Процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зопстраница3/6
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - с предмет „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе “. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие, обявени в обявата. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Прилагаме следните документи:

1. Представяне на участника – по образец, включващо посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация – съгласно законодателството на държавата, в която участикът е установен, както и адрес и електронна поща – за кореспонденция във връзка с процедурата;

1.1 при участници обединения – към представянето на участника се добавя и копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от Закона за обществените поръчки (оригинал, по приложен образец).

3. Декларация за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите /оригинал, по приложен образец/

4. Декларация за приемане условията на проекта на договора /оригинал, по приложен образец/.

5. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи, попадащи в обхвата на - І-ва група, ІІ-ра категория съгласно Закона за устройство на територията или еквивалент на тази регистрация за чуждестранните участници, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен за изпълнение на аналогични видове строителни работи.

6. Удостоверение за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен – заверено копие.

7. Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата (когато е приложимо) - прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон.

8. Списък /по образец/ за СРР изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура, придружен с доказателства за изпълнените СРР на водопроводни мрежи (ВИК) - под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от възложителите на строителството или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията, или по друг подходящ начин. Участникът следва да е изпълнил минимум три СРР - еднакви или сходни с предмета на поръчката.

9. Списък – декларация за техническия персонал, зает с изпълнение на поръчката – в свободен текст. Удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за лицето, което ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве – заверено копие.

10. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката - копия от дипломи, трудови книжки и удостоверения.

11. Документ за сключена застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент, отговаряща на изискванията на ЗУТ, валидна за срока на изпълнение на договора.

12. Декларация за запознаване с документацията и извършен оглед на обекта – в оригинал по образец.

13. Предложение за изпълнение на поръчката - по образец от настоящата документация и се представя в оригинал.

14. Ценово предложение - изготвя се по образец от настоящата документация и се представя в оригинал.С настоящото Ви представяме техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе “.


Поз. ПСД


Наименование

Мярка

К-во

І

Част ВК1

Рязане на асфалт с машина

м

130,00

2

Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка /10см б.бал.+б см непл.+4 см пл.смес/

м2

162,50

3

Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка

м2

162,50

4

Разваляне и възстановяване на основен калдъръм

м2

162,50

5

Натоварване и извозване на строителни отпадъци от настилка до "Строителна инсталация Русе", вкл,такси

мЗ

97,50

6

Изкоп с ширина над 1,2 м в земни почви с Н=или>4 м -ръчен - 30,00%

мЗ

19,85

7

Изкоп с ширина над 1.2М в земни почви с Н-или<2гп

мЗ

0,00

8

Изкоп с ширина над 1.2 м в земни почви с Н-или>2 м и < 4 м -ръчен

мЗ

786,48

9

Изкоп с ширина над 1.2 м в земни почви с Н-или>4 м и < 6 м - ръчен

мЗ

261,00

10

Машинен изкоп

мЗ

2444,12

11

Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с Н до 2.00 м

м2

580,00

12

Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с Н от 2,00 м до 4,00 м

м2

580,00

13

Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с Н от 4,00 м до 6,00 м

м2

130.50

14

Обратен насип ръчен

мЗ

1047,48

15

Обратен насип машинен

мЗ

2444,12

16

Извозване на излишна пръст от шахта, вкл.такси на сметище и Община Русе

мЗ

38,33

17

Извозване на излишна пръст от тръби, вкл.такси на сметище и Община Русе

мЗ

20,30

18

Трамбоване на Пластове ръчно

мЗ

1047,48

19

Трамбоване на Пластове машинно

мЗ

2385,49

20

Направа на връзка към същ. водопроводи

бр.

3,00

21

Направа на хоризонтапен сондаж за напорен водопровод в овс. Тръба ф 315

м

12,00

22

Направа на хоризонтапен сондаж за гравитачни водопроводи в овс. Тръба ф 250

м

24,00

23

Направа на арматурна шахта, включинелно кофраж, бетон, армировка, капак и стъпала - виж количествата от чертежа

бр.

1,00

24

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф 200 – РN 10

м

300,00

25

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф160 -РN 6

м

600,00

26

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф 110 - РN 6

м

5,00

27

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф 250 – РN 6

м

30,00

28

Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф 315 – РN 6

м

12,00

29

Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 200 – РN 10

м

10,00

30

Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 150 – РN 6

м

15,00

31

Доставка и монтаж на ТСК ф 80

бр

3,00

32

Доставка и монтаж на ПХ ф 80/70 - надземен

бр

3,00

33

Доставка и монтаж на ТСК ф 100

бр

3.00

34

Доставка и монтаж на СК ф 150

бр

1.00

35

Доставка и монтаж на СК ф 200

бр

1.00

36

Доставка и монтаж на НФ ф 200/100

бр

1.00

37

Доставка и монтаж на НФ ф 200/150

бр

1.00

38

Доставка и монтаж на НФ ф 100/80

бр

1.00

39

Доставка и монтаж на Св. Фл. Ф 80

бр

3.00

40

Доставка и монтаж на Св. Фл. Ф 100

бр

4.00

41

Доставка и монтаж на Св. Фл Ф 150

бр

8,00

42

Доставка и монтаж на Св. Фл. Ф 200

бр

4,00

43

Доставка и монтаж на пета за ПК-фланшова

бр

3,00

44

Доставка и монтаж на берт Ф 110

бр

3,00

45

Доставка и монтаж на берт Ф 160

бр

8,00

46

Доставка и монтаж на берт Ф 200

бр

3,00

47

Доставка и монтаж на ПЕВП преход Ф 200/ф110

бр

4,00

48

Доставка и монтаж на ПЕВП прехоД Ф 110/ф90

бр

3,00

49

Доставка и монтаж на електромуфа ПЕВП Ф 110

бр

6,00

50

Доставка и монтаж на електромуфа ПЕВП Ф 160

бр

16,00

51

Доставка и монтаж на електромуфа ПЕВП Ф 200

бр

6,00

52

Опорен блок за водопровод

бр

7,00

53

Разбиване на стари бетонни капаци на същ. колектор

мЗ

1,50

54

Пробиване на отвори в същ. бетонови стени на шахти и сгради

бр.

9,00

55

Промиване на водопроводи до ф200ММ

м

867,00

56

Дезинфекция водопроводи до ф100ММ

м

867.00

57

Укрепване на стоманени тръби ф 200 в шахти

бр.

6.00

58

Укрепване на стоманени тръби ф 160 в шахти

бр.

6.00

59

Фургони работници

бр.

1,00

60

Контейнер инструменти

бр.

1,00

61

Временна чешма

бр.

1,00

62

Временно ел. табло

бр.

1,00


63.

Химическа тоалетка

бр.

1,00

64.

Противопожарно табло

бр.

1,00

,


64.

Контейнер отпадъци

бр.

1,00

65.

Информационна табела

бр.

1,00

66.

Инвентарни мостчета

бр.

3,00

67.

Временна ограда

м

200,00

Предлагам срок за изпълнение на поръчката:……………………/…………../ .работни дни от подписването на договора.


Предлагам следния линеен график:
Наименование на материали и видове работи

Продължителност /работни дни/

1

Организация на строителството
2

Изкопни работи
3

Полагане тръби
4

Обратен насип
5

Благоустрояване, включително почистване и предаване на обекта с приемо-предавателен протокол

Времетраене:
ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________

__________________________________

(име и фамилия)

__________________________________

(длъжност на представляващия участника)


1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница