Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 годинаДата13.01.2018
Размер165.41 Kb.
ПРИМЕРЕН ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 8. КЛАС, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА
Годишен хорариум: 68 часа (34 учебни седмици по 2 часа седмично)

От тях за:  • нови знания (НЗ) 51 часа

  • лабораторно упражнение (ЛУ) 1 час

  • практическа работа (ПР) 3 часа

  • обобщение (О) 2 часа

  • проверка и контрол (ПК) 4 часа

  • екскурзия (Е) 1 час

  • резерв 6 часа


ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


N

Теми и урочни единици

Форми на орга-

низация

Срок


Цели на обучението, възпитанието и развитието

Всеки ученик трябва да знае и можe да:

Забележка
  • Тест за входно равнище

ПК

IX


ТИП ХОРДОВИ ЖИВОТНИ

1.

Биоразнообразието на планетата Земя

НЗ

IX

Дефинира биоразнообразие и осъществява причинно следствени връзки.
2.

Тип Хордови


НЗ

IX

Дефинира хордови и разпознава представители от тип Хордов тип Хордови по съществени белези.
3.

Обща характеристика на надклас Риби

НЗ

IX

Дефинира надклас Риби. Дефинира клас Хрущялни и клас Костни риби и ги сравнява по съществени белези.
4.

Многообразие на рибите


НЗ

X

Разпознава по съществени белези представители на надклас Риби и илюстрира с примери.
5.


Обща характеристика на клас Земноводни

НЗ

X

Дефинира клас Земноводни. Сравнява клас Земноводни и надклас Риби по съществени белези.
6.


Многообразие на земноводните

НЗ

X

Разпознава по съществени белези представители на клас Земноводни и илюстрира с примери.
7.

Обща характеристика на клас Влечуги

НЗ

X

Дефинира клас Влечуги. Сравнява клас Влечуги и клас Земноводни по съществени белези.
8.

Многообразие на влечугите

НЗ

X

Разпознава по съществени белези представители на клас Земноводни и илюстрира с примери.
9.

Обща характеристика на клас Птици

НЗ

X

Дефинира клас Птици. Сравнява клас Птици и клас Влечуги по съществени белези.
10.

Многообразие на птиците


НЗ

X

Разпознава по съществени белези представители на клас Птици и илюстрира с примери.
11.

Обща характеристика на клас Бозайници

НЗ

X

Дефинира клас Бозайници. Сравнява клас Бозайници с останалите класове от Хордови по съществени белези.
12.

Многообразие на бозайниците. Подклас Първични и подклас Низши бозайници

НЗ

XI

Разпознава по съществени белези представители на подкласове Първични и Низши бозайници и илюстрира с примери.
13.

Многообразие на бозайниците. Подклас Висши бозайници

НЗ

XI

Разпознава по съществени белези представители на подклас Висши бозайници и илюстрира с примери.  • Биоразнообразие на гръбначните животни в родния край

Е

XI

Разпознава по съществени морфологични белези представители на тип Хордови и аргументира ролята на човека за опазване на биоразнообразието.*Хордови животни

О

XI


*Какво научих за хордовите животни

ПК

XI

Осъществява трансфер на знания в нова ситуация.ЧОВЕКЪТ – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КЛАС БОЗАЙНИЦИ

14.

Човекът – биологично и социално същество


НЗ

XI

Определя в еволюционен аспект мястото на човека в клас Бозайници. Изброява признаци, отнасящи човека към клас Бозайници.
15.


Човешкото тяло – структурни равнища на организация

НЗ

XI

Назовава и подрежда в необходимата последователност равнищата на организация в човешкия организъм и обосновава връзките между тях.
16.

Клетъчен строеж на човешкия организъм

НЗ

XI

Дефинира отделните равнища и ги разпознава на структурна и функционална основа.
17.

Тъкани

НЗ

XII18.

Кожа

НЗ
Дефинира кожа, описва устройството и функциите на кожата. Оценява необходимостта от прилагане на хигиенни правила.Опорно-двигателна система

19.

Кости

НЗ

XII

Дефинира опорно-двигателна система, описва устройството и функциите на костите и мускулите. Описва и изброява заболявания и увреждания на опорно-двигателната система. Оценява необходимостта от прилагане на хигиенни правила.
20.

Скелет

НЗ

XII
21.

Скелетни мускули


НЗ

XII
22.

Здравни познания и хигиена на опорно-двигателната система

НЗ

XII* Оказване на долекарска помощ (кожа и опорно-двигателна система)

ПР

XII

Оценява значението на знанията за първа помощ при критични ситуации и прилага правила за оказване на първа помощ.Сърдечно-съдова система

23.

Вътрешна течна среда на организма

НЗ

I

Дефинира сърдечно-съдова система. Описва устройството и функциите на органите на ССС, заболявания и увреждания на сърцето и на органите на ССС. Оценява рискови ситуации.
24.

Кръв

НЗ

I
25.

Сърце и кръвоносни съдове

НЗ

I
26.

Сърдечна дейност

НЗ

I
27.

Здравни познания и хигиена на сърдечно-съдовата система

НЗ

I*Оказване на долекарска помощ (сърдечно-съдова система)

ПР

I

Оценява значението на знанията за първа помощ при критични ситуации и прилага правила за оказване на първа помощ.Храносмилателна система

28.

Храна, хранене и храносмилане


НЗ

IIДефинира храносмилателна система. Описва устройството и функциите на органите на храносмилателната система. Изброява и описва заболявания и увреждания на органите на храносмилателната система.
Оценява вредното влияние на злоупотребата с храни, алкохол и лекарствени средства.
29.

Устройство и функции на устната кухина и стомаха

НЗ

II
30.

Устройство и функции на червата

НЗ

II
31.

Здравни познания и хигиена на храносмилателната система

НЗ

IIОтделителна система

32.

Устройство и функции на отделителната система


НЗ

II

Дефинира отделителна система. Описва устройството и функциите на органите на отделителната система. Изброява и описва заболявания и увреждания на органите на отделителната система.Дихателна система

33.

Устройство и функции на дихателните органи

НЗ

II

Дефинира дихателна система. Описва устройството и функциите на органите на дихателната система. Изброява и описва заболявания и увреждания на органите на дихателната система. Оценява вредното влияние на замърсения въздух, тютюнопушенето и упойващите вещества върху здравословното състояние.
34.

Дихателни движения и газова обмяна


НЗ

II
35.

Здравни познания и хигиена на дихателната система

НЗ

II* Оказване на долекарска помощ (дихателна система)


ПР

III

Оценява значението на знанията за първа помощ при критични ситуации и прилага правила за оказване на първа помощ.Полова система

36.

Устройство и функции на мъжката полова система


НЗ

III

Дефинира полова система. Описва устройството и функциите на органите от половата система. Определя общото и различното между половите системи при мъжа и жената. Назовава и посочва върху изображение основните етапи от ембрионалното развитие. Изброява и описва заболявания, предавани по полов път, и увреждания на органите на половата система. Оценява опасността от ранни сексуални контакти. Аргументира необходимостта от използването на контрацептиви.
37.

Устройство и функции на женската полова система

НЗ

III
38.

Оплождане и вътреутробно развитие

НЗ

III
39.

Здравни познания за половата система


НЗ

III
40.

Хигиена на половата система

НЗ

IIIНервна система

41.

Общи данни за устройството и функциите на нервната система

НЗ

III

Дефинира нервна система. Описва устройството и функциите на органите на нервната система. Представя чрез описание или схема рефлексна дъга. Оценява ролята на нервната система за функционирането на цялостния организъм. Изброява и описва заболявания и увреждания на нервната система. Оценява вредното влияние на злоупотребата с алкохол, наркотици и лекарствени средства.
42.

Гръбначен мозък

НЗ

III
43.

Главен мозък

НЗ

IV
44.

Здравни познания и хигиена на нервната система

НЗ

IVСетивни системи

45.

Зрителна сетивна система

НЗ

IV

Дефинира сетивна система. Описва устройството и функциите на отделните сетивни системи. Изброява и описва заболявания и увреждания на сетивните системи. Оценява ролята на сетивните системи за цялостното развитие на организма.Зрителна сетивна система

ЛУ

IV
46.

Система за общата сетивност, вкусова и обонятелна сетивна система

НЗ

IV
47.

Слухова сетивна система. Сетивни системи за равновесие и движение

НЗ

VЕндокринна система
48.


Хипофиза и щитовидна жлезаНЗ

V

Дефинира ендокринна система. Описва устройството и функциите на жлезите с вътрешна секреция. Изброява и описва заболявания в резултат от хипо- или хиперфункция на отделните жлези. Оценява ролята на ендокринната система за регулацията на процесите в човешкото тяло.
49.

Околощитовидни, надбъбречни, задстомашна и полови жлези

НЗ

V*Анатомия, физиология и

хигиена на човекаО

V


*Какво научих за човека като представител на клас Бозайници

ПК

V


ОРГАНИЗМИТЕ И СРЕДАТА

50.

Единство на организмите и средатаНЗ

V

Обяснява и илюстрира с примери участието на организмите в кръговрата на веществата в природата. Определя човека като резултат от еволюцията на организмите. Илюстрира с примери отрицателни последствия върху природата от неразумна човешка дейност. Аргументира ролята на

човека за опазване на биоразнообразието.


51.

Човекът – част от организмовия свят

НЗ

VI


  • Тест за изходно равнище

ПК

VI

Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене
teachers files -> История и цивилизация клас – 51 часа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница