Приложения приложение 1 Индикативна финансова таблица на Общинския план за развитиеДата09.01.2018
Размер137.74 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Индикативна финансова таблица на Общинския план за развитие

Приложение 2

Приоритети на структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г.

Европейски фонд за регионално развитие

Финансирани основни приоритети и мерки за периода 2007-2013

Конвергенция/Сближаване

Регионална конкурентоспособност и заетост

Европейско териториално сътрудничество

· Изследвания, технологии и развитие, иновации и предприемачество

· Информационно общество

· Околна среда

· Предпазване от рискове

· Туризъм

· Транспорт: трансевропейски мрежи и чист градски транспорт

· Енергия, вкл. трансевропейски мрежи

· Образование

· Здравеопазване

· Директни помощи за инвестиции в МСПЗаб.: Регионите с БВП под 75% от средното за Общността имат право на достъп до тази цел

· Иновации и икономика на знанията

– капацитет за изследвания, технологии и развитие, и иновации

– иновации в МСП

– предприемачество

– финансови инструменти и инкубаторни възможности

· Околна среда и предпазване от рискове

· Достъп извън основните градски центрове до транспортни и телекомуникационни услуги от общ икономически интерес

Заб.: Всички региони от ЕС, които нямат право на достъп до цел “Конвергенция”, отговарят на условията по тази цел


· Трансгранични социално-икономически дейности

· Транснационално сътрудничество

· Работа в мрежа и обмен на опит между регионалните и местните власти
Европейски фонд за регионално развитие

Финансирани основни приоритети и мерки за периода 2007-2013 по специфични райони

Селски райони

Райони с природни препятствия

Градско измерение

· Инфраструктура

· Телекомуникационни мрежи и услуги

· Развитие на нови дейности, извън аграрни и рибния сектор

· Засилване на връзките между градските и селските райони

· Развитие на туризма и услугите в селата


· Достъпност

· Икономически дейности, свързани с културното наследство

· Устойчиво използване на природните ресурси

· Туризъм· Възстановяване на физическата среда

· Преустройство на нарушени терени

· Развитие на историческото и културното наследство с мерки за насърчаване на предприемачество на местно ниво


Финансирани приоритети и мерки по европейски фондове – избираеми за периода 2007-2013

Европейски социален фонд (ESF)

Фонд “Сближаване”

Селско развитие

· Адаптабилност на работниците

· Достъп на търсещите работа до заетост и предпазване от безра­ботица

В районите по цел “Конвергенция”, Европейския социален фонд се намесва с цел:

· Разширяване на инвестициите в човешкия капитал

· Засилване на институционалния капацитет на публичните адми­нистрации в следните области:

- икономика

- заетост

- социална сфера

- околна среда

- законова рамка

Приоритетната ос, свързана с транснационалното сътрудничес­тво, трябва да бъде включена в оперативна програма.


· Трансевропейски транспортни мрежи

·Опазване на околната среда

· Устойчиво развитие

-Енергийна ефектив­ност

-Възобновяема енер­гия

-ТранспортЗаб.: Това засяга дър­жавите членки с БВП под 90% от средното за Общността

· Подобряване на кон­курентоспособ­ността в селското и горското стопанство

· Мениджмънт на зе­мите: • Устойчиво използ­ване на земеделс­ките земи

 • Устойчиво използ­ване на горските земи

· Диверсификация на селската икономика и качеството на жи­вот в селските ра­йони

· Подходът ЛидерИзследвания, технологии и развитие 2007-2013

7-ата Рамкова програма за изследвания, технологии и развитие трябва да бъде фокусирана върху следните 6 приоритета: 1. Създаване на европейски центрове of excellence чрез сътрудничество между лаборатории

 2. Лансиране на европейски технологични инициативи

 3. Стимулиране творчеството на фундаменталните изследвания чрез конкуренция между екипите на европейско ниво

 4. Придаване на повече привлекателност на Европа за най-добрите изследователи

 5. Развитие на изследователската инфраструктура в европейски интерес

 6. Подобряване на координацията на националните изследователски програми.


Образование и обучение 2007-2013 Новата програма се подразделя в 4 оси:

 • Комениус (Comenius): Участие на учениците от ЕС в общи дейности

 • Еразмус (Erasmus): Възможност за получаване на висше образование в чужбина

 • Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci): Обучения в предприятия и обучителни центрове в друга европейска страна

 • Грунтвиг (Grundtvig): действия, свързани с мобилност

Култура 2007 Програмата възнамерява да засили:

 • мобилността на работниците

 • транснационалното движение на работници и културно-художествени произведения

 • междукултурен диалогPACE 2006-2010

Програма на Общността за подпомагане на предприемачеството и конкурентоспособността на предприятиятаПредложението на Европейската комисия е структурирано около 4 основни цели, подразделени на 18 действия.

4-те основни цели са:

Цел 1 : ускоряване адаптирането на индустрията към структурните промени;

Цел 2 : насърчаване създаването на среда, благоприятна за инициативи и за развитие на предприятията, особено на малките и средните предприятия;

Цел 3 : насърчаване създаването на среда, благоприятна за сътрудничество между предприятията;

Цел 4 : засилване на по-добрата експлоатация на потенциала на политиките за иновационно, изследователско и технологично развитие.

18-те действия са:

1. Насърчаване и засилване на интеграцията на информационните и комуникационните технологии в бизнес стратегиите

2. Насърчаване на корпоративната социална отговорност и устойчивото производство

3. Засилване на конкурентоспособността на предприятията и адаптирането им към промените в специфични сектори

4. Насърчаване на предприемаческия дух

5. Подпомагане поемането на риск от страна на предприемачите

6. Свързване на предприятия с цел растеж и конкурентоспособност

7. Насърчаване достъпа до финанси за предприятия, особено за МСП

8. Създаване на благоприятна за предприятията регулаторна и административна рамка на национално ниво9. Засилване на ТГС между компании от ЕС

10. Насърчаване и улесняване на международните бизнес връзки за предприятия от ЕС

11. Функциониране на европейските мрежи за подкрепа на бизнеса12. Засилване на иновациите чрез по-добри знания и по-ефективен мениджмънт на интелектуалната собственост

13. Насърчаване на технологичния трансфер и кластери14. Насърчаване на организационните и други не-технологични иновации, вкл. и дизайн

15. Анализ и мониторинг за подобряване разбирането на вътрешните фактори за конкурентоспособността и иновативността на предприятията

16. Принос за подобряване качеството на регулаторната рамка на Общността

17. Оценка

18. РазпространениеПлан за действие в областта на иновациите

Публикуване през април 2004 г. на консултативен документ, фокусиран върху следните 6 цели:

· иновиране навсякъде

· поява на иновацията на пазара

· знания навсякъде

· инвестиране в иновацията

· умения за иновации

· ефективно управление на иновациитеОколна среда 2007-2013

Възможности за финансиране чрез следните инструменти: • LIFE – Демонстрационни проекти

 • Натура

 • Трети страни

 • Подпомагане на екологични организации.

План за действие в областта на предприемачеството

Представяне на сайта на Генерална дирекция “Предприятия” на 5 цели и 9 ключови действия:http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/action_plan.htm

Цели:

 • Подхранване на предприемаческия дух

 • Насърчаване на повече хора да станат предприемачи

 • Свързване на предприемачи с цел растеж и конкурентоспособност

 • Подобряване на финансовия поток

Ú Създаване на по-благоприятна за МСП регулаторна и административна рамка

9-те ключови действия са:

1. Предприемачество и младежите

2. Намаляване на риска от провал в бизнеса

3. Улесняване на трансфера на бизнес дейности

4. Подобряване на социалната сигурност на нови собственици на малък бизнес

5. Подпомагане “по мярка” на жените и етническите малцинства

6A. Улесняване сътрудничеството на малкия и средния бизнес

на вътрешния пазар

6B. Подкрепа за иновативните кластери

7. По-голяма справедливост (equity) и по-силен баланс

8. Вслушване в предложенията на МСП

9. Намаляване сложността с цел справяне с данъчното законодателство

Услуги от общ интерес

Публикуването на Бялата книга по този въпрос е от юни 2004 г. Тази Бяла книга предлага Комисията: • да приеме решение за прилагането на чл. 86 от Договора за държавната помощ във вид на компенсация за публична услуга, предоставяна по някои доверени задачи при функционирането на услуги от общ икономически интерес, до юли 2005 г.,

 • да приеме общностната рамка за държавната помощ във формата на компенсация за публична услуга, до юли 2005 г.

 • да приеме изменение на Директива 80/723/EEC за прозрачността на финансовите връзки между държавите членки и публичните задачи, до юли 2005 г.,

 • да доизясни при какви условия компенсациите за публична услуга могат да бъдат държавна помощ по силата на чл. 87 (1), до юли 2005.

Държавите членки

 • трябва да подпомагат Комисията при прилагането на новата законова рамка и по-конкретно чрез ясно дефиниране на задълженията за публично обслужване и чрез прилагане на прозрачни правила на компенсация.

Приложение 3

Инвестиционни фондове, опериращи в България

Avlar Bioventures Fund 2 (www.avlar.com/evlar_site_in_pro.htm)

Период на действие: 2001-2006

Региони: ЕС(15+10), България, Румъния, ЕАСТ

Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд: • Здраве, социална сфера, нови технологии, политика на МСП, Иновации, Икономика, Финанси;

 • Подкрепа на фирми от сферата на биотехнологиите и здравеопазването (при създаването и в ранен етап на развитие)

 • Фондът участва до 10 % от рисковия капитал на компанията, с максимум до 3.3 млн. Евро

Годишен бюджет на фонда - 45-75 мнл. Евро;

Финансиране на проекта: до 3.3 млн.евро


Baring Private Equity Partners (www.bpep.com/bpep/index.asp)

Региони: ЕС(15+10), България, Румъния,Нови независими държави, Азия

Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:


 • капиталово финансиране за средния предприятия, които планират разширяване;

Фондът ще държи мажоритарен или миноритарен дял

Годишен бюджет - 15 мнл. Евро;

финансиране на проекта: между 5 и 10 млн.евро
DBG Eastern European Fund LTD 2 (www.dbgee.com)

Период на действие: 2003-2013

Региони - България, Румъния, Балкани

Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд: • Услуги, Политика на МСП, Индустрия, Заетост, Икономика, Финанси, Местно развитие

 • Капиталово финансиране за периферни компании; насърчаване на инвестициите, насърчаване на производството

Бенефициенти - корпорации, малки и средни фирми

Годишен бюджет - 80 мнл. Евро;

финансиране на проекта: между 3 и 12 млн.евро
Black Sea Fund L.P (www.globalfinace.gr)

Региони - България, Румъния, Нови независими държави, Балкани

Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:


 • Услуги, Политика на МСП, Индустрия, Иконимика, Финанси

 • Капиталово финансиране за компании с потенциал за растеж

 • Малки и средни предприятия;

Фондът участва с инвестиция, не по-поляма от 15 % от поверения капитал на всяка една компания

Годишен бюджет - 100 мнл. Евро;

Финансиране на проекта: между 2.2 и 10.1 млн.евро

Приложение 4

Основни показатели за мониторинг на Общинския план за развитие

Темп на нарастване на приходите от продажби на човек

Повишаване равнището на заетост, мъже, жени (2004 = 100%)

Различия в равнището на заетост по населени места

Повишаване равнището на заетост във високотехнологични сектори (2004 = 100%)

Намаляване равнището на безработица, мъже, жени (2004 = 100%)

Различия в равнището на безработица по населени места

Повишаване равнището на доходите (2004 = 100%)

Ръст на местните и чуждестранни инвестиции “на зелено” и в обновяване/разширяване на съществуващи производства (2004% = 100%)

Ръст на реализирания износ (в стойностно изражение) (2004% = 100%)

Трайни стандартни параметри на питейната вода (във всички селища);

Изградена канализационна мрежа, км, (2004% = 100%)

% на трайно премахнати нерегламентирани сметища (2004% = 100%)

Подобрени общински пътища в лошо състояние и такива без настилка в км (2004% = 100%);

Подобрена улична мрежа в лошо състояние в км (2004% = 100%);

Брой стандартни обитавани жилища на 1000 човека (2004% = 100%);

Брой жилища без основни благоустройствени елементи (ток, вода, канал) (2004% = 100%);

Брой жилища с енергиен сертификат (2004% = 100%)

% отпадни води, подложени на първично пречистване

% отпадни води, подложени на вторично пречистване

% на домакинствата / стопанските предприятия, обслужвани от новите / подобрени системи за водоснабдяване

Подобряване ефективността на водоснабдяването (в %)

Намаляван на загубите на вода по водопреносната мрежа (в %)

Процент на регионалните предприятия, доволни от мерките, свързани с подобряване на комуналните услуги

Дължина (в километри) на построената / обновена електропреносна / газопроводна мрежа (% от мрежата, която е завършена)

Брой на потребителите, които са свързани или подобрили свързването си с новата енергийна мрежа

Дължина на инсталираната широколентова (оптичен кабел) мрежа (в км)

Брой на абонатите на Интернет на 1000 жители

Брой на създадените "онлайн" услуги

Брой на новосъздадените фирми, които предлагат услуги, свързани с информационните технологии (on-line, електронна търговия и др.)

Брой изградени обекти на местната и регионална бизнес инфраструктура, които са получили подкрепа, в т.ч. регионални бизнес офиси, изложбени зали, бизнес инкубатори, бизнес центрове, индустриални паркове, производствени зони и др.

Брой на малките и средни предприятия (собственици – мъже / жени), които получават бизнес услуги

Площ на изградените нови бизнес подкрепящи инфраструктурни обекти

Брой на изградени технопаркове и техно-инкубатори

Размер на инвестициите за развитие на технопаркове и техноинкубатори и регионални центрове за изследвания и технологии (% от общите инвестиции)

Брой на пазарно ориентирани изследователски проекти, получили помощ

Брой на фирмите, разположени в технопарковете и техно-инкубаторите

Общ размер на инвестициите, привлечени в технопарковете

% на успешно завършените пазарно ориентирани изследователски проекти

Брой на създадените регионални клъстери и мрежи

Брой на фирмите, участващи в регионални клъстери

Създадени нови местни туристически продукти

Създадени нови фирми в областта на туризма

Предоставена площ в туристически обекти (м2)

Брой на нови маркетингови инициативи / схеми за промоциране на туристическия бизнес

Брой на създадени/подобрени атракции

Дължина на изградена нова/подобрена техническа инфраструктура в подкрепа на местни туристически продукти

Изградени/модернизирани културни обекти (2004 г.=100%)

Брой туристи (2004 г.=100%)

Брой на продадените нощувки годишно във фирмите- (след 1 година)

Среден брой посетители на ден

Брой на служителите, участващи в програмите за обучение (тип, продължителност)

Брой на МСП, получаващи финансова помощ за обучение (мащаб, тип, продължителност)

Брой съвместни проекти между работодатели и студенти

Брой нови учебни програми, ориентирани към регионални и местни пазари на труда

Дял на целевото население, участвало в програмите за обучение

Дял на студентите, включени в стажове, практики и други форми за придобиване на практически опит

Процент на настанените на работно място бенефициенти (%)

Повишаване на квалификацията на целевото население (%)

Брой на компютрите на 100 ученика в училищата

Брой на Интернет места на 100 ученика в училищата

Брой на компютрите на 100 студента във висшите училища

Брой на Интернет места на 100 студенти във висшите училища

Брой обучителни часове, насочени към ИКТ (часове х обучавани)

Брой обучавани ученици и студенти в ИКТ съобразно техния профил

Брой, относителен дял и индекси на изменение на броя на лицата, преминали през обучение за предприемачество, усъвършенстване на притежаваната квалификация, обучение за ключови знания и умения 

Проведени активни мерки на пазара на труда, в т.ч. за групи в неравностойно положение

Брой осигурени места за квалификации на групи в неравностойно положение

Предприети и организирани квалификационни курсове за групи в неравностойно положение

Предоставени консултации и съвети за групи в новоразкрити работни места

Относителен дял на безработните лица, устроени на работа, от общия брой на лицата от групите в неравностойно положение

Подпомогнати проекти за обновяване на градаБрой преминали общински служители в програми за повишаване на квалификацията


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница