Процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зопстраница5/6
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6

48

Доставка и монтаж на ПЕВП прехоД Ф 110/ф90

бр

3,0049

Доставка и монтаж на електромуфа ПЕВП Ф 110

бр

6,0050

Доставка и монтаж на електромуфа ПЕВП Ф 160

бр

16,0051

Доставка и монтаж на електромуфа ПЕВП Ф 200

бр

6,0052

Опорен блок за водопровод

бр

7,0053

Разбиване на стари бетонни капаци на същ. колектор

мЗ

1,5054

Пробиване на отвори в същ. бетонови стени на шахти и сгради

бр.

9,0055

Промиване на водопроводи до ф200ММ

м

867,0056

Дезинфекция водопроводи до ф100ММ

м

867.0057

Укрепване на стоманени тръби ф 200 в шахти

бр.

6.0058

Укрепване на стоманени тръби ф 160 в шахти

бр.

6.0059

Фургони работници

бр.

1,0060

Контейнер инструменти

бр.

1,0061

Временна чешма

бр.

1,0062

Временно ел. табло

бр.

1,00
63.

Химическа тоалетка

бр.

1,0064.

Противопожарно табло

бр.

1,00

,
64.

Контейнер отпадъци

бр.

1,0065.

Информационна табела

бр.

1,0066.

Инвентарни мостчета

бр.

3,0067.

Временна ограда

м

200,00


Обща стойност на поръчката в лева без ДДС:

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________

__________________________________

(име и фамилия)

__________________________________

(длъжност на представляващия участника)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес......................2016 г. в гр. Русе, между:

1. “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ–РУСЕ“ АД („МБАЛ - Русе” АД), ЕИК 117505556, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Независимост“ 2, представлявано от д-р Иван Христов Стоянов – Изпълнителен директор, наричано по-долу в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

2. .......................................... , ЕИК: ................................... със седалище и адрес на управление: ............................................................................................, представлявано от ..................................................................................................................., наричано по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, на основание чл. 194, ал. 1 от ППЗОП, при възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти, публикувана на ……………. в профила на купувача на МБАЛ – Русе АД се споразумяха за следното:


1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително-ремонтни работи, изразяващи се в основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе.

1.2. Точното описание на видовете и количества СМР са описани в техническия инвестиционен проект и Количествената сметка за обекта.

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите по чл. 1.1. на свой риск, със свои сили, техника, персонал и в съответствие с утвърдения проект, изискванията на нормативните актове и клаузите на този договор, както и указанията давани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощените му представители в хода на изпълнение на работата.

1.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на възложената съгласно този договор работа, както и да му заплати извършената работа по цени, при условията и в сроковете, уговорени в този договор и съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. ЦЕНИ

2.1. Общата цена на договора за изпълнение на възложените СМР, в съответствие с изготвената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествената сметка и приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на ..........................................лв. /......................................./ без включен ДДС.

2.2. Посочената обща цена включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обекта, включително тези за подготовката на обекта, транспорта, работната ръка, извънреден труд, охрана на труда, застраховка на всички строително - монтажни работи, промени в организацията на строителството, разходи по въвеждане на обекта в експлоатация и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2.3. Единичните договорени цени – съгласно офертата на възложителя са окончателни и не подлежат на допълнително договаряне и промени.3. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на: до 30% (тридесет процента) от стойността на договора с ДДС в срок до 3 (три) работни дни след деня на подписване на договор.

3.2. Плащането на аванса се извършва срещу представена банкова гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на стойността на авансовото плащане и издадена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3. Окончателното плащане се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, след подписване от двете страни на Протокол за приемане - обр. 19 на извършени СМР и издаване на фактура - оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3. Плащането по настоящия договор се извършва по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в български левове, а именно

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 5 % (пет процента) от окончателното плащане, като гаранция за добро изпълнение. Гаранцията се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 20 (двадесет) дни от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не се възстановява, ако между страните има висящи съдебни спорове, до окончателното им приключване.


4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши СМР на обекта, предмет на настоящия договор в срок до ……….201.. г., съгласно линеен график, неразделна част от настоящия договор.

4.2. За дата на приемане на извършените СМР на обекта, се счита датата на двустранно подписания Протокол - обр. 19 .

4.3. Срокът по чл.4.1. може да бъде удължаван само при наличие на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, като установяването на тези обстоятелства се извършва с двустранно подписан протокол. Срокът за изпълнение се удължава с дните, за които двете страни са приели в протокола, че е налице непреодолима сила.


5. ГАРАНЦИИ

5.1. Гаранционните срокове на договорените СМР са в размерите посочени в Наредба 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Сроковете започват да текат от датата на съставяне на приемно - предавателния протокол обр.19 без забележки към него или от деня, в който всички недостатъци и пропуски бъдат отстранени и уредени, което от двете събития настъпи по - късно.

5.2. Всички дефекти, проявили се в гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

5.3. За проявените скрити дефекта и недостатъци през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 работни дни след писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ започва отстраняването на дефектите в миниматния технологично необходим срок. Гаранционният срок се продължава с времето, необходимо за отстраняване на проявените дефекти.

5.4. Проявените явни дефекти и недостатъци се констатират при предаването, съответно приемането на обекта с двустранен протокол, подписан от представителите на двете страни, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

5.5. При отказ или неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до него за съставянето му. Ако представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, се приема, че е съгласен с констатираните дефекти и недостатъци и ги приема без възражение.

5.6. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани проявените в гаранционния срок дефекти в технологично необходимия срок или откаже да изпълни задълженията си, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстранява дефектите по избран от него начин. Стойността на направените разходи, установени с писмени документи – договори, фактури и други, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. За тези разходи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ако същият не ги заплати в 5 /пет/ дневен срок, дължи върху тях и законна лихва съгласно чл.86 ЗЗД до датата на окончателното плащане.


6. СТАНДАРТИ

6.1. Извършваните СМР трябва да отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба, одобрения технически проект и изискванията на лицето, упражняващо авторски надзор и лицето упражняващо строителен надзор.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лицата, които ще извършват авторски и строителен надзор.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури лице (лица), което ще упражнява дейността на координатор по безопасност и здраве и технически ръководител на обекта.

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага в изпълнението качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и международните стандарти. Закупуваните материали следва да бъдат предварително одобрени, чрез писмено потвърждение от лицето упражняващо авторски контрол и лицето упражняващо инвеститорски контрол. Материали, които не са предварително одобрени по този ред не следва да се влагат в СМР и не се заплащат.

6.5. Материалите се доставят с декларация за съответствие и със сертификат за качество на вложените материали, където има хармонизиран стандарт - декларация за експлоатационни показатели.

6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта и предмета на този договор, поради която причина да поиска анекс към този договор. С подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира че е получил и се е запознал изцяло с пълната документация на обекта и изискванията за изпълнение на предмета на поръчката.

6.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва входящ контрол на материалите и отразява резултатите в протоколи. Протоколите за входящ контрол се подписват и от лицата упражняващи инвеститорски и авторски контрол.

6.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнение на СМР персонал с необходимия опит и квалификация и ръководители, компетентни да осигурят организация и контрол на работата съгл. изискванията на ЗУТ и др. приложими нормативни актове. Наличието на персонал и компетентността му се удостоверяват с писмени документи. При подписване на настоящия договор се представя списък на персонала, който ще работи по изпълнение на възложената работа съгласно чл.1. Списъкът съдържа данни и се актуализира по реда предвиден в Споразумението за ЗБТ, подписано от страните.

6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на работите по този договор да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, както и да не създава излишни и необичайни пречки на работата в лечебното заведение. Ако по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се причинят щети, то възстановяването им ще бъде за негова сметка.


7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява своевременно необходимите финансови средства за изпълнението на този договор, в размера и при условията и сроковете по договора и неговите приложения.

7.2. При необходимост, за решаването на възникнали въпроси, след писмено поискване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да осигурява своевременно съответния специалист.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки относно качеството на всички работи, влаганите материали и спазване на правилата за безопасна работа, без това да нарушава самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.4. При констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествен или нестандартен материал, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на работите до отстраняване на нарушението.

7.5. Подмяната на нестандартните материали и отстраняване на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не водят до удължаване на срока на договора за изпълнение на обекта.

7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение предмета на договора, в резултат на които възникват:

- злополука на което и да е физическо лице;

- загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.

7.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя за отговорно лице по изпълнението на настоящия договор и възлага функциите на инвеститорски контрол на …………………………..


8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите на обекта, предмет на договора при стриктното спазване на техническите стандарти и действащите законови изисквания за строителството в РБългария, техническия проект и указанията на лицето упражняващо авторски надзор и в съответствие с уговорените в договора срокове.

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата трудова и технологична дисциплина на обекта.

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури квалифициран персонал и технически компетентно ръководство за изпълнение на обекта, предмет на договора;

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска до работа на строителната площадка единствено работници, работещи по трудов договор и посочени в списъка на персонала съгласно чл.6.8.

8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че доставените материали и съоръжения. предназначени за изпълнение на обекта, предмет на Договора, отговарят на спецификациите и техническите стандарти, както и на изискванията, заложени в Количествено-стойностната сметка. Не се допуска влагането на материали, неотговарящи на стандартите. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на влагане на некачествени материали, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да отстрани за своя сметка същите от строителната площадка.

8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе всички необходими мерки за защита, на околната среда, както на строителната площадка, така и извън нея, като ограничи вредите и нарушаването на покоя на трети лица, произтичащи от замърсяване. шум или други ефекти на дейността му.

8.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя длъжностно лице, което ще бъде негов представител по изпълнение на договора и технически ръководител: .............................................................................

8.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по чл. 163 от ЗУТ.

8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да възложи на подизпълнител извършването на цялостното изпълнение на предмета на настоящия договор.


9. КООРДИНАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ И КОНТРОЛ НА

КАЧЕСТВОТО

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за координирането и подходящото изпълнение на строителните работи, както и разполагането на строителните дейности и материали с оглед осигуряване на безконфликтна работа.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира система за контрол на качеството и обезпечаване изпълнението на договора, в съответствие с критериите за качество, предвидени в договора или предписани от действащите в страната строителни стандарти и норми.

9.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на графика за изпълнение на СМР.

9.4. В процеса на изпълнението на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя всички документи, изискуеми от нормативните разпоредби за извършване на строително-ремотни дейности.

9.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя декларация/и за съответствие на вложените материали според изискванията на действащото законодателство.

9.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право при каквито и да е условия да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.

9.7. С подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с условията по договора и приложенията към него, както и обема дейност, произтичаща от договора и неговите приложения, местоположението и спецификата на строителната площадка.

9.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на претенции, свързани с недостатъци, неправилност и/или непълнота на количествените сметки.


10. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТА И СИГУРНОСТ

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с всички приложими разпоредби за безопасност и конкретно да се съобразява с обстоятелството, че извъшва работата в лечебно заведение.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен считано от началната дата до приемането на обекта от Възложителя да подсигури изцяло за своя сметка:

- оградни съоръжения,

- временни съоръжения за преминаване, пътеки, перила и огради, които могат да се окажат необходими за поемането на потока и предпазването на преминаващите служители и пациента на болницата и др.;

- съоръжения за изнасяне на строителни отпадъци;

10.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ограничи всичките си работи в рамките на строителната площадка и всички допълнителни терени, които могат да се предоставят като работни.

10.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се спазва всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно времето на извършване на оределени СМР, така че да се обезпечи дейността на лечебното заведение.

10.5. С подписването на договора се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил цялата нужна информация относно рисковете, условията и другите обстоятелства, които могат да повлияят или рефлектират върху офертата и изпълнението на договорните задължения.

10.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи и такси за специално или временно право на преминаване, необходимо за достъпа до строителната площадка. Изпълнителят предоставя за своя сметка и всички допълнителни съоръжения извън строителната площадка, необходими за извършване на строителни работи и извозване на строителните отпадъци.

10.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя цялостното оборудване, необходимо за извършване на строителните работи.

10.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за набавянето, транспортирането, получаването, разтоварването и безопасното съхранение на всички машини, съоръжения и материали, оборудване и други подобни, необходими за изпълнението на СМР и изнасяне на строителните отпадъци.

10.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на възложените работи от началната дата до датата на предаването на Обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница