Проект! Н а р е д б а за реда и условията при отглеждане на животни вДата13.11.2018
Размер128.39 Kb.ПРОЕКТ!
Н А Р Е Д Б А

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1 (1) Наредбата регламентира местните изисквания, ограничения и забрани за отглеждане на селскостопански животни (впрегатни, едър и дребен рогат добитък, свине, зайци, птици), както и на домашни животни със стопанска, спортна, и любителска цел, реда, начина  и условията за отглеждане;

(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на общината, свързани с дейностите по ал.1.Чл. 2 На територията на общината се разрешава отглеждането на животни при стриктно спазване нормативната уредба по устройство на територията,  ветеринарномедицински и санитарно-хигиенни изисквания за опазване на околната среда.

ГЛАВА ІІ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 3 Според мястото на отглеждане, на територията на Общината се обособяват зони, както следва:

ЗОНА-1 градска зона със строителните граници на гр. Ивайловград, определени с ПУП, (вкл. и кв. Лъджа).

ЗОНА-2 селищна зона със строителните граници определени с ПУП, а там където няма, в рамките на населеното място с определени граници с околовръстен полигон на: Славеево, Драбишна, Белополяне, Свирачи, Орешино, Хухла, Покрован, Кобилино, Плевун, Кондово,Железари, Железино, Гугутка, Планинец, Мандрица, Долно Луково, Камилски дол, Попско, Ламбух.

ЗОНА-3 селищна зона със строителните граници определени с ПУП, а там където няма, в рамките на населеното място с определени граници с околовръстен полигон на: Горно Луково, Меден бук, Одринци, Сив кладенец,Горно и Долноселци, Казак, Бял градец, Вис, Ветрушка, Розино, Нова ливада, Пъстроок, Конници, Пашкул, Карловско, Сборино, Черна черква, Соколенци, Чучулига, Черничино,Черни Рид, Глумово, Белополци,

ЗОНА-4 Терени и парцели, извън зони 1, 2 и 3. Зона извън регулация със статут на зона за отглеждане на животни.


ГЛАВА ІІІ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Чл. 4 Наредбата регламентира отглеждането на следните видове животни в зависимост от конкретната зона на територията на общината:

1. впрегатен добитък;

2. едри преживни животни;

3. овце и кози;

4. свине;

5. птици;

6. зайци;

7. пчели;

8. домашни любимци (в т. ч. котки, гълъби, канарчета, хамстери и кучета);
ГЛАВА ІV
ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЗОНИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

Чл. 5 (1) Забранява се отглеждането на животни в обекти, които са незаконни строежи по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или не се ползват по предназначение.

(2) Забранява се свободното движение на всякакви животни и птици, на територията на цялата община.

(3) Забранява се отглеждането на животни и птици в селскостопански сгради, разположени на разстояние по-малко от 6 метра от жилищни сгради в съседни поземлени имоти.

(4) Забранява се отглеждането на селско стопански животни и птици в жилищни сгради

(5) Забранява се отглеждането на животни и птици на територията на гр. Ивайловград в имоти, граничещи с представителни обществени пространства, сгради и главни пътища.

(6) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните и ветеринарно-медицински изисквания за отглеждане на съответния вид животни.

Чл. 6 Забранява се отглеждането на пчелни семейства в град Ивайловград и в населените места на територията на Община Ивайловград, извън реда регламентиран в Закона за пчеларството.

Чл. 7 (1) Забранява се отглеждането и пашата на животни и пчелни семейства в обществени озеленени площи на урбанизираните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини, детски ясли и заведения за социални грижи.

(2) В ЗОНА-1 градска се забранява отглеждането на животни (впрегатен добитък, едри и дребни преживни животни, пчели и др.)Чл. 8 (1 ) На територията на общината при стриктно спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания могат да се отглеждат животни и птици върху собствени имоти в количество, необходимо за задоволяване на собствени нужди както следва.
1. В ЗОНА-1 градска със строителните граници на гр. Ивайловград - отглеждането на животни в собствени парцели на: кокошки носачки 10 бр.; свине за угояване – 1 бр.; патици, пуйки и гъски до 10 бр.; зайци – 5 бр. майки и приплодите им;
2. В ЗОНА-1 градска кв. „Лъджа” – 1 бр. крава с приплод; свине – 2 бр.; овце и кози до 10 бр.; кокошки носачки - 50 бр.; патици, пуйки, гъски до 10 бр.; зайци – 5 бр. майки и приплодите им;
3. Отглеждането на декоративни риби - без ограничения

(2) В ЗОНА-2 селищна със строителните граници определени с ПУП, а там където няма, в рамките на населеното място с определени граници с околовръстен полигон на: Славеево, Драбишна, Белополяне, Свирачи, Орешино, Хухла, Покрован, Кобилино, Плевун, Кондово, Железино, Гугутка, Планинец, Мандрица, Долно Луково, Камилски дол, Попско, Ламбух.се разрешава отглеждането в собствени парцели на:

1. Впрегатен добитък (коне, магарета, волове и техните производни) не повече от 2 броя с приплодите им до 2 годишна възраст; 1 бр. крава с приплод; свине за угояване - 2бр.; овце и кози до 10 бр.; кокошки носачки до 50 бр.; патици, пуйки, гъски до 10 бр.; зайци до10 бр. майки и приплодите им;

2. Отглеждане на декоративни риби – без ограничения;

3. Отглеждане на декоративни птици – след съгласуване и диагностично лечебно профилактично изследване от Районния ветеринарномедицински диагностичен център - Хасково.

4. Пчелни семейства – 10 бр. като отглеждането им става в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството, при извършена задължителна регистрация в компетентната институция.

(3) В ЗОНА-3 - селищна със строителните граници определени с ПУП, а там където няма, в рамките на населеното място с определени граници с околовръстен полигон на: Горно Луково, Меден бук, Одринци, Сив кладенец,Горно и Долноселци, Железари, Казак, Бял градец, Вис, Ветрушка, Розино, Нова ливада, Пъстроок, Конници, Пашкул, Карловско, Сборино, Черна черква, Соколенци, Чучулига, Черничино,Черни Рид, Глумово, Белополци, се разрешава отглеждането на всякакъв вид животни, съгласно изискванията на закона за ветеринарномедицинската дейност с изключение на тези, за които се изисква специално разрешение от ВМС и отглеждането им е под негов контрол.

1. Впрегатен добитък (коне, магарета, волове и техните производни) не повече от 2 бр. с приплодите им до 2 годишна възраст; прасета за угояване – 3 бр.; крави, овце, кози, кокошки носачки, патици, пуйки, гъски, зайци без ограничения на броя.

2. Пчелни семейства – 30 броя, като отглеждането им става в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството, при извършена задължителна регистрация в компетентната институция.

(4) В ЗОНА-4 се разрешава отглеждането на всякакъв вид животни, без ограничения в броя и вида посочени в глава ІІІ, чл.4 от Наредбата, с разрешение на съответните административни и специализирани органи (ОДБХ, РИОСВ и др.) и други подзаконови нормативни актове.ГЛАВА V
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ЛИЦА ОТ ДРУГИ ОБЩИНИ

Чл. 9 (1) Лицата от други общини, желаещи да отглеждат животни в община Ивайловград, задължително трябва да са адресно регистрирани в населеното място.

(2) Отглеждането на животни да се извършва съгласно изискванията на чл.8, от Наредбата.

(3) Животновъдните обекти се регистрират от техните собственици във ветеринарномедицинската служба, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

1. Съхраняват здравните ветеринарномедицински паспорти на притежаваните от тях животни.

2. Уведомяват незабавно обслужващият ги ветеринарен лекар за промени в здравословното състояние на животните и осигуряват животните за преглед.
(4) Животните да се отглеждат в специални за целта помещения, отговарящи на зоохигиенните, санитарно-хигиенни и ветеринарномедицински норми.
(5) Съгласно закона за ветеринарномедицинската дейност тези собственици на животни са длъжни да декларират в кметствата вида, пола и броя на животните си в срок от 3 дни след покупката или 7 дни от раждането им.

ГЛАВА
СТОПАНСКИ СГРАДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ. РЕГИСТРИРАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ
Чл. 10 Поставяеми стопанските постройки по смисъла на ЗУТ със селскостопанско предназначение се поставят с разрешение за поставяне от общината, съгласно определените норми, както следва:

1. Три метра (3м) от дворищно-регулационна линия при условие, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел, включени в канализацията

2. Шест метра (6м) от жилищни сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите в съседните имоти.

3. При невъзможност за спазване на разстоянията по т.1 и т.2 е необходимо нотариално заверена декларация за съгласие от съответния (те) съсед (и).

4. На разстояние 50 метра от административни сгради, детски ясли и градини и болнични заведения.
Чл. 11 (1) Стопанските сгради със селскостопанско значение трябва да се строят с разрешение за строеж от Общината, като се разполагат и оборудват, така че да отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания, както и на условията съгласно чл. 44 и чл. 45 от Закона за устройството на територията (ЗУТ).

1. Три метра от дворната регулационно линия, при условия, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел.

2. Шест метра от жилищни сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите в съседните имоти.

3. При невъзможност за спазване на разстоянията по т.1 и т.2 е необходимо нотариална заверена декларация за съгласие от съответния (те) съсед (и).

4. Складирането на отпадъци от животновъдната дейност в собствените парцели на не по-малко от три метра от жилищните сгради и имотните граници на определено за това място.

5. На разстояние 50 метра от административни сгради, детски ясли и градини и болнични заведения.

Чл. 12 (1) Домакинствата, които отглеждат животни, следва да имат в дворовете си изградени места за временно съхраняване на тора, при спазване на отстоянията в чл.12, ал.1, т.4 от Наредбата.

(2) Ежедневно се изнася торовата маса от помещението на определено за целта място в рамките на парцел.

(3) Торовата маса да се съхранява в завързани плътни полиетиленови торби и ежеседмично да се извозват извън границите на парцела от собственика на животни на определени за целта торища.

(4) Отглеждането на птици и зайци в града да се извърши само при кафезни условия или птичарници и зайчарни

(5) Собствениците са задължени ежемесечно да дезакаризират животните и помещенията в които ги отглеждат.

Чл. 13 Кметовете на кметства се задължават да контролират броя на животните определен в чл. 8, ал. 1, 2, 3 и да определят със заповед маршрутите за придвижване на животните в рамките на населеното място до терените за паша.

Чл. 14 (1) Събирането на животните да се осъществява извън границите на населените места. Местата за събиране на животните се определя със заповед на кмета, кметски наместник на населеното място.

(2) Придвижването на животни на територията на община Ивайловград става само по маршрути, определени от Общинска администрация, кметовете и кметските наместници на селата.

(3) Ако придвижването на животни по улиците на населеното място е свързано с дефекация, собственикът на животни или пастира на стадото е длъжен да почисти замърсеното място.

Чл. 15 Кметът или кметският наместник на съответното населено място определят със заповед местата за депониране на тора в торища, когато това се прави извън личния двор за организирано временно съхранение на оборския тор, след съгласуване с РИОСВ и ОДБХ и при спазване изискванията на правилата за добри земеделски практики.

Чл. 16 В районите на всяко кметство и града да се изградят и поддържат трупосъбирателни ями.

Чл. 17 Забранява се пускането и преминаването на животни през сметища и торища, както и изхранването им с нестерилизирани продукти от животински произход.

Чл. 18 Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство две трети от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища, включени в общинския поземлени фонд, за паша в горите и земите в общинския горски фонд по годишен план, съгласуван с Държавно лесничейство и утвърден от Регионално управление на горите.

Чл. 19 (1) Допуска се отглеждането на пчелни семейства в урегулирани поземлени имоти, предвидени за ниско жилищно строителство, както и извънрегулационните граници на населените места – върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и юридически лица при спазване на следните изисквания:

1. Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в кметството по местонахождението им, където се води регистър на постоянните и временни пчелини. Регистрацията се извършва от кмета и кметския наместник в селата, а в гр. Ивайловград от служител в общината – отдел Земеделие.

2. Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по т.1 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.

3. В населени места в имоти с ниско жилищно строителство и в законно застроените имоти извън границите на урбанизираната територия, пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот. При наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда.

(2) Постоянни и временни пчелини не се устройват на:

1. Разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения.

2. Територия с констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило.

(3) Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини.

За регистрацията на пчели и пчелни семейства се заплаща такса 5,00 лв. съгласно чл. 45 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград.


ГЛАВА VІІІ
ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Чл. 20 (1) Всеки собственик на домашен любимец е длъжен:

1. да му осигурява условията, грижите и внимание, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му;

2. да осигури условия за отглеждане на домашния любимец, намаляващи до минимум възможността за агресивно поведение на животното;

3. да не оставя на обществени места домашния любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му, както и да не допуска нарушаването на обществения ред от животното;

4. да води животното винаги с повод.
Чл. 21 (1) Регистрация на животни домашни любимци.

1. Собствениците на домашни кучета ги регистрират в общинска ветеринарна служба.

2. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират в 10-дневен срок от придобиването на кучето.

3. В кметствата по местоживеене по селата се създават регистри на домашни кучета.

4. Регистрацията на кучета е двустепенна.

(2) Ветеринарномедицинската регистрация се извършва от частно практикуващ ветеринарен лекар по реда, определен в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) Административната регистрация се извършва от гл. инспектор ”Екология и озеленяване” в дирекция Т С У Община Ивайловград, след подаване от собствениците на кучета на декларация по чл. 117 от ЗМДТ и заплащане на такса. Годишната такса за регистрация на куче за града е в размер, определен в Раздел VІІІ, чл. 45 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград и се заплаща в срок до 31 март на настоящата година или заедно с документите за регистрация на новородено.

(4) Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се извършва в дирекция” Управление на човешките ресурси и административно обслужване” в община Ивайловград.

(5) Документ, удостоверяващ целта на ползването на кучето, издаден от специализирани инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ) и др.
Чл. 22 Освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета използвани от БЧК;

4. кастрирани кучета;

5. ловни кучета – 1 бр.


Чл. 23 (1) Забранява се движението на кучета, независимо от тяхната порода, принадлежност и предназначение без нашийници, намордници, жетони и поводи.

(2)Ловенето и избиването на кучета и котки, с изключение на случаите предвидени в чл.23, ал.4.

(3) Въвеждане на животни в търговски обекти и на обществени места, с изключение на кучета-водачи, придружаващи незрящи хора.

(4) Кучета, които страдат от остри заразни болести, представляващи риск за хората и по преценка на органите на ВМС, подлежат на евтаназия.ГЛАВА ІХ
АДМИНИСТРАТИВНО–НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 24 Контролът по изпълнението на Наредбата се упражнява от Кмета на Община Ивайловград и чрез упълномощените от него лица от Общинска администрация:

Чл. 25 Актове за установяването на нарушенията се съставят от органите на РУ ”Полиция”, длъжностните лица на Общината, определени със заповед на Кмета на общината, кметовете и кметските наместници на населени места.

Чл. 26 Установяването на нарушенията по Наредбата, налагането на глоби на местонарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на ЗАНН.

Чл. 27 (1) На нарушителите на Наредбата се налагат следните наказания:

1. Глоба до 10 лв. по квитанция по ЗАНН.

2. Глоба по фиш от 10 до 50 лв.

3. Глоба от 50 до 500 лв. по акт и наказателно постановление, освен ако нарушенията не подлежат на по-тежка санкция, предвидена в специални норми.

(2) Нарушителят дължи и обезщетение за претърпените от гражданите, държавата, общината и други лица вреди от нарушението.

Чл. 28 За явно маловажни случаи на нарушение на Наредбата, установени при извършването им, овластени за това органи налагат на място глоби срещу квитанции и фишове по реда на чл.27, ал.1, т.1 и т.2.

Чл. 29 Глобите до 10 лв., включително, не подлежат на обжалване.

Чл. 30 За административни нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни, на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им (чл. 26, ал.З от ЗАНН).

Чл. 31(1) Лице, наказано за нарушение по тази Наредба, което до една година от влизане в сила на наказателното постановление извър­ши ново нарушение, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и приета с Решение № ...., Протокол № ... от заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на .....2012 г. и влиза в сила в шестмесечен срок от приемането й.

След влизането в сила на настоящата Наредба, собствениците на животни на територията на община Ивайловград да се запознаят със съдържанието й, за което е необходимо да подпишат декларация.

§2 Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Ивайловград.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница