„приват инженеринг” ад застрахователен брокер обща информацияДата21.06.2018
Размер59.5 Kb.

„ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Дружествена регистрация: „Приват инженеринг” (наричано по-долу „Приват инженеринг” или „Брокера”) е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон на 13.04.1998 година. На 07.11.2003 година, Приват инженеринг е преобразувано и регистрирано като акционерно дружество. На 27.03.2008 година, Приват инженеринг е пререгистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с Единен идентификационен код: 121664151. Понастоящем регистрираният и изцяло внесен капитал на Приват инженеринг възлиза на 9 588 000 лева. От учредяването си до днес, регистрираното седалище и адрес на управление на Приват инженеринг е град София 1680, ул. „Дамян Груев” №42.

1.2. Офис, адрес на осъществяване на дейността и контакти: От месец октомври 1998 година до днес, офисът и адресът на осъществяване на дейността на Приват инженеринг е град София 1142, бул. „Васил Левски” №47, етаж 3. Работното време е от 09:00 до 17:30 часа всеки работен за България ден. Телефон +359 2 980 71 01, Факс +359 2 980 70 72. Имейл office@bulgariaholding.com, Интернет сайт www.bulgariaholding.com.

1.3. Принадлежност: От учредяването си до днес, Приват инженеринг е дружество - част от групата на „Индустриален холдинг България” АД.

2. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Регистрация като застрахователен брокер: С Разрешение №75 от 30.05.2000 година на Дирекцията за застрахователен надзор при Министерството на финансите на Република България, на основание чл.22, ал.1, т.2 и чл.43, ал.4 от Закона за застраховането (отм.), на Приват инженеринг е разрешено да извършва дейност като застрахователен брокер.

2.2. Пререгистрация по Кодекса за застраховането: Съгласно изискванията на Кодекса за застраховането (наричан по-долу за краткост „КЗ”), Приват инженеринг е пререгистриран като застрахователен брокер с Решение №843-3Б от 25.09.2006 година на Комисията за финансов надзор на Република България и е вписан в Регистъра по чл.30, ал.1, т.9 от Закона за комисията за финансов надзор. Справка в Регистъра по чл.30, ал.1, т.9 от Закона за комисията за финансов надзор относно регистрацията на Приват инженеринг като застрахователен брокер, може да извършите в интернет сайта на Комисията за застрахователен надзор на Република България (www.fsc.bg) в електронния портал на Публичния регистър (ERiK).

2.3. Възлагане на застрахователно посредничество: Брокерът извършва дейност по застрахователното посредничество по възлагане от потребител на застрахователни услуги. По възлагане от застраховател или презастраховател, Брокерът може да извършва и дейност по презастрахователно посредничество. Възлагането на посредничеството се извършва писмено, освен при застрахователно посредничество при сключването на задължителните застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз”, в които случаи писмено възлагане не е изискуемо и необходимо.

2.4. Същност на застрахователно посредничество: При осъществяване на дейността си по застрахователно посредничество и въз основа на писменото възлагане от потребителя на застрахователни услуги или застрахователя или презастрахователя, Брокерът извършва пълен анализ на застрахователните рискове, на предложенията за застрахователно или презастрахователно покритие и след това предоставя на потребителя, застрахователя и презастрахователя съответните консултантски услуги по застраховката или презастраховката, подлежаща на сключване. От името и по възлагане на потребителя на застрахователни услуги, Брокерът договаря условията или сключва застрахователния или презастрахователния договор, следи сроковете за подновяване на договорите и съдейства на потребителя на застрахователни услуги при уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие.

2.5. Основни принципи при осъществяване на застрахователното посредничество: При осъществяване на дейността си Брокерът е длъжен: А) да спазва принципа на доброволността и добросъвестно и с дължимата грижа да разясняват правата и задълженията по застрахователния договор с оглед защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги; Б) да пази търговската тайна и доброто име на застрахователя и презастрахователя, както и застрахователната тайна, като не използва получената информация за други цели освен във връзка с упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по застрахователното правоотношение.

2.6. Възнаграждение: За дейността си по застрахователно посредничество, Брокерът получава възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя, освен ако в писмения договор (възлагателното писмо) не е уговорено нещо различно.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА БРОКЕРА

3.1. Свързаност на Брокера със застрахователи: При сключване на застрахователен договор и ако е необходимо, при неговото изменение или подновяване, Брокерът предоставят на потребителя на застрахователни услуги актуална информация по чл.177, ал.1, т.3 и т.4 от КЗ.

3.2. Гаранции за дейността на Брокера: Брокерът гарантира изпълнението на задълженията си да прехвърли платена на него застрахователна премия, предназначена за застрахователя, или да прехвърли на потребителя на застрахователни услуги, платено от застрахователя застрахователно обезщетение или парична сума чрез специална клиентска сметка IBAN: 40BUIN76045010021910, BIC: BUINBGSF при „Алианц Банк България” АД, по която съобразно възлагането се превеждат застрахователните премии за застрахователя и застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги. Паричните средства по клиентската сметка не са част от имуществото на Брокера, не подлежат на запориране и не влизат в масата на несъстоятелността при евентуално откриване на производство по несъстоятелност за Брокера.

3.3. Застраховка Професионална отговорност на Брокера: Брокерът поддържа задължителна застраховка „Професионална отговорност”, валидна за цялата територия на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, която покрива отговорността за вреди, настъпили на територията на държава членка при извършване на дейност по застрахователно и/или презастрахователно посредничество вследствие на негово виновно действие или бездействие. Застраховката покрива отговорността за вреди, причинени и от виновно действие или бездействие на служители на Брокера при или по повод извършването на застрахователно или презастрахователно посредничество. Брокерът е сключил застраховка Професионална отговорност на застрахователния брокер със ЗАД „Алианц България” съгласно изискванията на чл.156 от КЗ, валидна до 24:00:00 часа на 25.06.2011 година.

3.4. Определяне на изискванията и потребностите на потребителя: Преди сключване на конкретен застрахователен договор и въз основа на писмено предоставена от потребителя на застрахователни услуги информация, Брокерът следва да определи съответните изисквания и потребности на потребителя, които следва да бъдат ръководещи за Брокера по време на предоставянето на съвети на потребителя въпросната конкретна застраховка.

3.5. Информация относно осъщественото от Брокера посредничество, предоставяна на потребителя при сключване на застрахователен договор с посредничеството на Брокера: При сключване на застрахователен договор с посредничеството на Брокера, последният уведомява потребителя: А) дали съветът на Брокера за сключване на съответния застрахователен договор е базиран на справедлив (пазарен) анализ, в който случай Брокерът следва да даде подобен съвет след анализ на достатъчно голям брой застрахователни продукти, така че Брокерът да бъде в състояние да направи професионална препоръка относно съответната застраховка, която ще бъде най-подходяща с оглед нуждите на потребителя на застрахователни услуги; ИЛИ Б) дали съветът на Брокера за сключване на съответния застрахователен договор е следствие от договорното задължение на Брокера да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи, като в този случай, по искане на потребителя на застрахователни услуги, Брокерът му предоставя имената на тези застрахователи; ИЛИ В) че, Брокерът няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи, както и че не дава съветите си въз основа на справедлив (пазарен) анализ, така, както е описан по-горе, като в този случай, по искане на потребителя на застрахователни услуги, Брокерът му предоставя имената на застрахователите, за които може да извършва и извършва застрахователно посредничество. Изискванията за предоставяне на информация, описани в предходното изречение, не се прилагат, когато Брокерът извършва: застрахователно посредничество по застраховането на големи рискове по смисъла на §1, т.29 от Допълнителните разпоредби на КЗ и презастрахователно посредничество.

3.6. Валидни договори със застрахователи: Понастоящем, Брокерът е сключил споразумения за предлагане на застрахователни продукти на следните застрахователи: A) Споразумение от 30.05.2000 година със ЗАД „Алианц България”; И Б) Споразумение от 15.07.2000 година със ЗАД „Алианц България Живот”. Понастоящем, Брокерът няма договорното задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за ЗАД „Алианц България” или ЗАД „Алианц България Живот”.

3.7. Информация относно застрахователния договор, предоставяна на потребителя при сключване на застрахователен договор с посредничеството на Брокера: Ако застрахователен договор се сключва чрез Брокера, то информация по чл.185, ал. 1 или 3 от КЗ относно съответния застрахователен договор се предоставя на потребителя от Брокера, а не от съответния застраховател. Изискванията за предоставяне на информация, описани в предходното изречение, не се прилагат, когато Брокерът извършва: застрахователно посредничество по застраховането на големи рискове по смисъла на §1, т.29 от Допълнителните разпоредби на КЗ и презастрахователно посредничество.

3.8. Посочване на данните на Брокера: Ако застрахователен договор е сключен чрез Брокера, то освен другите задължителни по КЗ данни, в застрахователния договор се посочват фирмата и адреса на Брокера.

3.9. Жалби на потребители: Жалби от потребител на застрахователни услуги и/или от други заинтересовани лица срещу Брокера могат да се подават писмено на адреса на осъществяване на дейността на Брокера, посочен по-горе или на факса или имейла, посочени по-горе. Писмен отговор на всяка жалба срещу Брокера се изпраща от Брокера на жалбоподателя на посочения от жалбоподателя адрес или факс или имейл в срок до 10 работни дни от получаването на съответната жалба. Ако Брокерът се нуждае от допълнително време за изясняване на случая предмет на жалбата, то в посочения по-горе срок, Брокерът уведомява писмено жалбоподателя в какъв допълнителен разумен срок ще му отговори на жалбоподателя.

3.10. Спорове: Споровете между Брокера и потребителите на неговите услуги се решават извънсъдебно - чрез добросъвестни преговори между тях. При невъзможност за постигане на извънсъдебно споразумение, потребителят има право да подаде жалба до Комисията за защита на потребителите на Република България. При невъзможност за решаването на спора между Брокера и потребителя по описаните по-горе начини, съответният спор се решават съобразно приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница