

НП Централен Балкан и прилежащ район

НП Рила

Калиакра

районите около Дуранкулак и Шабла

районът западно от Брезник

трансекти по шосето Сливен-Ямбол

Родопи - Ивайловград (бившия военен полигон; кв. Лъджа)

Родопи - с. Добростан (над гр. Асеновград)

Родопи - района на гр. Кърджали (с.Широко поле)

Родопи -землище на с. Рабово

ПП”Витоша”

Област Монтана - с. Дългоделци

Област Монтана - с. Комощица

Област Монтана - с. Расово

Средна гора – Копривщица

Средна гора – Пирдоп - язовир Жеков вир

Средна гора – Панагюрски колони

Средна гора – с. Петрич

в р-на Бесапарските ридове - с. Исперихово, с. Огняново и др.

м. “Стената” – Тутракан

ПП “Русенски лом”

Русенски Лом – Щръклево, Две могили, Кацелово

Mesocricetus newtoni*

Добруджански хомяк

Между Балчик и Калиакра

Дуранкулак

Крайдунавски територии на Сев. България (Ген. Тошевско)

Cricetus cricetus

Голям хомяк

Между Балчик и Калиакра

Дуранкулак

Крайдунавски територии на Сев. България (Ген. Тошевско)

Nannospalax leucodon

Белозъбо сляпо куче

Високопланински пасища в защитени територии

(Централен Балкан)остепнени територии и ливади в Дунавската равнина

Добруджа (Калиакра)

Тракия

Canis lupus*

Вълк

Стара планина вкл. НП Централен Балкан

НП Рила

НП Пирин

по р.Струма - районите на юг от Кресна

горски стопанства в Зап. Родопи

горски стопанства в Лудогорие

Русенски Лом

ПП Рилски манастир - районът около Илийна река;

районът по долината на р.РилскаCanis aureus

Чакал

ПП Странджа

резерват Ропотамо

ПР Сребърна

ПП Русенски лом

Mustela eversmanni*

Степен пор

Защитени територии в Североизточна България - Добруджа (Калиакра, с.Камен бряг, Дуранкулак)

Vormela peregusna*

Пъстър пор

Калиакра

с.Камен бряг (общ. Каварна)

Дуранкулак

районът югозападно от Брезник

районът между Елхово и Болярово

Martes martes


Златка

резерват Царичина

резерват Чупрене

резерват Риломанастирска гора

резерват Баюви дупки

НП Рила

НП Пирин

Зап. Родопи

стари гори в Лудогорието

Lutra lutra*

Видра

р.Велека

р.Резовска

резерват Ропотамо

р.Камчия

р.Арда

трансектът по р.Дунав между Русе и Силистра

Felis silvestris

Дива котка

Ловни стопанства в Зап. Стара Планина

Ловни стопанства в Зап. Средна гора

Лудогорие

Изт. Родопи

Cervus elaphus

Благороден елен

Ловни стопанства в Силистренско

Ловни стопанства в Рила

Ловни стопанства в Изт. Стара Планина

НП Рила

НП Централен Балкан


Приложение 5
Видове, обект на Обособена позиция 5:

Теренни проучвания за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби
* вид от Приложение ІІ на ЗБР
ВИСШИ РАСТЕНИЯ

Научно име

Бълграско име

Индикативни места за провеждане на мониторинг


LICOPODIOPHYTA

Плаунообразни

 

Lycopodiaceae

Сем. Плаунови

 

Lycopodiella inundata

Блатна ликоподиела

Родопи (средни): Чаирските езера при с. Триград

POLYPODIOPHYTA (PTERIDOPHYTA)

Папратовидни растения

 

Adiantaceae

Сем. Адиантови

 

Adiantum capillus-veneris

Венерин косъм

Славянка: районът на ВЕЦ “Яново”;
Родопи (източни): ЗМ Орешари,
Кържали, местн. Кьош дере;
Родопи (средни): в околностите на с.Наречен (при потвърждаване на находището - данни 1981 г.)

Marsileaceae

Сем. Разковничеви

 

Marsilea quadrifolia*

Четирилистно разковниче

Североизточна България, Дунавска равнина: край с. Обнова

Ophioglossaceae

Сем. Змийскоезикови

 

Botrychium matricariifolium

Лайкова лунна папрат

Стара планина (средна): местн. Козарника до резервата Боатин

Osmundaceae

Сем. Царскопапратови

 

Osmunda regalis

Царска папрат

Струмска долина: районът на с. Коларево: местн. “Топилище”, местн. “Личково”; в района на с. Габрене

Salviniaceae

Сем. Лейкови

 

Salvinia natans

Плаваща лейка

Черноморско крайбрежие: резерват “Камчия”, Резерват “Ропотамо” - Аркутино блато;Североизточна България: Сребърна, ЗМ “Калимок - Бръшлен; Дунавска равнина: ПП “ Персина” или Карамандол (Плевенска област)

SPERMATOPHYTA

Семенни растения

 

PINOPHYTA

Голосеменни растения

 

Ephedraceae

Сем. Ефедрови

 

Ephedra fragilis

Катерлива ефедра

Струмска долина (южна): хълмовете между с. Дамяница и с. Генерал Тодоров

MAGNOLOPHYTA (ANGIOSPERMAE)

Покритосеменни растения

 

Apiaceae

Сем. Сенникоцветни

 

Apium nodiflorum

Възлоцветна целина

Черноморско крайбрежие (северно): пътя за групата Побити камъни “ Дренака”, извор в долината на Девненска река;Североизточна България: Девненски карстови извори

Astrodaucus littoralis

Крайбрежен астродаукус

Черноморско крайбрежие (южно): пясъчната коса на при устието на р. Велека;Черноморско крайбрежие (северно): периферията на Шабленската Тузла (близо до къмпинг Добруджа)

Cicuta virosa

Отровна цикута

Североизточна България: ПР “Сребърна “

Eryngium maritimum

Приморски ветрогон

Черноморско крайбрежие (северно): Косата на Дуранкулашкото езеро, буферната зона на резерват “Балтата”, ЗМ “Камчийски пясъци”;Черноморско крайбрежие (южно): дюните на Слънчев бряг, ЗМ “Пода”, Бургаско, дюните при Каваците, южния плаж при Китен, пясъчната коса при устието на р. Велека

Laserpitium archangelica

Архангеликов лазерпициум

Пирин (северен): местностите "Долна Плашка поляна" и “Круше”, местност “Калугерица” при Разлог; "Раково дере", край Банско

Seseli bulgaricum

Български порезник

Стара планина (средна): високите части на Кору дере

Seseli degenii

Дегенов порезник

Дунавска равнина: местн. Студенец, Плевенско; Предбалкан: Карлуковски карст

Apocinaceae

Сем. Тойнови

 

Trachomitum venetum

Синя тойна

Черноморско крайбрежие (южно): брега пред Поморийското езеро, районът Аркутино – Ропотамо

Aquifoliaceae

Сем. Джелови

 

Ilex aquifolium

Обикновен джел

Беласица: районът на х. Беласица; Родопи (източни): под вр. Карталбунар тепе или под вр. Вейката

Asteraceae

Сем. Сложноцветни

 

Achillea thracica

Тракийски равнец

Тракийска низина: край с. Манолово, Пловдивско

Anthemis jordanovii

Урумов равнец

Странджа: ПП “Странджа

Anthemis regis-borisii

Борисовo подрумиче

Черноморско крайбрежие (северно): Побити камъни (Централна група), Побити камъни (група Белослав запад), Побити камъни (група Слънчево югоизток)

Anthemis argyrophylla

Сребристовлакнесто подрумиче

Западни Родопи: районът около гр. Белово

Artemisia pedemontana

Светлолюспест (Добруджански) пелин

Черноморско крайбрежие (северно): резерват “Калиакра”, платото над КК “Русалка”

Centaurea atropurpurea

Тъмнопурпурна метличина

Предбалкан (западен): ЗМ “Връшка чука”

Centaurea immanuelis-loewii*

Имануелова метличина

Знеполе: Коньова пл. (Виден), Голо бърдо

Centaurea kernerana

Кернерова метличина

Стара планина (средна): районът на х. Рай или вр. Ботев, районът на Козята стена

Centaurea jankae*

Янкева метличина

 

Helichrysum plicatum

Планински (Сгънат) жълт смил

Знеполе: Каменица пл., край с. Долно село, Кюстендилска област

Lactuca tatarica

Татарска салата

Черноморско крайбрежие (северно): Косата на Дуранкулашкото езеро, буферната зона на резерват “Балтата”, ЗМ “Камчийски пясъци”;Черноморско крайбрежие (южно): дюните на Слънчев бряг, косата при Атанасовско езеро, дюните при Каваците, южния плаж при Китен, пясъчната коса при устието на р. Велека

Leontopodium alpinum

Еделвайс

Пирин (северен): Казаните, Баюви дупки;Стара планина: Козя стена

Ligularia glauca

Клинолистен див тютюн (Синкава лигулария)

Рила: долината на р. Елешница, долината на р. Друшлявица

Ligularia sibirica*

Сибирски див тютюн (Сибирска лигулария)

Пирин (северен): местността “Извòро”при Разлог

Otanthus maritimus

Морски отантус

Черноморско крайбрежие (южно): Пода край Бургас, дюните при Аркутино или при устието на р. Ропотамо, пясъчната коса при устието на р. Велека, плажа Липите, южно от с. Синеморец

Saussurea discolor

Разноцветна саусуреа

Рила: районът на Седемте езера

Serratula bulgarica

Български сърпец

Североизточна България: между селата Септемврийци и Нейково, Добричко (при потвърждаване на находището); Дунавска равнина: с. Хаджидимитрово, местн. Смрадликата

Sonchus palustris

Блатен спореж (Блатен кострец)

Черноморско крайбрежие (южно): Силистар, влажни тревисти места край плажа;Черноморско крайбрежие (северно): Дуранкулак;Североизточна България: край езерото Сребърна

Tragopogon floccosus

Вълнеста козя брада

Дунавска равнина: районът на с. Орсоя, районът на с. Сливата

Boraginaceae

Сем. Грапаволистни

 

Echium russicum*

Червено (Руско) усойниче

Североизточна България: Кабиюшка могила, Шуменска област;Предбалкан (западен): Пъстрината край гр. Монтана;Лозенска планина: подножието на вр. Лалина могила откъм кв. Пасарел

Onosma rhodopea

Родопско омразниче

Родопи (средни): резерват “Червената стена”;Славянка: с. Нова Ловча, районът на вр. Цанцово мандрище

Brassicaceae

Сем. Кръстоцветни

 

Aethionema arabicum

Арабска етионема

Стара планина (източна): край с. Сотиря, Сливенско

Alyssum borzaeanum

Борзеанов игловръх

Черноморско крайбрежие (северно): Яйлата, Калиакра, Камчия, Побити камъни - Слънчево югоизток; Бановска група

Alyssum orbelicum

Орбелийски игловръх

НП “Пирин”

Armoracia macrocarpa

Едроплоден хрян

Североизточна България: районът на с. Бръшлен;Дунавска равнина: ПП “ Персина”

Aurinia uechtritziana

Черноморска ауриния

Черноморско крайбрежие (северно): Побити камъни (Централна група), ЗМ “Камчийски пясъци”;Черноморско крайбрежие (южно): дюните на Слънчев бряг, дюните при Каваците, южния плаж при Китен

Crambe tataria*

Татарско диво зеле

Североизточна България: районът на с. Долна Студена

Matthiola odoratissi

Ароматна матиола

Черноморско крайбрежие (северно): брега южно от м. Зеленка, северно от Каварна, хълма Чаракман при пристанището на Каварна, районът м/у с. Топола и местн. Тузлата, Балчишко

Caprifoliaceae

Сем. Бъзови

 

Sambucus deborensis

Дебърски бъз

Родопи (средни): районът на ПЗ “Чудните мостове”;Стара планина (средна): районът над с. Христо Даново (и за двете находища е необходимо съвременно потвърждение)

Caryophyllaceae

Сем. Карамфилови

 

Arenaria rigida

Твърдолистна песъчарка

Черноморско крайбрежие (северно): Побити камъни (Централна група), Побити камъни (група Белослав запад), Побити камъни (група Слънчево югоизток)

Dianthus nardiformis

Картъловиден карамфил

Черноморско крайбрежие (северно): Побити камъни (Централна група), Побити камъни (група Белослав запад), Побити камъни (група Слънчево югоизток);Дунавска равнина: край с. Муселиево, местн. Мореница

Dianthus pontederae

Кладованов карамфил

Черноморско крайбрежие (северно): Побити камъни (група Пчелина)

Gypsophila tekirae

Текирска мишорка

Тракийска низина: Бесапарските ридове, районът на с. Огняново (южно от гара Огняново)

Gypsophila trichotoma

Тройновилужна мишорка

Черноморско крайбрежие (северно): брега южно от м. Зеленка, северно от Каварна, засолени места по брега на Варненското езеро;Черноморско крайбрежие (южно): Слънчев бряг, районът на р. Хаджийска, при Атанасовско езеро, Пода край Бургас

Moehringia jankae*

Янкева кутявка

Стара планина (източна)

Silene thymifolia

Мащерколистно плюскавиче

Черноморско крайбрежие (северно): Побити камъни (Централна група), ЗМ “Камчийски пясъци”;Черноморско крайбрежие (южно): дюните на Слънчев бряг, дюните при Каваците, южния плаж при Китен.

Silene velcevii

Велчево плюскавиче

Софийски район: скални масиви при Лъкатник;Предбалкан: каньона на Кунино, близо до Карлуково

Chenopodiaceae

Сем. Лободови

 

Bassia hirsuta

Влакнеста басия

Черноморско крайбрежие (южно): засолени глини край Поморийското езеро, ЗМ “Пода”

Petrosimonia brachiata

Обикновена петросимония

Черноморско крайбрежие (южно): засолени глини край Поморийското езеро, ПР “Атанасовско езеро “

Sueda heterophylla

Разнолистна суеда

Черноморско крайбрежие (южно): засолени глини край Поморийското езеро (при Музея на солта), “Атанасовско езеро “ (местн. Дворът)

Convolvulaceae

Сем. Поветицови

 

Calystegia soldanella

Дребно чадърче

Черноморско крайбрежие (южно): пясъчната коса при устието на р. Велека, районът на Аркутино - устие Ропотамо (при потвърждаване на находището), ЗМ “Камчийски пясъци “ (при потвърждаване на находището)

Convolvulus althaeoides

Нежна (Ружевидна) поветица

Дунавска равнина: край с. Флорентин, Видинска област

Convolvulus holosericeus

Копринестовлакнеста поветица

Струмска долина (южна): м/у селата Долно Спанчево и Чучулигово.

Convolvulus persicus

Персийска поветица

Черноморско крайбрежие (северно): косата на Дуранкулашкото езеро

Cressa cretica

Критска креса

Черноморско крайбрежие (южно): районът на Царево или Приморско при потвърждаване на находище

Crassulaceae

Сем. Дебелецови

 

Rhodiola rosea

Розов златовръх

Стара планина (средна): районът на вр. Ботев или южните склонове на Амбарица;Рила:Мусаленски циркус – около езерата, сев. Склон на вр. Мальовица, водопад Скакавица, яз. Белмекен;Пирин (северен): резерват “Баюви Дупки – Джинджирица “

Sedum zollikoferi

Цоликоферова тлъстига

пл. Славянка

Dipsacaceae

Сем. Лугачкови

 

Scabiosa rhodopensis

Родопска самогризка

Родопи (средни): Мурсалица, Триград, Добростан - Червената стена

Droseraceae

Сем. Росянкови

 

Aldrovanda vesiculosa*

Жлезиста алдрованда

Североизточна България,Знеполски район

Drosera rotundifolia

Кръглолистна росянка

Стара планина (средна): НП “Централен Балкан”, местн. Въртопа или Розинска мандра;Витоша: районът на Конярника (или Бистришко бранище);Родопи (западни): районът на Беглика (Коларева поляна);Родопи (средни): Смолянски езера

Eleagnaceae

Сем. Миризливовърбови

 

Hippophae rhamnoides

Облепиха

Черноморско крайбрежие (северно): местн. Паша дере край Варна

Elatinaceae

Сем. Наводникови

 

Elatine alsinastrum

Прешленолистен наводник

Дунавска равнина: районът на с. Грамада и с. Коста Перчово, Видинско;Знеполски район: Драгоманско блато

Ericaceae

Сем. Пиренови

 

Arctostaphylos uva-ursi

Мечо грозде

Стара планина (средна): .НП “Централен балкан”, районът на Козята стена;Витоша: районът на Белчева скала;Рила: НП “Рила;Родопи (западни): местн. Вищерица в лесничейство Местна

Vaccinium arctostaphylos

Кавказка боровинка

Странджа: местн. Сърненково и Сираково край Малко Търново, резерват “Узунбоджак”, околностите на с. Сливарово

Euphorbiaceae

Сем. Млечкови

 

Euphorbia lucida

Лъскаволистна млечка

Дунавска равнина: рибарници до с. Орсоя ;Черноморско крайбрежие: Резерват “Камчия” при р. Камчия

Fabaceae

Сем. Бобови

 

Astracantha aitosensis

Айтоски клин

Стара планина (източна): край Айтос

Astragalus alopecurus

Алпийско сграбиче

Родопи (западни): Беглика

Astragalus dasyanthus

 

Знеполе: край Бобошево, край пътя за манастира “Св. Дух”; Дунавска равнина: Плевенски височини, районът на с. Рибен, местн. Черешовица

Astragalus physocalyx

Мехуресточашково сграбиче

Струмска долина: Потвърденото находище в района на Кулата

Astragalus pubiflorus

Мъхнатоцветно сграбиче

Дунавска равнина: Никополско плато, землището на с. Новачене (общ. Никопол)

Caragana frutex

Храстовидна карагана

Североизточна България: Кабиюшка могила, Шуменска област; Дунавска равнина: край с. Драгомирово, Свищовско,местн. Черната могила; край с Трънчовица, Плевенско, местн. Капитанска могила

Chamaecytisus kovacevii

Ковачев зановец

Североизточна България: ПП “Русенски Лом”, м/у Бесарбово и Красен; Дунавска равнина: местн. Селското бранище край с. Къшин, Плевенско, местн. Черешовица край с. Комарево (общ. Долна Митрополия)

Glycyrrhiza glabra

Гол сладник

Дунавска равнина: източно от Никопол, близо до брега на р. Дунав, районът на с. Долни Вит, местн. Пясъка

Lathyrus pancicii

Панчичево секирче

Знеполе: Любаш планина край с. Лялинци

Fagaceae

Сем. Букови

 

Castanea sativa

Кестен

Стара планина (западна): районът на Берковица; Беласица: районът на х. Беласица

Quercus coccifera

Пърнар

Струмска долина (южна): край с. Каменица; Пирин (южен): край с. Калиманци; Родопи (източни): с. Каялоба, община Бенковски

Quercus hartwissiana

Странджански дъб

Странджа: районът на местн. Свети Илия край с. Кости, Странджа: по избор на специалистите от парка

Quercus mestensis

Местенски дъб

Рила: местн. Трестеник край Белица

Quercus thracica

Тракийски дъб

Родопи (източни): край с. Сръндак, Крумовградско

Frankeniaceae

Сем. Франкениеви

 

Frankenia pulverulenta

Франкения

Черноморско крайбрежие (южно): Поморийски солници (при потвърждаване на находището - данни от 1978 г.)

Gentianaceae

Сем. Тинтявови

 

Gentiana acaulis

Безстъблена тинтява

Стара планина (западна): районът на Петрохан

Gentiana lutea

Жълта тинтява

Стара планина (средна): НП “Централен Балкан" районът на връх Ботев;Витоша: под Резньовете;Рила: м. Кубадинка, дол. На Тиха Бистрица, Урдина река – преди водопада, м. Дералото – р. Марица 1900м.н.в.;Пирин (северен): склоновете на Вихрен

Gentiana punctata

Петниста тинтява

Стара планина (средна): склоновете на Козя стена или районът на вр. Вежен (по преценка на;Витоша: под Резньовете;Рила: районът на Седемте езера; Пирин (северен): районът на Валявишките езера или Бъндеришки циркус

Swertia punctata

Петниста сверция

Стара планина (западна): районът на вр. Миджур

Gesneriaceae

Сем. Силиврякови

 

Ramonda serbica

Сръбска рамонда

Предбалкан (западен): районът на с. Долни Лом, Видинска област, районът на с. Митровци, Монтанска област (или Долна и Горна Вереница)

Hypericaceae

Сем. Звъникови

 

Hypericum androsaemum

Багрилна звъника

Странджа: резерват “Узунбоджак “, Странджа: околностите на с.Кости или с. Кондолово

Hypericum calycinum

Чашковидна звъника

Странджа: резерват “Узунбоджак “; Странджа: околностите на с. Българи, с. Кости или с. Бродилово

Lamiaceae

Сем. Устноцветни

 

Sideritis scardica

Пирински чай

Славянка: районът на резерват Алиботуш; Родопи (западни): районът на с. Триград; Родопи (западни): районът на Мурсалица

Salvia scabiosifolia

Кримскa какула (Кримски конски босилек)

Дунавска равнина: районът на гр. Бяла - местн. Сазлагьол

Stachys maritima

Приморски ранилист

Черноморско крайбрежие (северно): буферна зона на резерват Балтата, ЗМ “Камчийски пясъци”; Черноморско крайбрежие (южно): дюните на Слънчев бряг; дюните при Аркутино; южния плаж при Китен

Teucrium lamiifolium

Странджанско подъбиче

Странджа: резерват “Узунбоджак “; Странджа: по избор на специалистите от парка

Lentibulariaceae

Сем. Лентибулариеви

 

Utricularia australis

Южна мехурка

Дунавска равнина: езерото Сребърна

Menyanthaceae

Сем. Воднодетелинови

 

Menyanthes trifoliata

Трилистна водна детелина

Рила: влажните ливади край Сапарева баня или Самораново, Самоковско поле, ливади край с. Широки дол; Пирин: Папазчаир (местн. Ореляк); Родопи (средни): Смолянски езера

Nymphaeaceae

Сем. Блатни рози

 

Nuphar lutea

Бърдуче

Черноморско крайбрежие (северно): Шабленско езеро; Черноморско крайбрежие (южно): Вельов вир в резерват “Ропотамо“, долното течение на р. Велека;Дунавска равнина: местн. Шовене край гр. Белене, канали при с. Орсоя

Nymphaea alba

Водна роза

Черноморско крайбрежие (южно): Аркутино блато;Североизточна България: ЗМ “Калимок-Бръшлен, езеро Сребърна;Дунавска равнина: ПП “ Персина”;Тракийска низина: ЗМ “Злато поле” край с. Нова Надежда, Хасковска област

Alismataceae

Сем. Лаваницови

 

Caldesia parnassifolia*

Парнасиева калдезия

 

Paeoniaceae

Сем. Божурови

 

Paeonia tenuifolia

Теснолистен божур

Черноморско крайбрежие (северно): резерват “Калиакра “ и ЗМ “Степите “;Черноморско крайбрежие (южно): районът на гр. Камено, Бургаска област;Североизточна България: районът на селата Вранино, Раковски, Добричка област;Дунавска равнина: районът на с. Горна Студена, Плевенско;Софийски район: край с. Понор

Papaveraceae

Сем. Макови

 

Hypecoum ponticum

Черноморски хипекоум

Черноморско крайбрежие (северно): резерват “Балтата “, ЗМ “Камчийски пясъци”;Черноморско крайбрежие (южно): дюните на Слънчев бряг, дюните между Приморско и Перла, плажа на Силистар, южно от с. Синеморец

Plumbaginaceae

Сем. Саркофаеви

 

Limonium asterotrichum

Маноловска гърлица

Тракийска низина: Манолово и край Стралжанското блатo няма съвременни данни

Limonium bulgaricum

Българска гърлица

Дунавска равнина: местн “Герена” при с. Недан, Плевенско, местн. “Белите баири” при с. Горна Студена, ЗМ “Кайкуша”, районът на Белене

Limonium gmelinii

Гмелинова гърлица

Черноморско крайбрежие (северно): местн. Яйлата при с. Камен бряг;Черноморско крайбрежие (южно): при Поморийски солници, при солниците на Атанасовско езеро

Limonium meyeri

Мейерова гърлица

Черноморско крайбрежие (северно): местн. Яйлата при с. Камен бряг, резерват Калиакра

Polygonaceae

Сем. Лападови

 

Rheum rhaponticum

Рилски ревен

Рила: долината на р. Елешница (високите части); Рила: Белия улей

Primulaceae

Сем. Игликови

 

Cyclamen coum

Пролетно ботурче

Черноморско крайбрежие (южно): резерват “Ропотамо“; Стара планина (източна): ПП “Сините камъни”;Странджа: ЗМ “Устието на Велека”, Странджа: по избор на специалистите от парка

Primula deorum

Рилска иглика

Рила: районът на Седемте езера; Рила: Мусаленски циркус - районът на езерата, участък с паша, резерват “Маричини езера”; Витоша: м/у Голям резен и Черни връх

Primula frondosa

Старопланинска иглика

Стара планина (средна): местн. Южен Джендем, Калоферска планина, южните склонове на вр. Ботев, водосбора на Стара река

Ranunculaceae

Сем. Лютикови

 

Eranthis bulgaricus

Български ерантис

Предбалкан (западен): Връшка чука

Ranunculus fontanus

Кладенчево лютиче

Рила: под Трещеник (край Грамадната река);Родопи (средни): районът на Смолянски езера;Родопи (западни): край горски път между местнностите Беглика и Картела

Ranunculus lingua

Езичесто лютиче

Дунавска равнина: районът на езерото Сребърна;Тунджанска хълмиста низина: ливади край с. Дунавци

Ranunculus stojanovii

Стояново лютиче

Родопи (западни): край с. Равногор;Родопи (средни): край с. Латинка

Thalictrum foetidum

Вонящо обичниче

Знеполе: жрелото на р. Ерма;Пирин (северен): РазложкиСуходол

Trollius europaeus

Европейски планински божур

Витоша: по избор на специалистите от парка; Рила: по избор на специалистите от парка; Пирин: : по избор на специалистите от парка; Стара планина (средна): по избор на специалистите от парка

Rosaceae

Сем. Розоцветни

 

Alchemilla achtarowii

Ахтарово шапиче

Стара планина (средна): районът на вр. Ботев, районът на х. Рай

Alchemilla bandericensis

Бъндерицово шапиче

Пирин: долината на р. Бъндерица (местн. Равнако)

Alchemilla jumrukczalica

Юмрукчалско шапиче

Стара планина (средна): районът м/у вр. Ботев и хижа Левски, районът на х. Ехо, районът на х. Рай

Eriolobus trilobata

Триразделнолистен ериолобус

Родопи (източни): районът на с. Белополяне, Ивайловградско

Potentilla emili-popii*

Емилипопово прозорче

Североизточна България: .районът на Нови Пазар, Карапелит, Кочмар, Девня - при потвърждаване на находище

Spiraea crenata

Нарязанолистен тъжник

Североизточна България: районът м/у Каспичан и Плиска

Spiraea salicifolia

Върболистен тъжник

Родопи (западни): край с. Сърница

Rubiaceae

Сем. Брошови

 

Asperula suberosa

Пиринска лазеркиня

Пирин (северен): Казаните в района на вр. Вихрен, районът на Черна могила, Пътеката за Джамджиеви скали

Galium rhodopeum

Родопско еньовче

Бесапарски ридове, Червената стена – Добростан

Rutaceae

Сем. Седефчеви

 

Haplophyllum balcanicum

Балкански цялолист

Славянка: районът на с. Петрово и с. Голешово

Ruta graveolens

Лечебно седефче

Черноморско крайбрежие (северно): резерват “Калиакра”;Североизточна България: край гр. Девня; Предбалкан: .Велико Търново - местн. Стратиев мост; Родопи (средни): край Асеновград (пътеката за Високата пещ)

Salicaceae

Сем. Върбови

 

Salix pentandra

Петтичинкова върба

Витоша: районът на Офелиите, районът на хижата на артистите

Salix rosmarinifolia

Розмаринолистна върба

Софийски район: край с. Цръклевци

Saxifragaceae

Сем. Каменоломкови

 

Ribes nigrum

Черно френско грозде

Родопи (западни): районът на Беглика

Scrophulariaceae

Сем. Живеничеви

 

Lindernia procumbens

Лежаща линдерния

Дунавска равнина: по брега на яз. Г. Дъбник, в землището на с. Телиш (общ. Червен бряг); Тракийска низина: Пловдив, край Марица (при потвърждаване на находище)

Pedicularis palustris

Блатно пропадниче

Рила (Самоковско поле): районът на с. Широки дол;Знеполе: Районът на ЗМ “Чокльово блато“

Tozzia carpathica*

Карпатска тоция

Стара планина (средна): районът на вр. Вежен (при потвърждаване на находището);Родопи (западни): районът на Беглика

Verbascum anisophyllum

Анасонов лопен

Коньова пл. (Виден)

Verbascum davidoffii

Давидов лопен

Пирин (северен): над х. Бъндерица (пътеката за Казаните), Разложки Суходол

Verbascum decorum

Декоративен лопен

Родопи (средни): Добростан, м/ с. Орешец и с. Добростан, районът на гр. Лъки, Ели дере (Чепинска река)

Verbascum jankaeanum

Янкев лопен

Рила: долината на р. Друшлявица над Рилски манастир, малко находище в района на Сухото езеро

Verbascum purpureum

Пурпурен лопен

Черноморско крайбрежие (северно): районът на Дуранкулашкото езеро, Побити камъни (Централна група), ЗМ “Камчийски пясъци”;Черноморско крайбрежие (южно): дюните на Слънчев бряг

Veronica turrilliana

Търилово великденче

Странджа: районът на Петрова нива, районът над изворите на Младежка река

Solanaceae

Сем. Картофови

 

Atropa bella-donna

Atropa bella-donna

Стара планина (източна): ПП “Сините камъни”; на (средна): НП Централен Балкан; Рила: НП Рила; Пирин (северен): НП “Пирин”; Родопи (източни): склоновете на Гюмюрджински Снежник над с. Чакаларово

Trapaceae

Сем. Джулюнови

 

Trapa natans

Дяволски орех

Черноморско крайбрежие (северно): резерват “Камчия”;Черноморско крайбрежие (южно): резерват “Ропотамо“;Североизточна България: езерото Сребърна;Дунавска равнина: ПП “Персина”;Родопи (източни): при р. Арда до с. Долно Черковище

Valerianaceae

Сем. Дилянкови

 

Centranthus kellereri

Келереров кентрантус

Предбалкан (западен): ПП “Врачански балкан” над с. Челопек;Пирин (северен): НП “Пирин” - Бански суходол

Valeriana simplicifolia

Цялолистна дилянка

Пирин (северен): край р. Глазне над Банско (данни от 2002 г.), местн. Крушето край Разлог

Violaceae

Сем. Теменугови

 

Viola delphinantha*

Дългошпореста теменуга

Славянка

Viola palustris

Блатна теменуга

Родопи (западни): районът на Широка поляна, Чаирските езера

Viola pumilla

Ниска теменуга

Софийски район: ЗМ “Алдомировско блато“

Viola stojanowii

Стоянова теменуга

Беласица: районът между вр. Тумба и вр. Лозен

Amaryllidaceae

Сем. Кокичеви

 

Galanthus elwesii

Елвезиево кокиче

Североизточна България: ПП “Шуменско плато” (или платото над Мадарски конник); Стара планина (източна): ПП “Сините камъни” - районът на Карандила;Родопи (средни): над Бачковски манастир, към Клувията;Средна гора западна): местн. Урвич близо до Кокаляне

Galanthus nivalis

Снежно кокиче

Черноморско крайбрежие (северно): Паша дере край Варна;Черноморско крайбрежие (южно): Резерват “Ропотамо“;
Предбалкан (западен): местн. Венеца край Белоградчик;
Странджа: резерват Витаново

Leucojum aestivum

Блатно кокиче

Черноморско крайбрежие (северно): районът на резерват “Камчия”, Черноморско крайбрежие (южно): Резерват “Ропотамо“;
Североизточна България: край с. Осмар или с. Кочово;
Тракийска низина: край Свиленград, край с. Градина, Пловдивско;
Тунджанска хълмиста низина: край с. Палаузово, Сливенско

Pancratium maritimum

Пясъчна лилия

Черноморско крайбрежие (южно): плажа Иракли, северно от нос Емине, дюните при Каваците, дюните при Аркутино, дюните между Приморско и Перла, плажа на Силистар, южно от с. Синеморец

Araceae

Сем. Змиярникови

 

Acorus calamus

Блатен аир

Тунджанска хълмиста низина: местн. Големите ливади край Казанлък, районът на с. Николаево (при потвърждаване на находището)

Dracunculus vulgaris

Обикновен дракункулус

Струмска долина (южна): хълма Кожух

Cyperaceae

Сем. Острицови

 

Carex limosa

Тинеста острица

Родопи (средни): Смолянски езера

Eleocharis carniolica*

Карниолска блатница

Дунавска равнина; Софийски район: ЗМ “Алдомировско блато (при потвърждаване на находището - данни от 1987 г.)

Galilea mucronata

Островърха галилея

Черноморско крайбрежие (северно): ЗМ “Камчийски пясъци”;Черноморско крайбрежие (южно): дюните при Аркутино, дюните между Приморско и Перла

Hydrocharitaceae

Сем. Водянкови

 

Stratiotes aloides

Алоевиден стратиотес

Североизточна България: районът на ез. Сребърна;Дунавска равнина: районът на селата Селановци и Остров, Врачанска област

Iridaceae

Сем. Перуникови

 

Gladiolus palustris*

Блатно петльово перо

Стара планина (източна) ;Родопи (източни): между застави Горно Луково и Черна Черква;Рила: Самоковски ливади

Juncaginaceae

Сем. Дзуковидни

 

Triglochin maritima

Приморски триостреник

Черноморско крайбрежие (северно): районът на езерото Дуранкулак

Liliaceae

Сем. Кремови

 

Bellevalia ciliata

Ресничеста белевалия

Черноморско крайбрежие (северно): резерват Калиакра

Colchicum davidovii

Давидов мразовец

Североизточна България: Шуменско - няма данни за съвременно намиране;Стара планина (източна): Сливенско - няма данни за съвременно намиране

Colchicum diampolis

Ямболски мразовец

Тунджанска хълмиста низина: местн. Ормана край Ямбол, влажните ливади между Карнобат, с.Глумче и с. Сигмен, Бургаска област, местн. Блатото край с. Церковски, Бургаска област, районът на гара Карнобат

Fritillaria drenovskyi

Дряновска ведрица

Славянка: местн. Хамбардере или над с. Парил;Пирин (южен): склоновете на Лясковски връх (с. Мусомище);

Fritillaria gussichiae

Гусихиева ведрица

Рила: ПП “Рилски манастир”;Славянка: над с. Лехово и с. Голешово

Fritillaria meleagroides

Шахматовидна ведрица

Софийско: районът на ЗМ “Алдомировското блато“, Драгоманско блато, районът на с. Нови хан - с. Равно поле (ливади при ж.п. спирка Верила)

Fritillaria stribrnyi

Стрибърнова ведрица

Тунджанска хълмиста низина: м/у селата Голямо Крушево и Бояново, Ямболска област, с. Симеоново, местн. Тетралика, Ямболска област

Lilium jankae

Жълт крем

Стара планина (средна): районът на х. Козята стена;Витоша: районът на х. Алеко
Рила: резерват Парангалица, м. Самодивската градина в ПУ Белица;
Пирин: районът над х. Бъндерица и х. Вихрен

Lilium rhodopaeum

Родопски крем

Родопи (средни): районът на с. Сивино, районът на с. Проглед; Родопи (източни): районът на Гюмюрджински снежник (вр. Вейката)

Tulipa aureolina

Златисто лале

Стара планина (източна): хълма Коджа кая при с. Билка, Бургаско, местн. Лалелика при с. Венец, Бургаско;Тунджанска хълмиста низина: районът на с. Българово, Бургаско

Tulipa pirinica

Пиринско лале

Пирин (южен): връх Св. Елена, Стъргач планина, над с. Илинден

Tulipa rhodopea

Родопско лале

Родопи (средни): Лале баир в Добростанския масив над Асеновград

Tulipa splendens

Блестящо лале

Тунджанска хълмиста низина: край с. Симеоново, Ямболско, местн. Тетралика

Tulipa thracica

Тракийско лале

Черноморско крайбрежие (южно): районът на Маслен нос, поляни северно от р. Ропотамо

Tulipa urumoffii

Урумово лале

Североизточна България: районът на с. Лиляк, Търговищко, резерват “Патлейна”;Стара планина (източна): ПП “Сините камъни”;
Знеполе: Голо бърдо, резерват “Острица” и районът на Голямо градище;
Софийско: Чепън планина (районът на Петров кръст и източно от него)

Orchidaceae

Сем. Салепови

 

Cephalanthera epipactoides

Дремников главопрашник

Родопи (източни): ЗМ Ликана, Ивайловградско

Cypripedium calceolus*

Венерино пантофче

Родопи (средни): Добростански масив,

Dactylorhiza incarnata

Месночервена дактилориза

Стара планина: местн. Раниславци, северно от Белидие хан;Самоковско поле: ливади край с. Продановци;
Пирин (южен): Папазчаир;
Родопи (западни): ливади в района на язовир Широка поляна

Dactylorhiza kalopisii*

Калописиева дактилориза

Родопи (средни): Добростански масив,

Epipactis palustris

Блатен дремник

Черноморско крайбрежие (южно): Слънчев бряг (ако находищата са запазени);Витоша: районът на с. Железница;
Пирин (южен): долината на Пиринско Бистрица при село Хърсово (или с. Черешница);
Родопи (средни): Добростански масив, районът на с. Горнослав

Hammarbia paludosa

Блатиста хамарбия

Родопи (средни): Чаирските езера при с. Триград

Himantoglossum caprinum*

Обикновена пърчовка

Знеполе: Голо бърдо, северно от Старо село;


Родопи (източни): ЗМ Дупката край Ивайловград и съседен хълм

Liparis loeselii*

Льозелов липарис

 

Ophrys insectifera

Муховидна пчелица

Знеполе: Голо бърдо;Родопи (средни): районът на с. Триград и с. Ягодина

Orchis laxiflora

Редкоцветен салеп

Родопи (източни): районът на с. Силен, Хасковска област;Тунджанска хълмиста низина: районът на Твърдица;Странджа: местн. Качул

Orchis militaris

Шлемовиден салеп

Стара планина (източна): ПП “Сините камъни”; Знеполе: районът на гр. Трън;Родопи (средни): районът на гр. Лъки

Orchis provincialis

Провански салеп

Родопи (източни): подножието на Гюмюрджински снежник (районът на селата Кирково, Лозенградци, Шумнатица, Чакаларово)

Orchis spitzelii

Шпитцелов салеп

Стара планина (източна): ПП “Сините камъни” (при потвърждаване на находището)

Poaceae

Сем. Житни

 

Bromus moesiacus

Мизийска овсига

Знеполе: Коньова пл. (Виден), Голо бърдо;Витоша: над с. Боснек;Славянка

Elymus pycnanthus

Гъстоцветен пирей

Черноморско крайбрежие (северно): буферна зона на резерват Балтата;Черноморско крайбрежие (южно): Слънчев бряг (ако находището е запазено), ЗМ “Пода”, между Приморско и Китен

Festuca vaginata

Влагалищна власатка

Черноморско крайбрежие (северно): плаж Ана Мария, Дуранкулак, ЗМ “Камчийски пясъци”; Черноморско крайбрежие (южно): дюните при Аркутино, къмпинг Златна рибка

Festucopsis sancta

Пирински късокрак

Славянка: Парилски дол; Пирин (южен): вр. Баба (при потвърждаване на находището)

Imperata cylindrica

Царска трева

Черноморско крайбрежие (южно): северно от Приморско, брега при Перла; залива Липите южно от с. Синеморец;Струмска долина (южна): районът на с. Левуново или с. Чучулигово (при потвърждаване на находището)

Secale rhodopaeum

Родопска дива ръж

Родопи (средни): районът на с. Триград

Stipa lessingiana

Добруджанско коило

Черноморско крайбрежие (северно): резерват Калиакра;Североизточна България: пасища край с. Бежаново, Добричка област;Дунавска равнина: край с. Горна Студена, Плевенска област

Potamogetonaceae

Сем. Ръждавецови

 

Groenlandia densa

Гъстолистна гренландия

При потвърждаване на находищaта: Странджа: р. Младежка при с. Младежко (над селото);
Странджа: Докузашка река при с. Стоилово;
Тунджанска хълмиста низина: Карстовия извор при с. Мелница

Sparganiaceae

Сем. Ежоглавичкови

 

Sparganium minimu

Малка ежова главица

Витоша: Боянско блато (при потвърждаване на находището); Родопи (средни): Смолянски езера

Zosteraceae

Сем. Морски треви

 

Zostera marina

Обикновена морска трева

Черноморско крайбрежие (северно): районът на Калиакра; Черноморско крайбрежие (южно): Ченгене скеле южно от Бургас, устието на р. Ропотамо, районът на Созопол


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница