Проект: Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на пп „Българка”Дата20.09.2016
Размер108.83 Kb.О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

„ О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г. ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ РЕШЕНИЯ ЗА

ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във вашето бъдеще


Проект: Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”
Рег.№ на договора 5103020-С-005

Рег.№ на проекта 5103020-24-667

Приложение 1
Техническа спецификация за избор на Консултант Консервационни дейности по проект „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:
Проект „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка” е разработен и при реализирането му се цели спиране загубата на биологичното разнообразие и в частност на четири вида редки и защитени птици – Лещарка (Bonasa bonasia), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi) на територията на Природен парк БЪЛГАРКА.
І. ЦЕЛ

Осигуряване на административния капацитет за управление и изпълнение на проект „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”
 1. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  • Осигуряване на консултант с оглед формиране на становище по поставените проблеми, обработване на подадена информация и изготвяне на становище за последващи действия по набелязаните дейности по проекта.

  • Изготвяне на доклади от теренни проверки и работа с изпълнителите на поръчките


II. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАНТА КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОБИТАВАНЕ НА ЧЕТИРИ РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ГОРСКИ ВИДA ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП „БЪЛГАРКА”

 • Подпомагане методически ръководителя и координатора по проекта за дейността: Провеждане на специализирани проучвания на популациите на целевите видове и оценка на БПС/благоприятен природозащитен статус/;

 • Подпомагане работата на ръководителя и координатора по проекта за дейността: Идентификация на приоритетните за целевите видове местообитания и изготвяне на карта на приоритетните местообитания;

 • Подпомагане работата на ръководителя и координатора по проекта за дейността: Изработване и поставяне на изкуствени гнездилки (къщички) за полубеловратата и червеногушата мухоловки и белогърбия кълвач;

 • Подпомагане работата на ръководителя и координатора по проекта за дейността: Създаване на изкуствени зимни убежища за лещарка;

 • Подпомагане работата на ръководителя и координатора по проекта за дейността: Подхранване през зимния период;

 • Подпомагане координацията на ръководителя и координатора по проекта за дейността: Мониторинг на целевите видове и резултатите от предвидените дейности и маркиране на птици със стандартни и цветни орнитологични пръстени.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

 1. КАНДИДАТА ДА ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше образование- магистър биология, екология или еквивалентно;

 • Опит в осъществяване на подобни дейности по проекти;

 • Познаване на проектната територия на парка, както и познаване на спецификите на местообитанията в парка, обект на проучвания и възстановителни дейности и познаване на екологичните изисквания на целевите видове.

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

3. В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши следните основни задачи:

  • Методически подпомага ръководителя и координатора на проекта по отношение на определяне на приоритетите и подходите при осъществяване на отделните дейности;

  • Следи, консултира и насочва работата на полевите орнитолози, както и обобщава и анализира данните и резултатите от техните наблюдения;

  • Консултира и подпомага полевия експерт по местообитанията в частта за постигане на съответствие на възстановените местообитания с екологичните изисквания на целевите видове;

  • Консултира и подпомага дейностите на полевите орнитолози и сътрудник техническо изпълнение по отношение на техническите параметри, функционалността и екологичните изисквания на изработените изкуствени гнездилки, както и по отношение на коректното им позициониране в целевите места;

  • Консултира и подпомага екипа за управление и сътрудника за техническо изпълнение по отношение на ефективното и функционално изпълнение на дейността по създаване на изкуствени зимни убежища за лещарката;

  • Пряко и методически ръководи дейността на външен изпълнител по изпълнение на мероприятията за подхранване на целевите видове през зимния период;

  • Пряко участва и сътрудничи с полевите орнитолози в извършване на мониторинг и маркиране на целевите видове и представяне на резултатите от проекта;

3.1 Други задължения на изпълнителя:

 • Да започне изпълнението по договора, след подписване на договор с Възложителя.

 • Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор и / или договора за строителство;

 • Да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за това;

 • Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като предложи адекватни решения за тях;

 • Да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила при изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка

3.2. Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на българското законодателство и в частност на:

 • Законодателството в сектор „Околна среда” и подзаконовите нормативни актове към него, приложими към настоящата обществена поръчка;

 • Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и съпътстващите я документи.

V. срок на изпълнение

Срокът за изпълнение на поръчката е със срока на проекта, считано от датата на влизане в сила на договора за изпълнението й.

Договорът за настоящата обществена поръчка се счита за сключен от датата на подписването му от страните
VІ. ДОКЛАДВАНЕ

За изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, предвидени в договора за поръчката изпълнителят изготвя и предоставя на възложителя: ежемесечни отчети за дейността.

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

„ О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г. ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ РЕШЕНИЯ ЗА

ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във вашето бъдещеПроект: Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”
Рег.№ на договора 5103020-С-005

Рег.№ на проекта 5103020-24-667
ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

П О К А Н А


от

ДПП „БЪЛГАРКА”, гр. Габрово, ул”Минзухар” №1

представлявана от инж. Мая Радева– Директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с възлагане на малка обществена поръчка под праговете, определени в НВМОП, на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със Заповед № ПВП 07/ 06.02.2012г. на Директора на ДПП „БЪЛГАРКА” Ви каним да представите оферта и ценово предложение за изпълнение на поръчка с предмет: Избор на Консултант Консервационни дейности по проект „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.», съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС с Номер на договора: 5103020-С-005, Номер на проекта: 5103020-24-667 , Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

1. Изисквания към изпълнението на поръчката:

1.1. Пълното описание за изисквания към изпълнението на поръчката е посочено в Приложение №1 Технически спецификации и изисквания, към поканата;

1.2. Изпълнението на поръчката включва осъществяване на дейностите на посочените в Приложение №1 Технически спецификации и изисквания, към поканата;

2.Място на изпълнение на поръчката:

Гр. Габрово, ул.”Минзухар” № 1, ДПП „БЪЛГАРКА”

3.Показател за избор на Изпълнител: изборът на изпълнител ще бъде на база „най-ниска цена” при максимална цена – 24 869, 60 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и девет лева, 60 ст./ с включени дължими осигурителни вноски за сметка на Възложителя.
4.Срок и условия за изпълнение на поръчката:

4.1.Срок за изпълнение на поръчката: Краен срок за изпълнение на поръчката – срока на проекта.

4.2 Заплащането на изпълнителя ще се извърши в срок до 30 число на текущия месец, след представяне на отчет за извършена работа;

5. Срок за подаване на офертите: Офертите се представят в запечатан и непрозрачен плик в Дирекция на на ПП „Българка” гр. Габрово, ул.”Мнзухар” №1 в срок до 16.30 часа на. 21.02.2012г. Върху плика се изписва името на участника и предмета на поръчката.

6.Срок на валидност на офертите: не по-малко от 30 дни от крайния срок за подаване на оферти.

7. Към офертата следва да се приложат следните документи:

- Ценово предложение /оферта/ по образец – Приложение №2;

- Декларация за ангажираност – Приложение №3

- Автобиография – СV по европейски образец ;

- Доказателства за наличие на необходимата квалификация и опит;
Кандидатът ще бъде отстранен от участие в процедурата, при непредставяне на изискуемите документи.
Разглеждане, оценяване и класиране на офертите: на 22.02.2012г. от 13.00 часа в ДПП „БЪЛГАРКА”, гр. Габрово, ул.”Минзухар” №1, от Комисия назначена със Заповед №ПВП 07/ 06.02.2012г., на Директора на ДПП „БЪЛГАРКА”.
Приложения:
Инж. Мая Радева

Директор на ДПП” БЪЛГАРКА”


О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

„ О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г. ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ РЕШЕНИЯ ЗА

ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във вашето бъдещеПроект: Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”
Рег.№ на договора 5103020-С-005

Рег.№ на проекта 5103020-24-667
ДО Приложение №2

ДПП „БЪЛГАРКА”

Ул. „Минзухар” №1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ /ОФЕРТА/
От ………………………………………………………………………………………………

/изписва се името на участника и ЕГН/

................................................................................................................................................. /постоянен адрес/


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Избор на Консултант Консервационни дейности по проект „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.», съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС с Номер на договора: 5103020-С-005 , Номер на проекта: 5103020-24-667 , Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Предлагам да изпълня поръчката, съгласно документацията за участие, при следните финансови условия: Обща цена за изпълнение на договора: ................…………… лева с включени дължими осигурителни вноски за сметка на Възложителя.

Словом /............................................................................./ лева с включени дължими осигурителни вноски за сметка на Възложителя.


Декларирам, че приемам всички условия и изисквания поставени от възложител при изпълнение на поръчката без възражения.
Изпълнител:.......................................................................................................................

/име на участника/
Дата………………….. Подпис……………………


О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

„ О К О Л Н А С Р Е Д А 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г. ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ РЕШЕНИЯ ЗА

ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във вашето бъдеще


Проект: Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”
Рег.№ на договора 5103020-С-005

Рег.№ на проекта 5103020-24-667

ДО Приложение №3

ДПП „БЪЛГАРКА”

Ул. „Минзухар” №1
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .............................................................................................................................

/трите имена/
………………………………………………………………………………………………….

/данни по документ за самоличност/


ДЕКЛАРИРАМ,
1. че съм на разположение да поема работата по този проект за времетраенето му, както изискват отговорностите ми.

2. че се задължавам да участвам в изпълнението на поръчката (като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението за качественото изпълнение на предмета на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

5. че разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до дисквалификацията на участника или уволнението ми, ако ме наемат.
Дата: ………………….. ДЕКЛАРАТОР: ..................................20.9.2016 г.20.9.2016 г.20.9.2016 г. Дирекция на Природен парк „Българка”

СТРАТЕГИЧЕСКА

РЕФЕРЕНТНА РАМКА Габрово, ул. „Минзухар” №1

2007 – 2013
Каталог: download -> profile
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
profile -> Проект: Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на пп „Българка”
profile -> Уважаеми Дами и Господа
profile -> Уважаеми Дами и Господа
profile -> Проект: изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „българка”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница