Приоритетна ос бенефициентДата07.11.2018
Размер137.9 Kb.

ПРИОРИТЕТНА ОС

БЕНЕФИЦИЕНТ

ДОГОВОР

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

СУМА НА Б Ф П

СУМА НА КОРЕКЦИЯТА

ПРИЧИНА ЗА КОРЕКЦИЯТА

Приоритет 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Община Попово


BG161PO001/1.1-01/2007/013

Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване

4 712 146,22

7 590,38

Осчетоводяванията се извършват от друго лице

Процедурни нарушения, допуснато от комисията за разглеждане, класиране и оценка на офертите при процедура за избор на строителен надзорСключване на договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 42, ал. 1 отЗОП или чл. 32, ал. 1

Приоритет 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Община Попово


BG161PO001/1.4-02/2008/009

Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване

9 008 818,32

4 500,00

Разделяне на обществена поръчка

Приоритет 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Община Ловеч

BG161PO001/1.1-01/2007/053

Реконструкция, обновяване и оборудване на читалища в Община Ловеч

1 468 112,81

1 464,00

Процедурни нарушения при избор на изпълнител за проектиране (неподписан плик с цена)

Приоритет 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Община Ловеч

BG161PO001/1.1-01/2007/003

Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в община Ловеч

5 886 438,06

1 880,00

Не е подписан плика с предлагана цена

Приоритет 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Община Горна Оряховица

BG161PO001/1.1-01/2007/005


Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ОУ Иван Вазов и СОУ Георги Измерлиев

5 904 660,66

417 733,84

Неправомерно отстраняване на участници в открита процедура по ЗОП за СМР.


Приоритет 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Община Сливен

BG161PO001/1.1-01/2007/063


Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения - дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост "Св.Стилян детепазител", Дом за стари хора - Сливен

3 577 096,38

449 995,74

Неспазване на принципа за равнопоставеност

Приоритет 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Община Бургас

BG161PO001/1.4-05/2009/001

Благоустрояване на общественозначими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас

10 364 242,12

416 073,19

Неправомерно определен размер на гаранция за участие и дискриминационни условия в документацията за възлагане на обществени поръчки за СМР.

Приоритет 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Община Пещера

BG161PO001/1.4-05/2009/011

Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване на привлекателността на Община Пещера

5 571 325,40

8 940,00

Разделяне на предмета обществена поръчка.

Приоритет 2 - Регионална и местна достъпност

Община Кърджали

BG161PO001/2.1-02/2007/005

Рехабилитация на пътните отсечки:(ІV-50078 Кърджали - Опълченско) - Дъждино-Пепелище-І-5 от км. 0+000 до км.2+289,87 (ІV-50069 Кърджали-Зимзелен )- Повет - Панчево от км. 0+000 до км.3+791,88 (ІV-50074 Севдалина) -Костино - Върбенци - Крушка - Голяма бара от км.4+500 до км.13+500 и (ІV-50718) ІІІ-507 Мост-Крин -Звиница - граница с община Стамболово

4 278 495,16

213 406,11

Некачествено изпълнение на СМР. Нарушения при сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.

Приоритет 2 - Регионална и местна достъпност

Община Бургас

BG161PO001/2.1-02/2007/019

Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани - Банево- Изворище от км.1+240 до км. 8+050, община Бургас

4 110 811,95

4 500,00

Разделяне на обществена поръчка

Приоритет 2 - Регионална и местна достъпност

Община Созопол

BG161PO001/2.1-02/2007/010

Ремонт на общински път ІV-98004, в участъка разклон с.Присад - с.Зидарово

4 550 937,44

236 880,02

Договорът е сключен преди 10 дневния срок за обжалване и сключване на договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 42, ал. I от ЗОП

Осчетоводяванията се извършват от друго лицеПриоритет 2 - Регионална и местна достъпност

Община Попово

BG161PO001/2.1-02/2007/002

Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Попово

4 985 104,40

1 200 200,86

Нарушение на принципа за равно третиране при провеждане на процедура за избор на изпълнител за одиторски услуги

Неправомерни критерии за подбор и/или възлагане, определени в процедурата за набиране на предложенияПриоритет 2 - Регионална и местна достъпност

Община Търговище

BG161PO001/2.1-02/2007/004

Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториално сближаване на община Търговище

4 020 040,82

5 280,00

Обществени поръчки, възложени без осигуряване на конкуренция и в отсъствие на изключителна спешност поради непредвидими събития - строителен надзор

Приоритет 2 - Регионална и местна достъпност

Община Благоевград

BG161PO001/2.1-02/2007/001

Ремонт и рехабилитация на път ІV-10059-с.Горно Церово, община Благоевград / І-1 София-Кулата/, отклонение за с.Горно Церово от км.1+600 на път ІV 10064 и път ІV 10089 - с.Марулево, община Благоевград, област Благоевград

2 946 407,05

56 491,31

Не са подписани пликовете с предлагана цена

Приоритет 2 - Регионална и местна достъпност

Община Мездра

BG161PO001/2.1-02/2007/011

Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра. Път VRC 1143 -ІІІ-103

2 357 910,74

4 750,00

Сключен договор без да е проведена обществена поръчка

Приоритет 2 - Регионална и местна достъпност

Община Ловеч

BG161PO001/2.1-02/2007/006

Рехабилитация на общинска пътна мрежа-път LOV 2074 /Българене-Севлиево от 0+000 до 0+190км, от 1+580 до 5+210 и път LOV 2075 /ІІІ-3505, Казачево-Стефаново/Българене/ІІ -35/ от 0+000км до 3+200 от 5+065 до 6+560 км

4 775 280,28

1 648,80

Процедурни нарушения при провеждане на процедурата за избор на изпълнител за строителен надзор по проекта (неподписан плик с цена)

Приоритет 2 - Регионална и местна достъпност

Община Добрич

BG161PO001/2.1-02/2007/029

Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на

територията на община Добрич - град4 814 106,72

97 605,70

Дискриминационно условие в обявлението за ОП

Приоритет 2 - Регионална и местна достъпност

Община Перник

BG161PO001/2.1-02/2007/022

Рехабилитация и реконструкция на път PER 1105 Дивотино-Люлин-Големо Бучино, община Перник

4 266 094,20

5 976,00

Незаконосъобразен избор на процедура по договаряне за строителен надзор

Приоритет 3 – Устойчиво развитие на туризма

МИЕТ

BG161PO001/3.3-01/2008/001-1

Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг

4 315 360,00

10 380,00

Разделяне на обществена поръчка

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Венец

BG161PO001/4.1-01/2007/024

Ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност в част от образователните институции в община Венец, в подкрепа на устойчиво местно развитие

941 994,99

17 712,89

Сключване на договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 42, ал. 1 от ЗОП или чл. 32, ал. 1 от НВМОП

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Никола Козлево

BG161PO001/4.1-01/2007/039

Рехабилитация и реконструкция за енергийна ефективност на ОУ Христо Ботев и ЦДГ Ален Мак - с.Вълнари

914 066,44

3 111,42

Разделяне на дейности по изготвяне на тех.проекти

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Момчилград

BG161PO001/4.1-01/2007/007

Инфраструктурни мерки за стабилизиране и укрепване на свлачища на общински път TGV2054 / ІІІ - 4802, п.к. Горско село - Илийно / Птичево при км. 6+200 и км. 6+900

820 445,99

16 485,99

Неправомерно прилагане на избрания критерий за оценка или методиката за оценка на офертите - СМР

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Ябланица

BG161PO001/4.1-01/2007/037

Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на СОУ "Васил Левски" гр.Ябланица и ЦДГ "Райна Княгиня" гр. Ябланица

919 039,92

765,12

Неправомерно прилагане на избрания критерий за оценка или методиката за оценка на офертите

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Берковица

BG161PO001/4.1-01/2007/005

Подобряване на образователна инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица

713 094,77

94 456,46

Неправомерно прилагане на избрания критерий за оценка или методиката за оценка на офертите при проведен открит конкурс за СМР и строителен надзор

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Каварна

BG161PO001/4.1-01/2007/018

Подобряване на училищната спортна инфраструктура в Каварна

869 111,25

44 844,91

Изменение на сключен договор

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Неделино

BG161PO001/4.1-01/2007/002

Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Неделино

751 976,01

218 938,40

Дискриминационен критерий за подбор.- СМР

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Стамболово

BG161PO001/4.1-01/2007/013

Инвестираме в нашето бъдеще чрез СМР и обновяване на МТБ на ЦДГ Звездичка - с.Стамболово

513 609,59

9 604,35

Неправомерно прилагане на избрания критерий за оценка или методиката за оценка на офертите при проведен открит конкурс за СМР

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Кирково

BG161PO001/4.1-01/2007/014

Основен ремонт на спортна зала към СОУ Отец Паисий

786 417,01

42 215,59

Инвестицията не се използва по предназначение

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Кирково

BG161PO001/4.1-01/2007/014

Основен ремонт на спортна зала към СОУ Отец Паисий

786 417,01

15 679,20

Нарушение на процедурата по възлагане на обществена поръчка - неподписани пликове

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Омуртаг

BG161PO001/4.1-02/2008/011

Инфраструктурни мерки за стабилизиране и укрепване на свлачища на общински път TGV2054 / ІІІ - 4802, п.к. Горско село - Илийно / Птичево при км. 6+200 и км. 6+900

316 596,24

11 867,31

Неправилно залагане на минимални изисквания в процедурата за СМР - неправилно определяне на категорията и групата на строежа.

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Белоградчик

BG161PO001/4.2-01/2008/004

Междурегионално сътрудничество между община Белоградчик,България - община Горлицки,Полша- ключов фактор за развитие на туризма на база внедряване на добрите практики

216 828,93

5 724,00

Променена методика при оценка на постъпили оферти.

Приоритет 4 - Местно развитие и сътрудничество

Община Лъки

BG161PO001/4.2-01/2008/048

Партньорство за устойчиво европейско развитие

97 769,00

9 600,00

Смесване на критерии за подбор с показатели за оценка.

Приоритет 5 - Техническа помощ

ГД ПРР

РД 02-14 -1059 /16.09.2008г.

Закупуване на автомобили, необходими за ефективната и ефикасна работа на УО на ОПРР

327 423,07

34 435,13

Недопустимост на рзаходи за човешки ресурси

Договорът е сключен преди 10 дневния срок за обжалване и сключване на договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 42, ал. I от ЗОППриоритет 5 - Техническа помощ

ГД ПРР

РД 02-14 -1495 /13.11.2008г.

Укрепване на административния капацитет и повишаване на мотивацията на служителите от Звеното за вътрешен одит към МРРБ във връзка с изпълнението на дейностите по вътрешен одит на ОПРР

34 099,56

22 598,38

Недопустими разходи за работни заплати


ОБЩО


100 922 278,51

3 693 335,10
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница