Проект №dir-592113-1-9 "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община"Дата09.03.2017
Размер270.93 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за

регионално развитиеПроект №DIR-592113-1-9 “Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

www.ope.moew.government.bg

Договор № DIR-592113-C001


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

„Доставка на офис оборудване, компютърни и офис машини и принадлежности за нуждите на: • ОП „Столично предпРиятие за третиране на отпадъци”.

 • Звено за надзор на услугите - част от Звено за изпълнение на „Проект №DIR-592113-1-9, „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”;

 • Дирекция „Управление на отпадъците”,

по Проект “Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

СЪДЪРЖАНИЕ


1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 3

1.1. Възложител 3

1.2. Кратко описание на проекта 3

2.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 4

ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”. 4

Звено за надзор на услугите - част от Звено за изпълнение на „Проект №DIR-592113-1-9, „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”; 4

Дирекция „Управление на отпадъците”, 4

3.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 4

4.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 4

5. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 6

6.МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 6

За ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”- с.Яна, район Кремиковци. 6

За Звено за надзор на услугите - част от Звено за изпълнение на „Проект №DIR-592113-1-9, „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”- Столична община - ул. Париж №1, ет.3, стая 3-5 и ул. Париж №3, ет. 5, стая 501; 6

За Дирекция „Управление на отпадъците”, - ул. Париж №5, ет 2, стая 207, 206 и 206а. 6

7.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 7 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Възложител


Столична община

1.2. Кратко описание на проекта


Настоящите технически спецификации са разработени като част от проект “Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, финансиран Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Р. България..
Обща цел на проекта: Общата цел на Проекта е изграждането на модерна, интегрирана и отговаряща на изискванията система за управление на битовите отпадъци на Столична община. Определеният обхват на проекта покрива целия град с население 1.250 милиона жители.

Проектът следва да допълни вече изпълнените мерки от Столична община и да завърши системата за управление на отпадъците на столицата. Той ще допринесе за постигане на заложените цели на национално ниво за покриване на изискванията на законодателството на ЕС в областта на управлението на битови отпадъци.

Проектът се състои от две фази, които са технически взаимно-зависими. Целите на интегрираната система не биха могли да бъдат напълно постигнати без реализацията и на двете фази.

Цялостният проект включва изпълнението на следните ключови инвестиционни мерки: строителство на депо за неопасни отпадъци и завод за механично-биологично третиране на отпадъци на площадка на Садината, инсталации за разделно събирани зелени и био-отпадъци на площадка Хан Богров, пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки в два административни района на София, както и подобряване на съществуващата инсталация за сепариране на битови отпадъци на площадка Суходол и др. проектни дейности.


 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка на офис оборудване, компютърни и офис машини и принадлежности за нуждите на:
 • ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.

 • Звено за надзор на услугите - част от Звено за изпълнение на „Проект №DIR-592113-1-9, „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”;

 • Дирекция „Управление на отпадъците”,

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са следните:


 • Оборудване на административните единици на Столична община, пряко ангажирани с изпълнението на проекта;
 1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ


С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъде, доставено и монтирано описаното в Техническите спецификации за всяка обособена позиция оборудване и обзавеждане.

Компютърните системи следва да бъдат доставени с инсталирани операционни системи Microsoft Windows 7 Enterprise Edition и Office 2010 Professional, без да са активирани. Същите ще се активират от представители на Възложителя. Столична община притежава лицензии по споразумението на държавната администрация с Microsoft.


Д Е Й Н О С Т И,

които Изпълнителят се задължава да извърши при изпълнението на поръчката:


 1. Извършване на доставката на активите съгласно Техническите спецификации за съответната обособена позиция до мястото на изпълнение на поръчката с осигурен от Изпълнителя транспорт, разходите за който са включени в цената за изпълнение на поръчката и по начин, който позволява съхранението и предпазването им от случайно унищожаване при превозването им.

 2. Да поеме задължението при извършване на доставката и монтажа на активите да пази обектите, като не допуска повреди или липси по тях.

 3. Да извърши монтажните дейности съгласно изискванията на Възложителя за квалифициран персонал, ангажиран за изпълнение на поръчката и при осигурени от Изпълнителя материали, инструменти и труд, разходите за които са включени в цената за изпълнение на доставката.

 4. Да предаде на Възложителя активите, съгласно Техническите спецификации, след извършен монтаж за което се подписва Приемо-предавателен протокол.

 5. Свързване на монтираната техника към съществуващата инсталация и изпитване на съответната техника след активирането й от представители на Възложителя.

 6. Да осигури гаранционна поддръжка на всички активи, представляващи оборудване, включени в Техническите спецификации съгласно вписаното в гаранционната карта на производителя, минимум 2 години с включена гаранционна поддръжка;

Срокът на гаранционната поддръжка тече от датата на издаване на Протокол за приемане на активите. Изпълнителят поема гаранция за нормалното функциониране на доставеното оборудване при спазване изискванията на производителя, описани в гаранционната карта. Дефектите, които не са причинени от неправилни действия от служители на Възложителя, се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.

 1. Да предприеме действия по направена от Възложителя рекламация относно оборудването в гаранционния срок, не по-късно от 24 часа от уведомяването. Срокът за отстраняване на повредата е не повече от 7 календарни дни от уведомяването, а ако е необходим по-дълъг срок, той се определя в двустранен протокол, подписан между страните.

 2. Да поеме транспортните разходи от обекта до сервизната база за своя сметка, когато е необходимо да се извършат ремонтни работи в сервизна база.

 3. При установяване на скрити недостатъци на доставените активи, за които Изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени негодните стоки със същите стоки с идентични или с по-добри технически характеристики, ако недостатъците правят невъзможно ползването на активите по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

 4. Всички технически средства/оборудване и консумативи да са нови, неизползвани преди това.

 5. Всички предложени технически средства следва да са пригодени за работа в стандартизираната електрическа мрежа в България - стандарт 220V/50Hz.

 6. Всички предлагани компютърни системи да са съвместими с операционните системи на Microsoft.

 7. Доставката трябва да се придружава със сертификати за качество (декларации за съответствие).

 8. Изпълнителят трябва да предвиди след доставката и активирането на доставеното оборудване да проведе курс за обучение на експерти от дирекция „Информационно обслужване и технологии”и ОП СПТО.

 9. Срокът за провеждане на обучение е до 5 работни дни, считано от дата, на активиране на съответната техника.
 1. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА


Изпълнението на резултатите по настоящия договор се приема от Възложителя - Столична община, по реда описан в договора за възлагане на обществена поръчка.

Работен език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език. Изпълнителят е длъжен да изготви и представи за своя сметка всички документи (сертификати(котато е приложимо), инструкции, разплащателни документи и др.) на български език.

Приемането на доставките се извършва с Приемо-предавателни протоколи. В Приемо -предавателния протокол се записват техническите характеристики на актива, марка, модел, вид, тип и сериен номер (когато е приложимо). Допуска се доставката да бъде направена на части, съобразно писменно уведомление от Възложителя. Окончетелното приемане на доставените активи следва да се осъществи след провеждане на обучението за всяка от обособените позиции.

Възложителят може да откаже да приеме изпълнението, когато е налице пълно неизпълнение или забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения по договора от страна на Изпълнителя.


 1. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • За ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”- с.Яна, район Кремиковци.

 • За Звено за надзор на услугите - част от Звено за изпълнение на „Проект №DIR-592113-1-9, „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”- Столична община - ул. Париж №1, ет.3, стая 3-5 и ул. Париж №3, ет. 5, стая 501;

 • За Дирекция „Управление на отпадъците”, - ул. Париж №5, ет 2, стая 207, 206 и 206а.

 1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Максималният срок за изпълнение на дейностите предмет на договора е съобразно направено предложение на съответния участник, но не повече от 30 работни дни, считано от датата посочена в уведомително писмо от Възложителя до Изпълнителя.

Срокът за изпълнение включва:

- за компютърните системи и офис машини - доставка, монтаж и тестване, след активиране на същите от представители на Възложителя и провеждане на обучение на персонала на Възложителя и приключва с подписване на протокол за приемане на доставката.

- за консумативите и принадлежностите, които не изискват инсталиране - доставка до посочено от Възложителя място и приключва с подписване на протокол за приемане на доставката.


8. Спесификации на техниката по обособени позиции:
8.1. С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ЗА ДОСТАВКА НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ ЗА ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ”,
Поставените изисквания да се считат за минимални

Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на ОП „СПТО”

Изпълнителят следва да достави, монтира и поддържа посочената от Възложителя техника. Гаранция и гаранционна поддръжка - мин.2 години

1. Преносими компютри – (Лаптопи) - с включена чанта за лаптоп

4 бр.

2. Настолни компютри и монитор

х 4 бр.

3. Принтери с включени 12 броя оригинални нови консумативи (нерециклирани), за съответната техника, посочена в приложените списъци, за максимален брой страници (максимален капацитет)

4 бр.

4. Мултифункционално устройство с включени 12 броя оригинални нови консумативи (нерециклирани), за съответната техника, посочена в приложените списъци, за максимален брой страници (максимален капацитет)

2 бр.

5. Безжична Мишка –с Bluetooth

4 бр.

6. Безжична Клавиатура-с Bluetooth

4 бр.

7. Проектор

2 бр.

8. Телевизор

2 бр.

9. ВЪНШЕН ХАРД ДИСК

5 бр.

10. ЕКРАН

2бр.

11.УНИЩОЖИТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ

2бр.

12. ЛАМИНАТОР А3

2бр.

13. ТАБЛЕТИ

3бр.

14. ФОТОАПАРАТИ

3бр.

15.Преносима озвучителна система

1бр.

16. Плотер с включени 12 броя комплекта оригинални нови консумативи (нерециклирани), за съответната техника, посочена в приложените списъци, за максимален брой страници (максимален капацитет)

1 брой

17. широкоформатен скенер

1 брой


1. Преносими компютри (Лаптопи)

Процесор - 2 Core/4 Threads (Две физически ядра с четири нишки), 2.0 – 3.0 GHz

Памет - 8 GB, DDR3, 1600 MHz

Видеокарта - 2 GB GDDR5

Хард диск - 500 GB (1 TB), 7200 об./мин.

Екран - 17.3 инчов, 1920х1080 (HD+), гланц (Full HD – дисплей)

Оптично устройство - DVD-записвачка

Свързване - LAN 10/100/1000; Mбит./сек., Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth

Интерфейси - USB – 3.0,USB – 2.0

Вградена уеб камера

Вграден микрофон

Вградени стерео говорители

HDMI - изход

Комбиниран жак за слушалки и микрофон

Четец за карти памет

3G – модулПодсветка на клавиатурата

Батерия - литиево-полимерна, време за работа - мин.4 часа.
2. Стационарни компютри и монитори

Процесор - 4 Core/8 Treads, 3.4 GHz (min. 8 MB кеш)

Памет - 8 GB, DDR3, 1600 MHz

Видеокарта - 2 GB GDDR5,

Хард диск - 1 TB, 7200 об./мин., SATA III, 64 MB кеш

Оптично устройство - 16 X DVD-записвачка

Свързване - LAN 10/100/1000 Mбит./сек.,

Портове отпред - 1 x USB 2.0

- 1 x USB 3.0

- 1 x изход за слушалки/тонколони

- 1 x вход за микрофонПортове отзад - 2 x USB 3.0

- 4 x USB 2.0

- 1 x PS2 порт за клавиатура

- 1 x PS2 порт за мишка

- 1 x VGA изход за монитор

- 1 x DVI изход за монитор

- 1 x HDMI изход за монитор

- 1 x Optical SPDIF изход

- HD Audio: Side; Rear; Central; Bass; Line in; Front; Microphone

- 1 x HDMI изход (на отделната видеокарта)

- 1 x Display Port изход (на отделната видеокарта)

- 2 x DVI изходи (на отделната видеокарта)Звук - Звукова карта с 7.1 поддръжка

Мрежа - Ethernet LAN 10/100/1000, and Bluetooth 4.0 Combo Card

Монитор - 24’’, широкоекранен 16:10, LED (LCD), Резолюция

1920х1200, Разстояние м/у точките, mm 0.270mm,Време за

реакция 5ms, Яркост, cd/m2 250cd/m2, Статичен контраст

1000:1, Динамичен контраст 20 000 000:1, Вградени говорители 1

W x 2, HDMI, DVI

3. Принтери необходими

Принтер - Цветен лазерен с автоматичен двустранен печат.

4. Мултифункционално устройство

Мултифункционално устройство - Принтер, скенер, копир

Резолюция копир - 1200 х 1200 dpi

Размер на хартията - А5R – А3

Двустранен печат - Автоматичен дуплекс за двустранни копия без

ограничение на капацитетИнтерфейс - Ethernet, USB

Мрежово принтиране;


5. Безжична мишка- с Bluetooth

6. Безжична клавиатура- Bluetooth

7. Проектор

Резолюция - 1920 х 1080

Яркост - 4 300 ANSI Lum.

Контраст - 10 000:1

Формат - 16:9

Размер на екрана - 40” – 300”

Разстояние на прожектиране - 100 – 800 см.

Корекция на трапеца - 1D, Vertical ± 10 degrees

Lens Shift - Vertical 110% - 130% ± 5%

Живот на лампата - Режим с висока яркост 3 500 часа

Живот на лампата - Режим с намалена яркост 6 500 часа

Звук - 2 х 5 W speaker

Входни интерфейси - Computer, VGA, VGA A & VGA B, Composite Video, S-Video, Component Video in, Audio L/R, RS 232, HDMI.

Изходни интерфейси - VGA, Audio out

8. Телевизори

Размер на дисплея - 42”

Разделителна способност - 1920х1080

Аудио - Наличие на 3D звук

10 W х 2 изходен звук (RMS

Dolby Digital Plus / Dolby Pulse

DTS Studio Sound

DTS Premium Audio 5,1

Smart TV 2.0

Тунер за цифрова телевизия

Входове/изходи - Компонентен вход (Y / Pb / Pr) x 1 бр.

Композитен вход (AV) x 1 бр. (обща употреба с Y на компонентния вход)

Извод за цифров звук (оптичен) x 1 бр.

Ethernet (LAN) x 1 бр.

HDMI x 4 бр.

RF In (наземен / кабелен вход) x 1 бр.

USB

Scart x 1 бр.CI гнездо x 1 бр.

IR изход x 1 бр.Характеристики - Наличие на конвертор за 3D, наличие на хронология, наличие на вградена безжична LAN, език на екранните менюта: 26 европейски езика, наличие на електронен програмен справочник, HbbTV: Да, наличие на автоматична настройка за HDMI 1,4 3D, HDMI 1,4 A / Поддръжка на обратен канал, наличие на изместване във времето, наличие на телетекст, наличие на "Anynet+" (HDMI-CEC), наличие на автоматично търсене на канали, наличие на автоматично изключване, наличие на автоматично регулиране на силата на звука, наличие на надписи (субтитри), наличие на часовник и таймер за вкл. / изкл., наличие на картина в картината, наличие на таймер за сън, разширен режим за спорт, наличие на услуги на интернет доставчика, наличие на вграден BT HID, поддръжка на USB HID, наличие на вградено изскачащо меню,наличие на разширен PVR, поддръжка на дистанционно управление със смартфон.

9. ВЪНШЕН ХАРД ДИСК

Капацитет - 1 TB

Интерфейс - USB 3.0 / USB 2.0

Форм фактор - 2,5”

10. ЕКРАН (бял за прожекционнен апарат

11. УНИЩОЖИТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ

12. ЛАМИНАТОР А3

13. ТАБЛЕТИ

Двуядрен процесор • Работна честота на процесора 1,6 GHz

 • 6.800 mAh батерия

 • до 9 часа време за работа в интернет

 • до 9 часа време за възпроизвеждане на видео

 • до 140 часа време за възпроизвеждане на аудио

 • 16 GB / 32 GB памет

 • Технология TFT

 • 16 M цвята

 • Размер 10,1"

 • Разделителна способност 1280 x 800

 • Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz

 • Наличие на Wi-Fi Direct

 • Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HSP, OPP, SPP, HID, PAN

 • Поддръжка на MHL 1.2

Забележка: предложените телевизори и таблети следва да бъдат от един и същ производител с цел – да има възможност за смарт комуникация по между им.

14. ФОТОАПАРАТИ

14.1 Компактен фотоапарат.

16.0 мегапиксела CCD сензор (1/2.3")

- процесор: DIGIC 4 with iSAPS technology

- 8x оптичен зуум;

- обектив 28-224мм (35мм екв.) със светлосила f/3.2-6.9

- оптична схема: 8 елемента в 7 групи

- оптичен стабилизатор: lens shift-type (3-stop)

- светлочувствителност: ISO 100-1600

- скорости на затвора: 15сек. - 1/2000сек.

- серия снимки: 0.8 кадъра/сек.

- HD видеоклип: 1280х720, 25 fps

- Wi-Fi функция ; Wi-Fi функцията да позволява лесно свързване с безжични мрежи, съвместими принтери и персонални компютри, плюс преносими устройства;

- 3.0" (76мм) TFT дисплей с (460000 пиксела)

- тип памет: SD, SDHC, SDXC


14.2 Фотоапарат -

20 мегапиксела CCD сензор (1/2.3");

- 42x оптичен зуум;

- обектив 22-924мм (35мм екв.) f/3.0-6.5;

- 3 асферични и 2 ED елемента ;

- оптичен стабилизатор на изображението (O.I.S.)

- светлочувствителност: ISO 100-6400

- скорости на затвора: от 1/1500 до 60сек.

- серия снимки: 1.1 к./сек. при максимална резолюция

- вградена светкавица

- 3.0" TFT дисплей (460000 пиксела)

- HD видеоклипов (1280x720) 30fps

- вградена памет: 80 MB;

- тип памет: SD, SDHC, SDXC15.Преносима озвучителна система безжичен микрофон, използващ wierless –технология, приемник за него, аудио система 2х75W(мин.изискване);

 • комплектовка кабели към тях;

16. Спецификация за плотер: Широчина на печата: минимум 42“

Типове хартии и други носители: хартия (включително фотографска, замозалепваща се, гланцирана и с покритие), паус, фолио;

Формат на хартиите и другите носители: форматирана А4, А3, А2, А1, А0 и ролка;

Дебелина на хартията и другите носители: минимум до 0.8 мм;

Тегло на хартията: минимум до 500 г/м2;

Външен диаметър на ролката: минимум 136 мм;

Разделителна способност: минимум 1200x1200 dpi;

Брой на печтащите глави: минимум 5;

Минимална дебелина на линията: 0.0508 мм и по-тънка;

Дължина на разпечатката от от ролка: минимум 18 м;

Минимална дължина на разпечатката с форматирана хартия или друг носител: 1.6 м ;

Интерфейс: USB и Ethernet (10/100 Base-T);

Памет: мин 128 MB;

Подаване на хартията: форматирана А4, А3, А2, А1, А0 и ролка;

Автоматичен нож;

Операционни системи: Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/Windows 7 (32/64bit),17. Спецификация за 1 брой широкоформатен скенер: Тип: цветен;

Широчина на сканиране: минимум 42“;

Оптична разделителна способност: 1200х1200 dpi;

Дебелина на сканирания оригинал: минимум 2 мм;

Дълбочина на цвета при сканиране: 48 Bits;

Нива на сивото: 16 Bits;

Скорост на сканиране на черно-бели оригинали;

и разделителна способност 200 dpi : минимум 12 inch/sec;

Скорост на сканиране на цветни оригинали;

и разделителна способност 200 dpi : минимум 2 inch/sec;

Файлови формати: TIFF, JPEG, PDF;

Интерфейс: USB и Еthernet;

Операционни системи: Windows XP, Windows Vista, Windows 7;
При закупуване на машини и/или оборудване, предназначено за постоянно инсталиране следва де се поставя стикер (лепенка на подходящо място на повърхността на оборудването. На стикера трябва да бъдат визуализирани, флагът на ЕС, надписът на ЕС, № на проекта и номер на договор съгласно насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „ОС 2007-2013г.”.

Изпълнителят е длъжен да достави, монтира и осигури поддържка на техническото оборудване за предложения гаранционнен срок.

Изпълнителят следва да достави 12 броя оригинални нови консумативи (тонери) съвместими с предложения от участника модел за техниката в т. 3, 4, 15, 16 и 17. Консумативите трябва да бъдат нови (нерециклирани), оригинални за съответната техника, посочена в приложените списъци, за максимален брой страници (максимален капацитет). При доставката следва да притежават стикер, удостоверяващ техния произход. Към момента на доставката консумативите трябва да бъдат с остатъчен срок на годност не по - малък от 75% от целия срок на годност. Всяка доставка трябва да се придружава със сертификати за качество (декларации за съответствие) за консумативите. Сертификатите (декларациите), които са на чужд език, трябва да се представят задължително и в превод.

Консумативите се изискват с цел обезпечаване на първоначален период на експлоатация на техниката.


8.2.С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ЗА ДОСТАВКА НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ ЗА „Звено за надзор на услугите”,

Поставените изисквания да се считат за минимални

Доставка и монтаж на офис оборудване за нуждите на Звено за надзор на услугите

Изпълнителят следва да достави, монтира и поддържа посочената от Възложителя техника. Гаранция и гаранционна поддръжка - мин.2 години

1. Преносими компютри- с включена чанта за лаптоп

4 бр.

2. Стационарен компютър и монитор

8 бр.

3. Принтер с включени 12 броя оригинални нови консумативи (тонери) съвместими с предложения от участника модел

1 бр.

4. Мултифункционално устройство с включени 12 броя оригинални нови консумативи (тонери) съвместими с предложения от участника модел

2 бр.

5.Мишка- Bluetooth

8 бр.

6. Клавиатура- Bluetooth

8бр.

7.ВЪНШЕН ХАРД ДИСК

1 бр.

8.УНИЩОЖИТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ

1бр.

9.ЛАМИНАТОР А3

1бр.

10. ТАБЛЕТИ

1бр.


1. Преносими компютри (Лаптопи)

Процесор - 2 Core/4 Threads(Две физически ядра с четири нишки), 2.0 – 3.0 GHz

Памет - 8 GB, DDR3, 1600 MHz

Видеокарта - 2 GB GDDR5

Хард диск - 500 GB (1 TB), 7200 об./мин.

Екран - 17.3 инчов, 1920х1080 (HD+), гланц (Full HD – дисплей)

Оптично устройство - DVD-записвачка

Свързване - LAN 10/100/1000 Mбит./сек., Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth

Интерфейси - USB – 3.0, USB – 2.0

Вградена уеб камера

Вграден микрофон

Вградени стерео говорители

HDMI - изход

Комбиниран жак за слушалки и микрофон

Четец за карти памет

3G – модулПодсветка на клавиатурата

Батерия - литиево-полимерна, време за работа - мин.4 часа.

2. Стационарни компютри и монитори

Процесор - 4 Core/8 Тhreads, 3.4 GHz (min. 8 MB кеш)

Памет - 8 GB, DDR3, 1600 MHz

Видеокарта - 2 GB GDDR5,

Хард диск - 1 TB, 7200 об./мин., SATA III, 64 MB кеш

Оптично устройство - 16 X DVD-записвачка

Свързване - LAN 10/100 /1000 Mбит./сек.,

Портове отпред - 1 x USB 2.0

- 1 x USB 3.0

- 1 x изход за слушалки/тонколони

- 1 x вход за микрофонПортове отзад - 2 x USB 3.0

- 4 x USB 2.0

- 1 x PS2 порт за клавиатура

- 1 x PS2 порт за мишка

- 1 x VGA изход за монитор

- 1 x DVI изход за монитор

- 1 x HDMI изход за монитор

- 1 x Optical SPDIF изход

- HD Audio: Side; Rear; Central; Bass; Line in; Front; Microphone

- 1 x HDMI изход (на отделната видеокарта)

- 1 x Display Port изход (на отделната видеокарта)

- 2 x DVI изходи (на отделната видеокарта)Звук - Звукова карта с 7.1 поддръжка

Мрежа - Ethernet LAN 10/100/1000, and Bluetooth 4.0 Combo Card

Монитор - 24’’, широкоекранен 16:10, LED (LCD), Резолюция

1920х1200, Разстояние м/у точките, mm 0.270mm,Време за

реакция 5ms, Яркост, cd/m2 250cd/m2, Статичен контраст

1000:1, Динамичен контраст 20 000 000:1, Вградени говорители 1

W x 2, HDMI, DVI

3. Принтер

Принтер - Цветен лазерен с автоматичен двустранен печат

4. Мултифункционално устройство.

Мултифункционално устройство - Принтер, скенер, копир.

Резолюция копир - 1200 х 1200 dpi

Размер на хартията - А5R – А3

Двустранен печат - Автоматичен дуплекс за двустранни копия без

ограничение на капацитетИнтерфейс - Ethernet, USB

Мрежово принтиране


5. Безжична мишка- с Bluetooth

6. Безжична клавиатура- Bluetooth

7. ВЪНШЕН ХАРД ДИСК

Капацитет - 1 TB

Интерфейс - USB 3.0 / USB 2.0

Форм фактор - 2,5”

8. УНИЩОЖИТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ

9. ЛАМИНАТОР А3

10. ТАБЛЕТИ

 • Двуядрен процесор

 • Работна честота на процесора 1,6 GHz

 • 6.800 mAh батерия

 • до 9 часа време за работа в интернет

 • до 9 часа време за възпроизвеждане на видео

 • до 140 часа време за възпроизвеждане на аудио

 • 16 GB / 32 GB памет

 • Технология TFT

 • 16 M цвята

 • Размер 10,1"

 • Разделителна способност 1280 x 800

 • Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz

 • Наличие на Wi-Fi Direct

 • Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HSP, OPP, SPP, HID, PAN

 • Поддръжка на MHL 1.2

При закупуване на машини и/или оборудване, предназначено за постоянно инсталиране следва де се поставя стикер (лепенка на подходящо място на повърхността на оборудването. На стикера трябва да бъдат визуализирани, флагът на ЕС, надписът на ЕС, № на проекта и номер на договор съгласно насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „ОС 2007-2013г.”.

Изпълнителят е длъжен да достави, монтира и осигури поддържка на техническото оборудване за предложения гаранционнен срок.

Изпълнителят следва да достави 12 броя оригинални нови консумативи (тонери) съвместими с предложения от участника модел за техниката в т. 3, 4.

Консумативите трябва да бъдат нови (нерециклирани), оригинални за съответната техника, посочена в приложените списъци, за максимален брой страници (максимален капацитет). При доставката следва да притежават стикер, удостоверяващ техния произход. Към момента на доставката консумативите трябва да бъдат с остатъчен срок на годност не по - малък от 75% от целия срок на годност. Всяка доставка трябва да се придружава със сертификати за качество (декларации за съответствие) за консумативите. Сертификатите (декларациите), които са на чужд език, трябва да се представят задължително и в превод.Консумативите се предават на Възложителя, с цел обезпечаване на първоначален период на експлоатация на техниката.
8.3. С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ЗА ДОСТАВКА НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ ЗА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ”,

Поставените изисквания да се считат за минимални

Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на дирекция „УО”

Изпълнителят следва да достави, монтира и поддържа посочената от Възложителя техника. Гаранция и гаранционна поддръжка - мин.2 години

1. Преносими компютри-с включена чанта за лаптоп

8 бр.

2. Настолни компютри с монитори

17 бр.

3. Принтери с включени 12 броя оригинални нови консумативи (нерециклирани), за съответната техника, посочена в приложените списъци, за максимален брой страници (максимален капацитет)

4 бр.

4. Мултифункционално устройство с включени по 12 броя оригинални нови консумативи (нерециклирани), за съответната техника, посочена в офертата, за максимален брой страници (максимален капацитет)

5 бр.

5. Мишка - Bluetooth

17 бр.

6. Клавиатура- Bluetooth

17бр.

7. ВЪНШЕН ХАРД ДИСК

2 бр.

8.УНИЩОЖИТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ

2бр.

9. ЛАМИНАТОР А3

2бр.

10. ТАБЛЕТИ

3бр.

11. ФОТОАПАРАТ

1бр.

12. Мрежово мултифункционално устройство с включени 12 бр. консумативи.

1бр.

13. Цветно мултифункционално устройство с включени 12 броя оригинални нови консумативи (нерециклирани), за съответната техника, предложена в офертата, за максимален брой страници (максимален капацитет)

2бр.


1. Преносими компютри-

Процесор - 2 Core/4 Threads(Две физически ядра с четири нишки), 2.0 – 3.0 GHz

Памет - 8 GB, DDR3, 1600 MHz

Видеокарта - 2 GB GDDR5

Хард диск - 500 GB (1 TB), 7200 об./мин.

Екран - 17.3 инчов, 1920х1080 (HD+), гланц (Full HD – дисплей)

Оптично устройство - DVD-записвачка

Свързване - LAN 10/100/1000 Mбит./сек., Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth

Интерфейси - USB – 3.0,USB – 2.0

Вградена уеб камера

Вграден микрофон

Вградени стерео говорители

HDMI - изход

Комбиниран жак за слушалки и микрофон

Четец за карти памет

3G – модулПодсветка на клавиатурата

Батерия - литиево-полимерна
2. Настолни компютри и монитори

Процесор - 4 Core/8 Тhreads, 3.4 GHz (min. 8 MB кеш)

Памет - 8 GB, DDR3, 1600 MHz

Видеокарта - 2 GB GDDR5,

Хард диск - 1 TB, 7200 об./мин., SATA III, 64 MB кеш

Оптично устройство - 16 X DVD-записвачка

Свързване - LAN 10/100/1000 Mбит./сек.,

Портове отпред - 1 x USB 2.0

- 1 x USB 3.0

- 1 x изход за слушалки/тонколони

- 1 x вход за микрофонПортове отзад - 2 x USB 3.0

- 4 x USB 2.0

- 1 x PS2 порт за клавиатура

- 1 x PS2 порт за мишка

- 1 x VGA изход за монитор

- 1 x DVI изход за монитор

- 1 x HDMI изход за монитор

- 1 x Optical SPDIF изход

- HD Audio: Side; Rear; Central; Bass; Line in; Front; Microphone

- 1 x HDMI изход (на отделната видеокарта)

- 1 x Display Port изход (на отделната видеокарта)

- 2 x DVI изходи (на отделната видеокарта)Звук - Звукова карта с 7.1 поддръжка

Мрежа - Ethernet LAN 10/100/1000, and Bluetooth 4.0 Combo Card

Монитор - 24’’, широкоекранен 16:10, LED (LCD), Резолюция

1920х1200, Разстояние м/у точките, mm 0.270mm,Време за

реакция 5ms, Яркост, cd/m2 250cd/m2, Статичен контраст

1000:1, Динамичен контраст 20 000 000:1, Вградени говорители 1

W x 2, HDMI, DVI

3. Принтери

Принтер - Цветен лазерен с автоматичен двустранен печат

4. Мултифункционално устройство

Мултифункционално устройство - Принтер, скенер, копир

Резолюция копир - 1200 х 1200 dpi

Размер на хартията - А5R – А3

Двустранен печат - Автоматичен дуплекс за двустранни копия без

ограничение на капацитетИнтерфейс - Ethernet, USB

Мрежово принтиране


5. Мишка- Bluetooth

6. Клавиатура- Bluetooth

7.ВЪНШЕН ХАРД ДИСК

Капацитет - 1 TB

Интерфейс - USB 3.0 / USB 2.0

Форм фактор - 2,5”

8. УНИЩОЖИТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ

9. ЛАМИНАТОР А3

10. ТАБЛЕТИ

 • Двуядрен процесор

 • Работна честота на процесора 1,6 GHz

 • 6.800 mAh батерия

 • до 9 часа време за работа в интернет

 • до 9 часа време за възпроизвеждане на видео

 • до 140 часа време за възпроизвеждане на аудио

 • 16 GB / 32 GB памет

 • Технология TFT

 • 16 M цвята

 • Размер 10,1"

 • Разделителна способност 1280 x 800

 • Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz

 • Наличие на Wi-Fi Direct

 • Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HSP, OPP, SPP, HID, PAN

 • Поддръжка на MHL 1.2

 • Поддръжка на KIES, KIES Air

11. ФОТОАПАРАТ-

16.0 мегапиксела CCD сензор (1/2.3")

- процесор: DIGIC 4 with iSAPS technology

- 8x оптичен зуум;

- обектив 28-224мм (35мм екв.) със светлосила f/3.2-6.9

- оптична схема: 8 елемента в 7 групи

- оптичен стабилизатор: lens shift-type (3-stop)

- светлочувствителност: ISO 100-1600

- скорости на затвора: 15сек. - 1/2000сек.

- серия снимки: 0.8 кадъра/сек.

- HD видеоклип: 1280х720, 25 fps

- Wi-Fi функция ; Wi-Fi функцията да позволява лесно свързване с безжични мрежи, съвместими принтери и персонални компютри, плюс преносими устройства;

- 3.0" (76мм) TFT дисплей с (460000 пиксела)

- тип памет: SD, SDHC, SDXC


12. Мрежово мултифункционално устройство - Копир/принтер/скенер с възможност за добавяне на факс;

Функции

Стандартни функции:

Копир/принтер/скенер

Допълнителни функции:

Walkup Fax with LAN Fax and Fax Forward to Email or File

Общи характеристики

Скорост:

55 стр.мин.

Двустранен печат:

Standard

Памет (стандартна/макс.):

1Gb / 2Gb max

Максимален работен обем:

Up to 200 000 pages/month

Печатане

Разделителна способност на отпечатване:

1200 x 1200 dpi

Процесор:

1.2 GHz

Свързване:

Ethernet 10/100/1000 Base T, USB 2.0 print

Време за отпечатване на първа страница:

As fast as 3.4 seconds

Езикова поддръжка:

PCL 6/5e, PostScript 3 emulation, Direct print TIFF, PDF

Поддържани ОС:

Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7 и 8, Mac OS, Linux, Sun Solaris, SAP R/3, Global Print Driver, Mobile Express Driver

Хард диск:

160 GB

Функции при печат:

Delay-, Sample-, Secure-, and Store-Print; Simultaneous rip, receive, program-ahead,queue-process and transmit; Bidirectional print drivers; Exception page programming; Tab printing;Embedded Web Server for remote control/monitor/setup; Job monitoring

Технология на печат:

Laser - Monochrome

Копиране

Разделителна способност на копиране:

600 x 600 x 8 dpi input / 4800 x 600 dpi interpolated output

Време за извеждане на първото копие:

As fast as 3.4 seconds

Функции на копиране:

Automatic two-sided, Collation, Auto reduction / enlargement, Auto paper select, Auto tray switching, Image quality enhancement, Transparencies, Booklet creation, Multi-up, Invert image, Covers, ID Card Copy, Annotation and Bates Stamping, Build Job, Inse

Сканиране

Дестинации на сканиране:

Color Network Scanning with Scan to Email, Scan to Mailbox, Scan to Home, Scan to searchable PDF, PDF/A, XPS,

Скорост на сканиране:

Up to 80 ipm @ 200 dpi

Разделителна способност на сканиране:

600 x 600 dpi

Формат на сканираните файлове:

TIFF, PDF, PDF/A, XPS, Searchable PDF, PDF/A, Searchable XPS

Функции на сканиране:

Bound originals; Edge erase; Reduction/enlargement; Fit to size; Scan presets; Original type (photo and text, photo, text); Background Suppression

Факс

Факс опции:

Internet Fax enablement, Network Server Fax enablement, Optional: Walkup Fax with LAN Fax and Fax Forward to Email or File

Скорост на модема:

V.34 modem(s): 33,600 bps. Less than four seconds per page transmission time

Компресия:

MH/MR/MMR/JBIG/G3/Super G3

Работа с хартия

Устройство за обработка на документи:

Duplex Automatic Document Feeder: 100 sheets

Входни тави за хартия:

MPTray: 100 sheets; Tray 1: 500 sheets; Tray 2: 500 sheets; High-Capacity Tandem Tray: 3,600 sheets

Тегло на хартията:

60 - 216 gsm

Формат на хартията:

A6 to A3; 89 x 98.4 mm to 297 x 420 mm

Изходящ капацитет:

Offset Catch Tray: 300 sheets

Вид на хартията:

Letterhead, Preprinted forms, Plain Paper, Drilled/Hole-punched, Heavyweight, Recycled, Tab stock, Bond

Управление на устройството

Управление:

CentreWare Web; CentreWare Internet Services; CentreWare for Unicenter TNG/Tivoli NetView/HP OpenView/NDPS; Device Manager

Сигурност:

Fax Security, Secure Print, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, Network Authentication, Device Access Password Protection, IP Filtering, Audit Log, Disk Encryption, Disk Image Overwrite

13. Цветно мултифункционално устройство:

Тип на устройството: пълноцветно

Функции: копиране, принтиране, сканиране, факс

Формат на копието(разпечатката): А3/А4/А4R

Формат на оригинала: А3/А4/A4R

Скорост на принтиране: минимум 30 страници/минута формат А4 за черно и за цветно

Скорост на копиране: минимум 30 страници/минута формат А4 за черно и за цветно

Разделителна способност при принтиране: минимум 600 dpi

Разделителна способност при копиране: минимум 600 dpi

Увеличение/Намаление: 25-400%

Дуплекс: да

Автоматично подаващо устройство за двустранно сканиране на оригиналите: да

Касети за хартия: най-малко за 2000 листа

Тип на скенера: цветен

Разделителна способност на скенера: минимум 600 dpi

Скорост на модема на факса: Super G3 33.6 kbps

Интерфейс: USB 2.0 и Еthernet

Езици за описание на заданието за печат: PCL5e/PCL6, PostScript Level 3

Операционни системи: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Widows Server 2003, Windows Server 2008, Linux, MAC

При закупуване на машини и/или оборудване, предназначено за постоянно инсталиране следва де се поставя стикер (лепенка на подходящо място на повърхността на оборудването. На стикера трябва да бъдат визуализирани, флагът на ЕС, надписът на ЕС, № на проекта и номер на договор съгласно насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „ОС 2007-2013г.”.

Изпълнителят е длъжен да достави, монтира и осигури поддържка на техническото оборудване за предложения гаранционнен срок.Изпълнителят следва да достави 12 броя оригинални нови консумативи (тонери) съвместими с предложения от участника модел за техниката в т. 3, 4, 12 и 13. Консумативите трябва да бъдат нови (нерециклирани), оригинални за съответната техника, посочена в приложените списъци, за максимален брой страници (максимален капацитет). При доставката следва да притежават стикер, удостоверяващ техния произход. Към момента на доставката консумативите трябва да бъдат с остатъчен срок на годност не по - малък от 75% от целия срок на годност. Всяка доставка трябва да се придружава със сертификати за качество (декларации за съответствие) за консумативите. Сертификатите (декларациите), които са на чужд език, трябва да се представят задължително и в превод. Консумативите се доставят едновременно с техниката за която са предназначени и се предават на Възложителя, с цел обезпечаване на първоначален период на експлоатация на техниката.Този документ е създаден в рамките на Проект № DIR-592113-1-9. “Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, финансиран Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Р. България. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия органБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница