Проект bg051PO001 06 „Подобряване на качеството на образованието вДата10.02.2018
Размер110.05 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

Подобряване на качеството на образованието всредищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


ПРОЕКТ!

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

По проект BG051P0001 – 3.1.06

Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане целодневна организация на учебния процес „с финансовата подкрепа на ОП РЧР – ЕСФ-ЕС
Днес, .................2012 г. в с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен, между:

1. ОУ Христо Ботев” с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен, с ЕИК по БУЛСТАТ 000581884 представлявано от неговия директор Елена Георгиева Папалезова , в качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2. .................................................., ЕИК .............................., със седалище и адрес на управление: ........................................................................................................................, представлявано от ................................., ЕГН ...................................., в качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ Христо Ботев” с. Самуилово, общ. Сливен, обл. Сливен за учебните 2012/2013”

по Проект BG051P0001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” – съфинансиран от ЕСФ по програма „Развитие на човешките ресурси”, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава периодично – всеки учебен ден за срока на договора, да доставя в ученическия стол за хранене на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при пълно спазване на условията и изискванията по настоящия договор, на:

1. готови за консумация закуски;

2. готов за консумация топъл обяд;

срещу единични цени, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, която цена ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати.

(2) Изпълнението на поръчката (доставянето на готовата храна за закуска и обяд) трябва да бъде в съответствие с изискванията на:

1. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията;

2. Закона за храните;

3. Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения;

4. Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;

5. Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците;

6. Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци;

7. Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните;

8. Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението;

9. Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните;

10. Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария;

11. Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти;

12. Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни;

13. Наредба № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните;

14. Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните;

15. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, както и с цялата действаща нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с хранителни продукти.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава приготвяните и/или доставяни от него храни да включва храни в необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление и съхранение в пълно съответствие на всички приложими нормативни актове, както и на утвърденото от директора на училището (възложител), или друг служител, определен от него меню за съответната седмица.

(4) Предлаганите натурални сокове да бъдат с 100 % плодово съдържание.

(5) Млякото, млечните продукти и хляба да са произведени по БДС или еквивалентно.

(6) Доставката на готовата за консумация храна, е необходимо да включва следното:

1. Сутрешна закуска за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас, прогнозен брой деца и ученици – 190, прогнозен брой учебни дни – 160 за учебната 2012/2013 г.

2. Топъл обяд, съдържащ основно ястие и десерт за учениците от полуинтернатните групи към целодневното обучение, прогнозен брой – 203, прогнозен брой учебни дни – 160 за учебната 2012/2013 г.

Конкретният брой деца и ученици по т. 1 и 2 за всяка ежедневна (за учебен ден) доставка ще се уточнява по реда на ал. 9.

(8) Доставката на храна се осъществява всеки учебен ден от седмицата, два пъти на ден:

а) сутрешна закуска до 8:30 ч. в съответния ден;

б) топъл обяд до 12:30 ч. в съответния ден, но не по-рано от 12:00 ч в съответния ден, съгласно Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години и Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.

(9) Броят деца и ученици, за които ще трябва да се доставя закуска, се уточняват с директора на училището или с определен от него служител един работен/учебен ден преди извършването на доставката, а тези, за които ще трябва да се доставя обедно ястие – в деня на доставката до 9:00 ч.

(10) Доставката на храната да се извършва в съдове, съобразени с Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните и с хигиенните изисквания на оправомощените държавни органи.

(11) Приготвянето на храната да се извършва съгласно Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години и Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.

(12) Порциите да са съобразени с дневните норми на прием на хранене и със специфичните потребности на хранещите се деца и ученици.

(13) Доставената храна да бъде съпроводена с документ за качество.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да доставя обяда кетъринг в съдове съобразени с Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните в училищния стол и придружена от документ за качество, включващ: етикет, дата и час на приготвяне, вид на храната и грамаж. Училищният стол разполага– с уреди за затопляне на храната.

(15) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ увеличаване или намаляване на количествата на доставяната храна по ал. 7, т. 1 и 2, според броя на децата и учениците, които ще се хранят.(16) Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Р България законодателство и на приложимите нормативни актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания.

(17) Ежедневно директора на училището (възложител), или друг служител, определен от него контролира количеството и качеството на храната и правилното рационално хранене на децата.

(18) При установяване на доставена храна, която не отговаря на технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове, директора на училището (възложител), или друг служител, определен от него, има право да направи рекламация, като откаже приемането на доставката и изиска доставяне на храна, напълно отговаряща като съдържание, количество и качество, начин на доставяне на технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно и своевременно, в срок ............ (словом: .......................................................... .........................) минути от съобщаването на рекламацията, да достави храна, която напълно съответства на техническите спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове. В този случай транспортните разходи за неприетата доставка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица имат право:

1. да получават доставената готова храна за консумация, според утвърденото меню и съответстващи на всички договорни условия по чл. 1 от настоящия договор, в определения срок;

2. да проверяват дали доставените готови за консумация храни съответстват на изискванията по т. 1;

3. да откажат приемането на доставени готови за консумация храни, ако не съответстват на някое от условията по чл. 1 от настоящия договор и да направят рекламация;

4. в случаите по т. 3 да изискат изпълнение съобразно изискванията на чл. 1 от договора, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи плащане на транспортни разходи за неприетата доставка;

5. да получат фактура за дължими плащания, съгласно условията и изискванията по настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща договорената цена ежемесечно в срок 5 (пет) работни дни от представянето на фактура на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица след приемането на доставени готови за консумация храни от тях, в съответствие с другите клаузи от договора. Фактурата се представя за приетите доставки през предходния месец.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица са длъжни да съобщят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своите възражения незабавно щом открият посочените в ал. 1, т. 3 несъответствия (недостатъци), включително и ако ги открият след приемането на доставени готови за консумация храни.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава цената на доставената стока в срока и при условията по чл. 2, ал. 2.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да доставя хранителните продукти по вид и количество, посочени в утвърденото седмично меню, съответстващи на всички приложими български и европейски нормативни стандарти, регламентиращи изисквания към хранителните продукти и готовите за консумация храни, които се доставят за консумация на деца от подготвителни групи и на ученици в училищни столове за хранене;

2. да доставя готовите за консумация храни в училищния стол на възложителя;

3. да доставя само храни, които са произведени и/или складирани единствено в обекти, отговарящи на чл. 12 от Закона за храните, и регистрирани по чл. 12, ал. 2 от ЗХ;

4. да доставя готови за консумация храни, които са в съответствие с добрите практики за производство и търговия с храни, системата за управление на безопасността на храните, системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или съответните процедури, основани на нейните принципи, а също технологичната документация, въведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или търговеца или производителя, от които ги е купил;

5. да доставя храни, които в приложимите случаи са етикетирани и опаковани, съгласно изискванията на Закона за храните и приетите въз основа на него приложими нормативни актове;

6. да доставя готови за консумация храни, които притежават по-дълъг срок на годност, считано от деня на доставката;

7. да доставя готовите за консумация храни в определени в чл. 1, ал. 8 от договора срок;

8. да доставя готовите за консумация храни с негови собствени или наети превозни средства, отговарящи на нормативните изисквания за превозване на хранителни продукти в Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните.

9. да представи на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица фактура за доставените през предходния месец при условията на точки 1 – 8 и приети готови за консумация храни;

10. в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от договора, да достави отново готови за консумация храни в определения в настоящия договор срок (чл. 1, ал. 18), като спази задълженията си, визирани в чл. 1 и 4, 1 – 9, без да му се дължи плащане на транспортни разходи за неприетата доставка;

11. да издава отделна фактура за доставените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ закуски, и отделна фактура за доставените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ястия от обяда, за предходния месец. Във фактурата за доставените обедни ястия да бъде отразено, че обядът е доставен по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” – съфинансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – на ЕСФ - ЕС.ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Възложителят заплаща по ……… лева с включен ДДС за всеки доставен обяд/закуска. Цената по договора се плаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ТБ “.......................................” АД – клон .......................;

IBAN: ..................................................................., BIC: ………………………

(2) Цената по ал. 1 се плаща само за доставени закуски и обяд, по брой, уточнен по реда на чл. 1, ал. 9, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора като съответстващи на всички договорни условия и изисквания, на базата на издадена за това фактура за приетите доставки през предходния месец.

(3) Цената по ал. 1, при условията на ал. 2, се заплаща в срока по чл. 2, ал. 2 от договора.V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 6. (1) При виновно неизпълнение на задължения по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, съгласно разпоредбите на гражданското законодателство.

(2) За неизпълнение на задължението си по чл. 1, ал. 18 и чл. 4, т. 10 от договора, в определения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 200 лв. за всеки отделен случай на такова неизпълнение.

Чл. 7. (1) Обезщетение не се дължи за неизпълнение или забава, когато са причинени от непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).

(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непреодолимата сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.VІ. ДЕЙСТВИЕ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) Договорът влиза в сила от деня на сключването му и действа за срок до 15.06.2013 г. по отношение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да доставя определените с настоящия договор стоки.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя договорените готови храни по време на учебните: 2012/2013,

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. (1) Договорът се прекратява:

1. с изтичане срока на неговото действие;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

3. с тримесечно писмено предизвестие, чийто срок започва да тече от датата на получаването му;

4. при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие, когато два или повече пъти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение по чл. 4, т. 10 от договора, с изключение на случаите, когато лошото качество се дължи на непреодолима сила, доказана по реда на чл. 7, ал. 2 от договора.

(3) Ако прекратяването на договора в случаите на ал. 1 и 2 е с предизвестие, то е с едномесечен срок и трябва да е в писмена форма.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора по реда на чл. 10, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение по чл. 2, ал. 2 от договора, в срок до 30 (тридесет) дни след падежа.ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Адресите за кореспонденция на страните са тези, посочени в началото на договора. При промяна на своя адрес, всяка страна се задължава да уведоми другата за новия си адрес в тридневен срок от промяната.

Чл. 13. За неуредените случаи в този договор, възникнали по повод регламентираното с него правоотношение, се прилагат нормите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, както и на други приложими нормативни актове на българското законодателство.

Чл. 14. Неразделна част от настоящия договор са:

1. Технически спецификации;

2. Предложена цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като участник в процедурата по възлагане на настоящата поръчка;

3. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като участник в процедурата по възлагане на настоящата поръчка.

Договорът се състави и подписа в три еднакви екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.................................... ......................................
Съгласувал:
Гл. счетоводител:Инвестира във вашето бъдеще!


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница