Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовкаДата17.10.2018
Размер195.4 Kb.
ПРИМЕРЕН ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 8. КЛАС, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Годишен хорариум: 68 часа (34 учебни седмици по 2 часа седмично)

От тях за:  • нови знания (НЗ) 51 часа

  • лабораторно упражнение (ЛУ) 1 час

  • практическа работа (ПР) 3 часа

  • обобщение (О) 2 часа

  • проверка и контрол (ПК) 4 часа

  • екскурзия (Е) 1 час

  • преговор (Прег) 6 часа


ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Теми и урочни единици

Вид на уро-ка

Срок

Бройчасо-ве

Цели на обучението, възпитанието и развитието

Всеки ученик трябва да знае и може:

Забележка
Начален преговор

Прег

15.09-21.09

23.09-29.093


Тест за входно равнище

ПК

23.09-29.09

1


ТИП ХОРДОВИ ЖИВОТНИ
1.

Биоразнообразието на планетата Земя

НЗ

30.09-06.10

1

Дефинира биоразнообразие и осъществява причинно следствени връзки.
2.

Тип Хордови


НЗ

30.09-06.10

1

Дефинира хордови и разпознава представители от тип Хордов тип Хордови по съществени белези.
3.

Обща характеристика на надклас Риби

НЗ

07.10-13.10


1

Дефинира надклас Риби. Дефинира клас Хрущялни и клас Костни риби и ги сравнява по съществени белези.
4.

Многообразие на рибите


НЗ

07.10-13.10

1

Разпознава по съществени белези представители на надклас Риби и илюстрира с примери.
5.


Обща характеристика на клас Земноводни

НЗ

14.10-20.10


1

Дефинира клас Земноводни. Сравнява клас Земноводни и надклас Риби по съществени белези.
6.


Многообразие на земноводните

НЗ

14.10-20.10

1

Разпознава по съществени белези представители на клас Земноводни и илюстрира с примери.
7.

Обща характеристика на клас Влечуги

НЗ

21.10-27.10

1

Дефинира клас Влечуги. Сравнява клас Влечуги и клас Земноводни по съществени белези.
8.

Многообразие на влечугите

НЗ

21.10-27.10

1

Разпознава по съществени белези представители на клас Земноводни и илюстрира с примери.
9.

Обща характеристика на клас Птици

НЗ

28.10-08.11

1

Дефинира клас Птици. Сравнява клас Птици и клас Влечуги по съществени белези.
10.

Многообразие на птиците


НЗ

28.10-08.11

1

Разпознава по съществени белези представители на клас Птици и илюстрира с примери.
11.

Обща характеристика на клас Бозайници

НЗ

09.11-15.11


1

Дефинира клас Бозайници. Сравнява клас Бозайници с останалите класове от Хордови по съществени белези.
12.

Многообразие на бозайниците. Подклас Първични и подклас Низши бозайници

НЗ

09.11-15.11


1

Разпознава по съществени белези представители на подкласове Първични и Низши бозайници и илюстрира с примери.
13.

Многообразие на бозайниците. Подклас Висши бозайници

НЗ

16.11-22.11

1

Разпознава по съществени белези представители на подклас Висши бозайници и илюстрира с примери.Биоразнообразие на гръбначните животни в родния край

Е

16.11-22.11

1

Разпознава по съществени морфологични белези представители на тип Хордови и аргументира ролята на човека за опазване на биоразнообразието.*Хордови животни

О

23.11-29.11

1


*Какво научих за хордовите животни

ПК

23.11-29.11

1

Осъществява трансфер на знания в нова ситуация.ЧОВЕКЪТ – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КЛАС БОЗАЙНИЦИ
14.

Човекът – биологично и социално същество


НЗ

30.11-06.12


1

Определя в еволюционен аспект мястото на човека в клас Бозайници. Изброява признаци, отнасящи човека към клас Бозайници.
15.


Човешкото тяло – структурни равнища на организация

НЗ

30.11-06.12


1

Назовава и подрежда в необходимата последователност равнищата на организация в човешкия организъм и обосновава връзките между тях.
16.

Клетъчен строеж на човешкия организъм

НЗ

07.12-13.12

1

Дефинира отделните равнища и ги разпознава на структурна и функционална основа.
17.

Тъкани

НЗ

07.12-13.12

118.

Кожа

НЗ

14.12-20.12


1

Дефинира кожа, описва устройството и функциите на кожата. Оценява необходимостта от прилагане на хигиенни правила.Опорно-двигателна система
19.

Кости

НЗ

14.12-20.12

1

Дефинира опорно-двигателна система, описва устройството и функциите на костите и мускулите. Описва и изброява заболявания и увреждания на опорно-двигателната система.

Оценява необходимостта от прилагане на хигиенни правила.
20.

Скелет

НЗ

21.12-06.01

1
21.

Скелетни мускули


НЗ

21.12-06.01

1
22.

Здравни познания и хигиена на опорно-двигателната система

НЗ

09.01-13.01


1* Оказване на долекарска помощ (кожа и опорно-двигателна система)

ПР

09.01-13.01


1

Оценява значението на знанията за първа помощ при критични ситуации и прилага правила за оказване на първа помощ.Сърдечно-съдова система
23.

Вътрешна течна среда на организма

НЗ

16.01-20.01

1

Дефинира сърдечно-съдова система. Описва устройството и функциите на органите на ССС, заболявания и увреждания на сърцето и на органите на ССС. Оценява рискови ситуации.
24.

Кръв

НЗ

16.01-20.01

1
25.

Сърце и кръвоносни съдове

НЗ

23.01-27.01

1
26.

Сърдечна дейност

НЗ

23.01-27.01

1
27.

Здравни познания и хигиена на сърдечно-съдовата система

НЗ

30.01-03.02


1*Оказване на долекарска помощ (сърдечно-съдова система)

ПР

30.01-03.02


1

Оценява значението на знанията за първа помощ при критични ситуации и прилага правила за оказване на първа помощ.Храносмилателна система
28.

Храна, хранене и храносмилане


НЗ

09.02-15.02


1Дефинира храносмилателна система. Описва устройството и функциите на органите на храносмилателната система. Изброява и описва заболявания и увреждания на органите на храносмилателната система.

Оценява вредното влияние на злоупотребата с храни, алкохол и лекарствени средства.
29.

Устройство и функции на устната кухина и стомаха

НЗ

09.02-15.02

1
30.

Устройство и функции на червата

НЗ

16.02-22.02

1
31.

Здравни познания и хигиена на храносмилателната система

НЗ

16.02-22.02

1Отделителна система
32.

Устройство и функции на отделителната система


НЗ

23.02-01.03


1

Дефинира отделителна система. Описва устройството и функциите на органите на отделителната система. Изброява и описва заболявания и увреждания на органите на отделителната система.Дихателна система
33.

Устройство и функции на дихателните органи

НЗ

23.02-01.03


1

Дефинира дихателна система. Описва устройството и функциите на органите на дихателната система. Изброява и описва заболявания и увреждания на органите на дихателната система. Оценява вредното влияние на замърсения въздух, тютюнопушенето и упойващите вещества върху здравословното състояние.
34.

Дихателни движения и газова обмяна


НЗ

02.03-09.03


1
35.

Здравни познания и хигиена на дихателната система

НЗ

02.03-09.03


1* Оказване на долекарска помощ (дихателна система)


ПР

10.03-16.03


1

Оценява значението на знанията за първа помощ при критични ситуации и прилага правила за оказване на първа помощ.Полова система
36.

Устройство и функции на мъжката полова система


НЗ

10.03-16.03


1

Дефинира полова система. Описва устройството и функциите на органите от половата система. Определя общото и различното между половите системи при мъжа и жената. Назовава и посочва върху изображение основните етапи от ембрионалното развитие. Изброява и описва заболявания, предавани по полов път, и увреждания на органите на половата система. Оценява опасността от ранни сексуални контакти. Аргументира необходимостта от използването на контрацептиви.
37.

Устройство и функции на женската полова система

НЗ

17.03-23.03

1
38.

Оплождане и вътреутробно развитие

НЗ

17.03-23.03

1
39.

Здравни познания за половата система


НЗ

24.03-30.03


1
40.

Хигиена на половата система

НЗ

24.03-30.03

1Нервна система
41.

Общи данни за устройството и функциите на нервната система

НЗ

31.03-06.04


1

Дефинира нервна система. Описва устройството и функциите на органите на нервната система. Представя чрез описание или схема рефлексна дъга. Оценява ролята на нервната система за функционирането на цялостния организъм. Изброява и описва заболявания и увреждания на нервната система. Оценява вредното влияние на злоупотребата с алкохол, наркотици и лекарствени средства.
42.

Гръбначен мозък

НЗ

31.03-06.04

1
43.

Главен мозък

НЗ

07.04-21.04

1
44.

Здравни познания и хигиена на нервната система

НЗ

07.04-21.04

1Сетивни системи
45.

Зрителна сетивна система

НЗ

24.04-28.04

1

Дефинира сетивна система. Описва устройството и функциите на отделните сетивни системи. Изброява и описва заболявания и увреждания на сетивните системи. Оценява ролята на сетивните системи за цялостното развитие на организма.Зрителна сетивна система

ЛУ

24.04-28.04

1
46.

Система за общата сетивност, вкусова и обонятелна сетивна система

НЗ

02.05-08.05


1
47.

Слухова сетивна система. Сетивни системи за равновесие и движение

НЗ

02.05-08.05


1Ендокринна система48.


Хипофиза и щитовидна жлезаНЗ

09.05-15.05


1

Дефинира ендокринна система. Описва устройството и функциите на жлезите с вътрешна секреция. Изброява и описва заболявания в резултат от хипо- или хиперфункция на отделните жлези. Оценява ролята на ендокринната система за регулацията на процесите в човешкото тяло.
49.

Околощитовидни, надбъбречни, задстомашна и полови жлези

НЗ

09.05-15.05


1*Анатомия, физиология и

хигиена на човекаО

16.05-26.05

1


*Какво научих за човека като представител на клас Бозайници

ПК

16.05-26.05


1


ОРГАНИЗМИТЕ И СРЕДАТА
50.

Единство на организмите и средатаНЗ

29.05-02.06


1

Обяснява и илюстрира с примери участието на организмите в кръговрата на веществата в природата. Определя човека като резултат от еволюцията на организмите. Илюстрира с примери отрицателни последствия върху природата от неразумна човешка дейност. Аргументира ролята на

човека за опазване на биоразнообразието.


51.

Човекът – част от организмовия свят

НЗ

29.05-02.06

1


Годишен преговор

Прег

03.06-09.06

3


Тест за изходно равнище

ПК

12.06-15.06

1


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница