Проект! Колективен трудов договорДата25.01.2018
Размер216.19 Kb.
ПРОЕКТ!

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Днес 01.06.2011г. в гр. Лясковец между “АРКУС” - АД със седалище гр.Лясковец ул.”В.Левски” N219, представлявано от инж.Банко Георгиев Банков - Изпълнителен директор, наричан в договора “РАБОТОДАТЕЛ” , от една страна и от друга синдикалните организации на : АСО – КНСБ – НСФ - ”Метал-Електро”, представлявана от своя председател Антония Павлова Тонкова и ФСО “ПОДКРЕПА” - “Аркус” - АД , представлявана от своя председател инж. Илка Йорданова Недева, със седалище и адрес за кореспонденция - гр. Лясковец, ул.”В.Левски” N219, наричани по-долу “СИНДИКАТИ”, се сключи настоящият Колективен трудов договор (КТД) съгласно чл.51а ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) за следното:


РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.ПРИЛОЖИМОСТ

ЧЛ.1 Чрез настоящия Колективен трудов договор се уреждат въпросите на трудовите, осигурителните и свързаните с тях отношения между работниците и служителите от една страна и РАБОТОДАТЕЛЯ в “Аркус” – АД от друга, които не са уредени с повелителни разпоредби в Закона или е предвидено да се уреждат в КТД, с цел поддържане и развитие на отношения на взаимно зачитане на интересите и уважение, добронамерено решаване на проблеми и довеждането им до предотвратяване на спорове и конфликти и постигане на общо удовлетворяване на интересите на дружеството и работещите в него.

ЧЛ.2 (1) Настоящият КТД урежда въпросите свързани с: трудовата заетост; професионалната квалификация и преквалификация; работното време, почивки и отпуски; трудови и допълнителни възнаграждения; обезщетения; здравословните и безопасни условия на труд; социалните мероприятия; взаимоотношенията между страните, условията за синдикална дейност и всички въпроси на трудовите и социални отношения нерегламентирани в императивни разпоредби на КТ или други нормативни актове.

(2) Клаузи на договора, противоречащи на законови и подзаконови актове, на отраслов КТД или заобикалящи ги, са недействителни.ЧЛ.3 Страните се легитимират както следва: РАБОТОДАТЕЛЯТ се легитимира с удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговския регистър към Агенция по вписванията, а СИНДИКАТИТЕ - с удостоверение, издадено от НСФ”Метал-електро”(КНСБ), съответно от КТ “Подкрепа”, при преговарянето и подписването на този договор.

ЧЛ.4 (1) КТД се прилага за работници и служители, членове на СИНДИКАТИТЕ страна по този договор и присъединилите се писмено към него.

(2) Присъединяването към настоящия КТД на нечленуващи в СИНДИКАТИТЕ, страна по договора, работници и служители се извършва по реда на чл. 57 от КТ, като:

1. Присъединилите се към КТД-2010г., заплащат еднократно сумата 60/шестдесет/ лева, в Главна каса на Дружеството. Средствата се заделят по отделна сметка. Средствата се изразходват за социални дейности, като копие от квитанцията за внесената сума се представя на Комисията по договаряне и се съхранява заедно със заявлението за присъединяване.

2. Присъединяването влиза в сила от датата на внасяне на сумата.

(3) Към нечленуващите в СИНДИКАТИТЕ, страна по договора и неприсъединилите се писмено към него работници и служители по изискванията на чл.4 от този договор, се прилагат само разпоредбите на КТ.

ЧЛ.5 Договорените на национално, отраслово (браншово) ниво по-благоприятни за членовете на СИНДИКАТИТЕ условия, се прилагат от влизане в сила на разпоредбите без изричното им договаряне и вписване в КТД.ЧЛ.6 (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ приема да осъществява своите действия по издаване на вътрешни нормативни актове относно правата и задълженията на работниците и служителите по трудовите, осигурителните и свързаните с тях отношения чрез предварителни консултации и в предвидените от закона съгласувания със СИНДИКАТИТЕ.

(2) Задълженията по ал.1 не ограничават правата на РАБОТОДАТЕЛЯ да уговаря с длъжностните лица други конкретни условия с индивидуалните трудови договори.


РАЗДЕЛ II

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

ЧЛ.7 РАБОТОДАТЕЛЯТ осигурява работни места съобразно необходимостта за изпълнение Бизнес програмата на дружеството, при нормална продължителност на работното време, както и при намалено и непълно работно време, което се зачита за пълен трудов стаж по смисъла на чл.355 от КТ.

ЧЛ.8 (1) При разкриване на нови работни места и сключване на трудов договор РАБОТОДАТЕЛЯТ изготвя и връчва длъжностна характеристика за работното място.

(2) Длъжностните характеристики съдържат подробно описание на функциите и трудовите задължения; нормативните документи, използвани в процеса на труда; практическите знания, умения и изискванията за заемане на работното място.(3) РАБОТОДАТЕЛЯТ приема едномесечен срок за актуализация на длъжностните характеристики при промяна характера на работа или вписване на нови дейности и функции на съществуващи работни места.

ЧЛ.9 РАБОТОДАТЕЛЯТ предлага, а СИНДИКАТИТЕ съгласуват списък на професиите и длъжностите съгласно НКПД и специфичните условия в дружеството.

ЧЛ.10 РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигурява технически съоръжения, суровини, материали и енергия за нормалното изпълнение на трудовите задължения на работниците и служителите така, че в законоустановеното време те да заработят договорената по индивидуален трудов договор заплата.

ЧЛ.11 (1) При необходимост от масово съкращение в дружеството РАБОТОДАТЕЛЯТ предоставя на СИНДИКАТИТЕ писмена информация за:

1.Икономическото и финансово състояние на дружеството и перспективата за неговото развитие през следващия период, но за не по-малко от шест месеца;

2.Причините за необходимите съкращения в щата и при намаляване обема на работа;

3.Броя на предлаганите за прекратяване на трудовите правоотношения работници и служители, поради съкращение в щата или намаляване обема на работа, общо за дружеството, по производствени звена и функционални отдели, но за не по-малко от шест месеца;

4.Възможностите и задълженията на дружеството за пренасочване и преквалификация, както и обезщетение на освободените.

(2) Към преговори се пристъпва в седемдневен срок от постъпване на информацията по ал.1.

(3) В случай , че в 15-дневен срок след постъпване на информацията не се постигне съгласие по процедурата, страните преминават към реда, описан в чл.61, ал.1 и 2 от настоящето КТД.

ЧЛ.12 (1) При съкращаване РАБОТОДАТЕЛЯТ се задължава да спазва следните приоритети:

(2) Да не се съкращават само синдикални членове или само членове на една синдикална организация, страна по КТД.

(3) Да не се съкращават работници и служители в трудоспособна възраст, ако има работни места заети от пенсионери или лица, придобили право на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст.

(4) Да не се съкращават работници и служители, на които им остават до две години до пенсиониране.ЧЛ.13 За прекратяване на трудовите правоотношения по чл.328, ал.1, т. 2, 3 и 4 на КТ РАБОТОДАТЕЛЯТ, след освобождаване на работещите пенсионери и лицата, придобили право на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст, извършва подбор на кадрите по професии,чрез атестация по следните критерии:

1.Образование, квалификация и трудов стаж по специалността;

2.Трудов стаж в дружеството;

3.Трудов стаж на съответната длъжност (работно място).ЧЛ.14 РАБОТОДАТЕЛЯТ уволнява работник или служител, член на СИНДИКАТИТЕ, страна по КТД, по смисъла на чл.11 от договора, поради съкращаване на щата или намаляване обема на работа, само след предварително писмено съгласие на съответния синдикален комитет /съвет/.

ЧЛ.15 РАБОТОДАТЕЛЯТ уволнява на основание чл.328, ал.1, т.2, 3, 4, 5, 11 и 12 и чл.330, ал.2, т.5 и т.6 на КТ председателите и членовете на синдикалните комитети /съвети/ на СИНДИКАТИТЕ, страна по КТД, само след писмено съгласие на отрасловите (браншовите) централи.

ЧЛ.16 Страните се договарят трудовите книжки на работниците и служителите да се съхраняват в архив на дружеството, като РАБОТОДАТЕЛЯТ осигурява надеждното им опазване. Работниците и служителите при поискване получават трудовата си книжка срещу подпис.
РАЗДЕЛ ІІІ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЧЛ.17 Повишаването на квалификацията на работниците и служителите е съвместен ангажимент на страните по КТД с цел професионалната адаптация на работниците и служителите към техническите изисквания на работното място.

ЧЛ.18 Страните по КТД приемат да поддържат постоянно действаща комисия за подбор и организиране на работници и служители, подлежащи и имащи желания за повишаване на квалификацията.

ЧЛ.19 Комисията изработва годишен план за обучение по подразделения и приема методите и начините за повишаване на квалификацията на работниците и служителите по видове професии.

ЧЛ.20 РАБОТОДАТЕЛЯТ осигурява финансово и материално процесите на обучение за повишаване квалификацията на работниците и служителите.

ЧЛ.21 Комисията извършва и последваща атестация на обучените работници и служители и изготвя становище пред РАБОТОДАТЕЛЯ за развитие на лицата на работното място.

РАЗДЕЛ ІV

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

ЧЛ.22 Разпределението на дневното и седмичното работното време, графиците за работа на смени и почивките, както и системата за контрол за спазване и отчитане на работното време се регламентират в Правилника за вътрешния трудов ред. Правилникът за вътрешния трудов ред се разработва,изменя и допълва след консултации със СИНДИКАТИТЕ, страна по КТД в съответствие с чл. 37 от КТ.

ЧЛ.23 При намаляване обема на работа РАБОТОДАТЕЛЯТ може да въведе непълно работно време, но не по-малко от пет часа след съгласуване със Синдикатите.

ЧЛ.24 По искане на работничка или служителка с деца до осемгодишна възраст или деца с увреждане, които не са настанени в здравно заведение, РАБОТОДАТЕЛЯТ осигурява работа при непълно работно време.

ЧЛ.25 (1) Страните се договарят полагането на извънреден труд да бъде съгласно чл.146 от КТ.

(2) Положеният извънреден труд се заплаща съгласно договореното в чл. 42/3/ раздел VІ от КТД.

(3) Извънредният труд положен през двата почивните дни задължително се компенсира с 24 часа непрекъсната почивка, през следващата работна седмица.

ЧЛ.26 По производствени причини, определени във всеки конкретен случай, РАБОТОДАТЕЛЯТ може да въвежда удължено работно време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други само след предварителни консултации с ръководствата на синдикалните организации, страна по договора.

ЧЛ.27 Размерът на основния платен годишен отпуск по реда на чл.155 от КТ за работниците и служителите, членуващи в СИНДИКАТИТЕ, страна по КТД и присъединилите се по условията чл.4 ал.2 от КТД се определя в зависимост от трудовия стаж, както следва:

1. При общ трудов стаж до 10 години - 20 работни дни;

2. При трудов стаж в дружеството от 10 до 15 години - 21 работни дни;

3. При трудов стаж в дружеството от 15 до 20 години - 22 работни дни;

4. При трудов стаж в дружеството над 20 години - 23 работни дни.

ЧЛ.28 Времето за водене на преговори по КТД в дружеството се зачита за работно време на представителите на двете легитимни страни, участващи в преговорите и се отчита, като служебен отпуск.

ЧЛ.29(1) Страните се договарят размера на допълнителния платен годишен отпуск по чл156 от КТ да бъде:

1. За работа във вредни за здравето условия или работа при специфични условия, съгласно чл.156 т.1 на КТ, Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, приета с ПМС №267/2005 г. и списък на Работодателя не по-малко от 5 работни дни.

2. За работа при не нормирано работно време, съгласно чл.156 т.2 от КТ и списък на Работодателя не по-малко от 5 работни дни.

(2) РАБОТОДАТЕЛЯТ изготвя заповед за полагащия се допълнителен платен годишен отпуск по професии, длъжности и работни места.

ЧЛ.30 Работничка или служителка с две живи деца до 18 годишна възраст има право на 2 работни дни платен годишен отпуск, а работничка или служителка с три и повече живи деца до 18 годишна възраст - на 4 работни дни платен годишен отпуск по чл.168 от КТ. Заплащането се извършва по чл.177 от КТ.

ЧЛ.31 Страните се договарят отпуските по чл.157 от КТ да бъдат заплатени съгласно чл.177 от КТ, както следва:

1. При встъпване в брак - 2 работни дни платен отпуск.

2. При доброволно и безвъзмездно кръводаряване за работник или служител на дружеството, както и при кръводарителски кампании - 2 дни платен отпуск.

3. При смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родители на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни платен отпуск.ЧЛ.32 Работници и служители , които по утвърден график се представят за профилактични прегледи поради опасност от професионални заболявания, получават допълнителен платен отпуск за времето на задължителния преглед на основание чл.287 от КТ.

ЧЛ.33 Основен платен годишен отпуск за група инвалидност в размер не по-малко от 26 работни дни на основание чл.319 от КТ.

ЧЛ.34 РАБОТОДАТЕЛЯТ има право да даде платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие /чл.173 ал.4 от КТ/, но не повече от половината на полагащия се платен отпуск в рамките на една календарна година с изключение на случаите записани в допълнителни споразумения.
РАЗДЕЛ V

ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

ЧЛ.35 (1) Средствата за работна заплата се разпределят в съответствие с Вътрешните правила за организация на работната заплата (ВПОРЗ). С тях се определя и механизма за оценяване на резултатите от труда и начисляването на индивидуалните работни заплати. ВПОРЗ се разработват, изменят и допълват след консултации със СИНДИКАТИТЕ, страна по КТД в съответствие с чл. 37 от КТ.

(2) Началните основни месечни работни заплати на работещите в дружеството по трудово правоотношение се определят на основа оценката на работното място, при което се отчитат: сложност на труда, отговорност на труда, параметри на работната среда.

(3) Страните се договарят минималната работна заплата (МРЗ) за дружеството да бъде 270 лв., минималната дневна заплата - 12.86 лв. и минимална часова заплата - 1.61 лв.(4) За подобряване на системата на заплащане се въвеждат 15 (петнадесет) квалификационни степени, конкретизирани във ВПОРЗ.

Степен на работно място


Минимална работна заплата на РМ в лв.

1

276

2

290323344386407440497551592634

7

689

8

757

9

826

10

895


ЧЛ.36 При договарянето на индивидуалните работни заплати (ИРЗ) в дружеството изходна база за определянето им е заплатата за работното място по степени. Оценката на работните места се извършва по критерии и показатели, на база длъжностните характеристики и щатно-длъжностното разписание на дружеството. Договорената индивидуална работна заплата не може да бъда по-ниска от минималния осигурителен доход за съответната категория персонал, съгласно МОД 2011и ОКТД

ЧЛ.37 (1) Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнение на определени трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност в съответствие с приетите стандарти за количеството и качеството на друга и времетраенето на извършваната работа.

(2) При заплащане на труда според изработеното при определяне на основната работна заплата се конкретизират:

РЗ = Q x Рц Рц = Дз/Н (изр.лв/бр.)

РЗ - работна заплата

Q - количеството продукция

Рц - разценка работа за единица продукция (изработка на единица продукция, регламентира заплащане на труда на единица изделие /детайл/ )

Дз - дневна заплата

Н – трудова норма (определя се оглед нормалната интензивност на труда)
ЧЛ.38 (1) При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работниците и служителите в установените срокове се начислява и изплаща трудовото възнаграждение по индивидуален трудов договор, съгласно чл.128, чл.266 и чл.267 от КТ.

(2) Страните по КТД се ангажират да разглеждат своевременно възраженията на работници от дружеството, отнасящи се до проблеми свързани с формирането на работната им заплата и утвърдените разценки и норми. За целта те формират в двуседмичен срок от подписване на настоящия КТД “Комисията по възраженията”, в чийто състав влизат по двама представители на всяка от страните по КТД. Комисията приема на своето първо заседание свой правилник. Тя обсъжда направените от заинтересованите работници и служители възражения, извършва проверка по случая и в 10 (десет) дневен срок представя заключението си в писмен вид на работодателя за вземане на окончателно решение.
ЧЛ.39 Работната заплата за съответния месец се изплаща най-късно последната седмица на следващия месец, а авансът - не по-малко от 70% на МРЗ за дружеството до втората седмица на текущия месец.

ЧЛ.40 При недостиг на средства в дружеството и добросъвестно изпълнение от страна на работниците и служителите, съгласно чл.245 на КТ, временно се изплаща 60% от брутното възнаграждение за отчетния месец, но не по-малко от МРЗ за дружеството. Разликата остава дължима заедно със законната лихва за текущия период и се изплаща до края на календарната година.

ЧЛ.41 Основните месечни работни заплати по квалификационни степени се индексират от 1-ви януари всяка година с ръста на инфлацията за предходната година
РАЗДЕЛ VІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

ЧЛ.42(1) Допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на работници и служители, членуващи в СИНДИКАТИТЕ, страна по КТД и присъединилите се по чл.4 ал.2 от КТД се определя при 0,8% за всяка прослужена година, ОКТД и Наредба за структура и организация на работната заплата, приета с ПМС №4/2007 г.

(2) За не членуващите в СИНДИКАТИТЕ, страна по КТД и не присъединилите се писмено към него работници и служители, същите се договарят индивидуално.

ЧЛ.43 (1) Страните договарят доплащания на допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер са:

(2) Доплащане на коефициент за полагане на сменен труд 0,18 от МРЗ за дружеството.

(3) Доплащанията за нощен труд за всеки отработен час е 0,25 от минималната часова заплата за дружеството - 0.40 лв. за отработен час.

(4) Доплащанията за извънреден труд са както следва:

1. За работа през работни дни - 60%;

2. За работа през почивните дни - 85%;

3. За работа през дните на официални празници - 110%;

4. При сумирано изчисляване на работното време - 60%.

(5) Работодателят начислява ежемесечно на персонала на дружеството 50% от транспортните разходи по направление Г.Оряховица- “Аркус”-АД.ЧЛ.44 Освен задължителните допълнителни трудови възнаграждения, страните се договарят под формата на допълнително стимулиране изплащане и на други допълнителни трудови възнаграждения, определени във ВПОРЗ.
РАЗДЕЛ VIІ

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

ЧЛ.45 Страните договарят размери на обезщетенията както следва:(1) При прекратяване на трудов договор по чл.328 на основание чл. 222, ал. 1 се изплаща на работника или служителя обещетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от два месеца.

(2) По чл. 222, ал.2 на КТ се изплаща на работника или служителя обещетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от два месеца, но не по-малко от договорената заплата за този период.

(3) По чл. 222,ал.3 на КТ:

1. Обещетение в размер на две брутното трудово възнаграждение за срок от два месеца, до 10 години трудов стаж;

2. Обещетение в размер на брутното му трудов възнаграждение за срок от шест месеца, плюс една минимална работна заплата за дружеството, при трудов стаж от 10 до 20 години, по смисъла на чл.222 ал.3 на КТ, независимо от преобразуването на дружеството, прехвърлянето на предприятието или на част от него.

3. Обещетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от шест месеца, плюс две минимални работни заплати за дружеството при трудов стаж 20 и повече години по смисъла на чл. 222, ал.3 на КТ, независимо от преобразуването на дружеството, прехвърлянето на предприятието или на част от него.


РАЗДЕЛ VІІІ

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЧЛ.46 РАБОТОДАТЕЛЯТ задължително застрахова за своя сметка за рисковете “Професионално заболяване” и “Трудова злополука” съгласно чл.51 и чл.52 от ЗЗБУТ.

ЧЛ.47 РАБОТОДАТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд, като разходите, свързани с това са изцяло за негова сметка.

2. Да обективизира условията на труд (факторите на работната среда и трудовия процес) с лабораторни изследвания през три години, при условие, че технологията, обемът на дейността и организацията на работните места и трудовия процес не са променени. При промяна условията на труд, разкриване на нови работни места и внедряване на нови технологии в тригодишния период РАБОТОДАТЕЛЯТ организира извършването на нови измервания, като осигурява необходимите финансови средства, на основание ЗЗБУТ- чл.2 и Наредба №7/23.09.1999г.

3. На база измерените фактори на работната среда и условията на трудна при промяна на същите се преразглеждат и се прави нова оценка на съответните работни места.

4. На база оценката за риска на работните места в дружеството и изготвената програма за намаляване на риска да планира мерки за предотвратяване или намаляване на риска за работещите, а при невъзможност да осигури защитата им ги компенсира.

5. Да предоставя на работещите и СИНДИКАТИТЕ правилата и инструкциите за работа на работните места с повишен риск.

6. Да осигурява ефективен контрол за спазване от страна на работещите на мерките за здравословен и безопасен труд, чрез своите представители в Комитета по ЗБУТ.

7. Да организира обсъждане на цялостната дейност по установяване на здравословни и безопасни условия на труд всяко тримесечие.

8. Да определя ежегодно работните места , подходящи за трудоустрояване на лицата с намалена трудоспособност, като броят им да не бъде по-малък от 6% от средно-списъчния състав на работещите в дружеството за отчетен период; Чл.315 от КТ и Наредба №8/22.06.1987 г.- чл.1 т. 1е.

9. Да организира извършването на задължителните медицински прегледи и изследвания на работещите съгласно чл.287 от КТ и Наредба №3/28.02.1987 г. и предвидени от оценката на риска на всяко работно място.

10. Службата по трудова медицина да изготвя ежегодно анализ на здравното състояние на работещите, копие от който до изпраща на СИНДИКАТИТЕ.

11. Да участва в разследването на професионалните заболявания и трудовите злополуки, като дава необходимите сведения на контролните органи.

12. Ежегодно да се утвърждават работни места, на които се полага безплатна предпазна храна, противоотрови и тонизиращи напитки, съгласно Наредба №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 г.

13. Да предоставя в тридневен срок от възникване на правото за получаване на безплатно работно облекло, безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работещите при вредни за здравето условия, съгласно утвърден списък на професиите, длъжностите и работните места с право на ползване на гореизброените по Наредба за безплатното работно и униформено облекло и Наредба №3 на МТСП и МЗ от 19.04.2001 г.

14. Да обезпечава хигиената на работните и на санитарно-битовите помещения.

15. Да обезпечи монтирането и функционирането на вентилационни и аспирационни инсталации в цеховете.

16. Да организира и провежда встъпителен, периодичен и ежедневен инструктаж и обучение съгласно Наредба RD-07-2 на МТСП от 16.12.2009 г.

17. Да провежда обучение на персонала на дружеството за действие при аварии и бедствия, съгласно План за ликвидиране на последствията от КПА и СБ.

18. РАБОТОДАТЕЛЯТ регламентира в Правилникът за вътрешния трудов ред физиологични режими за труд и почивка на работни места в дружеството определени по условията на Наредба № 15/ 31.05.1999 г. на МТСП и МЗ.

ЧЛ.48 РАБОТОДАТЕЛЯТ приема, а СИНДИКАТИТЕ се задължават:

1. Да извършват периодични проверки, чрез КУТ по безопасни и здравословни условия на труд и информират РАБОТОДАТЕЛЯ.

2. Да проверяват състоянието на осветление, отопление, шум, вибрации, вентилации и други.

3. Да извършват проверки по своевременното почистване и дезинфекциране на санитарно-битовите помещения, както и за снабдяването им с миещи и хигиенни препарати и материали.

4. Да съблюдават за своевременното снабдяване на правоимащите със специално работно облекло и лични предпазни средства, тяхното съхранение и изправност, както и правилното им използване.

5. Да извършват проверки по спазване на графиците за работното време, почивките , отпуските и микропаузите.

6. Да присъстват при анкетирането на всяка трудова злополука или професионално заболяване, да изследват причините за настъпването им, да предлагат мерки за отстраняването и предотвратяването им.

7. Да проверяват редовното снабдяване на правоимащите с противоотрови и ободряващи напитки, а така също и тяхното качество.

8. Да изискват от своите синдикални членове да се грижат за здравето си, както и за здравето и безопасността на другите лица, пряко засегнати от тяхната трудова дейност и спазване на Правилника за ЗБУТ в дружеството.
РАЗДЕЛ ІХ

СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ

ЧЛ.49(1) Средствата, предназначени за социални мероприятия на работещите в дружеството се осигуряват от РАБОТОДАТЕЛЯТ по чл. 292 от КТ- минимум7% от ФРЗ,съгласно ОКТД.

(2) План-сметката се съставя въз основа на социална програма, разработена съвместно от Работодателя и Синдикатите, страна по договора и се приема от общото събрание на работниците и служителите.

(3) РАБОТОДАТЕЛЯТ отчита изразходването на средствата със социален характер в края на годината пред Общото събрание на дружеството или пред Комисията по социално партньорство.

ЧЛ.50 РАБОТОДАТЕЛЯТ оказва съдействие за развитие на работнически спортове в дружеството и организиране на спортни мероприятия за работещите.РАЗДЕЛ X

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ

ЧЛ.51 По искане на СИНДИКАТИТЕ, РАБОТОДАТЕЛЯТ предоставя информация за състоянието и дейността на дружеството, необходими за изготвяне на становища, контрол по изпълнението на КТД и др. в уговорен между страните срок за всеки отделен случай.

ЧЛ.52 РАБОТОДАТЕЛЯТ предоставя на СИНДИКАТИТЕ за безвъзмездно ползване: помещения, клубове, столове, канцеларии, бюра, материали за писане и други (за провеждане на събрания, заседания, обучение на синдикалните членове), безплатно ползване на отопление, осветление, телефони, телекс, размножителна техника, транспортни, пощенски и др. услуги.

ЧЛ.53 (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ осигурява възможност за извършване на синдикална дейност, както следва:

1. На нещатните председатели на синдикалните организации на фирмено ниво годишно не по-малко от:

за синдикални организации: до 50 човека - 64 часа;

до 100 човека - 120 часа;

до 200 човека - 240 часа;

над 200 човека - 300 часа.

2. На синдикалните членове по два часа месечно от работното време за провеждане на събрания, обучения или други обществени мероприятия след предварително писмено уведомление до Работодателя.

3. На членовете на синдикалните комитети/съвети/ по два часа месечно за извършване на синдикална дейност.

4.Нещатните председатели на фирмените синдикални организации в дружеството се освобождават по един час дневно от преките си служебни задължения за синдикална дейност.

5. Осигурява се при необходимост ползване на служебен отпуск на нещатния председател или на неговия заместник за участие в регионални и общонационални мероприятия по чл. 159 от КТ.(2) Времето за синдикална дейност по горните алинеи се заплаща от Работодателя по реда на чл.177 от КТ. Не се допуска неговото отлагане за ползуване в следващ период, както и паричното му компенсиране.

ЧЛ.54 Обяви, съобщения и други свързани със синдикалната дейност материали да се окачат на определени от РАБОТОДАТЕЛЯ за целта табла по цехове и административни отдели.

ЧЛ.55 Синдикалните дейци на щатна работа, ползват договореностите на настоящия КТД.

ЧЛ.56 СИНДИКАТИТЕ свободно осъществяват дейността си на територията на дружеството. РАБОТОДАТЕЛЯТ няма право да създава пречки и ограничения за членуване на работещите, както и да се намесва под каквато и да е била форма в дейността на СИНДИКАТИТЕ.
ЧЛ.57 РАБОТОДАТЕЛЯТ предварително съгласува със СИНДИКАТИТЕ всички свои решения и действия, които могат да доведат до възникване на социално напрежение като: структурни и технологични проблеми, водещи до намаляване на работни места и съкращение на персонала; изразходване на средствата за социално развитие; организация и заплащане на труда; програмите за безопасност на труда и осигуряване на лични предпазни средства; работното време, почивките и отпуските; полагането на извънреден труд; графика за изплащане на работните заплати и др. въпроси, свързани с трудовите и осигурителните отношения, засягащи интересите на колектива или на част от него.

ЧЛ.58 СИНДИКАТИТЕ се задължават:

1. Да участват в изясняването на възникнали трудови, социални, икономически, трудово-правни и др. конфликти или фактори на напрежение и да съдействат за тяхното разрешаване в интерес на своите членове и на дружеството;

2. Да упражняват обществен контрол и въздействие за опазване на трудовото и социално законодателство;

3. Да осигуряват широка гласност за условията и хода на изпълнение на КТД в дружеството;

4. Да не предприемат стачни действия по въпроси, включени в КТД, които са изпълнявани съобразно договореностите, както и да се въздържат от обявяване на ефективни стачни действия преди изчерпване на другите средства за решаване на възникналите разногласия;

5. Да съдействат на РАБОТОДАТЕЛЯ при провеждане на взаимно съгласувани мерки, насочени към подобряване на икономическото състояние на дружеството;

6. Да съдействат за осигуряване на безплатни трудово-правни консултации на своите членове.

ЧЛ.59 Страните се договарят членският внос да се удържа служебно по ведомост и се превежда по сметка на СИНДИКАТИТЕ до края на всеки месец. Ако след изтичане на месеца начисления членски внос не бъде преведен РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен да го преведе до края на следващия месец, заедно с начислена законова лихва.

ЧЛ.60 Страните се договарят двустранното сътрудничество в дружеството да се осъществява в комисии, изградени на паритетна основа. Комисията приема правилник за работата си. Заседанията се провеждат по искане на всяка от страните, не по-късно от 7(седем) работни дни след внасяне на искането. Решенията се приемат с консенсус.

ЧЛ.61 Страните се договарят при възникване на колективен трудов спор да търсят неговото решение чрез преки преговори.

(1) При не постигане на съгласие, страните отнасят спора до съответните Синдикални организации / КНСБ и КТ”Подкрепа”/ и Национален институт за помирение и арбитраж / НИПА/.

(2) Всяка от страните може да отнесе спора за уреждане по реда на ЗУКТС , в случай че не се постигне съгласие.

ЧЛ.62 Страните се договарят в заседанията на Съвета на директорите на АД да участват представители на СИНДИКАТИТЕ, ако обсъжданите въпроси са свързани с трудови или социално-икономическите интереси на работещите в дружеството.

ЧЛ.63 Страните се договарят, че всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения и жизненото равнище в дружеството се съгласуват задължително между тях преди влизането им в сила.

ЧЛ.64 Заявленията, жалбите, сигналите и предложенията се правят в писмен вид и се внасят в деловодството на дружеството. Решаващият орган следва да се произнесе в срок от един месец. Отговорът следва да бъде в писмен вид, да е мотивиран и съобщен на вносителя в седем дневен срок от постановяването му.
РАЗДЕЛ XІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Колективният трудов договор влиза в сила от деня на неговото подписване и има действие една година. Удължаване срока на действие на КТД се извършва с подписан анекс между страните за период не по-дълъг от една година.Параграф 2. При изменения в условията или в нормативната уредба, всяка от страните има право да поиска изменение или допълнение в КТД с писмено отправено известие до другата страна по договора. В този случай страните се задължават да започнат преговори в десетдневен срок при общи за дружеството изменения и допълнения, а при индивидуални такива в тридневен срок.

Параграф 3. За съгласуване различията по КТД страните създават съвместни експертни комисии за уточняване на становищата.

Параграф 4. Тълкувания и разяснения по КТД се дават от Комисията по договаряне на настоящия КТД.

Параграф 5. Настоящият КТД се сключва в четири еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните по договора и един за Дирекция”Областна инспекция по труда” за регистрация.

Параграф 6. Страните по настоящия КТД се задължават, в седемдневен срок от датата на подписването му, да внесат един екземпляр за регистрация в Дирекция”Областна инспекция по труда”, съгласно чл.53, ал.4 на КТ.


СТРАНИ ПО ДОГОВОРА


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница