Процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зопстраница2/6
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6

А мин – най-краткия предложен от участник срок за изпълнение – Срокът се посочва в предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 7 от настоящата документация и следва да е в брой работни дни, считано от датата на подписване на договора.

А предл.- предложения срок от конкретния участник - Срокът се посочва в предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 7 от настоящата документация и следва да е в брой работни дни, считано от датата на подписване на договора.

Забележка: Максималният срок за изпълнение на поръчката е 45 работни дни от сключване на договора.

Показател В – предлагана цена – до 70 точки

Оценката по показател В се определя по следната формула:


В мин

В = ------------------ х 70

В предл.

където:

В мин – най-ниска предложена цена без ДДС за изпълнение на поръчката по настоящата процедура (Съгласно „Приложение № 8 от настоящата документация)

В предл. – предложената цена без ДДС от съответния участник (Съгласно „Приложение № 8 от настоящата документация).

Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО = А + В

За икономически най-изгодна оферта се класира офертата, получила най-голям брой точки по направената комплексна оценка съгласно тази методика.

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 точки.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. Ако определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, на основание чл. 58, ал. 2, т. 1 от ППЗОП за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

В случай че офертата не може да се определи по реда на чл.71, ал.4 от ЗОП, на основание чл. 58, ал. 2, т. 1 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане и класиране на офертите, провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

При оценка на офертите комисията ще изчислява резултатите с точност до втория знак след десетичната запетая.3. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

При изготвяне на офертите, участниците се съобразяват с условията, посочени в документацията за участие, ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и приложимата нормативна уредба.

Участниците имат право да представят само една оферта с предлагани ценови параметри към нея. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:


  • наименование на участника;

  • адрес за кореспонденция, телефон (факс), електронен адрес;

  • наименование на процедурата: „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе “

Всеки участник следва да приложи следните документи:

1. Представяне на участника – по образец, включващо посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация – съгласно законодателството на държавата, в която участикът е установен, както и адрес и електронна поща – за кореспонденция във връзка с процедурата;

1.1 при участници обединения – към представянето на участника се добавя и копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от Закона за обществените поръчки (оригинал, по приложен образец).

3. Декларация за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите /оригинал, по приложен образец/.

6. Декларация за приемане условията на проекта на договора /оригинал, по приложен образец/.

7. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи, попадащи в обхвата на - І-ва група, ІІ-ра категория съгласно Закона за устройство на територията или еквивалент на тази регистрация за чуждестранните участници, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен за изпълнение на аналогични видове строителни работи. Документът се представя в заверено от участника копие.

8. Удостоверение за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен – заверено копие.

11. Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата (когато е приложимо) - прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон.

12. Списък /оригинал, по приложен образец/ за СРР изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура, придружен с доказателства за изпълнените СРР на водопроводни мрежи (ВИК) - под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от възложителите на строителството или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията, или по друг подходящ начин. Участникът следва да е изпълнил минимум три СРР - еднакви или сходни с предмета на поръчката.

13. Списък – декларация за техническия персонал, зает с изпълнение на поръчката – в свободен текст. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, както и „Координатор по безопасност и здраве“, който да следи да се спазват минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и притежава. Участникът следва да приложи копие от удостоверение за завършен курс на обучение на лицето, което ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве - Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Не се допуска експертът по безопасност и здраве да изпълнява и други функции.

14. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката - копия от дипломи, трудови книжки и удостоверения.

15. Документ за сключена застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент, отговаряща на изискванията на гл. десета „Застраховане в проектирането и строителството“ от ЗУТ, валидна за срока на изпълнение на договора – заверено копие.

16. Декларация за запознаване с документацията и извършен оглед на обекта- изготвя се по образец от настоящата документация и се представя в оригинал.

17. Предложение за изпълнение на поръчката - изготвя се по образец от настоящата документация и се представя в оригинал.

18. Ценово предложение (Предлагани ценови параметри) - изготвя се по образец от настоящата документация и се представя в оригинал.


Приложение № 1

ДО


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ аД

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 2

ГР. РУСЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе “

Административни сведения

Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:
пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес


Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес


Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес


Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1. ……...................................................

2. ……...................................................Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе “, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

Дата

......................../................................/................

Име и фамилия

..........................................................................

Подпис на лицето (и печат)

..........................................................................


Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/-ната/: ……………………………………………………....................................(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе “Д Е К Л А Р И Р А М:

  1. Не съм осъден с влязла в сила присъда по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194- 217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321 и 321а, чл.352-353е от Наказателния кодекс;

  2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за аналогично на т.1 престъпление в друга държава-членка или трета страна;

  3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.;

5. Нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен;

6. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

7. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

8. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията зафинансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

.......................... ДЕКЛАРАТОР: …………………….(дата)

(подпис)

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Подписаният: ……………………………………………………....................................(три имена)

Лична карта№ ............................., изд. от ..............., на ........г.,

На длъжност …………………………………………………………………………

(посочете длъжността)

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе “ДЕКЛАРИРАМ:

Срокът на валидност на представената оферта е 30 /словом: Тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите

г. Декларатор:

1.


(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………....................................(три имена)

Лична карта № ............................., изд. от ..............., на ........г.,

На длъжност …………………………………………………………………………

(посочете длъжността)

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе “ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора, приложен към документацията по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе “ и приемам без възражения условията в него.

г. Декларатор:

1.


(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение № 5

С П И С Ъ К

по чл. 63, ал. 1, т. 1, б.»а» от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Лична карта № ............................., изд. от ..............., на ........г.,

На длъжност …………………………………………………………………………

(посочете длъжността)

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе “

Д Е К Л А Р И Р А М:

През последните 5 /пет/ години, считано до датата на подаване на настоящата оферта, представляваният от мен участник е изпълнил следните СРР, еднакви или сходни с предмета на поръчката:

Предмет на изпълненото СРР и количество

Възложител

Стойност/

цена на изпълнената доставка без ДДССрок на изпълнение на доставката

Доказателства за изпълнението:

1.Приложено удостоверение,

изх. номер ................. от дата ..............

или

2. публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката - ............................................................................................................

1
За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК

г. Декларатор:

1.

(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за

запознаване с документацията и извършен оглед на обекта

Подписаният/ата ..............................................................................................................

                                               (трите имена)

данни по документ за самоличност .......................................................................................

                                               (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .......................................................................................................................

                                                                              (длъжност)

на ............................................................................................................................................... ,

                                                    (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ  ................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе “ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/а съм и приемам всички условия, обстоятелства и изходни данни за изпълнение на предмета на посочената обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява.

2. Извършил съм посещение и оглед на обекта, където ще се изпълни обществената поръчка.

3. Оценил съм на своя риск и отговорност всички необходими фактори за подготовката на офертата и за подписването на договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Дата ......................... ДЕКЛАРАТОР: .......................

гр................................ (подпис)

Приложение № 7
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ДО: „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД


ОТ:________________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от - __________________________

с адрес на управление: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________

адрес за кореспонденция: : гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс________________

ЕИК: _____________________________,

Разплащателна сметка:

IBAN:___________________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница