Проект bg05M9OP001 004-0007 „Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г и техните родители в община Кирково”Дата14.10.2018
Размер49.7 Kb.

ОБЩИНА КИРКОВО

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0007

Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. итехните родители в община Кирково”Изх.№ 66-00-1297

05.08.2016г.
До

Д-р Димитър Русев Димов

гр.Кърджали, ж.к. Веселчани-2 № 4

вх.Б, ет.3, ап.16

П О К А Н АЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНО ЛИЦЕ
Възложител: Община Кирково

Адрес: с.Кирково, ул. „Дружба” № 1 п.к. 6884
УВАЖАЕМИ Д-Р ДИМОВ,
Община Кирково обявява обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез изпращане на покана до определено лице с предмет: „Избор на педиатър с цел предоставяне на услуга’’Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията’’ по проект BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково.

На основание чл.191, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки в качеството си на възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, Ви отправяме покана за участие в обществената поръчка с предмет: „Избор на педиатър с цел предоставяне на услуга’’Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията’’ по проект BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково.


Обект на поръчката: услуга
Предмет:Избор на педиатър с цел предоставяне на услуга’’Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията’’ по проект BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково.
Кратко описание: Избор на педиатър с цел предоставяне на услугаПодкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията по проект: BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково” в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Място за изпълнение: територията на община Кирково.
Прогнозна стойност на поръчката: 9 000.00 лв. Участникът, следва де се съобрази с наличния финансов ресурс. Участник, който предложи цена по-висока от наличния финансов ресурс ще бъде отстранен от процедурата. Прогнозната стойност съответства на разполагаемия финансов ресурс определен в бюджета на проекта.
Изисквания за личното състояние: За участника, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, ако са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Технически и професионални способности: Педиатърът следва да е завършил висше образование магистър по медицина със специалност педиатрия и да има професионален опит не по-малък от 1 година по специалността.
Срок за получаване на офертата: 12.08.2016 г. Час: 17:00
Срок на валидност на офертите: 11.10.2016г. Час: 17:00
Дата и час на отваряне на офертите:15.08.2016г. Час: 11:00
Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в малката зала на ОбА-Кирково, ет. 2, с.Кирково, ул. „Дружба” № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.
Информация относно средства от Европейския съюз: Проект BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково” в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Съдържание на офертата: Участникът трябва да представи оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към поканата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя http://www.kirkovo.bg/?pid=5,35&id_op=95.
Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Към офертата си участникът представя следните документи:

  1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по образец

  2. Представяне на участника по образец.

  3. Декларации по образец за липсата на обстоятелства по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП по образец.

  4. Техническо предложение по образец.

  5. Ценово предложение по образец.

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е приложимо); 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката. Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: с.Кирково, общ.Кирково, ул. „Дружба” № 1, п.к. 6884, деловодство.


Съгласно чл. 191 ал. 2 от ЗОП -в случаите по чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП, когато са получени оферти от лица различни от посочените в поканата възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации. Критерият за възлагане е „най-ниска цена”.
Поканата, заедно с проекта на договора, техническата спецификация и образците са публикувани на интернет страницата на община Кирково http://www.kirkovo.bg/?pid=5,35&id_op=95.

Приемане на документи и оферти по електронен път: Не
Допълнителна информация:

Лице за контакти: Павлина Миленова – мл.експерт „Обществени поръчки”, тел. 03679 8909, е-mail: oba_kirkovo@kv.link.bg , факс 0886 337710Дата на поканата: 05.08.2016 г.


КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО: ................п...... заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

/Шинаси Сюлейман/

Изготвил: ..п.. заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД
Павлина Миленова

Координатор на проект


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница