Примерно годишно разпределение за подготвителна група/класстраница1/10
Дата21.01.2018
Размер1.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/КЛАС


ПРИМЕРНО МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ


Месец


Образователно

направление

Главна цел


Основни задачи


Септември


Български език

и литература1. Входяща диагностика на езиковото и литературното развитие.


 1. Да се установи ниво на умение за съставяне на изречения и разказ по картина.

 2. Да се установи умение да се използват съществителни, прилагателни имена и глаголи целенасочено в речта.

 3. Да се установи ниво на ориентиране в познати приказки и техни герои.

 4. Да се установи ниво на умения за звуков анализ на думи.

 5. Да се установи нивото на графичните умения.

Септември


Математика


1. Оценяване представите на децата за количествени, пространствени и времеви отношения между обекти и умения за измерване на величини.


 1. Групиране на обекти по определен признак, сравняване обхвата на видово понятие с обхвата на подчинено понятие, определяне мястото на елемент в числова редица, сравняване и измерване на обекти по дадени параметри, разчитане на посоки и предметни ориентири на карта, назоваване на посоки и отношения между обекти.

 2. Назоваване на последователност и отношения на наредба на сезони, описване на характерни особености на сезоните.

Септември


Социален свят


1. Входяща диагностика.


 1. Оценяване на Аз-идентификацията и умението за общуване.

 2. Оценяване знанията и отношението на детето към субекти и обекти от социалната, предметната и културната среда.

Септември


Природен свят


1. Констатиране на предварителните познания и опит на децата относно темите за природата.


 1. Установяване на предварителните представи на децата за природата.

 2. Констатиране на евентуални погрешни концепции и набелязване на учебни стратегии за тяхната промяна.

 3. Обогатяване на представите за фауната в местната природа.

Септември


Изобразително

изкуство


1. Ориентиране в изобразена действителност и диференциране на отделни изобразителни елементи.

2. Пресъздаване на обекти от действителността чрез рисуване и оцветяване. 1. Проверка на знанията (входно равнище) на децата за ориентиране в изобразена действителност и диференциране на отделните изобразителни елементи.

 2. Формиране на умения за пресъздаване на обекти и използване на цветове.

Септември


Конструктивно-

технически и

битови дейности


1. Натрупване на опит за ръчна обработка и съединяване на материали.


 1. Да се установи умението на детето за самостоятелна работа по даден модел.

 2. Да се формират навици за правилна организация на жизненото пространство.

Септември


Музика


1. Стимулиране на детското желание и интерес за занимания с музикалното изкуство. Създаване на емпатия между детето и музиката.


 1. Детето открива, вербализира и осъзнава музикалната образност, като се идентифицира с герои от музикално произведение.

 2. Пробуждане на твореца у детето, което съчинява собствена музикална импровизация с глас и детски музикални инструменти.

Септември


Физическа

култура


1. Формиране на двигателни умения.


 1. Развиване на умения за изпълняване на физически упражнения индивидуално и в група.

 2. Развиване на индивидуални и групови игрови умения.

Септември


Игрова

култура


1. Развиване на умението за обединяване около реализацията на съвместен игров проект.

2. Създаване на насоченост към игрови средства и пресъздаване на функционални и ролеви действия с тях. 1. Обогатяване на информацията за видовете календари и тяхното предназначение.

 2. Обогатяване на информацията за видовете играчки и начините за игра с тях.

 3. Провокиране към изява на свобода на действие с различни игрови средства.

ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ


Месец/

учебна

седмица

Образователно

направление

Тема

Образователно съдържание

Септември

1.


Български език

и литератураЗРС (задължително регламентирана ситуация) – Тема: „Разказваме по картина“ (входяща диагностика) – стр. 5

Демонстриране от децата на умения за съставяне на изречения и разказ по картина (индивидуални ситуации).ЗНС (задължително нерегламентирана ситуация) – Тема: „Разказваме по картина“ (входяща диагностика) – стр. 5

На базата на игра „Аз започвам разказа по картини; ти го продължаваш; а тя/той го довършва“, се затвърждават и доразвиват уменията, диагностицирани в предшестващите индивидуални ситуации (групова ситуация).


Тема: „Умеем да си служим с думите“ (входяща диагностика) – стр. 6

ЗРС: Демонстриране от децата на умения за използване на съществителни, прилагателни имена и глаголи целенасочено в речта (индивидуални ситуации).

ЗНС: На базата на игрите „Измислям гатанка“ и „Познай какво правя“ се затвърдяват и доразвиват уменията, диагностицирани в предшестващите индивидуални ситуации (групова ситуация).

Забележка: Планираните ситуации за тази седмица са само четири на брой, тъй като две от тях изискват индивидуална работа с децата, т.е. диагностиката се реализира чрез поредица от индивидуални педагогически ситуации.


Септември

1.


Математика


ЗРС 1 – Тема: „Знам и мога“ – стр. 4

Групиране на обекти по определен признак, установяване равенство и неравенство между две количества, сравняване обхвата на видово с подчинено понятие.ЗРС 2 – Тема: „Знам и мога“ – стр. 5

Количествено и поредно броене, намиране мястото на елемент в числовата редица.ЗНС – Тема: „Знам и мога“ – стр. 6

Сравняване и измерване на нагледно-образна основа на обекти по дадени параметри (големина, височина, широчина, дължина).
Септември

1.


Социален свят


ЗРС – Тема: „Кой съм аз, как се движа, как общувам, как постъпвам“ (входяща диагностика) – стр. 4–5

Оценяване на половата и възрастовата идентификация; сравняване на движения.ЗНС – Темa: „Как общувам, как постъпвам“ (входяща диагностика) – стр. 6–7

Оценяване отношението на детето към взаимодействия с връстници и към положителни форми на поведение.
Септември

1.


Природен свят


ЗРС и ЗНС – Тема: „Какво знаем за природата“ (2 ситуации)

Входяща диагностика, констатиране на представите на децата по основни теми („Растения“, „Животни“, „Нежива природа“), свързани с природата. Изпълнение на тестовите задачи от книгата „Приятели с природата“ (стр. 4–6).

Актуализиране на детския опит относно основни елементи от съдържанието, заложени в тематичния каталог в учебната документация за детската градина (до подготвителна група).

(Могат да се комбинират, тъй като са дадени по теми.)
Септември

1.


Изобразително

изкуство


ЗРС – Тема: „Загадка“

Установяване нивото на децата за ориентиране в изобразена действителност.

Диференциране на изобразителни елементи.

ЗНС – Тема: „Открий излишното“

Проверка на знанията за ориентиране в действителността.

Решаване на проблемна задача чрез изключване.

Развиване на наблюдателност.Септември

1.


Конструктивно-

технически и

битови дейности


ЗРС – Тема: „Да се запознаем“

Самостоятелно изрязване и декориране чрез графичен материал или апликация на контурна фигура.

Естетично оформяне на интериора.

ЗНС – Тема: „Моята занималня в детската градина“

Естетично оформяне на педагогически осмислена среда в групата.
Септември

1.


Музика


ЗРС – Тема: „Детска градина, здравей!“

Преговор или заучаване на песните „Ало, слънчице“ (м. Д. Цветков) и „Българийо, обичам те“ (м. Х. Агасян), възприемане на нова песен „София“ (м. Х. Агасян) – децата откриват, импровизират и изпълняват двигателни модели.ЗНС – Тема: „Довиждане, лято“

Възприемане и осмисляне на смисловите противоречия в текста на песента „На цирк“ (П. Хаджиев) – заучаване, изиграване на образите.

Възприемане на инструменталната пиеса „Цирк“, осмисляне социалните функции на музиката, споделяне на спомени от лятната ваканция.

Затвърдяване на песента „София“ (Х. Агасян).Септември

1.


Физическа

култура


ЗРС: Игрова ситуация–подвижни игри. Строяване и престрояване в колона и в редица – „Държави“, „Строй се бързо“ и др.

ЗРС: Игрова ситуация–подвижни игри с фрисби.

ЗНС: Свободни игри на площадките и съоръженията на открито в двора на детската градина. Самостоятелни упражнения и игри с топка.

Септември

1.


Игрова

култура


Тема: „Празнично ветрило“

ЗНС: Изработване на празнично ветрило-календар.

ЗНС: Изработване на шапка за парти. Обмисляне на варианти за провеждане на детско парти.

Септември

2.


Български език

и литератураТема: „Разпознаваме приказните герои“ (входяща диагностика) – стр. 7.

ЗРС: Демонстриране от децата на степен на познаване на изучавани приказки и техните герои (индивидуални ситуации).

ЗНС: На базата на играта „Познай кой герой съм аз“ се затвърдяват и развиват знанията, диагностицирани в предшестващите индивидуални ситуации (групова ситуация).

Тема: „Откриваме звуковете“ (входяща диагностика) – стр. 8.

ЗРС: Демонстриране от децата на ниво на умения за звуков анализ на думи (индивидуални ситуации).

ЗНС: На базата на играта „Къде в моето име има звука... – в началото, в средата или в края?“ се затвърдяват и развиват уменията, диагностицирани в предшестващите индивидуални ситуации (групова ситуация).

ЗРС – Тема: „Довършваме рисунките“ (входяща диагностика) – стр. 9.

Демонстриране от децата на ниво на графични умения (групова ситуация).Забележка: Планираните ситуации за тази седмица са само пет на брой, тъй като две от тях изискват индивидуална работа с децата, т.е. диагностиката се реализира чрез поредица от индивидуални педагогически ситуации.

Септември

2.


Математика


ЗРС 1 – Тема: „Знам и мога“ – стр. 7.

Ориентиране в пространствени ситуации чрез разчитане на посоки и предметни ориентири на карта, установяване и назоваване на посоки и отношения между обекти.ЗРС 2 – Тема: „Знам и мога“ – стр. 8.

Разпознаване и назоваване части на денонощие.ЗНС – Тема: „Знам и мога“ – стр. 9.

Назоваване последователност на сезони и отношения на наредба в година.
Септември

2.


Социален свят


ЗРС – „Кой с какво и защо се труди. Използвам предметите“ (входяща диагностика) – стр. 8–9.

Функционално предназначение на предметите за видове дейности и професии.ЗНС – „Какво да правя, за да съм здрав, чист и спретнат. Медицинските работници се грижат за здравето ни“ (входяща диагностика) – стр. 10–11.

Функционално предназначение на предметите за видове дейности и професии.
Септември

2.


Природен свят


ЗНС – Тема: „Животните около нас“ (подходящо за целта е провеждането на учебна екскурзия сред природата).

ЗРС – Тема: „Познаваш ли животните“ – стр. 7.

Провеждане на наблюдение (в природата) с цел обогатяване на представите на децата за местната фауна.

Обогатяване на представите на децата за разнообразието от животни в местната природа.

Насочване на вниманието на децата към необходимостта от опазване на природата и по-конкретно на животните в близката среда.

Затвърдяване на детските представи чрез игри, напр. „Вълшебната шапка“.

Изпълнение на ролева игра – „Кой съм аз“.Септември

2.


Изобразително

изкуство


ЗРС – Тема: „Рисувам и оцветявам“

Формиране на умения за пресъздаване на обекти от действителността.

Целенасочено развитие на чувството за цвят и използване на цветовете при рисуване и оцветяване.

ЗНС – Тема: „Таралеж“

Моделиране на устойчив статичен образ.

Подчертаване на характерни белези чрез гравиране и налепване.

Използване на нетрадиционни материали.Септември

2.


Конструктивно-

технически и

битови дейности


ЗРС – Тема: „Мога да се грижа за себе си“

Самостоятелно изпълнение на образователна задача чрез приложение на овладени техники.ЗНС – Тема: „Моето гардеробче“

Запознаване с правилата за най-рационално използване на гардеробното пространство и предназначението на различните части на гардероба.Септември

2.


Музика


ЗРС – Тема: „Летни спомени“

Заучаване на песента „На цирк“ (П. Хаджиев), отработване с двигателни импровизации на инструменталната пиеса „Цирк“ – развитие на детската спонтанност, споделяне на личен опит от летните спомени.ЗНС – Тема: „Летни спомени“

Преговор и обобщение на заучения материал. Чрез играта „Музикална класация“ избиране хит (любима детска песен) на месец септември. Преговор на звученето и вида на детските музикални инструменти.
Септември

2.


Физическа

култура


ЗРС: Подвижни игри за групиране и прегрупиране в пространството – „Рибар и рибки“, „Петльов бой“, „Спасявай се както можеш“.

ЗРС: Игри-упражнения с фрисби.

ЗНС: Спортно-подготвителни упражнения и игри (СПУИ). Упражнения и игри с топка по двойки. Състезания по двойки – „Надхвърляне с топка“.

Септември

2.


Игрова

култура


Тема: „Моята любима играчка“

ЗНС: Представяне от всяко дете на неговата любима игра или играчка. Демонстриране на възможностите и разказ на интересна случка с нея.

ЗНС: Групиране по видове игри и играчки. Иницииране и реализация на съвместен игров замисъл.


ПРИМЕРНО МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ


Месец


Образователно

направление

Главна цел


Основни задачи


Октомври


Български език

и литература1. Знания, умения и отношения по водещи ядра „Възприемане“, „Интерпретация“ и „Пресъздаване“ на художествена литература за деца.


 1. Разпознава и разказва епизод от познато литературно или фолклорно произведение.

 2. Назовава и в голяма степен различава в практически план словесни художествени произведения (приказка, басня, разказ, стихотворение, гатанка, пословица, скороговорка).

 3. Съотнася постъпките на герои от литературни или фолкорни произведения към собствения си опит.

 4. Пресъздава епизод или цяло литературно или фолкорно произведение, като влиза в роля и импровизира реплики и действия.

Октомври


Математика


1. Изграждане на представа за числата от едно до четири и техните графични белези; стимулиране развитието на зрително-моторната координация; изграждане на представа за времеви еталони – сезон и година.


 1. Групиране и сравняване до четири обекта въз основа на признаци, връзки и релации, количествено и поредно броене до четири на практическа и нагледно-образна основа, стимулиране на психомоторни умения.

 2. Изработване на есенно дърво от природни, текстилни и др. материали, характеризиращо особеностите на сезона.

Октомври


Социален свят


1. Осъществяване на обучение по образователното съдържание към ядро „Общуване с околните и самоутвърждаване“.


 1. Формиране на Аз-образа на детето.

 2. Обогатяване на представите на детето за емоционалните и социалните характеристики на междуличностните взаимоотношения.

Октомври


Природен свят


1. Обогатяване на представите на децата за животните.

2. Запознаване с някои природни закономерности. 1. Обогатяване на представите на децата за разнообразието от животни.

 2. Групиране на животни по дадени признаци.

 3. Наблюдаване на промени, които настъпват в природата при смяната на годишните времена.

 4. Наблюдаване, насочване на вниманието на децата към някои природни законoмерности.

 5. Създаване на интерес към разнообразието и към промените, които настъпват в

 6. природата.

Октомври


Изобразително

изкуство


1. Детето да покаже познания по посока осъзнаване, назоваване и използване на специфични изразни средства.

2. Запознаване с видовете и жанровете в изобразителното изкуство чрез различни творби.

3. Осъзнаване на връзката между художественото възприемане и художественото пресъздаване.


 1. Осъзнаване, използване и затвърдяване на знанията за цветовете като изразно средство.

 2. Формиране на представа за видовете изобразително изкуство.

 3. Формиране на представа за жанровете в живописта.

 4. Формиране на умения за пресъздаване на образи и използване на различни материали.

Октомври


Конструктивно-

технически и

битови дейности


1. Натрупване на индивидуален конструктивно-технически опит.


 1. Да се работи последователно до изграждането на цялостен образ.

 2. Обогатяване на представите за основни правила при работа с различни материали.

Октомври


Музика


1. Формиране на основните музикални способности на детето.


 1. Развитие и усъвършенстване на мелодичен слух, метроритмичен усет, ладов усет, сензитивност към музиката.

 2. Визуално, слухово, темброво запознаване, възприемане и откриване на музикални инструменти в различен вид материали – визуални (картинни), слухови (музикални), текстови.

Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница