Проект! министерство на земеделието и продоволствието


Аргументация за устойчивостта на резултатите от проектастраница5/6
Дата30.07.2018
Размер0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6 1. Аргументация за устойчивостта на резултатите от проекта
  1. Финансов аспект – как ще се финансират дейностите след приключване на безвъзмездното финансиране?

  2. Институционален аспект – ще продължат ли да съществуват структурите, от които зависи осъществяването на дейностите по проекта, след неговото приключване? 1. Кандидатствам за____________ пореден път за подпомагане по Мярка 313.

Подпомаган съм по Мярка 313  Да  Не


Брой на финансовите подпомагания: _________
Опишете стойността на всяко едно финансово подпомагане, както следва:
Стойност на първото финансово подпомагане: _____________ Евро и

Идентификационен № _____________

Стойност на второто финансово подпомагане: _____________ Евро и

Идентификационен № _____________

Стойност на третото финансово подпомагане: _____________ Евро и

Идентификационен № _____________

Стойност на четвъртото финансово подпомагане: _______ Евро и

Идентификационен № _____________


ОБЩА стойност на финансовите подпомагания до момента: _______________________ Евро

5.Бюджет на проекта

Таблица за допустимите инвестиции

Идентификационен №:......................................................Вид на

инвестицията

Марка, модел

Количество

Единична цена

без ДДС

/лева/

Обща сума

без ДДС

/лева/

Обща сума

с ДДС

/лева/

Междинно плащане

Допустими

инвестиции

Одобрено междинно плащане

Одобрена сума

/лева/

1

2

3

4

5

6

7

да

не

да

не

да

не

11А

Сума на инвестицията:
Авансово плащане в размер на:

/Попълва се в случай, че кандидатът желае авансово плащане/
Разходи за консултации /предпроектни изследвания, подготовка и, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта/

Б

Общи разходи /разработване на маркетингови стратегии, хонорари на архитекти, инженери,, правниуслуги, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, свързани с инвестицият /включително и разходите за консултации/
В

Обща сума на инвестицията /А+Б/

Забележка: Кандидатът попълва колона 6 или колона 7 в зависимост от това, дали кандидатства за разход с или без ДДС.Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция

дата/име/подпис на кандидата/печат


 1. Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони
/П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о /

УИН


УРН

1. Вид на кандидата

  /Моля оградете подходящия номер/

  Код

  Община

  1

  Юридическо лице с нестопанска цел

  22. Физически показатели на проекта


  Тип инвестиции

  м.е. • Стойност, лв.

 • общо

 • субсидия

   Посетителски и информационни пунктове • брой.

 • нови

 • съществуващи

  брой.

 • нови

 • съществуващи

   Заслони

  брой

 • нови

 • съществуващи

   Съоръжения за спорт

  Брой

 • нови

 • съществуващи

   Колоездачни пътеки.

  Км

 • нови

 • съществуващи

   Пешеходни пътеки

  Км

 • нови

 • съществуващи

   Изследвания и проучвания, свързани с туристическия продукт

  брой.

 • нови

 • съществуващи

   Интернет-базирани системи за резервация (Маркетинг)

  брой

 • нови

 • съществуващи3. Резултати от инвестициите:

  Мерна единица

  Преди началото на инвестицията

  Брой посетители – годишно

  Брой нощувки в места за настаняване на общината

4. Среден списъчен брой1 на наетите по трудово и служебно правоотношение в резултат от проекта (R8)

(моля, попълнете броя на наетите в годината на кандидатстване и планирания брой на наетите според бизнес плана; данните може да бъдат сравнени на място по време по време на случайните проверки след последното плащане)Мъже

Жени

<25 г

>25 г

<25 г

>25 г

Средногодишен брой на наетите в годината на кандидатстване по мярката

Планиран средногодишен брой на наетите в края на първата година след последното изплащане на помощта по проектаПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

/Моля, отбележете приложените към заявлението документи/

1

Копие от документ за самоличност на представителя на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) или кмета на общината;2

Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават от лично от кандидата и копие на документ за самоличност на упълномощеното лице.3

Копие от учредителен акт или устав (представя се от ЮЛНЦ);4

Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от шест месеца преди датата на кандидатстване;5

Регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК;6

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС.7

Удостоверение от НАП за липса на изискуеми публични задължения към държавата;8

Удостоверение, че кандидата не е в открито производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация.9

Нотариален акт за собственост и/или друг документ за правото на собственост върху земя и/или сгради или за учредено право на строеж със срок не по кратък от 6 години от датата на кандидатстване.10

Договор за наем или право за ползване на земя и/или сгради, нотариално заверен и вписан в службата по вписванията при съответния районен съд със срок не по-кратък от 6 години от датата на кандидатстване.11

Нотариално заверен образец от подписа на законния представител на кандидата.12

Решение на управляващия орган на ЮЛНЦ за кандидатстване по ПРСР13

Решение на общинския съвет за одобрение на проекта за кандидатстване по ПРСР (когато кандидата е община)14

Справка за дълготрайните активи - приложение към годишния счетоводен баланс за последната година. Копие от годишна данъчна декларация, заверена от съответното териториално звено на НАП.15

Договори за предоставяне на услуги по чл. 20, ал.2, с описани всички включени в цената данъци.16

Най-малко три оферти за доставка на всеки обект на инвестиция на стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро, включително за разходите по чл. чл. 20, ал. 2 , като цената на офертите следва да бъде определена в лева или евро.17

Обосновка за избраната оферта.18

Поне една оферта за доставка на всеки обект на инвестиция на стойност по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, включително за разходите по чл. чл. 20, ал.2 , като цената на офертите следва да бъде определена в лева или евро.19

Решение по оценка на въздействие върху околната среда в случаите, предвидени в Закона за опазване на околната среда, издадено от съответното РИОСВ (когато е приложимо).20

Документ удостоверяващ, че дейностите по проекта, които се извършват в местата определени по Натура 2000, отговарят на изискванията на закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето им и плановете за тяхното управление.21

Декларация за минимални помощи по образец22

Заснемане на обекта/съоръжението (в случаите по чл.16, ал.1, т.1)23

Идеен, технически или работен проект, когато е приложимо в случаите по чл.16, ал.1, т.2
24

Разрешение за строеж, в случаите предвидени в ЗУТ. (където е приложимо)25

Подробни количествено-стойностни сметки за СМР.26

Остойностена Техническа спецификация за предвидените за закупуване машини, оборудване, съоръжения, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, издадена от избрания оферент;30.

Съдебна регистрация31.


Отчет за приходите и разходите за последната финансова година, ведно със справка за приходите и разходите по видове икономически дейности и за последния отчете период


Други документи и/или разрешителни (моля опишете)
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница