Проект bg 051PO001- 05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”Дата15.01.2018
Размер103.24 Kb.ПРОЕКТ BG 051PO001- 4.2.05 „Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

35 СОУ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ”,

Адрес: гр. София-1164, УЛ. „Добри Войников” 16

тел:02 9633731, факс:02 8662195
Изходящ № 205 от 09.03.2012г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Образец на декларация на кандидата
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
Долуподписаният/-ата

_________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на


_________________ от МВР – гр. _______________,

(дата на издаване) (място на издаване)

адрес:_____________________________________________________________________,

(постоянен адрес)


В качеството си на ___________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.)


на ____________________________________________________________, вписано в

(наименование на кандидата)


търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № , със седалище _______________ и адрес на управление ___________________________, тел.: _____________, факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за

определяне на изпълнител с предмет “________________________________________­­”,

обявена чрез публикуване на публична покана от .......2012г. в сайта на ...............................

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :


 1. не съм осъждан за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс:

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

б) подкуп;

в) участие в организирана престъпна група;

г) престъпления против собствеността;

д) престъпления против стопанството;


 1. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност;

 2. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);

 3. Представляваният от мен кандидат не е в открито производство по несъстоятелност и не се намира в аналогично производство, съгласно законодателството на страната, в която е установен /регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);

 4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност;

 5. Аз и представляваният от мен кандидат нямаме парични задължения към държавата , общината и .......... СОУ или друго училище в страната, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

 6. В случай, че кандидатът _____________________________________________

бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 6 обстоятелства преди сключването на договора;

 1. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно представител на ............. СОУ.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


____________ 20_____г. ДЕКЛАРАТОР : _______________

(дата)
ДОАнна Калчева

Директор на 35СОУ „Добри Войников”
гр. София 1164, ул.”Д.Войников”16

(Адрес на бенефициента)


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А

ОТ:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


За участие в процедура ___________________________ за определяне на изпълнител

(вид на процедурата)

с предмет: „_______________________________________________________________”

(наименование на предмета на процедурата)


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним _____________________________________ на процедурата. (пълния предмет)

Техническата оферта съдържа _____за изпълнение на предмета на процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие.

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок от __________________________, (работни/календарни дни/месеци или др.)

но не повече от срока указан в обявата, в съответствие с приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на процедурата
Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:Изисквания и условия на

____________________________________

(наименование на бенефициента)


Предложение на кандидата

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

__________________________________________(преписва се от техническата спецификация и условия)Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

__________________________________________(преписва се от техническата спецификация и условия)


Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):

__________________________________________(преписва се от техническата спецификация и условия)


При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение № 1 –Изброяване на асортимента - предмета на обособената позиция, подлежащи на доставка с посочени единични цени и количества.

Предложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата.

Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата)

ДАТА: ________________г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:___________________

______________________________________

(име и фамилия)

______________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)
ЦЕНОВА ОФЕРТА

Образец на ценова оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител

ДО

Директора на 35 СОУ”Д.Войников”София, ул. „Д.Войников” №16

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

ОТ:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

За участие в процедура ___________________________ за определяне на изпълнител

(вид на процедурата)

с предмет: „_______________________________________________________________”

(наименование на предмета на процедурата)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за определяне на изпълнител с горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

Офертата съдържа предложение за изпълнение на предмета на процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие, а именно: ЦЕНА И ГРАФИК НА ДОСТАВКАТА (срок и начин)

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№ Описание на доставките/услугите/дейностите/

асортимент К-во /бр./ Единична цена в лева Обща цена в лева с ДДС

1

23

4

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на офертата възлиза на:____________________Словом:____________________________________

(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (уточнете) цената на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

ДАТА: _________________г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: _______________

__________________________________

(име и фамилия)

__________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

До

Директора

на 35СОУ «Добри Войников»
О Ф Е Р Т А


От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура за определяне на изпълнител
с предмет: “________________________________________________________”

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


Разплащателна сметка: ДДС сметка:

BIC :___________________; BIC :__________________;

IBAN:_________________; IBAN:_______________­­­­_______;

банка: _______________________ ; банка: ________________________;

град/клон/офис: _______________; град/клон/офис: _______________;
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Декларираме, че сме разгледали документацията и пролежиня списък с артикули за участие и сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.


Предлагаме срок за валидност на офертата за изпълнение на предмета на процедурата _ календарни дни/месеца, считано от датата на отваряне на офертата.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
 1. Документи за регистрация и удостоверение за вписване в търговския регистър (актуално съдебно състояние)

 2. Копие от регистрация по EИК/БУЛСТАТ, заверено с „вярно с оригинала”.

 3. Копие от регистрация по ЗДДС, заверено с „вярно с оригинала”.

 4. Доказателства за технически възможности и/или референиции от изпълнени сходни обществени поръчки

 5. Други документи и доказателства, изискани и посочени от възложителя в документацията за участие;

 6. Техническа оферта по образец на възложителя;

 7. Ценова оферта по образец на бенефициента;

 8. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)


ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ/ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „___________________________________________________________”

(наименование на обособената позиция)

Име на организацията подала оферта

Дата на получаване

Час на получаване

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, посочени върху плика

Начин на подаване на офертата (лично/ с пълномощно/по пощата)

Лице, подало офертата

Подпис
Име лицето, съставило регистъра:

Длъжност:

Подпис:
 Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация.


Инвестира във вашето бъдеще!

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница