Примерно тематично разпределение на учебния материал по география и икономика за 9 класДата06.02.2018
Размер204.9 Kb.

Примерно тематично разпределение на учебния материал по география и икономика за 9 класОбщ брой часове: 54

за нови знания: 42

за практическа дейност: 1

за преговор и обобщение: 6

за контрол: 5(Датата зависи от разпределението на учебното време през двата учебни срока)

Дата

Вид урок

Тема

Цели

Дейности

Географското познание за светанач. пр.

Географията и светът, в който живеем

Организация на учебната работа. Актуализиране знанията за природата, стопанството и политическата карта на света.

Решава тестови задачи, работи с различни картографски изображения.


нач. пр.

Географията и светът, в който живеем

Определя равнището на знанията и уменията на учениците.

Решава тестови задачи, обсъжда пропуски и постижения.


практ.

Източници на информация в обучението по география

Актуализиране на знанията и уменията за работа с различни източници на информация.

Проучва възможностите на различните източници на информация.


нови зн.

Развитие и съвременна структура на географската наука

Разширяване и систематизиране на знанията за обекта, предмета, съвременната структура, методите, подходите и съвременните тенденции в географията.

Сравнява географията с други науки по обект, предмет, методи и подходи. Разпоз-нава и дава примери за методи и подходи.


нови зн.

Картографията и географското познание. Географски информационни системи

Усвояване на знания за картографските проекции и деформации. Разширяване и систематизиране на знанията за елементите на географската карта, видовете карти и способите за картографиране. Усвояване на знания за същността и приложението на ГИС.

Разпознава проекции и способи за картографиране. Определя възможностите и ограниченията на различните проекции и способи за картографиране. Дава примери за приложение на ГИС.

Природна структура и ресурси на Земятанови зн.

Геосферен строеж на Земята. Литосфера

Разширяване и систематизиране на знанията за геосферния строеж на Земята, за обхвата и състава на отделните геосфери, за ендогенните и екзогенните релефообразуващи процеси и резултатите от тях.

Проучва видовете движения на литосфер-ните плочи и обяснява формирането на най-едрите форми на релефа. Проучва значението на ендогенните и екзогенните релефообразуващи процеси за облика на релефа, разпознава форми на релефа.нови зн.

Геосферен строеж на Земята. Атмосфера

Разширяване и систематизиране на знанията за строежа на атмосферата и процесите в нея (топлообмен, влагообмен и атмосферна циркулация).

Проучва процесите на топлообмен в атмос-ферата и глобалната атмосферна циркула-ция. Обяснява образуването на мусоните и бризите и времето в циклона и антициклона.


нови зн.

Геосферен строеж на Земята. Хидросфера, биосфера, педосфера

Разширяване и систематизиране на знанията за процесите в хидросферата, биосферата и педосферата и за взаимодействията между геосферите.

Обяснява образуването на океанските тече-ния, приливите и отливите, почвата. Дава примери за взаимодействия между геосферите.


нови зн.

Природни компоненти и комплекси на Земята

Разширяване и систематизиране на знанията за закономер-ностите в разпространението на природните компоненти. Формиране на знания за същността на природния комплекс и за географската обвивка като глобален природен комплекс.

Разпознава типове климат по климатограми и типове растителност по описания. Посочва водещите фактори за териториалното раз-пространение на природните компоненти.


нови зн.

Природни пояси и зони на Земята

Формиране на знания за същността и причините за проявление на видовете зоналност и на азоналността. Систематизиране на знанията за природните зони на Земята.

Характеризира природни зони и ги разпознава по снимки и на картата. Сравнява широчинната и височинната зоналност.


нови зн.

Природни рискове

Формиране на знания за същността, видовете и закономерностите в проявлението на природните рискове.

Изработва научно съобщение, дискутира възможностите за справяне с прир. рискове. Оценява степента на риск от проявление на природни бедствия в различни територии.


нови зн.


Природноресурсен потенциал на света.

Енергийни и минерално-суровинни ресурсиФормиране на знания за разликата между природни условия и природни ресурси, за видовете природни ресурси и за значението им за икономическото развитие.

Формиране на знания за класификацията, начина на използване и териториалното разпространение на енергийните и минерално-суровинните ресурси на Земята.Дава примери за различни начини на използване на отделните видове природни ресурси. Изработва класификационни схеми, коментира промените в значението на различните видове енергийни ресурси.


нови зн.


Поземлени, биологични и водни ресурси.

Суровинно-енергиен и екологичен проблемФормиране на знания за видовете поземлени, биологични и водни ресурси, за значението им и за особеностите в териториалното им разпространение. Формиране на знания за причините за възникване и пътищата за решаване на суровинно-енергийния и екологичния проблем на човечеството и за концепцията за устойчиво развитие.

Проучва и коментира степента на обезпеченост с обработваеми земи и водни ресурси по страни и региони. Дискутира пътищата за решаване на суровинно-енергийния и екологичния проблем на човечеството.


обобщ.

Природна структура и ресурси на Земята

Обобщаване и систематизиране на знанията за природната структура и ресурсите на Земята.

Характеризира строежа на географската обвивка, основните процеси и закономер-ности в нея. Дискутира концепцията за устойчиво развитие.


контрол

Природна структура и ресурси на Земята

Установяване степента на усвоеност на учебното съдържание по темата

Решава тестови задачи.

География на населението и селищата в светанови зн.

Брой и движение на населението в света

Формиране на знания за броя, динамиката, типовете възпроизводство, миграциите и разпределението на населението в света. Формиране на умения за четене и анализиране на статистически и графични материали.

Проучва и анализира статистически материали, графични и картографски изображения. Коментира влиянието на различните фактори върху движението на населението.


нови зн.

Структура на населението

Формиране на знания за видовете структури на населението и за факторите, които ги определят. Развитие на уменията за четене и анализиране на графични и картографски изображения.

Проучва и анализира графични и карто-графски изображения. Коментира влиянието на различните фактори върху полово-възрастовата структура на населението.


нови зн.

География на селищата

Формиране на знания за факторите за възникване и развитие на селищата, различните им класификации, основните различия между градските и селските селища.

Коментира влиянието на факторите за въз-никване и развитие на селищата и условията за живот в различните типове селища.


нови зн.

Урбанизация

Формиране на знания за същността на урбанизацията и за специфичните ѝ проявления в различните части на света.

Проучва и анализира графични, картограф-ски и фотографски изображения. Коментира проблемите на големите градове и градски агломерации.


нови зн.

Демографски проблем и демографска политика

Усвояване на знания за специфичните особености на демографския проблем и на демографската политика в различните части на света.

Дискутира причините за демографския проб-лем и средствата на демографската политика в различните части на света.


обобщ.

Демографски различия в света

Обобщаване и систематизиране на знанията за демографските различия в света.

Систематизира и обобщава.


контрол

География на населението и селищата

Установяване степента на усвоеност на учебното съдържание по темата.

Решава тестови задачи.

Политическа и стопанска организация на обществото. География на световното стопанствонови зн.

Политическа организация на обществото и съвременна политическа карта на света

Усвояване на знания за същността на политическата география и геополитиката, за основните различия между авторитарно-тоталитарните и демократичните политически системи, за основните етапи във формирането на съвременната политическа карта на света, за различните признаци за класифициране на страните в света.

Сравнява политическа география и геополитика, тоталитаризъм и демокрация, република и монархия, унитарна и федеративна държава, развити, развиващи се и страни на прехода. Класифицира страните в света по различни признаци.


нови зн.

Световни и регионални международни организации

Усвояване на знания за същността и ръководните органи на ООН и Европейския съюз, за същността на ЮНЕСКО, ФАО, УНИЦЕФ, МВФ, МБВР, НАТО, ОНД, ОПЕК, НАФТА.

Дава примери за дейността на международните организации в България.


нови зн.

Световно стопанство

Усвояване на знания за типовете икономически системи, за механизмите на пазарното стопанство, за същността на националното и световното стопанство, за стопанските сектори и отрасли, за показателите за измерване на стопанските резултати.

Сравнява типовете икономически системи. Групира икономическите дейности по отрасли и сектори. Сравнява страните по БВП и по БВП на човек от населението.


нови зн.

Фактори за развитие и териториално разположение на стопанската дейност.

Усвояване на знания за факторите за развитие и териториално разположение на стопанската дейност.

Проучва влиянието на факторите върху различните видове стопанска дейност и дава примери.


нови зн.

Първичен сектор. Земеделие

Разширяване и систематизиране на знанията за същността, особеностите, отрасловата и териториалната структура на земеделието в света.

Сравнява интензивно и екстензивно земеде-лие, проучва териториалните различия в развитието на земеделието.


нови зн.

Продоволствен проблем

Усвояване на знания за същността, причините и пътищата за решаване на продоволствения проблем.

Аргументира мнение за възможностите за изхранване на населението в света.


нови зн.

Вторичен сектор. Енергетика

Усвояване на знания за същността, значението, отрасловата и териториалната структура на енергетиката в света. Развитие на уменията за четене и анализ на графични изображения.

Коментира предимствата и недостатъците на различните енергийни източници, аргумен-тира мнение за енергийното бъдеще на света.


нови зн.

Металургия и

машиностроенеУсвояване на знания за същността, значението, отрасловата и териториалната структура на металургията и машиностро-енето в света. Развитие на уменията за анализ на различни изображения.

Сравнява промишлени отрасли по суровинна база, технологичен процес, краен продукт и фактори за териториално разпределение. Проучва графични изображения и фотоси.


нови зн.

Химическа промишленост

Усвояване на знания за същността, значението, отрасловата и териториалната структура на химическата промишленост. Развитие на уменията за анализ на различни изображения.

Сравнява промишлени отрасли, аргументира значението и териториалното им разположе-ние, проучва графични изображения.


нови зн.

Лека и хранително-вкусова промишленост

Усвояване на знания за същността, значението, отрасловата и териториалната структура на леката и хранително-вкусовата промишленост в света.

Сравнява леката и тежката промишленост. Обяснява влиянието на факторите за тери-ториално разположение.


нови зн.

Третичен сектор

Усвояване на знания за същността, значението, отрасловия състав и факторите за развитие на третичния сектор.

Проучва отрасловия състав на третичния сек-тор и аргументира значението на отраслите.


нови зн.

Транспорт и съобщения

Разширяване и систематизиране на знанията за същността, значението, отрасловата и териториалната структура на транспорта и съобщенията. Развитие на уменията за извли-чане на информация от различни източници.

Аргументира значението на факторите за развитие и териториално разположение на транспорта. Сравнява предимствата и недостатъците на видовете транспорт.


нови зн.

Външноикономически връзки и туризъм

Усвояване на знания за видовете външноикономически връзки, за структурата на външната търговия като „огледа-ло“ на икономиката, за същността и значението на туризма като стопански отрасъл.

Сравнява структурата на външната търговия на избрани страни. Проучва основните стоко-потоци между страните.


обобщ.

География на световното стопанство

Систематизиране и обобщаване на знанията за отрасловата и териториалната структура на световното стопанство.

Систематизира и обобщава.


контрол

География на световното стопанство

Установяване степента на усвоеност на учебното съдържание по темата.

Решава тестови задачи.

Географски региони в света и страни в тяхнови зн.

Полюси на световното стопанство. Географски региони в света

Усвояване на знания за полюсите на световното стопанство и регионалната подялба на света, за същността и значение-то на глобализацията и регионалната интеграция.

Проучва и обосновава принципите на регионалната подялба на света


нови зн.

Географски региони в Европа

Усвояване на знания за основните различия между Западна и Източна Европа.

Обосновава ролята на историческите и поли-тическите фактори за регионалните различия


нови зн.

Западноевропейски регион – Германия

Разширяване и систематизиране на знанията за географското положение, природните условия и ресурси, демографската ситуация, държавното устройство и стопанското развитие на Германия като типичен представител на Западноевропейския регион.

Проучва взаимовръзките между природно-ресурсен потенциал, историческо и политическо развитие и съвременните особености на стопанството.


нови зн.

Източноевропейски регион

Русия (Руска федерация)Разширяване и систематизиране на знанията за географското положение, природните условия и ресурси, демографската ситуация, държавното устройство и стопанското развитие на Русия като типичен представител на Източноевропейския регион.

Проучва взаимовръзките между природно-ресурсен потенциал, историческо и полити-ческо развитие и съвременните особености на стопанството. Сравнява Русия и Германия по основни показатели.


нови зн.

Географски региони в Азия

Разширяване и систематизиране на знанията за специфичните особености в демографското и икономическото развитие на отделните региони в Азия.

Обосновава ролята на природноресурсния и демографския потенциал и историческото развитие за стопанската специализация на отделните региони.


нови зн.

Япония

Разширяване и систематизиране на знанията за географското положение, природните условия и ресурси, демографската ситуация, държавното устройство и стопанското развитие на Япония като един от полюсите на световното стопанство.

Коментира ролята на демографските и кул-турно-историческите фактори за икономи-ческото развитие на страната. Сравнява с Германия и прави изводи за общите особе-ности в стопанството на развитите страни.


нови зн.

Китай

Разширяване и систематизиране на знанията за географското положение, природните условия и ресурси, демографската ситуация, държавното устройство и стопанското развитие на Китай като нов полюс на световното стопанство.

Коментира влиянието на политическите и демографските фактори за икономическото развитие и влиянието на китайската икономика върху световното стопанство сега и в близко бъдеще.


нови зн.

Австралийски съюз

Разширяване и систематизиране на знанията за географското положение, природните условия и ресурси, демографската ситуация, държавното устройство и стопанското развитие на Австралийския съюз, като особено важен партньор на Япония и Китай в региона.

Обосновава ролята на природноресурсния потенциал за стопанската специализация на страната и я сравнява с тази на другите развити страни и Русия.


нови зн.

Географски региони в Америка

Разширяване и систематизиране на знанията за специфичните особености в демографското и икономическото развитие на Северна и Латинска Америка

Сравнява и прави изводи за особеностите на демографското и стопанското развитие на развиващите се страни.


нови зн.

САЩ

Разширяване и систематизиране на знанията за географското положение, природните условия и ресурси, демографската ситуация, държавното устройство и стопанското развитие на САЩ като един от полюсите на световното стоп.

Сравнява САЩ, Германия и Япония и прави изводи за общите особености в стопанството на развитите страни, като обяснява специ-фичните особености на всяка от страните.


нови зн.

Бразилия

Разширяване и систематизиране на знанията за географското положение, природните условия и ресурси, демографската ситуация, държавното устройство и стопанското развитие на Бразилия като типичен представител на Латино-американския регион.

Извлича информация от различни източници. Сравнява Бразилия и Китай и дискутира проблемите на демографското и икономическото развитие.


нови зн.

Географски региони в Африка

Разширяване и систематизиране на знанията за специфичните особености в демографското и икономическото развитие на Северна и Субсахарна Африка.

Сравнява особеностите на демографското и стопанското развитие на Африка и Латинска Америка.


контрол

Географски региони в света и страни в тях

Установяване степента на усвоеност на учебното съдържание по темата.

Решава тестови задачи.


год.пр.

Природна и социално-икономическа структура на Земята

Систематизиране и обобщаване на знанията за природната структура на Земята, за демографската ситуация и стопан-ското развитие на света.

Систематизира и обобщава, прави изводи за взаимната зависимост между процесите и явленията в различните части на света.


контрол

Природна и социално-икономическа структура на Земята

Установяване степента на усвоеност на учебното съдържание в учебния курс.

Решава тестови задачи.

Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница