Приоритетна ос: ІI “Управление на човешките ресурси”, подприоритет: 3 “Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”Дата14.08.2018
Размер178.98 Kb.
Списък на бенефициентите, спечелили финансиране по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”

Приоритетна ос: ІI “Управление на човешките ресурси”, подприоритет: 2.3 “Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”

Рег. № на проекта

Бенефициент

Партньор/и

Наименование на проекта

Бюджет

1

08-23-108/ 25.04.2008

СНЦ “Бизнес инкубатор – Гоце Делчев”

Сдружение на предприемачите в регион Гоце Делчев

Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев

375 852,41 лв.2

08-23-191/ 24.04.2008

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ

Фондация “Помощ за благотворителността в България”

Обединени за реформа в системата за работа с деца в риск

310 867,48 лв.

3

08-23-53/

24.04.2008Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”

Няма

Развитие на административен капацитет и прилагане на модерни комуникации в дейността на структурите на БСЧП “Възраждане”

388 716,00 лв.

4

08-12-283/ 25.04.2008

Регионален младежки парламент – гр. Кърджали

Сдружение “Клуб на младия предприемач – гр. Кърджали”

Общини – бизнес – партньори –

устойчивост259 082,18 лв.

5

08-23-306/ 25.04.2008

Търговско-промишлена палата – гр. Враца

Областна администрация –

гр. ВрацаПРО - АКТ – Партньорство, развитие и обучение за активна комуникация между третия сектор и публичната администрация

268 098,63 лв.

6

08-23-403/ 25.04.2008

Сдружение “Природа назаем”

Център за изследвания, информация и социално-икономическа документация

СНЦ “ПРОНАТУРА”Да работим заедно – модел за повишаване на капацитета на СГО и ефективно партньорство между СГО и местната администрация, при дефиниране и решаване на ключови проблеми и нужди на местните общности в Северозападен и Северен централен район на България

334 197,95 лв.

7.

08-23-42/ 24.04.2008

Сдружение “Днесс”

Сдружение “Форум гражданско общество”

Повишаване на капацитета на СГО и създаване на устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и община Долни Чифлик

248 952,39 лв.

8

08-23-85/ 24.04.2008

Фондация “Битие”

Сдружение “Клуб Онар Брайт”

Фондация “България, Европа, Земя”Изграждане на национална мрежа за взаимодействие с администрацията

252 034,00 лв.

9

08-23-370/ 25.04.2008

Сдружение “Център за младежки дейности – Надежда” (ЦМДН)

Няма

Повишаване на капацитета и изграждане на ефективни канали за комуникация между ЦМДН и СГО за сътрудничество с администрацията при формулиране и осъществяване на обществени политики, свързани с развитието на младите хора в Република България

389 753,79 лв.

10

08-23-1/ 10.04.2008

Национална асоциация на секретарите на общини

Асоциация на специалистите по комуникации в общините

Организационна устойчивост на професионално ориентираните НПО в подкрепа на общините

185 720,79 лв.

11

08-23-361/ 25.04.2008

СНЦ “ За бъдещето на община Ветрино”

Читалище “Просвета” – с. Ветрино

Читалище “Светлина” – с. Белоградец

Читалище “Христо Ботев” – с. Неофит Рилски

Община ВетриноРазвитие на гражданското общество и участието му в обществените процеси чрез мрежата на читалищата

257 665,50 лв.

12

08-23-342/ 25.04.2008

Американски университет в България

Няма

Изграждане на капацитет на служителите в Американския университет в България за подобряване на качеството на работа и взаимодействие с административните власти други НПО

141 914,48 лв.

13

08-23-202/ 25.04.2008

Сдружение “Толерантност”

Няма

НПО в малките общини – силни партньори на местните администрации

143 370,00 лв.

14

08-12-296/ 25.04.2008

Сдружение “Добърско”

Няма

Повишаване на капацитета на НПО от Югозападния район за планиране за ефективно взаимодействие и готовност за партньорство със структурите на държавната администрация

198 466,08 лв.

15

08-23-45/ 25.04.2008

Търговско-промишлена палата – гр. Шумен

Агенция за устойчиво регионално развитие и инвестиции – гр. Шумен

Сдружение “Интеграция Каспичан”Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местната власт

193 149,76 лв.

16

08-23-325/ 25.04.2008

Фондация “Агенция за социално-икономически анализи”

Няма

Изграждане на капацитета на структурите на гражданското общество за партньорство с местните власти в процеса на разработване и изпълнение на плановете и стратегиите за регионално развитие

266 358,76 лв.

17

08-23-23/

23.04.2008Фондация “Електронно здравеопазване България”

Няма

Повишаване на капацитета на СГО в сферата на здравеопазването за ефективно взаимодействие и сътрудничество помежду им и с администрацията

352 664,71 лв.

18

08-23-247/

25.04.2008Фондация “Стратос”

Фондация “Българска традиция”

Изграждане на капацитет в структурите на гражданското общество от Благоевградска област за работа с местните власти

186 377,22 лв.

19

08-23-47/

24.04.2008Българска асоциация на сомелиерите

Няма

Българска асоциация на сомелиерите – модерна, компетентна и ефективна организация

281 521,45 лв.

20

08-23-411/

25. 04.2008Камара на данъчните съветници в България

Няма

Европейски практики в данъчното консултиране

197 902,40 лв.

21

08-23-54/

24.04.2008АЛИЗ “Вяра, Надежда, Любов”

Женска либерална мрежа – гр. Перник

Структурите на гражданското общество – обединени в различието

189 765,28 лв.

22

08-23-161/

25. 04. 2008Асоциация за европейско партньорство

Няма

Активни и стабилни СГО за по-ефективна и прозрачна администрация

199 111, 45 лв.

23

08-23-362/

25.04.2008Народно читалище “Култура и знание”

Народно читалище “Христо Ботев”

Укрепване на капацитета на Народно читалище “Култура и знание” и други читалища за подобряване на дейността им в България, както и в партньорство с Европейски аналогични структури

145 594,89 лв.

24

08-23-302/

25.04.2008Асоциация “Човешки права – стъпка по стъпка”

Фондация “Програма стъпка по стъпка”

Модел за взаимодействие между СГО за реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции

384 632,31 лв.

25

08-23-195/

25.04.2008Фондация “Център за икономическо развитие”

Няма

Укрепване на институционалния капацитет на ЦИР за работа с държавната администрация и изграждане на мрежа от НПО в областта на икономическата политика

213 679,40 лв.

26

08-23-240/

25.04.2008Асоциация за европейско партньорство

Няма

Модерно гражданско общество – ефективност и професионализъм

276 730,00 лв.

27

08-23-343/

25.04.2008Българско сдружение за личностна алтернатива

Регионален работен клуб “Инициативи и партньорства за хора с увреждания “

Повече възможности за хората с увреждания чрез повишаване на капацитета на СГО

389 961,92 лв.

28

08-23-272/

25.04.2008Сдружение “Болкан Асист”

Няма

Обществените съвети – живата връзка между гражданите и местната власт

225 849,47 лв.

29

08-23-18/

23.04.2008Фондация “Еврика”

Съюз на математиците в България

Гражданските организации и повишаване на приноса им за по-добро бъдеще на талантите в науката и техниката

252 810,75 лв.

30

08-23-3/

16.04.2008Сдружение за инициатива за развитие “Кърджали решава”

Сдружение “Устойчиво развитие”

МРЕЖА – Мотивация, Ресурси, Ефективност, Желание и Алтернатива

258 238,98 лв.

31

08-23-100/

25.04.2008Център за устойчиво регионално развитие – гр. Габрово

Областна администрация – гр. Габрово

“ПРОЕКТ ГАБРОВО” – Гражданска Активност, Базирана на Резултатно Обучение за Взаимодействие “СГО – администрации ”в Област Габрово

276 378,13 лв.

32

08-23-381/

25.04.2008Фондация “Вида”

Гражданско сдружение “Екип”

Сдружение на младите психолози в България

Община Видин

Община БлагоевградНПО сектор – активен участник в прилагането на политики на местно ниво

100 786,13 лв.

33

08-23-95/

25.04.2008Съюз на съдиите в България

Няма

Съдии: сътрудничество и диалог

131 119,63 лв.

34

08-23-110/

25.04.2008Фондация “Милениум”

Няма

Укрепване на институционалния и организационен капацитет на СГО за разширяване на представителността им на местно и регионално ниво

280 851,00 лв.

35

08-23-93/25.04.2008

Синдикален регионален съюз КТ “Подкрепа” – гр. Варна

Няма

Партньорство с бъдеще

185 489,73 лв.

36

08-23-289/

25.04. 2008Алианс за правно взаимодействие

Няма

Медиация и арбитраж – извънсъдебни способи за решаване на спорове

316 002,00 лв.

37

08-23-21/

23.04.2008Клуб “Журналисти срещу корупцията”

Прокуратура на Република България

Усвояване на опита на комуникационната мрежа на OLAF и новите европейски модели за партньорство със съдебната власт

390 000,00 лв.

38

08-23-207/

25.04.2008Асоциация “Хоризонти”

Няма

Надграждане на административен капацитет в неправителствения сектор – посредник между общинската администрация и бизнеса

190 288,00 лв.

39

08-23-288/

25.04.2008Варненски свободен университет

Няма

Развитие на капацитета на неправителствения сектор за ефективно партньорство с местната администрация

185 554,64 лв.

40

08-23-16/

23.04.2008Агенция за енергиен мениджмънт – гр. Попово

Няма

Повишаване на капацитета на СГО за ефективно партньорство и диалог с местната власт

204 093,37 лв.

41

08-23-50/24.04.2008

Сдружение “Младежи за Благоевград”

Няма

Младежки форум за партньорство

249 326,92 лв.

42

08-23-217/

25.04.2008Фондация “Солидарност и подкрепа”

Няма

Повишаване на капацитета на Фондация “Солидарност и подкрепа”

224 521,10 лв.

43

08-23-41/

24.04.2008СНЦ “Промяна”

Няма

Реализиране на добри практики при работа с местната власт на СГО

225 324,54 лв.

44

08-23-58/

24.04.2008Сдружение “Център за бизнес инициативи”

Сдружение “Инициатива за развитие”

РЕСУРС – Резултатно Ефективно Сътрудничество за Укрепване на Ролята на Структурите на гражданското общество

252 633,14 лв.

45

08-23-193/

25.04.2008Фондация “Асоциация за развитие на туризма и занаятите – Българско Възраждане”

Сдружение “Информационен център за регионално развитие”

Сдружение “Възрожденска столица – Котел”

Сдружение “Сперанца” – Твърдица

Сдружение “За духовни и социални дейности”Структурите на гражданското общество – партньор и генератор на добри идеи

297 773,16 лв.

46

08-23-213 /

25. 04.2008Сдружение “Център за младежки инициативи”

Няма

Изграждане на капацитет на НПО и ефективни партньорства с администрацията за подпомагане на развитието на периферните общини в ЮЗРП

251 790,31 лв.

47

08-23-152/

25.04.2008Фондация “Модерно образование и наука”

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции – гр. Добрич

Интегрирана програма за изграждане на капацитет на НПО за ефективно партньорство с държавната администрация

388 966,64 лв.

48

08-23-80/

24.04.2008Българска стопанска камара

Няма

Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на БСК като национално представителна работодателска организация

387 288,53 лв.

49

08-23-28/

24.04. 2008Фондация “Атанас Буров”

Българска асоциация по връзки с инвеститорите

Повишаване на знанията и уменията за качествена и ефективна комуникация при разкриване на информация пред държавните регулаторни органи и инвестиционната общност

331 608,71 лв.

50

08-23-317/

25.04.2008Българска туристическа камара

Няма

Укрепване и повишаване на административния капацитет на структурите на Българската туристическа камара

296 035,58 лв.

51

08-23-396/

25.04.2008Европейски колеж по икономика и управление

Международен образователен консултативен център

СГО – Инициатор, партньор и двигател в местните политики

361 919,80 лв.

52

08-23-349/

25.04.2008Информационен център на НАТО в София

Няма

Укрепване на институционалния и организационен капацитет на информационния център на НАТО с цел ефективно сътрудничество с администрацията

188 081,00 лв.

53

08-23-244/

25.04.2008Търговско-промишлена палата – гр. Хасково

Областна администрация – гр. Хасково

Създаване на добри практики и партньорство между СГО и администрацията за ефективна работа по отношение на защита на правата на потребителите

277 521,00 лв.

54

08-23-157/

25.04.2008Сдружение “Агенция за регионално развитие”

Община Аврен

Укрепване на капацитета на НПО за сътрудничество и диалог с общинските администрации по проблемите на местното устойчиво развитие

195 950,75 лв.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница