Проект bg051PO001 03-0026Дата25.07.2016
Размер21.77 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0026 – «На Път»

Транспортно обслужване на служители и работници на

Хотел Интернационал” АД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


образец

С П И С Ъ К - Д Е К Л А Р А Ц И Я

на персонала, ангажиран с изпълнението на услугата,

в т.ч. и на ръководните служители и/или лицата отговарящи за

извършването на услугата и контрола на качеството
Долуподписаният/ната, ………………………..………………………………........…………….

(трите имена на представляващия лицето кандидат)

ЕГН ……………………..……., притежаващ л.к. № ............................, изд. на ........................... от ....................................,

с постоянен адрес .............................................................................................................................,

в качеството ми на законен представител ……………………………………………………….(посочва се длъжността - управител,съдружник,член на УС,член на съвета на директорите)

на ........................................................................................................................................................(наименование на лицето кандидат)

със седалище и адрес на управление................................................................................................

ЕИК ..............................-

кандидат в процедура за избор на Изпълнител чрез публична покана с предмет: „Транспортно обслужване на служители и работници на «Хотел Интернационал» АД”, провеждана от „Хотел Интернационал” АД в качеството му на Бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ESF-2203-03-02014 финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 – «На Път»,


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Кандидата, който представлявам ще ангажира следния персонал за изпълнението на услугата:
№ по ред

Трите имена

Длъжност


Приложение: Заверени копия от съответните документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията към водачите по чл.18 от Наредба 33 /1999.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: гр./с: Декларатор: ………………………

(дата и място на подписване) (име,фамилия,подпис и печат)
Пояснение:Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация. Когато управляващите кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.

Инвестира във вашето бъдеще!Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница