Проект! Инструкция за взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България срещу престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценностиДата08.06.2018
Размер54.31 Kb.

08.6.2018 г.

ПРОЕКТ!
ИНСТРУКЦИЯ
за взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България срещу престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази инструкция се урежда взаимодействието между органите и/или оправомощените лица на Министерството на културата (МК), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Прокуратурата на Република България (ПРБ) срещу престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности.

(2) Органите и оправомощените лица по ал. 1 осъществяват взаимодействието си при запазване на тяхната независимост и функции, определени в действащото законодателство.
Чл. 2. Взаимодействието по чл. 1 се осъществява чрез:

  1. създаване на постоянно действаща междуведомствена комисия;

  2. създаване на съвместни екипи;

3. определяне на служители за контакт;

4. определяне на лица, които могат да предоставят експертна помощ;

5. оказване на съдействие с цел установяване, предотватряване и противодействие на престъпни посегателства срещу културните ценности;

6. обмен на информация;

7. провеждане на съвместни обучителни и квалификационни мероприятия.
Чл. 3. Ръководството на взаимодействието и контрола по прилагането на настоящата инструкция се упражняват от ръководителите на ведомствата по чл. 1, ал.1.


Раздел II
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
Чл. 4. (1) За координация на дейностите по тази инструкция се създава постоянно действаща междуведомствена комисия, със заповед на министъра на културата, министъра на вътрешните работи и главния прокурор на Република България.

(2) В състава на постоянно действащата междуведомствена комисия участват прокурор от Върховна касационна прокуратура, началник сектор “Трафик на културни ценности” Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) на МВР, началник сектор “Културно-исторически ценности” при Главна дирекция „Криминална полиция” на МВР и представители на съответните специализирани дирекции на МК.

(3) Задачите на междуведомствената комисията са:

1. разглеждане, обработка и анализ на информация за престъпни посегателства, имащи за предмет културни ценности;

2. анализ на риска за целите на взаимодействието;


  1. координация на дейността по взаимодействие на структурите по чл.1, ал.1;

4. планиране и участие в съвместни обучителни и квалификационни мероприятия.

5. иницииране на нормативни промени, свързани с престъпни посегателства срещу културните ценности.(4) Организацията на дейността на комисията се определя със заповедта по ал. 1.

(5) Междуведомствената комисия изготвя общ годишен доклад за взаимодействието до ръководителите на ведомствата по чл. 1, ал. 1
Чл. 5. (1) Министърът на културата, главният прокурор и директорите на ГДБОП и ГДКП на МВР, със свои заповеди, определят длъжностни лица - служители за контакт за целите на взаимодействието по тази инструкция. Копие от заповедите се предоставят за сведение на ръководителите на органите по чл. 1, ал. 1.

(2) Ръководителите на органите по чл. 1, ал. 1 се задължават да поддържат актуален списък на служителите за контакт.
Чл. 6. Служителите за контакт :

1. подпомагат общата координация и организация на взаимодействието по тази инструкция;

2. обменят постъпила информация, включително и информация от регистрите на МК, във връзка с осъществяване на взаимодействието по тази инструкция;


  1. взаимодействат оперативно по конкретни случаи и/или при извършване на проверки.


Чл. 7. (1) При необходимост и по искане на министъра на културата или на директорите на ГДБОП на МВР, ГДКП на МВР и директорите на областни дирекции на МВР могат да се създават съвместни екипи за извършване на проверки.

(2) За всеки конкретен случай органите по ал. 1 издават заповеди, в които се определят:

1.обектите на проверка;

2. участващите в проверката длъжностни лица ;

3.техническите средства по обезпечаване на проверката;

4.срокът и начинът на извършване на проверката;

5. срокът за докладване на резултатите.(3) Информацията за извършените проверки се предоставя на Главната прокуратура на Република България.

Чл. 8. (1) За целите на взаимодействието, министърът на културата, в сътрудничество с националните и регионалните музеи, съставя списък от лица за представяне на експертна помощ чрез изготвяне на становище за културната и научна стойност на дадена вещ, предхождащо назначаването на експертиза.

(2) В списъка на лицата, по ал. 1 за всеки отделен експерт се посочва област на опазване на културното наследство.


(3) Дейността по ал. 1 се осъществява включително за времето през почивните дни и официалните празници, както и извън установеното работно време. Разходите във връзка с предоставената експертна помощ, в извън работно време, се заплащат съобразно установеното в законодателството.
Чл. 9. По искане на МК органите на МВР, съобразно своята компетентност, оказват съдействие на органите на МК при изпълнение на служебните им задължения при условия и по ред определени в Закона за министерството на вътрешните работи.
Чл. 10. МК и ПРБ си взаимодействат чрез препращане на материалите от Прокуратурата на МК, при прекратяване и спиране на наказателно производство, за търсене на административнонаказателна отговорност и/или за отнемане на специални технически средства и земекопна техника.
Раздел IIІ
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 11. (1) При осъществяване на дейността си по спазване на Закона за културното наследство (ЗКН) и при наличие на съмнения за нарушения и за престъпни посегателства срещу културните ценности, органите на МК уведомяват ПРБ и МВР.

(2) При изпращане на уведомленията по ал. 1 се предоставя информация за водените в МК регистри, както и всяка друга информация, във връзка с искането.

(3) Уведомленията се адресират до компетентната прокуратура или до компетентните структури на МВР.
Чл. 12. (1) При образуване, прекратяване и спиране на наказателно производство за престъпления срещу културни ценности, органите на Прокуратурата уведомяват МК.

(2) Когато по образувано досъдебно производство има административнонаказателно производство, МК изпраща материалите по преписката до съответната компетентна прокуратура.
Чл. 13. При изготвяне на проекти на нормативни актове, свързани с опазване на културното наследство, МК уведомява ПРБ и МВР и при необходимост изисква експертно становище.
Раздел ІV
ОБУЧЕНИЯ И ОБМЯНА НА ОПИТ
Чл. 14. За подобряване на взаимодействието по настоящата инструкция могат да се провеждат съвместни обучения за обмяна на опит и други квалификационни мероприятия в областта на противодействие на престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В тримесечен срок от влизане в сила на инструкцията се издава заповедта по чл. 4. ал. 1 и заповедите по чл. 5, ал. 1.

§ 2. Инструкцията е съгласувана с министъра на финансите и с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

§ 3. Инструкцията се издава на основание § 17 Преходните и заключителни разпоредби на ЗКН.

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:

ВЕЖДИ РАШИДОВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР:

БОРИС ВЕЛЧЕВ

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница