Процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зопстраница6/6
Дата20.07.2018
Размер0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6

11. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ, НЕУСТОЙКИ

11.1. В случай на некачествено изпълнение или забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при изпълнение на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на:

- намаляване на възнаграждението;

- събиране на неустойки;

- прекратяване на Договора поради неизпълнение.

11.2. В случай на закъснение, независимо от причините, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи причините за това закъснение и вероятните срокове за завършване на работите по Договора.

11.3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ закъснее при изпълнението на крайния срок за изграждане на Обекта, съгласно приетия линеен график (с изключение на случайте, посочени в настоящия договор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от 20% от цялата стойност на договора.

11.4. Ако съответното закъснение доведе до невъзможност за изпълнение на сроковете по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договор без предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.

11.5. При лошо или некачествено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъците за своя сметка, като това не води промяна на времевия график.

12. РАЗЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

12.1. По време на извършването на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа площадката чиста от всякакви излишни струпвания, като отстранява своевременно от обекта материали, отпадъци и временни строителни работи, които вече не са необходими. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допуска персонала си само в работните помещения и се задължава да не допуска замърсяване на съседни помещения и терени.

12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани и извози всички стоителни отпадъци и да предаде обекта почистен и годен за ползване според предназначението му.

12.3. Ако в срок от десет дни след приемане на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е отстрани остатъчно оборудване, материали, развалини, отпадъци или временни строителни работи, дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се разпореди с неотстранените вещи и отпадъци по начин, какъвто намери за добре, като разходите за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

12.4. При едностранно прекратяване на договора на основание чл.14.1 т.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от стойността на договора.
13. РИСК И ОТГОВОРНОСТ

13.1. Рискът и отговорността от погиване и/или увреждане на Обекта или части от него, както и за всички материали и съоръжения на Обекта, се носи от:

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - от датата на започване на строителните работи съгласно договора до приемането на обекта с Протокол за приемане на извършени СМР без забележки;

б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - от датата на започване на работи по отстраняване на дефекта до датата на завършване на тези работи и предаването на корекцията с приемо-предавателен протокол;

в) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - след въвеждане на обекта в експлоатация
14. ОБЩИ УСЛОВИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Договорът се прекратява в следните случаи:

1. С извършване и предаване на договорената работа;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същият:

а/ е прекратил работата за повече от 3 (три) работни дни, без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

б/ не изпълнява законни инструкции на Възложителя, давани чрез лицата упражняващи авторски и инвеститорски контрол, във връзка с отстраняването на констатирани недостатъци в хода на строителството;

в/нарушение на линейния график;

г/ допусне повече от две нарушения на задълженията си по настоящия договор.

14.2. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси и осигури охрана на работната площадка, след което да напусне обекта в разумно кратки срокове, като състави съответния изискуем съгласно Наредба № 3 акт.

14.3. При прекратяване на Договора договорените гаранции на успешно завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол.

14.4. Нищожността на отделни клаузи от настоящия договор не води до нищожност на целия договор. Тези клаузи се заместват от императивните правни норми на действащото законодателство.

14.5. СТРАНИТЕ посочват следните адреси и лица за контакт и кореспонденция:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр.Русе, ул. Незавиимост № 2, тел....................................., електронна поща.........................................................................................................................

Лице за контакт:.........................................................................................................................

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ......................................................., тел....................................., електронна поща.........................................................................................................................

Лице за контакт:.........................................................................................................................

14.6. При промяна на адреса, телефона, ел.поща, лице за контакт, страните следва да се уведомят в срок от 24 часа, в противен случай изпратените съобщения и други документи ще се считат за редовно връчени и получени.

14.7.3а всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

Настоящият договор съдържа ................................ страници, състави се и се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за Изпълнителя и един за Възложителя.Неразделна част от договора са :

Линеен график

Споразумение по ЗБУТ

Предложение за изпълнение на поръчката – оферта на Изпълнителя

Ценови параметри – Количествено стойностна сметка

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.................................. За ИЗПЪЛНИТЕЛ:.........................................
СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА СЪВМЕСТНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ

УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР И ДРУГИ РЕМОНТНИ

ДЕЙНОСТИ
Днес,..............................., в гр. Русе, между:

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ–РУСЕ“ АД („МБАЛ - Русе” АД), ЕИК 117505556, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Независимост“ 2, представлявано от д-р Иван Христов Стоянов – Изпълнителен директор, от една страна

и

2.ИЗПЪЛНИТЕЛ: .......................................... , ЕИК: ................................... със седалище и адрес на управление: ............................................................................................, представлявано от ...................................................................................................................,

на основание чл.14, ал.1, чл.16, ал.1, т.8 и чл. 18 от Закона за здравословни

и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и изпълнението на Договор № ............................. от ........................се сключи настоящето споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на СМР и други ремонти на територията на МБАЛ- Русе, АД

Чл.1. Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя - ......................................................................................................

От страна на Изпълнителя – ......................................................................................................

Чл.2. Определяне на лицата, които ще работят на територията на МБАЛ-Русе АД- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи списък на работниците и/или служителите, които ще работят на територията на болницата. Списъкът е неразделна част от настоящото споразумение и трябва да съдържа следната информация (Същото се отнася и за всеки новопостъпил работник и/или служител):

-име на (работника/служителя);

- длъжност;

- дата на постьпване на работа на територията на МБАЛ-Русе АД;

- подпис от лицето отговарящо за ЗБУТ от страна на Изпълнителя;

Чл.3. Преди започване на работа Експерта по безопасност и здраве при работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ провежда начален инструктаж по ЗБУТ и ПБ на координатора на ИИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да запознае своите работници срещу подпис със специфичните условия на обекта на Възложителя, като проведе начален инструктаж.

Чл.4. Основните видове инструктажи по безопасност и здраве при работа и ПБ се провеждат от длъжностното лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да допуска на работа само правоспособни, квалифицирани и предварително инструктирани работници и служители, в съответствие с изискванията на нормативните актове по безопасност на труда и ПБ за съответните видове дейности, конто ще се изпълняват и които отговарят на изискванията на КТ, а в случайте когато се изисква да са правоспособни и да имат необходимата квалификация за съответната работа или дейност, да контролира наличието та удостоверения за квалификационна група, правоспособност, сертификати и други.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена информация за всяка промяна в състава на работниците или служителите, преди постьпване на работа на обекта и изпълняващи дейности по договора.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава чрез СТМ , с която има сключен договор изготвя оценка на риска за дейностите , конто ще изпълнява на обекта.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и да поддържа в изправност работно оборудване, лични предпазни средства и работно облекло на работници и служители, и да осъществява контрол за използването им в съответствие характера на извършваната работа(дейност).

Чл.9 . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да упражнява текущ контрол за спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа;

б) да предприема мерки за управление и минимизиране на риска, недопускане на „опасни" практики, както и избягване и отстраняване на нарушенията;

в) да осигурява своевременно и точно изпълнение на разпорежданията на длъжностните лица на Възложителя, вкл. при констатиране на нарушения на технологичната дисциплина и за предотвратяване на риска;

г) в случай на злополука с работещ на Изпълнителя, да уведоми незабавно Експерта по безопасност и здраве при работа на Възложителя;

д) Да взема предохранителни мерки при извършване на СМР и други ремонти, с цел предпазването на работещия персонал, пациенти и други.

е) Да се спазва установения пропускателен режим и вътрешен ред в обектите на Възложителя. Да информира в срок от един работен ден длъжностните лица на Възложителя за напуснали работещи на Изпълнител, включително и подизпълнителите му, с цел прекратяване на разрешенията им за достъп.

Чл.10. Всички места за складиране на материали, необходими за извършването на дейностите по Договора и временното съхраняване на отпадъци, генерирани в резултат на дейността, да бъдат обозначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно изискванията и предварително съгласувани с длъжностните лица на Възложителя.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да идентифицира съвместно с длъжностните лица на Възложителя наличието на опасни отпадъци и да осигурява тяхното събиране, съхранение, изнасяне и транспортиране в съответствие с изискванията.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи спазването на изискванията на Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за строително - техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Чл.13. Всички задължения на Изпълнителя по осигуряване на здраве и безопасност при работа, вкл. и спазването на пропускателния режим в обектите на Възложителя, важат и за подизпълнителите, конто той наема.

Чл.14. СТРАНИТЕ се задължавата да спазват следните основни правила при изпълнение на договора:

а/ Забранява се превключванията от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

б/ Обезопасяване на СМР спрямо експлоатационните дейности:

- При работа по покриви и фасади на сградите, собственост на Възложителя, Изпълнителя монтира необходимите предпазни ограждения (хоризонтални и вертикални) над входовете и проходите, пътеките и околността в обсега на извършените СМР/СРР.

в/ На работните места по договора и в околностите им, Изпълнителя да поставя предупредителни знаци и сигнали съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл.15. Възложителят има право да отстрани от обекта работници на Изпълнителя, конто не използват лични предпазни средства по време на работа на обекта, като незабавно информира длъжностното лице на Изпълнителя.

Чл.16. На основание чл. 4 ал.1 от разпоредбите на Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска „ Трудова злополука" /обн. ДВ бр. 15/2006 г./,Изпълнителят се задължават да застрахова своите работници и служители , конто подлежат на задължително застраховане за риска „ трудова злополука".

Чл.17. Координацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се осъществяват от лицата цитирани в т.1 на Договора.

Чл.18. Настоящето споразумение влиза в сила с подписването на Договор №...................... и е неразделна част от него

Чл.19. Възложителят не носи отговорност по чл. 18 от ЗЗБУТ при неспазване на нормативната уредба на българското законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от страна на работниците на Изпълнителя.

10. Всички изменения , тълкувания и разрешаване на спорове между страните във връзка с клаузите на това споразумение се извършват съгласно установения от страните ред в Договора.Настоящото споразумение съдържа ................................ страници, състави се и се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за Изпълнителя и един за Възложителя.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:........................... За ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................................


ЛИНЕЕН ГРАФИК

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
Обект: Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на „МБАЛ – Русе” АД, в участъка от резервоара до сградата на гас-хидрофор, УПИ І-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе.
Наименование на материали и видове работи

Продължителност /календарни дни/

Начало

Край

1

Организация на строителството


2

Изкопни работи


3

Полагане тръби


4

Обратен насип


5

Благоустрояване, включително почистване и предаване на обекта с приемо-предавателен протокол

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница