Приложими стандартиДата07.02.2017
Размер262.94 Kb.
Проект 9

Потъващите градове
Продължителност на проекта

Около 10 часаПриложими стандарти


Виж Приложение А - 9 за подробни обяснения на стандартите.
КОО: Обществени науки, гражданско образование и религия

КОО: Природни науки и екология

КОО: Математика, информатика и информационни технологии

КОО: Български език и литература

КОО: Чужди езици
При този проект учениците проучват общите характеристики на четири крайбрежни града, заплашени от потъване или от наводнеие. Учениците сформират екипи за изследване причините за двата природни риска - потъване на земната кора или повишаване на морското равнище, и за намиране на решения как тези градове може да бъдат предпазени от изчезване в океаните, и какво влияние може да имат съответните решения върху бъдещето на населението на градовете и околната среда.

След като приключат проучванията си учениците трябва да изготвят презентация за съответния град и последиците от конкретните решения на проблема.Цели на проекта

При този проект учениците ще:

 1. Проучат и опишат изчезнали поради повишаване на морското равнище селища и цивилизации.

 2. Локализират и проучат съвременни потъващи и застрашени от наводнения градове

 3. Опишат и идентифицират ефектите от повишаване равнището на морската вода върху крайбрежните градове.

 4. Оценят планираните решения за справяне с потъването и наводняването на градовете

 5. Сравнят данните за особеностите при потъването (вкл. причини за потъване, степен на потъване, последици и др.) на 4 големи съвременни крайбрежни града и на някои градове по българското черноморско крайбрежие

 6. Изработят презентация, описваща подробно ефектите от потъването на крайбрежието и от повишаването на морското равнище, както и предложените мерки за справяне с проблема и тяхното бъдещо въздействие върху живота на хората от градовете и върху природата.


Предизвикателства за учениците

Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него (Проект 9 Предизвикателство) се съдържа в приложения CD-ROM.

За целите на този проект вие отблизо ще наблюдавате рисковете за 4 големи съвременни крайбрежни града и на градове по българското черноморско крайбрежие от потъването на земята, върху която са изградени и от повишаване на равнището на морската вода. Вие ще бъдете разделени на групи от по четирима и всяка група ще се занимава с проучване на конкретен град. Вашето предизвикателство е да изпълните следните задачи:


 1. Проучете екокатастрофи в древността предизвикани от повишаване на морското равнище и и довели до потъването на селища и цивилизации.

 2. Идентифицирайте факторите, които предизвикват потъването на градове, разположени на различни континети.

 3. Прегледайте предложения за спасяването на градове от потъване.

 4. Проучете възможните ефекти от тези предложения върху околната среда и населението на конкретно избран от вас град.

 5. Направете презентация чрез Microsoft PowerPoint, в която подробно да опишете вашите открития и препоръки в подкрепа или не на цитираните предложения за справяне със ситуацията.

 6. Сравнете степента на потъване на отделните градове като попълните таблица със сравнителни данни, получени от всички презентации, в Microsoft Excel.

 7. Използвайте данните от тази таблица, за да направите графика или диаграма в Microsoft Excel, отразяваща сравнението в степента на потъване на отделните градове.

След като всички екипи представят презентациите си, класът като цяло може да дискутира предложенията и реши кои градове може да бъдат спасени и кои предложения може да се окажат успешни.

Детайли на проекта

За целите на проекта разделете класа на групи екипи. Проучването на екипите е съсредоточено върху 4-те града: Банког (Тайланд), Ню Орлианс така ли се изписва (САЩ); Венеция (Италия); Шанхай (Китай) и градове по българското черноморско крайбрежие. Проучванията на няколко екипа може да са съсредоточени върху един град, но така разпределете класа, че за всеки град да отговаря поне по един екип.


Във всеки екип учениците имат възможност да изиграят ролите на Историк, Правителствен служител, Загрижен гражданин или Инженер. Така всеки член на екипа има конкретни задължения и отговорности в процеса на проучване, но освен това трябва равностойно да допринесе за изработването на презентацията като краен продукт на проекта.

Като част от заданието учениците трябва да сравнят степента на потъване на града, който проучват, с тази на останалите градове, използвайки таблица. След това изготвят графика на степените, за да илюстрират съотношението им при четирите града. Освен това, в края на проекта, учениците обсъждат и затрудненията на другите градове. Тогава целият клас се включва в обща дискусия за обстоятелствата и предложенията, направени от всеки екип чрез презентациите, и решава кои от тях е най-вероятно да спасят градовете.Умения, които учениците трябва да притежават

Интернет


 • Умения са сърфиране и за оценка на качествата на използваните сайтове

 • Работа с графики – функциите Copy и Paste

Microsoft Word

 • Отваряне на документ

 • Запазване на документ

 • Отпечатване на документ

 • Оформяне на текст в колони

 • Вмъкване на графики

 • По избор: използване на шаблони, форматиране на изображения

Microsoft Excel


 • Въвеждане на данни

 • Създаване на графика

 • Пренасяне на графика в Microsoft Word

Microsoft PowerPoint


 • Отваряне на презентация

 • Запазване на презентация

 • Създаване на презентация

 • Отпечатване на слайдове

 • Въвеждане на текст и графики

 • По избор: Добавяне на връзки и звукови ефекти

Други умения

 • извличане на информация от речници и енциклопедии

 • ползване на каталог

 • съставяне на библиографска справка

 • водене и организиране на записки

 • съставяне на конспект

 • формулиране на показатели за сравнение

 • създаване на писмен текст

 • задаване на въпроси и даване на отговори по поставена тема

 • използване на специфични научни термини

 • редактиране на текст

 • участие в дискусия с придържане към тема

 • проявяване на толерантност при оспорване на мнение

 • планиране и структуриране на текст съобразно темата

 • изпълнение на социални роли в конкретни образователни ситуации

Технологични изисквания за класната стая

• Достъп до Интернет

• Microsoft Word

• Microsoft Excel

• Microsoft PowerPoint

Материали за инструкторите/преподавателите


 • Копия от Предизвикателство за всеки ученик – на приложения CD-ROM (Проект 9 Предизвикателства)

 • Копия от груповите карти – на приложения CD-ROM (Проект 9 Карти)

 • Копия от browser - на приложения CD-ROM (Проект 9 Browser)

 • Копия от Ръководството за провеждане на изследвания – на приложения CD-ROM (Проект 9 Изследвания)

 • Копия от шаблона на сравнителната таблица на Excel за тенденциите на потъване на градовете – на приложения CD-ROM (Проект 9 Шаблон)

 • Рубрика PowerPoint (Проект 9 Рубрика 1)

 • Рубрика Excel-графика (Проект 9 Рубрика 2)Препоръчителни Web сайтове

Списъкът включва много сайтове, съдържащи информация и статистически данни за градовете – обект на проучване. Осигурете на учениците си списък със сайтовете или ги отбележете, използвайки опцията Favorites на Internet Explorer.


Web сайтове на български езикhttp://www.varna-bg.com/museums/archaeology/reference_library/potbibel.htm

На този адрес ще получите богата информация за намерените от археолози доказателства за потоп, с който се свързва края на Варненската цивилизация. Препоръчайте сайта и споменатата в него литература на групата, която ще направи изследването от позицията на историк


http://www.spaceguide.hit.bg/Wallk_continents.htm

Сайтът съдържа информация за движението на литосферните плочи и потъването на земната кора.


http://www.segabg.com/08102003/p0080003.asp?work=print

Сайтът съдържа информация за причините, поради които Шанхай потъва с 1,5 см годишно.Web- сайтове на руски езикhttp://mynews-in.net/news/politics/2004/11/01/377360.html

Сайтът съдържа информация за потъването на Венеция и за последиците от големите наводнения.


http://www.rol.ru/news/hobby/travel/03/09/15_006.htm

Сайтът съдържа прогнозата на фонд "Венеция в опасност", според която през 2010 година Венеция напълно ще потъне.


http://mignews.com.ua/disasters/world/138305.html

Сайтът съдържа информация за плана на италианското правителство за защита на Венеция от приливите чрез изграждане на диги във венецианската лагуна.


http://news.ng.ru/2004/11/01/1099303245.html

Сайтът съдържа информация за възможността Венеция да има участта на легендарната Атлантида – да потъне във водите на Адриатически море.


http://utravel.ru/tourist/country/asia/thailand/bankok.php

Сайтът съдържа информация за построения на водата град Банкок, известен като “Градът на ангелите” или “Венеция на Изтока”


http://www.livenews.ru/read/1128

Сайтът съдържа информация за разработването на нови правила, ограничаващи строителството на небостъргачи в Шанхай, поради повишения риск от потъването на града.


http://rew.ru/x-files/0068.htm

Сайтът съдържа информация за строежите - над 3000 сгради, които са една от причините за потъването на града с 1,5 см годишно.

Web сайтове на английски език


http://www.brainpop.com

Използвайте дадените филми като увод към темите за глобалното затопляне и опасността от потъване.http://encarta.msn.com/artcenter_tree/browse.html

Сайтът е богат на историческа информация за всеки от четирите града, които учениците проучват в този проект.http://www.infoplease.com/index.html

Атласът и алманахът The Info Please съдържат карти на държавите, където се намират проучваните градове, както и точното местоположение на последните (географска ширина и дължина).http://www.madere.com/history.html

Използвайте сайта като източник на допълнителна информация за Ню Орлианс.http://www.colorado.edu/hazards/o/maro02/maro02e.htm

Тук са обяснени проблемите, пред които е изправен Ню Орлианс.http://www.sciencentral.com

Сайтът дава обяснение на фактора урагани за потъването на Ню Орлианс.http://www.americaswetland.com/

Тук са описани усилията на щата Луизиана за спасяването на земите около Ню Орлианс, които по същество представляват защита на града от урагани и нахлуването им в Мексиканския залив.http://www.coast2050.gov/

Този сайт дава информация за възстановяването на земите южно от Ню Орлианс. Поставено е ударение върху стратегиите R2-16, R2-17 и R2-22.http://www.mvn.usace.army.mil/pao/response/HURPROJ.asp?prj=lkpon1

Сайтът на Инженерния корпус на армията на САЩ предоставя информация за проектите за изграждане на диги и отклонителни отводняващи системи за Ню Орлианс.http://www.savevenice.org/vod1.html

Сайтът Спасете Венеция е източник на допълнителна историческа информация за града.http://www.architectureweek.com/2001/0815/building_1-1.html

Статията представлява задълбочен поглед върху проблема за потъването на Венеция.http://www.pbs.org/wgbh/nova/venice/

Сайтът PBS осигурява връзка към програмата за спасяване на Венеция - Nova.http://www.enn.com/news/2003-04-11/s_3519.asp

Статията предоставя допълнително описание на предложените решения за спасяването на Венеция и отбелязва скептицизма на специалистите по околната среда относно успеха им.http://www.rrcap.unep.org/reports/soe/bangkok_land.pdf

Данни за степента на потъване на Банког.http://tetide.geo.uniroma1.it/sciterra/sezioni/doglioni/Publ_download/Venice.pdf

Данни за степента на потъване на Венеция.http://www.china.org.cn/english/2003/Nov/80399.htm

Описани са проблемите пред жителите на Шанхай, възможните им решения и изводите от тях.http://enr.construction.com/news/buildings/arc

Този сайт е допълнителен източник за проучване на ефектите от потъването на градовете.http://www.ecologyasia.com/NewsArchives/jun2003/bangkokpost_030606_1.htm

Решение за проблема с потъването на Банког.http://whyfiles.org/107flood/5.html

Тук има информация за следствията от дигите и отводнителните канали.Допълнителни материали и източници

За учениците

 1. Българският черноморски бряг по данни от средновековни карти. Преслав И. Пеев, Веселин Д. Пейчев Трудове на Института по океанология

Том 3 Варна, 2001

 1. Енциклопедичен речник по океанология. 1992, ГАЛАКТИКА, Варна

 2. Загадка геотектоники от В.П.Гаврилов, МОСКВА, 1988

За учителите

 • Да запазим великите градове на света: Разрушение и възстановяване на исторически метрополии от Антъни Макс Тънг, Три Ривърз Прес, 2002

 • Венеция срещу морето: Един обсаден град от Джон Киихи, Томас Дюн Букс, 2002.

 • Промяната на времето: Хора, Време и Науката за времето от Уилям K. Стивънс, Делта, 2001.

Етапи на работа

Подготовката се осъществява в сътрудничество между учители по: инфоматика и ИТ, история, география. Ръководител е учителят по география

1. Преди да започнете урока поставете постери на градовете (Шанхай, Банког, Ню Орлианс, Венеция и на градове по българското черноморско крайбрежие) в класната стая.

2. Попитайте учениците за общото между тях. Дискутирайте.

3. Представете предизвикателството чрез видео-клип от NOVA News Minute, намиращ се на http://www.pbs.org/wgbh/nova/venice/ (продължителността на клипа е 1 минута и 34 секунди).

4. Обяснете значението на термина “пропадане/потъване” на класа. Използвайте някои просто обяснение като “постепенно хлътване или потъване на част от сушата” като начало на дискусията, а след това накарайте учениците да помислят за причините за това хлътване или потъване.

5. Попитайте учениците дали са запознати с ефектите от глобалното затопляне и потъване. Може да намерите повече информация за глобалното затопляне в Проект 8.

6. Нека целият клас наблюдава филм за глобалното затопляне на www.brainpop.com. Напомнете на учениците значението на термина потъване и след това обсъдете ефектите от двете явления върху крайбрежните градове.

7. Осигурете на всеки ученик всяка група копие от Предизвикателствата (дадени по-горе, както и на приложения CD-ROM).

8. Обяснете на учениците, че те ще проучват настоящите проблеми на определените градове, предложенията за тяхното решаване, както и отражението, което тези предложения биха имали върху бъдещето на гражданите и околната среда.

9. Разпределете учениците на групи от по четирима. Нека отделните групи изберат града, който искат да проучват, но се уверете, че всеки един град е бил избран. Използвайте картите (Проект 9 Карти – на приложения CD-ROM) като помощ за учениците при избора им на роли:

• Историк, който ще проучи и опише изчезнали поради повишаване на морското равнище селища и цивилизации нключително и в България и .кога са основани градовете, мястото им в световната историяи важната демографска информация.

• Правителствен представител, който ще бъде отговорен за проучване географията и икономиката на града, както и дилемата, пред която е изправен при повишаване нивото нарастване равнището на морската вода и потъването на замята.

• Загрижен гражданин, който ще докладва за дългосрочните последици от проектите за намаляване на риска спиране от потъването или наводняването на града върху околната среда, културата и социалната обстановка.

• Инженер, който ще представи (начертае) |местоположението на града (географската му дължина и ширина).и възможни решенията на проблема в съответствие с особеностите на местоположението и начертае местоположението на града (географската му дължина и ширина). 1. Раздайте копия от Ръководството за провеждане на проучвания (Проект 9 Проучвания – на наличния CD-ROM) на всяка група. Ръководството съдържа въпроси към всеки член на екипа.

 2. Нека учениците прегледат поставените въпроси и помислете за допълнителна информация, която могат да открият във връзка с отговорностите на тяхната роля. Може да си водите записки на Word по време на този етап, след което да отпечатате файла и да раздадете копия от него на учениците си, което ще им помогне при извършване на проучванията им.

12. Раздайте на всяка група копия от browser (Проект 9 Browser) и направлявайте членовете на всеки екип при индивидуалните им проучвания. По този начин учениците може да открият информацията, нужна им за конкретни отговори на поставените в Ръководството въпроси. При възможност им осигурете електронно копие на browser, за да улесните достъпът им до посочените Интернет връзки.

13. След като отговорят на поставените въпроси, съберете отговорите им за оценка.

14. Раздайте отново Ръководствата на екипите и нека направят PowerPoint презентация за това, което са научили. Всеки член на екипа може да направи слайдове по въпросите, за които той е отговорен. От индивидуалните файлове може да бъде създаден един общ, и тогава учениците могат да пристъпят към създаване на начален и краен слайд на общата им презентация. Напомнете на учениците ясно да идентифицират в презентациите си града, за който са правили проучване.

15. Дайте време на учениците да подготвят и репетират представянето си. Може да им предоставите информация от Рубриката PowerPoint (Проект 9 Рубрика 1) за да им помогнете за ефективно създаване и представяне на презентацията.

16. Раздайте повече копия от Ръководството на класа. Всеки ученик трябва да има налично копие за всяка отделна презентация на своя екип.

17. Нека всяка група представи своята PowerPoint презентация. В това време останалите ученици трябва да си водят записки по презентацията.

18. Инструктирайте учениците да отворят таблицата-шаблон в Excel (Проект 9 Шаблон). Това могат да направят индивидуално или по групи, в зависимост от наличните компютри.

19. Докато наблюдават дадена презентация, използвайки напътствията на Ръководството, нека учениците си водят записки за степента на потъване на отделните градове.

20. Когато направят това нека се обърнат за помощ към Chart Wizard, за да направят сравнителна графика на степените на потъване на четирите града.

21. Като край на урока нека учениците идентифицират представените предложения за решение на проблема. Водете си записки и накарайте учениците да цитират негативите и позитивите на всяко конкретно предложение. Учениците могат да се обърнат за помощ към Ръководството и информацията, получена от презентациите на другите.

22. Като цяло може да изискате от класа да постигне консенсус за най-ефективното решение за

всеки отделен град.Оценяване

• Оценете индивидуалния принос на всеки като проследите завършените проучвания.

• Използвайте Рубриката PowerPoint (Проект 9 Рубрика 1) за оценка на подготвената презентация.

• Използвайте Рубриката Excel (Проект 9 Рубрика 2) за оценка на изготвените графики въз основа на получените от проучването данни.Допълнителни дейности

За да разширите обсега на урока нека учениците проучат и проблемите с потъването на град Мексико. Накарайте класа да открие защо потъването може да се окаже проблем за този град във вътрешността.

Освен това учениците могат да проучат и потъналите египетски градове, ползвайки информация от http://scicom.ucsc.edu/SciNotes/0101/egypt.html. Сравнете съдбата им с това, което може да се случи на съвременните градове, проучвани в проекта.

Прочетете статията “Случаят с изчезналите острови” на http://news.nationalgeographic.com/news/2000/04/0428_islands.htmlи потърсете информация за други изчезващи острови. Какво ги кара да “изчезват”?Стратегии за подкрепа

Структурирайте групите така, че учениците, които имат нужда от повече подкрепа в работата си да са в екип с тези, които са по-самостоятелни. Определете вие ролите, а не оставяйте този избор на учениците. Може да е необходимо при проучванията да подпомогнете учениците си да открият необходимите факти и да правят заключения и тълкувания. Може да предоставяте списъка от препоръчителни сайтове на порции на учениците, които имат нужда от повече време за изпълнение на поставените задачи.

За учениците, които имат затруднения с концентрацията или поведението си, осигурете алтернативна работна обстановка – библиотека, тихо кътче от класната стая или им позволете да използват слушалки.

За ученици с увредено зрение може да уголемите шрифта на материалите, да им позволите употреба на по-голям шрифт и да ги поставите в групи с други ученици без такива проблеми. За ученици със слухови проблеми може да осигурите групирането им с такива без подобни проблеми, за да може всички да разбират упътванията ви. Нека тези упътвания бъдат както писмени така и устни, придружени с визуални примери.


Допълнителни насоки

Основна част от проекта се осъществява по учебния предмет “География и икономика” – 9. клас в теми “Глобални проблеми” от Ядро №1 “Природна структура и ресурси на Земята” и “Урбанизация” от Ядро №2 “География на населенията и селищата”. Проектът може да се реализира поне в два варианта в зависимост от собствения учебен план на училището - СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия и/или техикум :

I. Самостоятелно в 10 часа (урока) с проектно базирано обучение, когато география се изучава от 3-до 5-часа седмично в задължителната подготовка (ЗП) и в профилираната подготовка (ПП).

II. Фрагментарно в 10 часа (урока) - съпътстващо в макроструктурата на уроците по география, когато география се изучава с 1,5 часа седмично в ЗП.Потъващите градове

Предизвикателства за учениците

За целите на този проект вие от близо ще наблюдавате рисковете за 4 крайбрежни града от потъването на земята, върху която са изградени и от увеличаване равнището на морската вода. Вие ще бъдете разделени на групи от по четирима и всяка група ще се занимава с проучване на конкретен град. Вашето предизвикателство е да изпълните следните задачи: 1. Идентифицирате факторите, допринасящи за потъването на града.

 2. Прегледате предложенията за спасяването на града от потъване.

 3. Проучите възможните ефекти от тези предложения върху околната среда и населението на града.

 4. Направите презентация чрез Microsoft PowerPoint, в която подробно да опишете вашите открития и препоръки в подкрепа или не на цитираните предложения за справяне със ситуацията.

 5. Сравните степента на потъване на отделните градове като попълните таблица със сравнителни данни, получени от всички презентации, в Microsoft Excel.

 6. Използвате данните от тази таблица за да направите графика или диаграма в Microsoft Excel, ясно отразяваща сравнението в степента на потъване на отделните градове.

След като всички екипи представят презентациите си, класът като цяло може да дискутира предложенията и реши кои градове може да бъдат спасени и кои предложения може да се окажат успешни.

ПРОЕКТ 9

Потъващите градове

PowerPoint Рубрика

Категория

4

3

2

1

Съдържание

Темата е разра-ботена задъл-бочено, включе-ни са много примери. Позна-ването на мате-риала е отлично.

Съдържа основните акценти от темата. Добро познаване на материала.

Съдържа основните акценти от темата., но има една или две фактологични грешки.

Съдържанието е минимално ИЛИ са допуснати няколко фактологични грешки

Организация

Съдържанието е добре организи-рано, използвани са заглавия и номерация.

Използвани са заглавия и номе-рация, но в орга-низацията на текста като цяло са допуснати пропуски.

Съдържанието е логически организирано в по-голямата част от текста.

Текстът няма ясна и логическа постройка, само изложение на факти.

Презентация

Добре подготвена и репетирана презентация, ясна дикция, която завладява вниманието на аудиторията.

Сравнително добре подготвена презентация, която завладява вниманието на аудиторията през повечето време.

Представянето не е гладко, но предизвиква интереса на аудиторията през повечето време.

Представянето не е гладко, аудиторията често губи интерес

Източници

Събрана е информация за всички графики, факти и цитати. Всичко е документирано в желания формат.

Събрана е информация за всички графики, факти и цитати. Повечето документи са представени в желания формат.

Събрана е информация за всички графики, факти и цитати, но не е документирана в желания формат.

Малка или никаква информация за източниците не е събрана и представена.

Техника

Без правописни и граматически грешки.

Три или по-малко грамати-чески и/или правописни решки.

Четири граматически и/или правописни грешки.

Повече от

четири граматически и/или право-писни грешки.
ПРОЕКТ 9

Потъващите градове

EXCEL Рубрика


Категория

4

3

2

1

Таблично представени данни

Данните в таблицата са добре организирани, прецизни и лесно се разчитат

Инфоррмацията е организирана, прецизна и лесно се разчита

Данните са прецизни и лесно се разчитат

Данните не са прецизни и са неразгадаеми

Заглавие

Заглавието е ясно свързано с обозначения проблем. Поставено е над графиката.

Заглавието е ясно свързано с обозначения проблем. Не е поставено е над графиката

Заглавието е поставено е над графиката, но не е ясно свързано с обозначения проблем.

Няма заглавие.

Обозначаване на оста Х

Оста Х е ясно обозначена и разграфена

Оста Х е ясно разграфена

Оста Х е обозначена

Оста Х не е обозначена

Обозначаване на оста У

Оста У е ясно обозначени и разграфена

Оста У е ясно разграфена

Оста У е обозначена

Оста У не е обозначена

Секции

Всички секции са описани с подходяща големина

Повечето секции са описани и са с подходяща големина

Всички секции са описани, но не са с подходяща големина

Секциите на са нито описане нито са с подходяща големина


ПРОЕКТ 9

Потъващите градове

Ръководство за провеждане на проучвания

Записки на историка

Град: __________________________

Като историк, ваша е отговорността за откриване на следната информация, необходима за презентацията на екипа:

1. Датата на създаването на града и имената на неговите създатели. Посочете също датите и подробностите около други важни събития в историята на града.

2. Значението на града като национално и международно пристанище.


 1. Демографски данни за града. Например, какво е настоящото население на града, културен облик, говорими езици, първостепенна индустрия и др.?

Записки на Правителствения представител

Град: __________________________

Като представител на властта ваша е отговорността да проучите следните елементи за екипната презентация:


 1. Описание на географията на града, включително местоположението му, какви са природногеографските му характеристики – особености на релефа, климата, водите. 1. Проучете икономиката на града, например, коя е водещата стопанска дейност в настоящия момент - туризъм, международната търговия, производството на енергия или др. и какви са перспективите за развитие? 1. Обяснете проблемите на града. Как повишаването нивото на океана или потъването на крайбрежната ивица засягат града?

Записки на загрижения гражданин

Град: __________________________

Като загрижен гражданин ваша е отговорността да проучите следната информация, която ще послужи за екипната презентация:

1. Икономическата стойност на предложените решения, от гледна точка на заплащането им.

2. Влиянието на предложените решения върху околната среда.
 1. Влиянието на предложените решения върху обществото и културното му наследство.


Записки на градския инженер

Град: __________________________

Като градски инженер ваша е отговорността да проучите следните елементи за екипната презентация:

1. Местоположението на града (абсолютно местоположение - географски координати – ширина и дължина; относително местоположение – положение: спрямо геоложки и геоморфоложко структури, спрямо особености на климата и водите, които са фактори за потъването на градовете).

2. Степента на пропадане/потъване на града.

3. Видовете проекти, обмислени или приложени, за спасяването на града.

4. Описание на всеки проект и предполагаемата му стойност.


Потъващите градове

Групови карти
Отпечатайте този файл. Изрежете отделните карти и ги раздайте на всеки член от даден екип. Попълнете таблицата с различни цветове, използвайки следните опции на Microsoft Word: Table Properties, Borders и Shading. Отпечатайте отново картите и ги разпределете между членовете на друг екип. Повторете тези стъпки за всеки екип.


Историк
Описание на длъжността: Да проучи кога е създаден града, мястото му в света, както и да проследи важната демографска информация.

Правителствен служител
Описание на длъжността: Отговорен за проучване географията на града, неговата икономика и дилемите, пред които е изправен.

Загрижен гражданин
Описание на длъжността: Докладва за дългосрочното влияние на проектите върху околната среда, културата и социалния климат на града.

Инженер
Описание на длъжността: Да опише предложените решения и глобалното местоположение на градa (абсолютно и относително местоположение)

Потъващите градове

Browser

За да достигнете информацията, която ви интересува за конкретния град по дадения проект, кликнете върху дадените под имената на градовете линкове.Bangkok, Thailand

History, Maps, and Global Address

Predicament, Subsidence Rate

Proposed Solutions

Economic and Environmental Impact, The Why Files
New Orleans, United States

History, Maps, and Global Address, Additional Resource

Predicament and Subsidence Rate, The Hurricane Factor

Proposed Solutions, Additional Resource

Economic and Environmental Impact, The Why Files
Shanghai, China

History, Maps, and Global Address

Predicament, Subsidence Rate and Results of Sinking, Additional Resource

Proposed Solution, Additional Resource

Economic and Environmental Impact, Additional Resource, The Why Files
Venice, Italy

History, Maps, and Global Address, Additional Resource

Predicament, Subsidence Rate

Proposed Solution

Economic and Environmental Impact, Additional Resource, The Why Files,

Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето 9 -


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница