Приложения приложение I: Работна група eri за Данни за корабите/корпусите и уникален id, Функционални спецификации за минималните Данни за корабите/корпусите и обслужването им, версия 3 от 26. 04. 2008гстраница1/3
Дата12.04.2017
Размер0.56 Mb.
  1   2   3


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I: Работна група ERI за Данни за корабите/корпусите и уникален ID, Функционални спецификации за минималните Данни за корабите/корпусите и обслужването им, версия 1.3 от 26.04.2008г.

Работната група ERI за Данни за корабите/корпусите и уникален ID е изготвила функционална концепция за Европейската база данни за корабите/корпусите. Европейската база данни за корабите/корпусите (оградена с черен правоъгълник) предоставя услуги за два вида (административни) органи:  • Сертифициращи органи

  • RIS органи и нейните потребители


Функционална концепция на Европейската база данни за корабите/корпусите

Органи ползватели на РИУ/RIS

(RIP, REP, LTR, AIB, CAT, LOP, PAU, EIA)

Сертифициращ орган RIS/РИУ орган

Издирва/ създава плав. съд ∙Известия (допълнителни и ∙Издирва/ създава плав. съд

∙Трансферира плав. съд задължителни части) ∙Актуализира/създава допълнител. части(сертификати)

∙ (Де)активира плав. съд ∙ ∙Издирва/ създава плав. съд ∙Актуализира задълж. части

∙Посочва неточност


Права за достъп
Сертификационни база данни Издава РИУ база данни

Домейн Сертифиц. орган Домейн РИУ орган и 3-ти страниПриложение/II: Подробна функционална и техническа конфигурация на EHDB
Права за достъп за сертифициращите органи (виж Приложение/IV):
Сертифициращите органи имат пълен достъп до данните, които се предоставят от Европейската база данни за корабите/корпусите т.е. от Сертифициращата база данни и базата данни на RIS. Те могат да не препращат тези данни на другите органи.
Права за достъп за органите по RIS (виж Приложение/V) и техните потребителите:
Органите по RIS имат пълен достъп до данните, които се предоставят от Европейската база данни за корабите/корпусите, т.e. от базата данни единствено на RIS. Органите по RIS могат да препращат тези данни само на техните потребители, както е посочено в таблицата, ако правата за достъп и правилата се спазват и е разрешено от националното законодателство. Страните па договора трябва да гарантират спазването на тези права за достъп и правила чрез двустранни споразумения с техните потребители, преди да препратят данните на техните потребители. Техническите решения следва да бъдат проектирани по пропорционален начин, отчитайки необходимостта и значението на достъпа до данни на база на националното законодателство.


Код

Договорени функции

Дефиниция

Към Версия 1.2 с дата от 6.10.2009

TCA

Технически

сертифициращорган

Компетентен орган за издаване на сертификати за Навигация по вътрешните водни пътища на Общността съгласно член 9 на Директива 2006/87/ЕО

RIP

RIS Доставчик

Организация или организационно звено назначено или договорено да оперира RIS-Система и да предоставя RIS-Услуги както е предвидено в Директива 2005/44/EО

REP

Доставчик на услуги по спасяване и при аварии

Орган отговорен за действия по търсене и спасяване и при аварийни ситуации (занимава се с бедствия и се грижи за пострадали хора, животни, товари и плавателни съдове) Забележка: източник на дефиницията: Изследователски проект на ЕС COMPRIS

LTR

LEA за правила за движение

Проследява и наказва/призовки за нарушение на правилата за движение Забележка: източник на дефиницията: Изследователски проект на ЕС COMPRIS

AIB

Орган за разследване на инциденти и произшествия

Независим орган или предприятие отговорно за разследване на случаи или възможни последици от произшествия и инциденти при навигация по вътрешни водни пътища и други видови транспорт (въз основа на Директива 94/56/EО и актуализациите) с цел изработване на препоръки за превенция на подобни произшествия и инциденти в бъдещ. Разследванията не трябва да имат за цел установяване на вина и отговорност за произшествията и инцидентите. Допълнително към изготвяне на отчети по разследванията може да се вмени като задача на този орган, създаване на анонимна статистика за произшествията и инцидентите

CAT

Компетентен орган по управление на трафика

Контролира достъпа до контролната зона, наблюдава движението на определени плавателни съдове и техните товари (целеви групи в тази контролна зона и подпомага доставчиците на услуги при спасителни и аварийни ситуации с подробна информация в случай на катастрофи и бедствия. Тази функция може да включи и пристанищните власти. Забележка: източник на дефиницията: Изследователски проект на ЕС COMPRIS

LOP

Оператор шлюз, мост или VTS

Следи и контролира гладкото и безопасно преминаване около и през шлюзове/мостове/TS зони и отговаря за процеса на управление на трафика при преминаване през шлюзове/мостове

EIA

Орган издаващ ENI

Издава ENI на базата на Регламента за електронно докладване на кораби


Долуцитираните права за достъп и правила се прилагат при Европейската база данни за корабите/корпусите I и II, когато органите по RIS препращат данните на потребителите на органите на RIS:


Роли определени за обмена на Европейски ИРИУ/IRIS данни

Идентифициране при Корабни данни xsd v1.2

РИУ доставчик*)

Спасяване и спешна помощ доставчик

LEA за правила за трафика*)

Разследване на произшеств. и инциденти Орган

Компетентен ортан за управл. на трафика*)

Шлюз, мост и VTS оператор*)

ENI издаващ орган

Ползване за статистически цели от Орган за Техн. Сертиф., Орган по РИУ и Доставчик на РИУ

Уникален Европ. идентиф. номер на. плав. съд (ENI)

Корабни данни HULL.

Плав. съд-идентификация ENIх

2

1

2

1

1

1Публикуване данни на ENI

HULL.Плав. съд-идентификация ENI-данни-публикувани

х

2

1

2

1

1

1

0

Национален номер

HULL.Плав. съд-идентификация. Плав.съд-нац.номер. Идентификация

х

2

1

2

1

1

1

7b

Национален номер вид

HULL.Плав. съд-идентификация. Плав.съд-нац.номер. Вид

x

2

1

2

1

1

1

7

Издаване данни на нац.номер

HULL.Плав. съд-идентификация. Плав.съд-нац.номер. Данни-публикувани

x

2

1

2

1

1

1

7d

Орган издаващ Нац.номер

HULL.Плав. съд-идентификация. Плав.съд-нац.номер. Публикуващ-орган

x

2

1

2

1

1

1

0

Име на плав. съд

HULL.Плав. съд-идентификация. Плав.съд-нац.номер. Плав.съд-име

x

2

1

2

1

1

1

7

Вид на плав.съд

HULL. Плав.съд-конструкция. Плав.съд-категория-TD-06-87

x

2

1

2

1

1

1

7

Вид на плав.съд(UNECE Препоръка 28)

HULL. Плав.съд-конструкция. Плав.съд-транспортен вид-UNECE

x

2

1

2

1

1

1

7

Конструкция на корпуса на плав.съд (Единичен или двоен корпус)

HULL. Плав.съд-конструкция. Плав.съд-корпус-конструкция

x

2

1

2

1

1

1

7

Дължина

HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-дължина-габарит

x

2

1

2

1

1

1

7

Ширина

HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-ширина-габарит

x

2

1

2

1

1

1

7

Дълбочина на газене

HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-газене

x

2

1

2

1

1

1

7

Височина

HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-височина

x

2

1

2

1

1

1

7

Дедуейт

HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-DWT

x

2

1

2

1

1

1

7

Водоизместване

HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-водоизместване

x

2

1

2

1

1

1

0

Бруто тегло

HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-GT

х

2

1

2

1

1

1

7b

IMO номер

HULL. Плав.съд-идентификация. IMO-номер

x

2

1

2

1

1

1

7b

Позивен знак

HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-позивен-знак

x

2

1

2

2

2

1

0
HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-име

HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-адрес

HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-пощенски-код

HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-градх


2


1


2


1


1


1


0

HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-държава

x

2

1

2

2

2

1

7

Данни за оператора

HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-телефон-номер1

x


0


1


2


2


2


1


0

HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-телефон-номер2

HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-телефон-номер3

HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-ел.поща1

HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-ел.поща2

HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-ел.поща3

HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-телефакс-номер


HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-оператор-дата-на- раждане

MMSI цифри

HULL. Плав.съд-оборудване. Плав.съд- MMSI-код

HULL. Плав.съд-оборудване. Плав.съд- MMSI-код -AIS


x

2

1

2

1

1

1

7b


ATIS

HULL. Плав.съд-оборудване. Плав.съд- ATIS-код

x

2

1

2

1

1

1

0


Плав.съд-сертификат. Идентификация

HULL. Плав.съд-сертификати. Плав.съд-сертификат. Идентификация

x

0

1

2

2

2

10

Вид на сертификата

HULL. Плав.съд-сертификати. Плав.съд-сертификат. Вид

x

0

1

2

2

2

1

7

Дата на издаване на сертификата на плав.съд

HULL. Плав.съд-сертификати. Плав.съд-сертификат. Издаване-дата

x

0

1

2

2

2

1

7c

Дата на валидност на сертификата

HULL. Плав.съд-сертификати. Плав.съд-сертификат. Валиден до-дата

x

0

1

2

2

2

1

7c

Орган издал сертификата

HULL. Плав.съд-сертификати. Плав.съд-сертификат. Издаващ-орган

x

0

1

2

2

2

1

7d

Статус на сертификата

HULL. Плав.съд-сертификати. Плав.съд-сертификат. Статус

x

0

1

2

2

2
7

Орган издаващ набора от данни

HULL. издаващ-орган

x

0

1

2

2

2

1

7d

Неактивен

HULL. Неактивен

x

2

1

2

1

1

1

7

Забележка

HULL. Забележка

x

2

1

2

1

1

1

0

0 Роля НЯМА ДОСТЪП до полето с данни

1 Роля има ДОСТЪП до полето с данни

2 Има ДОСТЪП до данни за плавателните съдове участващи в СПЕШНИ (ситуации). Забележка: Тази роля изисква допълнителна система по RIS, за да определи дали е възникнала спешна ситуация на плавателния съд (пр. Система за докладване на кораби, система за прихващане и проследяване на плавателните съдове). В случай, че такава система не е инсталирана, данни могат да се получат от органите по RIS.

7 Роля има ДОСТЪП за статистически цели, пр. Органите по техническо сертифициране, органите по RIS, Доставчици на RIS и националните статистически институти могат да изготвят и публикуват статистически анализи по такъв начин, че справката да не може да се тегли нито от отделни компании, нито от отделни плавателни съдове. Под-категории 7a: анализ на първите 3 цифри само, 7b: анализ, ако полето с данни е в наличност или не, 7c: анализ за годината само, 7d: анализ на държавата само)

x Данни СЪХРАНЯВАНИ но няма права за достъп (пр. доставчик на RIS)Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница